سویچ های حرارت و فشار

6-6 سویچ های حرارت و فشار

6-6-1 سویچ های فشار
سویچ فشار ابزاری است که به طور اتوماتیک (خودکار) تغییرات فشار را حس می کند و هنگامی که فشار به مقدار از قبل تعیین شده رسید، آلمان سویچ الکتریکی را باز یا بسته می کند. قسمتی از سویچ فشار که در اثر تغییرات فشار حرکت می کند. المان حسگر فشار می باشد. بطور کلی سه نمونه از المانهای حسی که معمولاً در سویچ های فشار استفاده شده است وجود دارد.
دیافراگم
کاربرد این نمونه المان (شکل 6-43) برای فشارهایی بالاتر از فشار خلا تا مقدار (psi150) kg/cm2 5/10 است. این المان شامل یک دیافراگم فلزی آببندی شده است که بطور مستقیم در سویچ فشاری عمل می کند.
حسگر فشار از نوع لوله بوردن
این نمونه (شکل 6-44) در محدوده فشارهای بین kg/ m^2 5/3 (psi150) تا kg/m^2 1265( psi1800) استفاده می شود. این حسگر دارای یک لوله خمیده دایره ای که در سوئیچ عمل می کند.
فشار سنج نوع پیستونی
این نوع المان حسگر در محدوده فشار های بین kg/m^2 1( psi 15) تا kg/m^2 844( psi12000) استفاده می شود. این نوع فشار سنج شامل یک پیستون آب بندی شده و فنر می باشد که عملکرد آن در سوئیچ بطور مستقیم می باشد. حس کننده های الکترونیکی در فشار سنج ها مدار الکتریکی را در پاسخ به نیروی عمل کننده دریافتی از حسگر فشار، باز یا بسته می کند.
دو نوع المان کلیدی وجود دارد:
معمولاً باز
معمولاً بسته
المان کلیدی معمولاً باز المانی است که در آن جریان فقط هنگامی می تواند عبور کند که المان فعال شده باشد. پین پلانجر بوسیله یک پایین نگه داشته می شود و برای مدار باید به پین پلانجر نیرو وارد شود. این عمل بوسیله یک سیم پیچ الکتریکی انجام می شود هنگامیکه جریان در سیم پیچ برقرار می شود، میدان مغناطیسی بوجود می آورد. در یک سویچ معمولاً بسته جریان تا زمانی که المان کلیدی تحریک شده باشد از طریق آن جریان پیدا میکند و در آن نقطه که باز می شود جریان قطع می گردد.
6-6-2 سوئیچ حرارت
سوئیچ حرارت ابزاری است که بطور خود کار تغییرات حرارت را حس می کند و هنگامی که حرارت(دما) به آن سطح از قبل مشخص شده رسید المان سوئیچ الکتریکی را باز یا بسته می کند. شکل (6-46) تصویری از نوع معمول سوئیچ حرارتی که دقت آن fo1+ می باشد را نشان می دهد. در این سوئیچ حرارت از یک پیچ تنظیم در بالای آن به منظور تغییر موقعیت تحریک آن استفاده شده است. به منظور تسهیل در نصب آن در سیستم های هیدرولیکی ، جائی که دمای آن اندازه گیری می شود پایین سویچ بصورت رزوه می باشد. همانند سویئیچ های فشار، سوئیچ های حرارت هم می توانند به صورت معمولاً باز و هم می توانند بصورت معمولاً بسته باشند.
6-7 جاذب های ارتعاشی( ضربه گیرها)
یک جاذب ارتعاشی ابزاری است که یک بار متحرک را از طریق کاربرد سیال هیدرولیکی به حالت سکون کامل تبدیل می کند شکل (6-47) مقطع برش خورده یک نوع معمول از جاذب ارتعاشی را نشان می دهد. جاذب های ارتعاشی بطور کامل با روغن پر می شوند، بنابراین می توانند در هر موقعیت و زاویه ای نصب شوند. واحدهای برگشت فنر کاملاً واحدهای مستقلی هستند و بی نهایت بهم فشرده شده اند. یک انباره سلولی داخلی، روغن جابجا شده بوسیله میله پیستون را مادامیکه که میله به طرف داخل حرکت می کند در خود جای می دهد و از آن جایی که همیشه مملو از روغن است هیچ گونه حفره هوایی که باعث ایجد عمل نامنظم و اسفنجی می شود وجود ندارد ارتعاشی بصورت قطعات هیدرولیکی چند سوراخه هستند. هنگامی که بار متحرک به جلو جاذب ارتعاشی بر خورد می کند، حرکت میله و پیستون را تنظیم می کند.پیستون در حال حرکت، روغن را از طریق یک سری از سوراخ ها از محفظه پر فشار داخلی به محفظه کم فشار بیرونی هدایت می کند. مقاومت در برابر جریان روغن بوسیله موانع ایجاد شده، فشاری را بوجود می اورد که حرکتی در مقابل پیستون برای مقاومت در برابر بار متحرک ایجاد می کند.سوراخ ها از نظر هندسی با یک رابطه معین به گونه ای تعبیه شده اند که به نوبت فشاری ثابت را در یک طرف پیستون در مقابل بار ایجاد می کنند. پیستون بطور مستمر این سوراخ ها را مادامیکه پیستون و میله به طرف داخل حرکت می کنند، می بندد. بنابراین هنگامیکه شتاب بار بطور یکنواخت کاهش می یابد، کل سطح نیز بطور پیوسته کاهش می یابد. در انتهای کورس بار از حرکت می ایستد و فشار به صفر کاهش می یابد که نتیجه آن به کاهش یکنواخت سرعت و توقف آرام، بدون پرش می باشد. در متوقف کردن یک بار ضربه گیرها کار و انرژی جنبشی را به گرما تبدیل می کند که در محیط به هدر می رود. یکی از کاربرد های ضربه گیرها در قطارها می باشد که هدف از کاربرد آنها جلو گیری از پرشزی می باشد. عمومی ترین کاربرد ضربه گیرها در سیستم های تعلیق اتومبیل ها است.
6-8 دبی سنج ها
از دبی سنجها برای اندازه گیری جریان در مدار هیدرولیکی استفاده می شود. همانطوری که در کل (6-48) نشان داده شده است دبی سنج اساساً شامل یک مخروط اندازه گیر گیرویک پیستون مغناطیسی همراه با یک فنربرای نگه داشتن پیستون مغناطیسی در موقعیت بدون جریان می باشد.
در حالت طبیعی معمولاً جریان سنجها دو جهته نیستند. در حقیقت آنها بعنوان سوپاپ یکطرفه عمل می کنند و از برگشت جریان در جهت معکوس جلوگیری می کنند. در ابتدا سیال ورودی به دبی سنج ، دراطراف مخروط اندازه گیر، جریان پیدا میکند و سبب اعمال فشار به فنر و پیستون مغناطیسی می شود. با افزایش جریان سیستم پیستون مغناطیسی شروع به فشرده کردن فنر می کند که بوسیله آن میزان جریان در پیما نه مندرج شده نشان داده می شود.
6-9 مانیفولدها
اتصالات از عوامل نشت در مدارهای هیدرولیکی هستند، بویژه هنگامی که تعداد اتصالات مدار افزایش می یابد. بهمین خاطر در این هنگام مانیفو لدها نقش خیلی مهمی را بازی می کنند. پیوستگی آنها در یم مدار هیدرولیکی بطور موثری به کاهش تعداد اتصالات مورد نیاز خارجی(بیرونی) کمک می کند(شکل 6-49) نمونه ساده ای از مانیفو لدها که معمولا در سیستم های هیدرولیکی کاربرد دارند را نشان می دهند. مانیفولدها معمولاً بر اساس فشار سیستم، کل جریان، تعداد ایستگاههای کار، اندازه سوپاپ و طرحشان شناخته می شود.