جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

سوپاپهای کنترل جهت

سوپاپهای کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی یکی از روشهای معمول برای تغییر موقعیت قرقره در سوپاپ استفاده از سو لنوئید میباشد شکل(6-11) نمونه ای از سوپاپ کنترل جهت با راه انداز سولنو ئیدی را نشان میدهد. هنگامی که جریان در سیم پیچ الکتریکی برقرار شود، یک نیرو مغناطیسی بوجود می آورد که آرمیچر را […]