عملکرد موتور هیدرولیکی

4-5 عملکرد موتور هیدرولیکی

عملکرد یک موتور هیدرولیکی به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله:

  • دقت در تولید آن
  • توجه به تلرانسهای کوچک
  • نشت داخلی
  • اصطکاک بین قطعات درگیر باهم
  • آشفتگی سیال داخلی

در عین حال که نشت داخلی بین ورودی و خروجی موتور به کاهش بازده حجمی منجر می شود، افت در بازده مکانیکی نیز در اثر اصطکام بین قطعات در گیر و آشفتگی سیال اتفاق میافتد.

جدول ذیل بازده کلی نمونه ای از هیدرو موتورهای دنده ای، پیستونی و تیغه ای را نشان می دهد.

جدول 4-1: مقایسه بازده کلی در انواع هیدرو موتورها

 راندمان (%) نوع موتور
75-70 موتورهای دنده ای
85-75 موتورهای تیغه ای
95-85 موتورهای پیستونی

عملکرد موتور هیدرولیکی بر اساس پارامترهای اصلی مشابهی با راندمان حجمی، راندمان مکانیکی و راندمان کلی، همانند پمپ های هیدرولیکی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

4-5-1 راندمان حجمی

راندمان حجمی  یک موتور هیدرولیکی به روش زیر بدست می آید           :

 

که در این رابطه:

: برابر است با دبی تئوری که موتور باید مصرف کند.

: برابر است با دبی واقعی که بوسیله موتور مصرف شده است.

با استفاده از معادله بالا مشخص می شود که راندمان حجمی یم موتور هیدرولیکی دقیقاً عکس پمپ هیدرولیکی می باشد. دلیل آن این است که یک موتور، جریان بیشتری را نسبت به چیزی که باید از نظر تئوری مصرف کند نیاز دارد. با توجه به در نظر گرفتن مقدار نشتی در پمپها، مقدار جریانی را که باید از نظر تئوری تولید کند را تولید نمی کند با داشتن مقادیر   و  می توان میزان بازده حجمی را محاسبه نمود، یعنی دبی تئوری را می توان با استفاده از معادله ای که قبلاً ذکر شد تعیین کرد  ، میزان دبی واقعی نیز، اندازه گیری می شود.

4-5-2 راندمان مکانیکی

راندمان مکانیکی یک موتور هیدرولیکی را می توان از طریق فرمول ذیل تعیین نمود:

=  راندمان  مکانیکی

که در این رابطه:

: گشتاور واقعی تحویل داده شده توسط موتور

: گشتاور تئوری موتور می باشد.

چناچه مقادیر   و  مشخص باشند می توان راندمان مکانیکی موتور را به راحتی تعیین نمود  گشتاور تئوری را می توان از طریق رابطه (4-5) تعیین نمود.

که در این رابطه:

: بر حسب nmیا in- lbs

بر حسب    یا in3/rev

P: فشار بر حسب paو یا psi

T: بوسیلع معادله زیر تعیین می شود:

در سیستم انگلیسی

با استفاده از معاملات فوق، در می یابیم که راندمان مکانیکی موتور هیدرو لیکی کاملاً عکس راندمان مکانیکی پمپ هیدرولیکی می باشد. دلیل آن به خاطر این است که یک پمپ به گشتاور بیشتری نسبت به گشتاوری که باید از نظر تئوری مصرف کند نیاز دارد. بادر نظر گرفتن اصطکاک ایجاد شده گشتاوری که بوسیله موتور تولید می شود نسبت به گشتاوری که باید از لحاظ تئوری تولید کند کمتر است.

راندمان کلی:

راندمان کلی  موتورهای همانند پمپ ها از حاصلضرب راندمان حجمی و مکان یکی تعیین می شود.

توان واقعی داده شده به موتور/ توان واقعی خروجیموتور= راندمان کلی

که در این رابطه:

: بر حسب نیوتن متر

N: بر حسب رادیان بر ثانیه

P: بر حسب پاسکالPa

: بر حسب متر مکعب بر ثانیه

یک نکته مهم که باید به ان توجه داشت این است که توان واقعی داده شده به یک موتور توسط سیال بعنوان توان هیدرولیکی شناخته می شود، توان واقعی تحویل داده شده بوسیله موتور به یک بار از طریق یک شفت دوار به عنووان توان ترمزی شناخته می شود.

موتورهای پله ای الکتروهیدرولیکی

یک موتور پله ای الکترو هیدرولیکی ، دستگاهی است که از یک موتور پله ای الکتریکی کوچک برای کنترل توان بسیار زیاد حاصل از یک موتور هیدرولیکی استفاده می کنداین مجموعه شامل سه جزء است:

  1. موتور پله ای الکتریکی
  2. سوپاپ سرو هیدرولیکی
  3. موتور هیدرولیکی

این سه جزء مستقل، زمانیکه در یک حالت خاص ترکیب شوند گشتاور خروخی بالایی را فراهم می کنند که چند صد برابر بیشتر از توانی است که یک موتور پله ای الکتریکی تولید می کند. موتور پله ای الکتریکی، یک مقدار ثابت و دقیق از دوران را برای هر پالس الکتریکی دریافت شده، فراهم می کند. این موتور به طور مستقیم به یک بر گردان خطی گردان از سوپاپ سر و جفت می شود. گشتاور خروجی موتور الکتریکی باید قادر باشد تا بر نیروهای جریان در سوپاپ سرو غلبه کند. نیروهای جریان در سوپاپ سرو به طور مستقیم با میزان جریان عبوری از سوپاپ سرو متناسب است.  گشتاور مورد نیاز برای راه اندازی برگردان خطی گردان برای غلبه بر نیروی محوری به اندازه جریان در سوپاپ سرو بستگی دارد.

موتور هیدرولیکی مهمترین جزء سیستم EHSM است. ویژگیهای عملکرد موتور هیدرولیکی، عملکرد سیستم EHSM را تعیین می کنند. از این سیستم بخصوص برای کنترل دقیق موقعیت و سرعت مورد استفاده قرار می گیرند این موتورها با جابجایی هایی در حدود 4% اینچ مکعب (6/5 cm3) تا 7 اینچ مکعب تقریباً   در دسترس هستند. میزان توانایی آنها بین

2/6 kw3/5 hp و است. از جمله کاربردهای آنها در ماشین های پارچه بافی، نورد کاغذ، غلتکهای تغذیه، سیستم های ذخیره خودکار، ماشین ابزارها، بالابرها، نوار نقاله ها و آسانسورها می باشد.