جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

مراقبت از پمپ

3-8 مراقبت از پمپ  با توجه به مباحث فوق عملکرد پمپ و راندمان آن از اصلی ترین مواردی است که در یک سیستم  هیدرولیک بر روی انتقال توان تاثیر می گذارد. بنابراین ضروری است تا هر چند وقت یکبار بصورت دوره ای، پمپها بازرسی و در صورت نیاز سرویس شوند. با توجه به مقایسه انواع […]