جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

ظرفیت پمپ

   3-7-3 ظرفیت پمپ کارخانجات سازنده پمپ ها معمولاً برای درک بهتر، مشخصه های عملکردی پمپ رابه شکل نمودارهایی، مشخص می کنند. تغییرات در ظرفیت واقعی پمپ عمداً به فاکتورهای ذیل وابسته است فشار تخلیه: هر چه قدر فشار تخلیه بیشتر باشد نشت داخلی بیشتر شده و بنابراین ظرفیت واقعی کمتر می شود. لقی ها: […]