جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

عملکرد و طرح پمپ

عملکرد و طرح پمپ پمپ شامل یک رو تور(بلوک سیلندر) می باشد که شیارهایی بصورت شعاعی بر روی آن قرار دارد و در داخل این شیارها پیستونها قرار گرفته اند. روتور بصورت خارج از مرکز نسبت به بدنه قرار گرفته است. پیستونها و بلوک سیلندر توسط خار به شفت محرک متصل شده اند. با گردش […]