جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

پمپهای هیدرولیک

پمپهای هیدرولیک 3-1 اهداف بعد از مطالعه این فصل شخص قادر خواهد بود پمپهای جابجایی مثبت و غیر مثبت را از هم تشخیص دهد. با اصول کارپمپهای دنده ای، پره ای و پیستونی آشنا شود. تفاوت بین پمپهای جابجایی ثابت و متغیر، پمپهای دنده ای خارجی و داخلی و همچنین پمپهای پیستونی محوری و شعاعی […]