جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

نقش سیال هیدرولیکی (2)

ادامه نقش سیالات هیدرولیکی :  1-4-14 توان سرعت انجام کار یا به عبارت دیگر کار انجام شده در واحد زمان را توان گویند. اگر کل کار انجام شده در زمان t،wباشد بنابراین: این رابطه را می توان اینگونه نوشت: فاصله×نیرو     =کارانجام شده با توجه به اینکه: زمان/ مسافت پیموده شده    =سرعت سرعت متوسط× نیرو     =توان خطی […]