واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

 

ر

راه انداز (استارتر)

[441-14-38]    Starter

راه انداز ستاره – مثلث

[441-1444]     Star- Delta Starter

رشته (هسته) (کابل)

[461-04-04]    Coreb[Insulated  Conductor (USA)

          

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

ز

زره کابل

[461-05-06]    Armour) of a cable)

زمین

[826-04-01]     (Eart Ground (USA

سینی کابل

[826-06-08]    Cable Tray

(سیستم) تغذیه برای سرویس های ایمنی

[826-01-05]    (supply system for) Safety ServicesEmergency Power System (USA)

سرویس تغذیه کمکی  

[826-01-08]    Standby Supply System

سرویس تغذیه کمکی 

[826-01-06]    Standby Supply System

سرویس ورودی یک تاسیسات الکتریکی (انشعاب)

[826-01-02]     Origin Of An Electrical Installation Service Entrance (usa)

سپر (کابل)

[461-03-04]    Shield (of a cable)

سلول باتری

[486-01-02]    (Secondary (Cell

سیستم سیم کشی

[826-06-01]    Wiring System

سیستم کانال کابل ترانکینگ

Calble Trunking System

سیستم مجرای کابل کشی

[826-06-04]    Cable Ducting System

 ش

شرایط محیطی

[IES -721-1]  Environmental Con ditions

شدت شرایط محیطی

[IEC-721-1]    Severities of Environmental Conditions

شدت جریان

[441-18-27]    Conveetional

شدت جریان عملیاتی قراردادی (مربوط یک وسیله حفاظتی)

[826-05-09]    Convewtional Operatng Current (of a protective device)

شدت جریان ذوب قراردادی

[441-18-28]    Convevtional Fusing Current

شستی-  دکمه فشاری

[441-14-53]    Push- Button

شوک الکتریکی (برق گرفتگی)

[826-03-04]    Shock

(جریان) شوک (جریان برق گرفتگی)

[826-03-07]    Shock Current

(سیستم ) شینه کشی

[441-12-07]    Busbar Trunking System

ع

عایق بندی اصلی

[826-03-17]    Basic Insulation

عایق بندی تکمیلی

[826-03-18]    Supplementary Insulation

عایق بندی مضاعف

[826-03-19]    Double Insulation

عایق بندی تقویت شده

[826-03-20]    Reinforced Insulation

عایق بندی (یک کابل)

[461-02-01]    Insulation(of a cable)

عایق بندی یک هادی

[461-02-02]    Conductor Insulation

عایق بندی تزریقی

[461-02-08]    Extruded Insulation

  عایق بندی معدنی

[461-02-09]    Mineral Insultion

غ

غلاف

[461-05-03]    Sheath Jacket (USA)

ف

فاصله آزاد (فاصله هوایی)

[441-17-31]    Clearance

فاصله آزاد (فاصله هوایی)

[IEC 664]    Clearance

فاصله خزش (فاصله نشت)

[IEC  664]   Creepage Distance

فاصله جدایی

 [441-17-35]    Isoiation Distance

 فرد آموزش دیده

[826-09-02]    Instructed Person

فرد کار آزموده (ماهر)

[826-09-01]    Skilled Person

 فیوز

[441-18-01]    Fuse

   یک وسیله جدا کننده (مکانیکی)

(of a pole of a mechanical switching device)

 ق

قسمت هایی که به طور هم زمان در دسترس می باشند

[826-03-10]    Simultaneously Acsessible Parts

قسمت برق دار

[826-03-01]    Live Part

قطع کردن به منظور تعمیر (مکانیکی)

[826-08-02]    Switching- Off For (mechanical) Maintenance

قطع یا وصل عملیاتی، کنترل

[826-08-05]    Functional Switching; Control

(قطع یا وصل) اضطراری

[826-08-03]    Emergency Switching

  قطع و وصل (کلید زنی)

Switching

                                                    

ک

کابل عایق

[461-06-01]    Insulated Cable

کابل تک رشته ای

[461-06-01]    Single- Core Cable Single-Conductor Cable

کابل چند رشته ای

[461-06-03]    Multiconductor Cable

کابل قابل انعطاف

[461-06-14]     Flexible Cable

کانال کابل

[826-06-06]    Cable Channel

کانال کابل (ترانکینگ)      

[826-06-05]    Trunking

(کابل) بند

[461-06-15]    Cord

 کلید خودکار

[441-1420]    Circuit- Breaker

کتاکت (یک وسیله قطع و وصل مکانیکی)

[441-15-05]    Contact ( of a mechanical switching device)

کتاکت (قطعه)

[441-15-06]    Contact(Piece)

کتاکتور (مکانیکی)

[441-1413]    Contactor (mechanical)

[441-16-04]    Manual Control

کنترل از راه دور

[441-16-07]    Remote Control

کلید کنترل (برای مدارهای کنترل و کمکی)

[441-14-16]    Control Switch (FOR Control and auxiliary y circuits

کلید قطع بار

[408-2-1-3]    Switch

                                                                                     

ل

لوازم مصرف کننده (لوازم خانگی)

[-]             Appliances (Appliance)

لوله قطع و وصل (کلید زنی)

[826-06-03]    Conduit  Switching 

 

 

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2 / واژه نامه فارسی- انگلیسی 2 / واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

واژه نامه فارسی- انگلیسی 1

واژه نامه فارسی- انگلیسی 1 کمپرسورها

واژه نامه فارسی- انگلیسی 1

 

واژه نامه فارسی- انگلیسی :

واژه نامه فارسی- انگلیسی 1

واژه نامه فارسی- انگلیسی 1

الف

اتصال زمین                                             

 Earthing  

 آشکار سازی اضافه جریان                       

Overcurrent Detection

اضافه ولتاژ گذرا                                   

Transient Overvoltage

اضافه ولتاژ قطع و وصل                                         

Overvoltage

اضافه ولتاژ صاعقه (اذرخش)                             

 Lightning Overvoltage

(ایست) اضطراری                                      

Emergency Stoping

( قطع و وصل ) اضطراری                                     

Emergency  Stoping

الکترود زمین                                                      

Earth Electrode

الکترود زمین مستقل از نظر الکتریکی                           

Electrically Independent       Earth Electrods

آلودگی                             

IEC-664]    Pollution]

انشعاب  (سرویس ورودی یک تاسیسات الکتریکی)

[826-01-02]  Origin Of An Electrical Installation Service Entrance (USA)

ایجاد جدایی                 

[826-08-01]   Isolation

                                                                                

ب

باتری                             

[486-01-01]    Battery  [Secondary Cell, Battery]

باتری                                           

[486-01-03]    (Secondary (Battery

باتری سلول                                 

[486-01-02]   (Secondary (Cell

بازوی نگهدار کابل (کنسول)               

[826-06-09]    Cable Brackets

بدنه هادی                                   

 [826-03-02]    Exposed Conductive part

بدنه هادی یگانه                             

[826-03-03]    Extraneous Conductive Part

قسمت برق دار                               

 [826-03-01]   Live part

(شوک الکتریکی) برق گرفتگی                   

[826-03-04]      shok

پست نگهدار کابل                                  

[826-06-09]    Cleat

بند                                          

[461-06-15]   cord

پ

پارامترهای محیطی                   

IEC721-1]   Environmental parameters]

پرده (یک کابل)                               

[461-03-01]   Sereen (of a cable)

پرده کشی حفاظتی                   

[IEC- 536]   protective Screening

 

ت

تابلو 

IEE-UK]   Switchboard]

تابلو (مجموعه از تجهیزات قطع و وصل و کنترل)

[441-12-01]  Assembly (of switchgear and co ntrolgear)

تابلوی تمام بسته (مجموعه تمام بسته از تجهیزات قطع و وصل و کنترل)

[441-12-02]   Enclosed Assembly) of switchgear and Controlgear)

تاسیسات الکتریکی (ساختمان ها) 

[826-01-01]    Electrical Installation) of buildings)

تماس مستقیم                     

 [826-03-05]    Direct Contact

تجهیزات الکتریکی                             

[826-07-01    Electrical   Equipment

تجهیزات مصرف کننده جریان

[826-07-02]    Current Using Eqipment

تجهیزات قابل حمل با دست 

[826-07-04]    portable Eqipment

تجهیزات دستی  

[826-07-05]   Hand- Hald Eqipment

 تجهیزات ساکن

[826-07-06]    Stationary Eqipment 

تجهیزات نصب ثابت

[826-07-07]    Fixed Eqiment

تراکینگ (کانال کابل برای کابل)

[IEE-UK]    Trunking (for cables)

ترمینال اصلی زمین  

[826-04-08]   Main Earthing Terminal (Main Earthing Bar) Groundbus (USA)

(سیستم) تغذیه برای سرویس های ایمن   

[826-01-05]   (Supply system for) Safety Services Emergency Power System (usa)

تماس غیر مستقیم

[826-03-06]    Indirect Contact

تونل کابل

[826-06-07]    Cable Tunnel

   ج

 

جدا کننده

[441-14-05]     Disconnector

جدایی حفاظتی 

[IEC-536]   Protective Separation

جریان باقیمانده

[826-03-09]     Residual Current

جریان اتصال کوتاه 

[826-05-08]    (Solid) Short- Circuit Current

جریان اضافه بار (یک مدار)

[826-05-07]    Overload Current (of a circuit)

(وسیله) جریان تفاضلی 

(Residual Current Device (RCD

(اضافه ) جریان

[826-05-06]    Overcurrent

اضافه جریان

[826-05-06]    Overcurrent

عدم ذوب قرار دادی

Non- Fusing Current

جریان شوک (جریان برق گرفتگی) 

[826-03-07]    Shock Current 

قابلیت تمایز اضافه جریان 

[441-17-15]       Overcurrent Discrimination

جریان مجاز حرارتی (یک هادی)

[826-05-05]   (Continuous) Current Carrying Capacity (of a conductor)Ampacity (usa)

جریان نشت

[826-03-08]     Leakage Current

ح

حداکثر ولتاژ تماس قراردادی        

826-02-04]     Conv tional  Touch Vo ltage Limit

حصار   

[26-03-13]     Barrier

حفره های ساختمانی

[826-06-02]     Building Void

د

دسترس   

[826-03-11]     Arm s Reach

دمای هوای محیط (برای وسایل قطع و وصل یا فیوز)

[441-11-3]    Ambientent Air Temperature (for switching evices or fuse)

دمای محیط

[826-01-04]     Ambient Temperature

 

 

 

واژه نامه فارسی- انگلیسی 1 / واژه نامه فارسی- انگلیسی 1 / واژه نامه فارسی- انگلیسی 1 / واژه نامه فارسی- انگلیسی 1

تعریف ها - فرهنگ لغات - نشانه های ترسیمی

تعریف ها و فرهنگ لغات 7

تعریف ها و فرهنگ لغات 7

تعریف ها و فرهنگ لغات 7

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

تعریف ها و فرهنگ لغات 7 :

 

T

 

TELV                                                                                TELV

یاد آوری: تا این تاریخ در فرهنگ IEC برای TELV شرحی داده نشده است.

TELV- Telecommunications Extra Low Voltage

دما                                                                                                                      

 Temperature

دمای محیط                        

ambient tbmperature

دمای هوا یا محیط  دیگری است که تجهیزات به کار خواهد رفت.

دمای هوای محیط                    

ambient air temperature

(برای وسایل قطع و وصل یا فیوز)           

(for switching devices or fuse)

دمای هوای محیطی است که کل وسیله قطع و وصل یا فیوز را احاطه می کند و در شرایطی مشخص تعیین می شود.

یادآوری- در مورد وسایل قطع و وصل یا فیوز که درداخل یک محفظه نصب می شوند، دمای مورد بحث، دمای خارج محفظه می باشد.

کانال  کابل (ترانکینگ) (برای کابل)           

(trunking (for cables

سیستمی است برای پوشش حفاظتی کابل ها که معمولا مقطعی مربع یا مستطیل دارد و یک طرف آن قابل پیاده کردن یا لولایی باشد.

یاد آوری: این سیستم معمولا در کارختنه ساخته می شود و هادی ها پس از برداشتن درپوش، در داخل آن قرار می گیرند.

کانال کابل (ترانکینگ)                

trunking                                                 

سیستم کانال کابل (ترانکینگ)                      

 cable trunking                 

سیستم بسته ای است متشکل از پایه و در پوشی که قابل برداشتن است و برای محاط کردن کابل کابل های عایقدار و بندها و یا جا سازی تجهیزات الکتریکی دیگر به کار می رود.

v  

ولتاژ                              

voltage

ولتاژ اسمی                  

nominal volage

(یک تاسیسات)                                                                    

(of an installation)

ولتاژی است که به وسیله آن تاسیسات یا بخشی از آن معرفی می شود.

یاد آوری: ولتاژ واقعی ممکن است نسبت به ولتاژ اسمی به اندازه رواداریهای مجاز تفاوت داشته باشد.

ولتاژ تماس              

touch voltage

ولتاژی است که در هنگام بروز خرابی در عایق بندی بین قسمت هایی که در عین حال در دسترس اند، ظاهر می شود.

یاد آوری ها:

 • قرار این است که از این اصطلاح فقط در مورد تماس غیر مستقیم استفاده شود.
 • در مواردی معین، امپدانس فردی که با این قسمت ها در تماس است ممکن است

مقدار ولتاژ تماس را به مقداری قابل ملاحظه تحت تاثیر قرار دهد.

ولتاژ تماس احتمالی               

prospective                                                 

حداکثر ولتاژ تماس این است که احتمال دارد در صورت بروز اتصال کوتاهی با امپدانسی نا چیز، در تاسیسات الکتریکی ظاهر شود.

حداکثر ولتاژ تماس                   conventional touch voltage   

قرار دادی          

(UL (limit

حداکثر مقدار ولتاژ تماس است که مجاز می باشد در شرایطی معین از نظر تاثیر عوامل خارجی، به مدتی نامحدود برقرار ماند.

ولتاژ اسمی (یک باتری)   

(nominal voltage (of a battery

مقدار تقریبی مناسبی برای ولتاژ است که برای تعیین یک نوع باتری به کار رود.

ولتاژ اسمی                     

rated voltage

مقدار ولتاژی است که توسط سازنده به یک جزء، دستگاه، وسیله یا تجهیزات نسبت داده می شود و مشخصه های بهره برداری و کارآیی نیز به آن ارجاع می شود.

اضافه ولتاژ گذرا                             

transient overvoltage

اضافه ولتاژ های گذرا تا جایی که به استاندارد IEC-664 مربوط است به ترتیب زیر تعریف می شود.

اضافه ولتاژ قطع و وصل          

 switching overvoltage

اضافه ولتاژ گذرایی است در نقطه ای از سیستم که به علت انجام قطع و وصل معینی ظاهرشود و یا در اثر بروز اتصالی پیش آید.

اضافه ولتاژ صاعقه (آذرخش)                   

lightning over voltage

ضافه ولتاژ گذرایی است در نقطه ای از سیستم که به علت اصابت صاعقه ای با مشخصات معین ظاهر شود.

ولتاژ بر طبق

IEC 38(1983) voltage

برای مثال

ولتاژ اسمی          

EC 38                    nominal voltage

ولتاژی است که به وسیله ان تاسیسات یا تجهیزات معرفی می شود و بعضی از مشخصه های بهره برداری نیز به آن ارجاع می شود.

بالاترین ولتاژ یک سیستم

EC38                  highest voltage of a system

بالاترین مقدار ولتاژی است که در شرایط بهره برداری عادی در هر زمان و هر نقطه ای پیش می آید و شامل ولتاژهای گذرا مانند آنهایی که در اثر قطع و وصل در سیستم پیش می اید و تغییرات موقتی ولتاژ، نمی شود.

پایین ترین ولتاژ یک سسیستم  

EC38        lowest voltage of a system

پایین ترین مقدار ولتاژی است که در شرایط بهره برداری عادی در هر زمان و هر نقطه ای از سیستم پیش می آید ولی شامل ولتاژهای گذرا مانند آنهایی که در اثر قطع و وصل در سیستم پیش می آید و تغییرات موقتی ولتاژ، نمی شود.

W

سیستم سیم کشی              

Wiring system 

مجموعه ای است متشکل از کابل و سیم یا کابل ها و سیم ها و یا شینه کشی و همین طورقسمتهایی است که آنها را نگهداری می کنند و یا می پوشانند.

حفره های ساختمانی                   

building void

فضایی است در داخل سازه یا اجزای ساختمان که فقط در بعضی نقاط قابل دسترس می باشد.

یاد آوری ها:

 • مثال هایی برای حفره های ساختمانی عبارتند از: فضای داخل پارتیشن ها،

کف های آویزان، سقف ها و بعضی انواع چارچوب های درها.

 • حفرهای مخصوصی را که در اجزای ساختمان ایجاد می کنند، مجرا نیز می نامند.

نردبان کابل            

                             cable lader

تکیه گاهی است برای کابل مشتمل بر یک سرای اجزای نگهدار که به نحوی صلب به اجزای نگهدار اصلی وصل می باشند.

بازوی نگهدار کابل          

cable brackets

تکیه گاهی است افقی برای کابل که تنها در یک سمت محکم می شود و در فواصل معینی در طول کابل قرار داده می شود و کابل بر روی آن خوابانده می شود.

پست نگهدار کابل             

cleat

نگهدارنده ای است که در فواصلی معین در طول کابل یا لوله نصب می شود و به طور مکانیکی کابل یا لوله را محکم نگه می دارد.

 

تعریف ها و فرهنگ لغات 7

تعریف ها و فرهنگ لغات 7

 

تعریف ها و فرهنگ لغات 7 / تعریف ها و فرهنگ لغات 7 / تعریف ها و فرهنگ لغات 7 / تعریف ها و فرهنگ لغات 7 / تعریف ها و فرهنگ لغات 7 / تعریف ها و فرهنگ لغات 7 / تعریف ها و فرهنگ لغات 7

تعریف ها - فرهنگ لغات - نشانه های ترسیمی

تعریف ها و فرهنگ لغات 6

تعریف ها و فرهنگ لغات 6

O

مانع                                                                                                                                                       obstacle   

قسمتی است که مانع از تماس مستقیم غیر عمدی شود ولی نتواند در برابر یک عمل عمدی که منجر به تماس مستقیم می شود ممانعت به عمل آورد. 

PELV                             PELV

یادآوری: تا این تاریخ در فرهنگ IEC برای PELV شرحی داده نشده است.

PELV-Protective Extra Low Volage

برای شرح PELV به بخش 630 مراجعه شود.

هادی         

PEN                       Pen conductor

هادی است وصل به زمین که وظایف هادی حفاظتی و هادی خنثی را در خود می آمیزد.

(هادی مشترک حفاظتی/ خنثی)

یاد آوری: نشانه اختصاری PEN از ترکیب دو نشانه PE یعنی هادی حفاظتی و N یعنی هادی خنثی به دست می آید.

هادی فاز                       

phase conductor

هادیی است مربوط به سیستم جریان متناوب برای انتقال انرژی الکتریکی که غیر از هادی خنثی می باشد.

یادآوری: از این اصطلاح برای هادی معادل در سیستم جریان مستقیم نیز استفاده می شود، مگر آنکه به نحوی دیگر مشخص شده باشد.

آلودگی                                

pollution

هر گونه افزودگی مواد خارجی، جامد مایع یا گازی شکل (گازهای یونیزه) که ممکن است نتیجه آن تقلیل در استقامت دی الکتریک یا مقاومت ویژه سطح شود

هادی حفاظتی

(PE)                    rotective conductor(PE)                        equipment grounding conductor (usa)

هادیی است که برای بعضی از اقدامات حفاظتی برای تامین ایمنی در برابر برق گرفتگی لازم می باشد تا قسمت های زیر را به همدیگر وصل کند

 • بدنه های هادی؛
 • قسمت های هادی بیگانه؛
 • ترمینال اصلی زمین؛
 • الکترود زمین؛
 • نقطه زمین منبع (نقطه خنثی) یا نقطه خنثی مصنوعی.

همبندی حفاظتی                                  

protective bonding

وصل الکتریکی بدنه های هادی و یا پرده حفاظتی است برای تامین مداومت الکتریکی به وسیله ای که اتصال به هادی حفاظتی خارجی را بر قرار می کند.        

پرده کشی حفاظتی                                     

protective screening

جداسازی مدارها است از قسمت های هادی خطرناک به کمک یک پرده هادی فراگیر که خود به وسیله ای که به هادی حفاظتی اتصال برقرار می کنوصل می شود.

جدایی حفاظتی                                                    

protective separation

 

جداسازی بین مدارها است با استفاده از حفاظت های اصلی و تکمیلی (عایق بندی اصلی به علاوه عایق بندی تکمیلی یا پرده کشی حفاظتی) یا با استفاده از روش حفاظتی معادل (مانند عایق بندی تقویت شده)

شستی- دکمه فشاری                           

push- button

نوعی کلید کنترل است با قسمتی محرک که برای کار با نیرویی که عضوی از بدن انسان (معمولاً انگشت با کف دست) اعمال می کند. طرح می شود و دارای انرژی ذخیره شده ای برای برگشت است.

پرده (یک کابل)                           

(screen (of a cable

یک یا چند لایه هادی است که کار آنها کنترل میدان الکتریکی در داخل عایق بندی می باشد.

همچنین این لایه یا لایه ها ممکن است سطح های صافی را در سر حد عایق بندی ایجاد کرده و به حذف فضاهای موجود در سر حدات نیز کمک کنند.

SELV                      SELV

یاد آوری تا این تاریخ در فرهنگ IEC برای SELV شرح داده نشده است.

SELV-Satety Extra Low Voltage

برای شرح SELV به بخش 630 مراجعه شود.

غلاف                                               

sheath

چپوششی است به فرم استوانه، یکنواخت و متحدالشکل از مواد غیر فلزی و معمولاً ترزیقی می باشد.

یادآوری: در آمریکا از اصطلاح Sheath فقط در مورد غلاف فلزی استفاده می شود در حالی که jacket برای پوشش غیر فلزی به کار می رود.

سپر (یک کابل)                                 

(shield (of a cable

لایه ای است محاطی فلزی و زمین الکتریکی کابل را به داخل آن محدود کند و یا کابل را در برابر تاثیر عوامل الکتریکی خارج، حفاظت کند.

یاد آوری- غلاف های فلزی، زره ها و هادی های هم مرکز زمین شده ممکن است به عنوان سپر نیز به کار روند.

شوک الکتریکی (برق گرفتگی)                     

sock 

اثرهای پاتوفیزیولوژیکی که در اثر عبور جریان الکتریکی از بدن انسان یا حیوان پدید می آید.

جریان شوک (جریان برق گرفتگی)                    

sock current

جریانی است که از بدن انسان یا حیوان عبور می کند و دارای مشخصه هایی است که ممکن است که اثرهای پاتوفیزیولوژیکی پدید آورد.

قسمت های که به طور همزمان در دسترس می باشند.

Simultaneously acsessibhe parts

هادی و یا قسمت های هادی می باشند که بسته به مورد ممکن است در آن واحد توسط انسان یا حیوان لمس شوند.

یاد آوری: قسمت هایی که به طور همزمان در دسترس می باشند ممکن است شامل موارد زیر باشند:

 • قسمت های برق دار؛
 • بدنه های هادی؛
 • قسمت های هادی بیگانه؛
 • هادی های حفاظتی؛
 • الکترودهای زمین؛

فرد کار آزموده (ماهر)                   

skilled person

فردی است مانند یک مهندس یا تکنیسین با دانش فنی یا تجربه کافی که وی را مجهز می کند تا خطراتی که ممکن است برق بوجود آورد، حذر کند.

راه انداز (استارتر)

Starter

ترکیبی است از کلیه وسایل قطع و وصل که برای راه اندازی وایست یک موتور لازم می باشند همراه با وسایل مناسب برای حفاظت در برابر اضافه جریان.

راه انداز ستاره- مثلث

star-delta starter

راه اندازی است برای یک موتور القایی سه فاز به گونه ای که در وضعیت راه اندازی سیم پیچهای استاتور در حالت ستاره وصل می شوند و در حالت نهایی کار، این سیم پیچها در حالت مثلث قرار می گیرند.

سیستم تغذیه

supply syste

سیستم تغذیه                         

(supply system for)

برای سرویس های ایمنی

safety services

(Emergeney power system (USA

سیستمی است که هدف از آن حفظ حالت کاری تجهیزاتی است که برای ایمنی افراد ضروری می باشند.

یاد آوری: هدف این است که سیستم تغذیه شامل منبع و مدارها، تا ترمینال های تجهیزات مصرف کننده جریان باشد در بعضی موارد سیستم ممکن است شامل تجهیزات مصرف کننده جریان نیز باشد.

سرویس تغذیه کمکی                    

standby supply syst      

سیستمی است که هدف از آن حفظ حالت کاری تاسیسات یا بخشهایی از آن است به دلایلی غیر از ایمنی در صورت قطع تغذیه عادی.

کلید قطع بار                                 

switch

وسیله مکانیکی قطع و وصل است که قادر به وصل، عبور دادن و قطع جریان برق مدار در شرایط عادی می باشد. شرایط عادی ممکن است شامل وضعیتی با اضافه بارهای مشخص باشد و همینطور برای مدتی مشخص جریان هایی را در شرایط غیرعادی مدار، مانند اتصال کوتاه تحمل کند.

 تابلو                                                             

switchboard

مجموعه ای است از وسایل قطع و وصل سوار شده بر یک صفحه همراه با یا بدون وسایل اندازه گیری. از این اصطلاح نباید برای گروهی از کلیدهای محلی که مربوط به یک مدار نهایی می باشند، استفاده کرد.

یاد آوری: اصطلاح تابلو ممکن است شامل تابلو یا جعبه تقسیم نیز باشد.

وسایل قطع و وصل و کنترل

switchgear and controlgear

وسایل قطع و وصل                   

switchgear

و کنترل

 and controlgear

تجهیزاتی است که برای وصل به یک مدار الکتریکی با هدف زیر پیش بینی می شود:

 • حفاظت؛
 • کنترل؛
 • جدا کردن؛
 • انجام عملیات قطع و وصل؛

یاد آوری: وسایل اتصالات مانند ترمینال ها و پست ها و همچنین اجزایی مانند پریزها و چند شاخه ها و نظایر آن جزء ملحقات به حساب می آیند.

وسایل قطع و وصل                                   

switchgear

و کنترل                                              

 and controlgear

اصطلاحی است عمومی شامل وسایل قطع و وصل و ترکیب آنها است با تجهیزاتی کنترل، اندازه گیری، حفاظت و تنظیم کننده.

همچنین مجموعه هایی است از این تجهیزات و اسباب ها، همراه با اتصالات و هم بندی ها وملحقات و محفظه ها و اسکلت های نگهدار.

وسایل قطع و وصل                                     

switchgear

اصطلاحی است عمومی شامل وسایل قطع و وصل و ترکیب آنها است با تجهیزات کنترل، اندازه گیری، حفاظت و تنظیم کننده.

همچنین مجموعه هایی است از این تجهیزات و اسباب ها، همراه با اتصالات و هم بندی ها و ملحقات و محفظه ها و اسکلت های نگهدار که در اصل برای استفاده در ارتباط با تولید انتقال، توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی پیش بینی می شود.

وسایل کنترل               

controlgear 

اصطلاحاتی است عمومی شامل وسایل قطع و وصل و ترکیب آنها است با تجهیزات کنترل.

اندازه گیری، حفاظت و تنظیم کننده

همچنین مجموعه هایی است از این تجهیزات و اسباب ها؛ همراه با اتصالات و هم بندی ها و ملحات و محفظه ها و اسکلت های نگهدار که در اصل برای استفاده در کنترل انرژی الکتریکی ( تعریف ها و فرهنگ لغات 6 )

مربوط به تجهیزات مصرف کننده، پیش بینی می شوند.

قطع و وصل (کلید زنی)                      

switching                                                 

 قطع کردن به منظور تعمیر (مکانیکی)

switching-off for  (mechanical) maintenance

عملیاتی است برای غیر فعال کردن یک یا چند مورد از تجهیزاتی که با برق کار می کند با هدف جلوگیری از بروز خطرهایی غیر از موارد برق گرفتگی یا بروز جرقه الکتریکی در هنگام کار روی این تجهیزات. ( تعریف ها و فرهنگ لغات 6 )

قطع یا وصل اضطراری              

emergency switching

عملیاتی است برای برطرف کردن خطرات غیر منتظره ای که ممکن است پیش آیند در زمان هر چه سریعتر.

قطع و وصل عملیاتی؛               

functional switching

کنترل                

control

عملیاتی است برای وصل یا قطع یا تغییر منبع تغذیه انرژی الکتریکی به کل یا قسمتی از تاسیسات با هدف های عادی ( تعریف ها و فرهنگ لغات 6 )

وسیله قطع و وصل

441-14-01             switching device

وسیله ای است که به منظور قطع یا وصل جریان در یک یا چند مدار الکتریکی طرح شده است.

 

 

تعریف ها و فرهنگ لغات 6 / تعریف ها و فرهنگ لغات 6 / تعریف ها و فرهنگ لغات 6 / تعریف ها و فرهنگ لغات 6 / تعریف ها و فرهنگ لغات 6 / تعریف ها و فرهنگ لغات 6 / تعریف ها و فرهنگ لغات 6 / تعریف ها و فرهنگ لغات 6 / تعریف ها و فرهنگ لغات 6 / تعریف ها و فرهنگ لغات 6 / تعریف ها و فرهنگ لغات 6 / تعریف ها و فرهنگ لغات 6

تعریف ها - فرهنگ لغات - نشانه های ترسیمی

تعریف ها و فرهنگ لغات 5

تعریف ها و فرهنگ لغات 5

تعریف ها و فرهنگ لغات 5

تعریف ها و فرهنگ لغات 5

G

Ground(USA) earth

I

تماس غیر مستقیم                                                

 Indirect Contact

تماس افراد یا احشام است با بدنه های هادی که در شرایط بروز اتصالی برقرار شده است.

تاسیسات                                                                           

installation

تاسیسات                                

electrical

 الکتریکی (ساختمان ها)                                    

(installation (of buildings

مجموعه ای است از تجهیزات الکتریکی در ارتباط با هم برای تامین هدف یا هدف هایی مشخص که دارای مشخصه های هماهنگ نیز می باشند.

سرویس ورودی یک           

origin of an electrical installation 

تاسیسات الکتریکی                      

(service entrance (USA

نقطه ای است که در آن انرژی الکتریکی به ساختمان تحویل می شود.

فرد آموزش دیده                          

instructed person

فردی مانند عضو گروه عملیات یا نگهداری که به قدر لازم تعلیم دیده یا تحت نظارت فردی کار آزموده قرار داشته باشد تا او را قادر به اجتناب از خطرات ناشی از برق نماید.

Insulation

عایق بندی- عایق

عایق بندی اصلی                                        

basic insulation

عایق بندی است که به قسمت های برقرار اعمال می شود تادر برابر برق گرفتگی، ایجاد ایمنی اصلی کند.

یاد آوری- عایق بندی اصلی شامل عایق بندی که منحصراً برای هدف های عملیاتی به کار می رود، نیست.

عایق بندی تکمیلی                         

supplementary  insulation

عایق بندی است مستقل که علاوه بر عایق بندی اصلی اعمال می شود تا در صورت بروز خرابی در عایق بندی اصلی، ایجاد ایمنی در برابر برق گرفتگی ایمنی ایجاد کند.

عایق بندی مضاعف                                        

double insulation

عایق بندی است متشکل از هر دو عایق بندی های اصلی و تکمیلی.

عایق بندی تقویت شده                      

reinforced insulation

یک سیستم عایق بندی واحد است که به قسمت های برقرار اعمال می شود تا در شرایطی که در استانداردهای مربوطه IEC مشخص می شود. در برابر برق گرفتگی درجه ای از حفاظت راکه معادل عایق بندی مضاعف است، ایجادکند.

یادآوری- از اصطلاح سیستم عایقبندی نباید این استنباط حاصل شود که عایقبندی باید یکپارچه باشد.

عایقبندی ممکن است از چند لایه تشکیل شود که نتوان تک تک آنها را به عنوان عایق بندی اصلی یا تکمیلی مورد آزمون قرار داد.

عایق بندی (یک کابل)                           

(insulation (of a cable

مواد عایقی است که در ساختار کابل به کار می رود و کار اصلی آن ایستادگی در برابر ولتاژ است.

عایق بندی یک هادی                   

conductor insulation 

عایق بندی است که بر روی هادی یا پرده آن اعمال می شود.

عایق بندی تزریقی                                    

extruded insulation

عایق بندی است که اساساً از یک لایه مواد ترموپلاستیک یا

ترموستینگ تشکیل شده و به طریقه تزریق، اعمال می شود.

عایق بندی معدنی                         

mineral insulation 

عایق بندی است که از گرد معدنی فشرده تشکیل می شود.

هماهنگی عایق بندی                  

co-ordination of insulation

رابطه متقابل مشخصه های عایق بندی های تجهیزات الکتریکی با اضافه ولتازهایی کا انتظار می رود وجود داشته باشند و مشخصه های وسایل حفاظت در برابراضافه ولتاژها از یک طرف و میکرو محیطی که انتظار می رود درآن قرار گیرند و وسایل حفاظت در برابر آلودگی ها از طرف دیگر.

فاصله جدایی                                                     

isolating distance

(یک وسیله جدا کننده مکانیکی)                     

(of a pole a mechanical swiching device) 

فاصله هوایی بین کتاکت ها در حالت باز است که با مقررات ایمنی تعیین شده برای کلیدهای جدا کننده مطابقت دارد.

ایجاد جدایی                                                                            

isolation

عملی است که هدف آن قطع تغذیه تمامی منابع یا بعضی از قسمت هایی مشخص تاسیسات است با ایجاد جدایی در تاسیسات با بخش هایی از آن از همه منابع انرژی الکتریکی است برای برقراری ایمنی.

j

Joint

مفصل

مفصل دو راهه                              

straight-joint

جزو ملحقاتی است که بین دو کابلی که یک مدار مداوم را تشکیل می دهند، اتصال برقرار می کند.

مفصل سه راهه (انشعاب)                       

tee-joint

جزو ملحقاتی است که بین یک کابل انشعابی و یک کابل اصلی که تقریباً عمود بر هم می باشند، اتصال برقرار می کند.

قسمت برق دار                                   

live part

هادی یا قسمت هادی است که در هنگام استفاده عادی از آن برقدار است و شامل هادی خنثی (N) نیز می باشد. ولی طبق قرار، شامل هادی مشترک حفاظتی/خنثی (PEN) نمی باشد.

یاد آوری- این اصطلاح الزاماً به معنای وجود خطر برق گرفتگی نمی باشد.

هادی خنثی (N) 

                                neutral (N) conductor 

هادی است که به نقطه خنثای سیستم وصل می باشد و توانایی کمک به انتقال انرژی الکتریکی را دارا باشد.

 

 

تعریف ها و فرهنگ لغات 5 / تعریف ها و فرهنگ لغات 5 / تعریف ها و فرهنگ لغات 5 / تعریف ها و فرهنگ لغات 5 / تعریف ها و فرهنگ لغات 5 / تعریف ها و فرهنگ لغات 5

تعریف ها و فرهنگ لغات 2

تعریف ها و فرهنگ لغات 4

تعریف ها و فرهنگ لغات 4

 

 D

تماس مستقیم                                                            

direct contact

تماس افراد یا احشام است با قسمت های برقرار

جداکننده                                                                  

disconnector

وسیله مکانیکی قطع و وصل است که در حالت قطع، فاصله جدایی لازم را طبق مشخصات، به وجود می آورد.

یاد آوری: کلید جدا کننده قادر است فقط هنگامی یک مدار را قطع یا وصل کند که جریان های قابل اغماض برقرار شده یا قطع شوند و یا تغییر قابل ملاحظه ای بین ولتاژ دو سرهر یک از قطب های کلید جدا کننده ایجاد نشود. همینطور جداکننده قادر است جریان هایی را در شرایط عادی از مدار عبور دهد و برای زمانی مشخص، جریان هایی را در شرایط غیر عادی، مانند جریان های اتصال کوتاه را تحمل کند.

مجرا                                                                                                     

duct

معبر سر بسته ای است در زیر زمین یا در داخل سازه که با هدف جا دادن یک یا چند کابل در داخل آن، پیش بینی می شود که امکان دارد به داخل مجرا کشیده شوند.

مجرا کشی                                                                                  

Ducting

مجرای کابل کشی                                                                       

cable ducting

محفظه ای است ساخته شده در کارخانه از فلز یا مواد عایق که سیستمی است غیر از لوله کشی

یا شینه کشی (تراکینگ) و برای حفاظت کابل ها پیش بینی می شود که پس از نصب مجرا به داخل آن کشیده می شوند. این سیستم نباید حتماً جزئی از ساختار ساختمان را تشکیل دهد.

سیستم مجرای کابل کشی                      

cable ducting system

سیستمی است از محفظه های بسته با مقطعی غیر از دایره ای شکل برای هادی های عایق دار و کابل ها در تاسیسات الکتریکی که می توان آنها را به داخل کشید یا آنها را تعویض نمود.

E

اتصال زمین                                                                                           

earthing

زمین                                                           

(earth ground (USA

جرم های کره زمین است که پتانسیل الکتریکی آن در هر نقطه به صورت قرار دادی برابر صفر گرفته می شود.

الکترود زمین                                               

earth electrode

یک قسمت هادی یا مجموعه ای از قسمت های هادی که در تماس نزدیکی با زمین (خاک) بوده و با آن اتصال الکتریکی برقرار می کند.

مقاومت کل زمین                      

total earthing resistance

مقاومت بین ترمینال اصلی زمین و کره زمین است.

الکترود زمین مستقل        

electrically independent

از نظر الکتریکی                                                                            

 earth electrods

الکترودهای زمینی هستند که در چنان فاصله ای از همدیگر قرار دارند که در صورت عبور حداکثر جریان ممکن از یکی از آنها، بر پتانسیل دیگر الکترودها اثر قابل ملاحظه ای باقی نگذارد.

هادی زمین          

earthing conductor grounding

(Electro conductor (USA

یک هادی حفاظتی است که ترمینال یا شینه اصلی زمین را به الکترود زمین وصل می کند.

ترمینال اصلی زمین       

main earthing terminal

زمین                                                     

(main earthing bar) groundbus (USA)

ترمینال یا شینه ای است که برای وصل هادیهای حفاظتی، شامل هادیهای همبندی برای همولتاژ کردن و هادیهای مربوط به اتصال زمین عملیاتی(در صورت وجود) به سیستم زمین، پیش بینی می شود.

ایست اضطراری                                                    

emergency soppin

قطع و وصل اضطراری برای ایست حرکتی که خطرناک شده است.

محفظه قسمتی است که تجهیزات را در برابر بعضی از آثار خارجی، و در تمامی جهات در برابر تماس مستقیم، حفاظت می کند.

محفظه(یک مجموعه)                  

 (enclosure (of aassembly

قسمتی است از یک مجموعه که برای تجهیزات ،  درجه ای از حفاظت در برابر آثار خارجی را ایجاد می کند و در برابر نزدیک شدن یا تماس با قسمتهای برقرار یا اجزای متحرک نیز حفاظت مشخصی را بر قرار می نماید.

محیط                                                                                          

Environment

شرایط محیطی                                

environmental conditions

شرایط فیزیکی و شیمیایی است که نسبت به فرآورده ای که در زمانی مشخص بر آن اثر میگذارند، خارجی به حساب می آیند و تشکیل می شوند از ترکیبی از تک تک پارامترهای محیطی و شدت اثر هر یک از آنها.

یاد آوری: شرایط محیطی معمولاً تشکیل می شوند از شرایط محیطی که در طبیعت وجود دارد و شرایط محیطی که بوسیله خود فرآورده با منابع خارجی ایجاد می شوند.

پارامترهای محیطی

IEC 721-1                     environmental parameters

یک یا چند ویژگی فیزیکی یا شیمیایی می باشد(مانند دما، رطوبت، شتاب).

مثال: پارامتر محیطی، لرزش بوسیله نوع لرزش( سینوسی، نامنظم) شتاب و فرکانس مشخص می شود.

شدت شرایط                                                                    

severities of

محیطی                                                                           

 environmental conditions

ارزش عددی هر یک از مقادیر مشخص کننده پارامترهای محیط.

مثال: شدت لرزش سینوسی با مقدار شتاب(بر حسب متر بر مجذور ثانیه) و فرکانس(هرتز) مشخص می شود.

EQUIPMENT

تجهیزات

تجهیزات الکتریکی                       

electrical equipment  

هر نوع مصالح و لوازم و وسایل و تجهیزاتی است که در تولید، تبدیل، انتقال، توزیع یا مصرف انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد، مانند: تراسفورماتورها، اسباب آلات، وسایل اندازه گیری، وسایل حفاظتی، تجهیزات سیستمهای سیم کشی و وسایل مصرف کننده انرژی الکتریکی مانند لوازم خانگی و غیره.

تجهیزات                                                  

current

مصرف کننده جریان                       

using equipment 

تجهیزاتی است که برای تبدیل انرژی الکتریکی به نوعی انرژی دیگر در نظر گرفته می شود مانند روشنایی، گرما، و نیروی جنبشی.

تجهیزات قابل حمل با دست           

portable equipment 

تجهیزاتی است که هنگام کار حرکت داده می شود یا در حالی که به منبع تغذیه وصل می باشد به آسانی از جایی به جای دیگر قابل حمل است.

تجهیزات دستی                                  

hand-held equipment

تجهیزاتی است قابل حمل با دست که هنگام کار عادی، در دست گرفته می شود و اگر در آن موتور وجود داشته باشد، قسمتی جدا نشدنی از تجهیزات را تشکیل دهد

تجهیزات ساکن                                  

stationary equipment

تجهیزاتی است از نوع نصب ثابت و یا از نوعی که برای آن دستگیره ای برای حمل پیش بینی نشده است و جرم آن به اندازه ای است که قابل حرکت نباشد.

مثال: در استاندارهای IEC مقدار این جرم برای لوازم خانگی 18 کیلوگرم است.

تجهیزات نصب ثابت                                  

fixed equipment

تجهیزاتی است که به نوعی تکیه گاه بسته شده یا به نحوی دیگر در محلی مشخص محکم شده باشد.

همبندی برای همولتاژ کردن                                              

Equipotential Bonding

همبندی برای همولتاژ کردن       

equipotential bondinzz

هادی همبندی                  

equipotential

برای همولتاژ کردن                

bonding conductor

هادی حفاظتی ای است برای تضمین همبندی برای همولتاژ کردن.

بدنه هادی                             

exposed conductive PART

بدنه هادی است مربوط به تجهیزات الکتریکی که می توان آن را لمس نمود و در حالت عادی بر قرار نیست ملی ممکن است در صورت بروز اتصالی، برقرار شود.

یادآوری: یک قسمت هادی از تجهیزات الکتریکی که در شرایط بروز اتصالی تنها از طریق برقرار شدن یک بدنه هادی ممکن است بر قرار شود، بدنه هادی به حساب نمی آید.

بدنه هادی بیگانه                            

extraneous conductive PART

قسمت هادی ای است که جزیی از تاسیسات الکتریکی را تشکیل نمی دهد ولی ممکن است پتانسیلی را که عموماً پتانسیل زمین است در معرض تماس قرار دهد.

 

 

 

تعریف ها و فرهنگ لغات 4 / تعریف ها و فرهنگ لغات 4 / تعریف ها و فرهنگ لغات 4 / تعریف ها و فرهنگ لغات 4 / تعریف ها و فرهنگ لغات 4 / تعریف ها و فرهنگ لغات 4 / تعریف ها و فرهنگ لغات 4 / تعریف ها و فرهنگ لغات 4 / تعریف ها و فرهنگ لغات 4 / تعریف ها و فرهنگ لغات 4

تعریف ها و فرهنگ لغات 2

تعریف ها و فرهنگ لغات 3

تعریف ها و فرهنگ لغات 3

تعریف ها و فرهنگ لغات 3

تعریف ها و فرهنگ لغات 3

 

 

کتاکت (قطعه)                                         

(contact (piece

یکی از قطعات هادی که یک کتاکت را تشکیل می دهد.

کتاکتور                                                                  

contactor

(مکانیکی)                                                                                         

(mechanical)

یک وسیله قطع و وصل مکانیکی است که دارای تنها یک حالت استراحت می باشد و به طریقی جز با دست کار می کند و قادر است در شرایط عادی مدار، از جمله شرایط بهره برداری، جریان هایی را وصل یا قطع کند یا از خود عبور دهد.

یاد آوری: کتاکتور ممکن است بر اساس روشی که از نیروی مورد استفاده برای وصل کتاکت های اصلی آن استفاده می شود مشخص گردد.

کنترل                                                                                                                  

Control

کنترل دستی

 manual control

کنترل یک عملیات است با مداخله انسان:

کنترل از راه دور                                  

manual control

کنترل یک عملیات است از نقطه ای که نسبت به محل وسیله قطع و وصل کننده در فاصله ای دور قرار داشته باشد.

کلید کنترل                                                   

control switeh

(برای مدارهای کنترل و کمکی)               

(for control and auxiliary circuits)

یک وسیله قطع و وصل مکانیکی است که وظیفه آن کنترل عملیات وسایل قطع و وصل و کنترل از جمله ارسال علایم و کنترل رابط های قفلی (Interlock) می باشد.

یاد آوری: یک کلید کنترل تشکیل می شود از یک یا چند جزء کتاکت که دارای یک سیستم مشترک راه اندازی و کار می باشد.

فاصله خزش (فاصله نشت)                                                      

creepage distance

کوتاه ترین فاصله است بین دو قسمت هادی در طول سطح یک ماده عایق.

جریان (شدت جریان)                                                                                                  

current

جریان نشت                               

leakage current

جریانی است که در صورت نبودن اتصالی. به زمین یا بدنه های هادی بیگانه جریان پیدا می کند.

یادآوری: این جریان ممکن است دارای یک مولفه خازنی باشد شامل مولفه ای که در نتیجه استفاده عمدی از خازن ها بوجود می آید.

جریان باقیمانده                                    

residual curren

جمع جبری مقادیر آنی جریان هایی است که در تمامی هادی های برقرار یک مدار در نقطه ای از تاسیسات الکتریکی جریان دارند.

 • IEC – Residual Current  Protective Device
 • IEE-UK=Residual Current Device (RCD)
 •   USA- Ground fault Circuit Interruptor

وسیله جریان تفاضلی                                  

(residual current device(RCD

یک وسیله قطع و وصل مکانیکی یا مجموعه ای از وسایل است با هدف باز کردن کتاکت ها در هنگامی که جریان تفاضلی در شرایط معین به مقداری مشخص برسد.

جریان طراحی                                                     

design current

 (یک مدار)                                                                               

(of a circuit)

شدت جریانی است که در حالت عادی پیش بینی می شود از مدار عبور کند.

جریان مجاز حرارتی                          

continuous) Current)

(یک هادی)                                                  

(-carrying capacity  (of a conductor)-ampacity (USA

حداکثر شدت جریانی است که می تواند به طور دایم و در شرایط معین از هادی عبور کند بدون آنکه دمای پایای آن از مقداری مشخص تجاوز کند.

اضافه جریان                                                    

overcurrent

هر شدت جریانی که از مقدار اسمی تجاوز کند. در مورد هادی ها مقدار اسمی جریان مجاز حرارتی است.

جریان اضافه بار                                                   

overload Current

 

(یک مدار)

(of a circuit)

اضافه جریانی است در مداری که خرابی الکتریکی ندارد.

جریان اتصال کوتاه                      

(solid (Short-Circuit Current

اضافه جریانی است که در نتیجه بروز اتصالی با امپدانسی قابل اغماض، بین هادی هایی که دارای پتانسیل های مختلف اند، در شرایط عادی کار برقرار شود.

شدت جریان                                                      

convevtional

عملیاتی قراردادی                                                               

operating current

(مربوط به یک وسیله حفاظتی)                                                

(of a protective device)

شدت جریان تعیین شده ای است که سب می شود وسیله حفاظتی در مدت مشخصی که به آن زمان قراردادی گویند، عمل کند.

آشکار سازی اضافه جریان                   

overcurrent Detection

 عملی است که مشخص می کند شدت جریان در یک مدار از عددی که از پیش تعیین شده است برای مدت زمانی معین تجاوز کرده است.

قابلیت تمایز اضافه جریان               

overcurrent discrimination

ایجاد هماهنگی بین مشخصه های عملیاتی دو (یا چند) وسیله اضافه جریان است به نحوی که در صورت وقوع اضافه جریان در محدوده ای تعیین شده است. وسیله ای که پیش بینی شده است در این محدوده عمل کند، بدون آنکه وسیله (یا وسایل) حفاظتی دیگر عکس العمل نشان دهد، کار خود را انجام دهد.

یاد آوری- لازم است بین تمایز سری که در آن از چند وسیله حفاظتی تقریباً یک جریان عبور می کند و تمایز شبکه که در آن از وسایل حفاظتی مشابه نسبت های مختلفی از اضافه جریان عبور می کند، تفاوت قایل شود.

شدت جریان                                                   

convevtional

عدم ذوب قراردادی                                                            

non-fusing current

مقدار مشخصی است برای شدت جریان که المان فیوز قادر است به مدتی معین (مدت زمان قراردادی) بدون آنکه ذوب شود، از خود عبور دهد.

نشانه اختصاری  : I1 یا Inf

شدت جریان                                                   

convevtional

ذوب قراردادی                                                                         

fusing current

مقدار مشخصی است برای شدت جریان که سبب ذوب المان فیوز در مدتی معین (مدت زمان قرار دادی) می شود.

نشانه اختصاری: IF یا I2

 

 

تعریف ها و فرهنگ لغات 3 / تعریف ها و فرهنگ لغات 3 / تعریف ها و فرهنگ لغات 3 / تعریف ها و فرهنگ لغات 3 / تعریف ها و فرهنگ لغات 3 / تعریف ها و فرهنگ لغات 3 / تعریف ها و فرهنگ لغات 3

تعریف ها و فرهنگ لغات 2

تعریف ها و فرهنگ لغات 2

تعریف ها و فرهنگ لغات 2

تعریف ها و فرهنگ لغات 2

تعریف ها و فرهنگ لغات 2

 

C

Cable

                                                                      insulated cable

 کابل عایق

مجموعه ای است متشکل از :

 • یک یا چند رشته؛
 • پوشش های هر رشته یا رشته ها (در صورت وجود)؛
 • حفاظت مجموعه ( در صورت وجود)؛
 • پوشش حفاظتی ( در صورت وجود)؛

کابل ممکن است شامل هادی های عایق دار اضافی دیگر نیز باشد.

Single- conductor  cable

کابل تک رشته ای

                                                                 single-core cable

کابلی است که دارای تنها یک رشته است.

کابل چند رشته ای  

                                             multiconductor

کابلی است که دارای بیش از یک هادی می باشد و ممکن است بعضی از آنها بدون عایق بندی باشند.

کابل چند رشته ای                                               

multicore Cable

کابلی است که دارای بیش از یک رشته می باشد.

کابل قابل انعطاف                                          

 Cable flexible

کابلی است که در هنگام استفاده از آن، قابلیت انعطاف داشته باشد و مواد سازنده آن از نوعی باشند کا بتوانند این خواسته را بر آورده کنند.

بند                                                                              

cord 

کابل قابل انعطافی است که تعداد رشته های آن محدود است و سطح مقطع آنها هم کوچک می باشد.

کانال کابل                                                      

cable channel

محفظه یا پوششی است که بالای زمین یا داخل آن قرار دارد، دارای تهویه است یا فاقد آن می باشد. ابعاد آن اجازه ورود افراد را به داخل آن نمی دهد ولی اجازه دسترسی به هادی ها و یا کابل ها را در تمامی طول آن در هنگام نصب و بعد از ان می دهد.

مجرای کابل                                                                  

cable ducting=ducting

سینی کابل                                                            

cable tray

تکیه گاهی است برای کابل که پایه ای مداوم دارد. لبه های آن برگشته است و بدون پوشش می باشد.

یاد آوری- سینی کابل ممکن است دارای منافذ پرس شده باشد.

تونل کابل                                                          

cable tunnel

محفظه ای است به شکل راهرو، حاوی سازه های نگهدار برای هادی ها و یا کابل ها و مفصل ها که ابعاد آن به اندازه ای است که دسترسی آزاد برای افراد در تمامی طول، ممکن باشد.

مدار                                                                                                   

Cireuit

 مدار (برقی در یک تاسیسات)                                              

electrical) circuit)

                                                           

(of an installation)

 مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی که از منبعی واحد تغذیه کند و در برابر اضافه جریان ها به کمک وسیله واحدی حفاظت شود.

مدار توزیع                                              

distribution circuit

از یک تاسیسات                                                                   

(of an installation)

مداری است که یک تابلوی برق را تغذیه می کند.

مدار نهایی (در ساختمان)                                                          

(final circuit (of buildings

                                                                                                           (Branch circuit(USA

مداری است که بدون واسطه به تجهیزات مصرف کننده جریان یا به پریزهای برق وصل شده باشد.

کلید خودکار                                                      

circuit- breaker

وسیله مکانیکی قطع و وصل است که قادر است در شرایط عادی مدار، جریان هایی را وصل یا قطع کند یا از خود عبور دهد و در شرایط مشخص ولی غیر عادی مانند اتصال کوتاه، جریان هایی را وصل و قطع کند یا به مدتی کوتاه از خود عبور دهد.

فاصله آزاد (فاصله هوایی)                                                                    

Clearance

فاصله آزاد (فاصله هوایی)                                

clearance

فاصله بین دو قسمت هادی است در طول ریسمانی که در کوتاه ترین راه بین این هادی ها کشیده شده باشد.

فاصله آزاد (فاصله هوایی)                                            

CLearance

کوتاهترین فاصله هوایی بین دو قسمت هادی است.

هادی (سیم)                                                                                     

Conductor

هادی (یک کابل)                     

(conductor (of a cable

قسمتی از یک کابل است که وظیفه مخصوص آن عبور دادن جریان می باشد.

  هادی ساده                                                          

plain Conductor

هادی فلزی است که در آن سیم یا سیم ها دارای پوششی ازیک فلز اضافی ندارد.

هادی یکپارچه                                         

Solid Conductor

هادی متشکل از یک سیم است.

یادآوری: مقطع یک هادی یکپارچه ممکن است مدور یا دارای شکلی دیگر باشد.

  هادی چند مفتولی 

stranded Conductor

هادی است متشکل از چند سیم تکی که همگی با تعدادی از آنها به شکل کلی مار پیچ باشد.

هادی قابل انعطاف                                             

flexible Conductor

هادی است چند مفتولی که قطر مفتول های آن به قدری کوچک است و به نحوی ترتیب یافته اند که هادی برای استفاده در کابل قابل انعطاف مناسب باشد.

هادی هم مرکز     

concentric Conductor

هادی است که ساختمان آن به نحوی که یک یا چند هادی عایق دار را احاطه کند.

رشته(هسته)          

(USA) Core(insulated conductor)

مجموعه ای است متشکل از یک هادی همراه با عایق بندی آن (و پرده در صورت وجود)

لوله                                                                    

c0nduit

بخشی از یک سیستم سیم کشی بسته با سطح مقطعی گرد که در تاسیسات الکتریکی برای حمل هادی های عایق دار و کابل به کار می رود و اجازه میدهد سیم و کابل به داخل لوله هدایت شده یا از آن بیرون کشیده شود.

 کتاکت                                                                                                                       

Contact

کتاکت                                                           

contact

(یک وسیله قطع و وصل مکانیکی)         

(of a mechanical  switching device)

اجزای هادی اند که برای بر قراری مداومت الکتریکی در هنگام تماس آنها طرح شده اند و به علت حرکت نسبی آنها در هنگام کار، مداری را قطع یا وصل می کند یا در مورد کتاکت های آویزان یا لغزان، مداومت مدار را حفظ می کنند.

 

 

تعریف ها و فرهنگ لغات 2 / تعریف ها و فرهنگ لغات 2 / تعریف ها و فرهنگ لغات 2 / تعریف ها و فرهنگ لغات 2 / تعریف ها و فرهنگ لغات 2 / تعریف ها و فرهنگ لغات 2 / تعریف ها و فرهنگ لغات 2 / تعریف ها و فرهنگ لغات 2

تعریف ها - فرهنگ لغات - نشانه های ترسیمی

تعریف ها – فرهنگ لغات – نشانه های ترسیمی

تعریف ها – فرهنگ لغات – نشانه های ترسیمی

تعریف ها - فرهنگ لغات - نشانه های ترسیمی

تعریف ها – فرهنگ لغات – نشانه های ترسیمی

 

فصل اول

تعریف ها – فرهنگ لغات – نشانه های ترسیمی

بخش اول- تعریف ها و فرهنگ لغات

 • این فرهنگ بر اساس حروف انگلیسی تنظیم شده است و از شماره گذاری برای آنها استفاده نشده است.
 • برای سادگی جستجوی معادل انگلیسی اصطلاحات فارسی، یک واژه نامه فارسی – انگلیسی به انتهای این قسمت اضافه شده است.
 • اغلب اصطلاح ها و مفاهیم انگلیسی ارائه شده از فرهنگ الکتروتکنیک IEC گرفته شده است و شماره ترتیب و فصل آن در فرهنگ IEV50 در داخل کروشه نوشته شده است.

چندین کلمه ای که منشاء آن غیر از IEV 50 است به همان ترتیب ذکر شده است.

A

Appliances (appliance)

 لوازم مصرف کننده

از این اصطلاح در فارسی به صورت مفرد استفاده نمی شود appliance

 • IEC از این اصطلاح استفاده نکرده است.

از این اصطلاح مخصوصاً برای لوازم خانگی که به وسیله برق یا گاز کار می کند استفاده می شود. برای مثال: لباسشویی، اجاق آشپزی، جاروی برقی

 • این اصطلاح در IEEE Standard Dictionary به ترتیب زیر تعریف شده است.

وسیله، برقی مصرف کننده ای است که مطابق معمول بخودی خود کامل است و از نظر کلی صنعتی نمی باشد و به طور عادی در اندازه های استاندارد شده و انرژی برقی را در نقطه مصرف به نوعی انرژی دیگر تبدیل می کند که معمولاً گرما یا حرکت مکانیکی است.

برای مثال: توستر، اتو، لباسشویی، خشک کن، درل دستی، مخلوط کن غذا و کولر.

 • این اصطلاح در (چاپ 1987) Electrical Code به این صورت تعریف شده است

وسیله، برقی مصرف کننده ای است که از نظر کلی صنعتی نمی باشد و به طور عادی در اندازه ها با انواع استاندارد شده ساخته شده و به صورت یک واحد نصب یا وصل می شود یک یا چند عمل را انجام دهد. مانند: شستن لباس، تهویه هوا مخلوط کردن غذا، سرخ کردن و غیره.

                                  461-05-06                                                                                                                                                                                                          (armour (of a cable

زره کابل

پوششی است متشکل از نوار (یا نوارهای) فلزی یا مفتول های فلزی که به طور کلی از آن برای حفاظت کابل در برابر اثرهای مکانیکی خارجی استفاده می شود.

        826-03-11                                                 Arm, s reach    

  دسترس منطقه ای است که حدود آن از سطح محل فعالیت یا رفت و آمد عادی افراد بدون هر گونه کمک قابل لمس باشد.

assembly  

تابلو

441-12-01                                                               assembl

(مجموعه ای از تجهیزات قطع و وصل و کنترل)     (of switchgear  and controlgear)

ترکیبی است از لوازم قطع و وصل و یا کنترلی که به طور کامل سوار شده و شامل کلیه اتصالات الکتریکی و مکانیکی بین آنها باشد.

تابلوی تمام بسته              441-12-02                                                   enclosed

تمام بسته                                                                                     assembly

(مجموعه ای تمام بسته از تجهیزات قطع و وصل و کنترل)            (ofswitchgear and controlgear)

مجموعه ای از الکترودها و الکترولیت که واحد اساسی باتری را تابلو یا مجموعه ای است تمام بسته در همه جهات از جمله زیر و بالا به نحوی که درجه معینی از حفاظت را ایجاد کند.

یاد آوری- در مواردی که در استانداردها و مدارک فنی مشخص شده باشد. سطح نصب تابلو ممکن است جزیی از محفظه را تشکیل دهد.

B

حصار  826-03-13     barrier

قسمتی است که در برابر تماس مستقیم، از تمامی جهات عادی دسترسی، حفاظت ایجاد می کند.

battery

   باتری         186-01-01                  batterySecondary Cell        ,  Battery

  یک سیستم الکتروشیمیایی است که قادر است انرژی الکتریکی دریافتی را به صورت شیمیایی ذخیره کند و می تواند آن را از طریق تبدیل، دوباره باز پس دهد.

سلول                       486-01-02         secondary)  cell) 

مجموعه ای از الکترودها و الکترولیت که واحد اساسی باتری را تشکیل می دهد.

          486-01-03              secondary) battery)

 باتری

 دو سلول یا بیشتر که از نظر الکتریکی به همدیگر وصل بوده و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده شود.

441-12-07                      busbar Trunking System

 شینه کشی

مجموعه ای است ساخته شده در کارخانه به شکل هادی های مشتمل بر شینه ها که به کمک مواد عایق در یک مجرا یا کانال یا محفظه ای مشابه آن نصب و به آن تکیه کرده و نسبت به هم فاصله می گیرند. 

یادآوری: معمولاً از این اصطلاح برای سیستم های فشار ضعیف استفاده می شود.

 

تعریف ها – فرهنگ لغات – نشانه های ترسیمی / تعریف ها – فرهنگ لغات – نشانه های ترسیمی / تعریف ها – فرهنگ لغات – نشانه های ترسیمی / تعریف ها – فرهنگ لغات – نشانه های ترسیمی / تعریف ها – فرهنگ لغات – نشانه های ترسیمی

راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

 

راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها :

فصل اول

تعریف ها – فرهنگ لغات – نشانه های ترسیمی

100-1 تعریف ها و فرهنگ لغات ( راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها )

برای فارسی زبانان تعریف ها و معانی اصطلاح ها دردسرهای دو گانه اند.

اول اینکه در زبان فارسی اصطلاح های مشخص و استانداردی برای معادل خارجی لغات به کار رفته در برق و تاسیسات آن وجود ندارد.

دوم اینکه مقصود از زبان خارجی کدام زبان است: انگلیسی؟ فرانسه؟ آلمانی؟ یا زبانی دیگر؟

خوشبختانه تکلیف مسئله از دیدگاه “زبان خارجی” روشن تر است به این معنا که IEC تقریباً در همه زمینه ها دارای فرهنگ لغات است که عملاً کل طیف برق را از الکتروتکنیک تا الکترونیک، علاوه بر سه زبان رسمی IEC (انگلیسی- فرانسه- روسی) به زبان های عدیده دیگر نیز می پوشاند.

در این میان زبان روسی موقعیتی استثنایی دارد. این زبان یکی از سه زبان رسمی IEC است ولی همه مدارک کاری LED و همینطور استانداردهای چاپ شده آن به دو زبان انگلیسی و فرانسه است.

درهرحال گفته شد که د ربعضی زمینه ها مانند تاسیسات، LED دارای فرهنگ شامل زبان های مختلف است. متاسفانه زبان فارسی یکی از این زیان ها نیست.

در هر صورت مانند بسیاری از زمینه های دیگر، کتاب آقای Wilhelmrudolph در زمینه تعریف های ارائه شده در اینجا منبع اصلی بوده است.

فرهنگ IED به نام International EIECtrotechnical Vocabulary به شماره IEC 50 در چند جلد شامل همه اصطلاح های موجود است و بخش IEC 50 (826) آن حاوی اصطلاح های جمع آوری شده مربوط به تاسیسات می باشد. علاوه بر این از بخش های زیر برای فرهنگ لغات استفاده شده است:

IEC 50 (441) Switchgear.Controlgearand fuses:

IEC50(461) Electric cables:

-IEC50(486DRAFT) Storage batteries.

سعی شده است تا حد امکان از اصطلاح های متداول استفاده شود به شرطی که غلط یا اشتباه به نظر نیایند. در هر حال اگر خواننده تردید کند، می تواند به اصطلاح های انگلیسی معادل مراجعه نماید.

100-2- نشانه های ترسیمی ( راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها )

شروع جدی امر “مهندسی مشاور” در ایران به حدود نیم قرن پیش باز می گردد. کسانی که به این موضوع علاقمندند و مایل به مطالعه در این زمینه می باشند باید به بایگانی های راکد” سازمان برنامه “مراجعه کنند و به زمانی برگردند که هنوز “بودجه” به آخر نام آن اضافه نشده بود.

منظور از یادآوری این مسائل این است که در آن زمان مهندسان مشاور خارجی از کشورهای مختلف برای همه زمینه های مهندسی به ایران دعوت شدند و این امر سبب شد که ایرانیان با روش های “مهندسی مشاور” آشنا شوند. پس از آنکه خارجی ها به وطن خود بازگشتند سنت “مشاوره” در ایران ادامه یافت. در زمینه برق از کشورهای آمریکا و فرانسه و آلمان مشاورینی فعالیت داشتند که وارثین آنان با روش های خود آنها به کار ادامه دادند.

البته بعدها تغییرات زیادی داده شد که اینک وجود آن مشاوران خارجی برای تازه واردان به حرفه اصلاً محسوس نیست ولی به دلایل مختلف “نشانه های ترسیمی” که موضوع بحث فعلی ما است. مانند بسیاری از وجوه دیگر مهندسی مشاور، به وضعی ناهنجار دچار شد.

هر کسی ساز خود را می زد و می زند و چه بسا مهندسی که با نشانه های مانده از سیستمهای آمریکایی رشد یافته است با زحمت نقشه های آلمانی را بخواند. از این ها گذشته اکنون که IEC همه نشانه ها را تحت استاندارد شماره IED617 جمع آوری کرده است صلاح است. ما هم از این وضع نابسامان بیرون آییم و از یک سیستم بین المللی پیروی کنیم تا گفته های مهندسان ما نه تنها در داخل مملکت بلکه در صحنه بین المللی هم قابل فهم باشد.

استاندارد Graphical Symbols For Diagrams, IEC 617 . دارای چندین بخش و جمعاً در چند صد صفحه است که در اینجا فقط گلچینی از آن ذکر می شود

یاد آوری- برای نشانه های ترسیمی تاسیساتی به مبحث 13 از مقررات ملی ساختمانی ایران به نام طرح و اجرای تاسیسات برقی “ساختمان ها “مراجعه نمایید.

100-3 مسائل متفرقه ( راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها )

در این فصل بعضی از اطلاعات عمومی مانند اسامی اختصاری انجمن ها و غیره و دیگر مطالبی که ممکن است از نظر عمومی دانستن آنها در ارتباط با موضوع کتاب جالب باشد، ارائه شده است.

 

 

راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها / راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها / راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها