كنترل كننده سويچينگ انتقالي

كنترل كننده سويچينگ انتقالي

كنترل كننده سويچينگ انتقالي اتوماتيك دستگاه ژنراتور با عمل اندازه گيري

                                                                                                        EAOM-PF

كنترل كننده سويچينگ انتقالي بدون نمايشگر

                                                                                                EAOM-9F ND

 

كنترل كننده سويچينگ انتقالي

كنترل كننده سويچينگ انتقالي

مشخصات كنترل كننده سويچينگ انتقالي

حفاظت ، كنترل و اندازه گيري

بارگيري و توقف / شروع موتور اتوماتيك

انتقال

خاموش شدن اتوماتيك در شرايط بوجود آمدن نقص يا خرابي

حالت LED و آشكار ساز نقص

كليد فشاري تك راه اندازي كنترل شده

دفترچه راهنما ، كنترل حالت آزمايش (test mode)

دو كاربر – ورودي هاي قابل شكل گيري (پيكر سازي)

يك كاربر – خروجي هاي قابل شكل گيري

كاملا قابل برنامه ريزي

پورت ارتباطي RS – 232

ارتباط مودم استاندارد

مانيتورها ( فقط EAOM-9F )

تامين ولتاژ اصلي 3 فاز

 

ولتاژ فركانس تناوبگر

سرعت موتور

ولتاژ باتري

مدت زمان كاركرد موتور

آشكار ساز خطا

پارامترهاي برنامه

اخطار دادن اشتباهات (فقط EAOM-9F )

تامين ولتاژ اصلي

ولتاژ تناوبگر (دينام جريان متناوب) و فركانس

سرعت موتور

دماي موتور

فشار روغن

ولتاژ شارژ ژنراتور

ولتاژ اضافي راه اندازي موتور

تناوبگر ( دينام جريان متناوب )

توقف اضطراري

نگهداري

ولتاژ پايين باتري

كنترلها

تامين سوخت موتور يا توقف موتور

موتور استارتر

آژير زنگ خطر

از قبل گرم شدن

روشن شدن اتوماتيك ژنراتور ( مولد )

انتقال بار در زمان افت فشار برق

برگشت به نيروي برق

كنتاكتور اصلي

كنتاكتور ژنراتور

كنترل كننده سويچينگ انتقالي - 2

كنترل كننده سويچينگ انتقالي – 2

 

سري هاي EAOM-9F راه اندازي،‌ توقف، سويچينگ انتقالي، حفاظت، دستگاه ژنراتور و اندازه گيري و كنترل اتوماتيك را ارائه مي دهد. هنگام تامين افت نيروي برق دستگاه بطور اتوماتيك بار را از نيروي برق به ژنراتور منتقل مي كند و مختصات ها به جريان اصلي برق برمي گردد و هنگامي كه تامين نيروي برق انجام مي شود، دستگاه ژنراتور بطور خودكار خاموش مي شود. محصول بوسيله پانل پيشين از طريق كاربرد آسان پس ورد حفاظتي منو بطور كامل قابل برنامه ريزي است. نيازي به كابل هاي خاص يا وسايل كامپيوتري در مكان هاي دور وجود ندارد. به هر حال پورت ارتباطي RS-232 اخطار از راه دور و برنامه ريزي با PC بر پايه soft ware را امكان پذير مي سازد. EAOM-9F مي تواند با اين soft ware بالاي مودم ارتباط برقرار كند.

مشخصات :

كاربرد تجهيزات

تجهيزات كنترلي الكتريكي براي دستگاههاي مولد

بدنه دستگاه و نصب آن

37mm عمق * 204mm عرض * 144mm ارتفاع

قطع كردن جريان پانل

186mm * 138mm

حفاظت

(ضلع نزديك p20 ، پانل جلوئي ip65 ) * NEMA 4

وزن

تقريبا 0.45 kg

برآورد زيست محيطي

استاندارد ،‌ در شرايط داخلي در ارتفاع كمتر از 200mm با رطوبت غيرمتراكم

دماي راه اندازي و ذخيره سازي

+85°C تا +70°C/-40°C تا -25°C

رطوبت راه اندازي و ذخيره سازي

حداكثر 90% (غيرمتراكم)

نصب براساس نوع ولتاژ

وسايل II، تجهيزات قابل تحمل

آلودگي مورد قبول

II ، محل كار نرمال ، آلودگي غيرارتباطي

نوع راه اندازي

مستمر

EMC

انتشارات استاندارد تجهيزات EN-61000-6-4 , EMC معافيت استانداردتجهيزات EN-61000-6-23 , EMC

ايمني الكتريكي

ايمني اندازه گيري تجهيزات الكتريكي ، EN -61010-1 ، كاربرد آزمايشگاهي و كنترل

تامين ولتاژ (—- )

8-32 V       

—–

اندازه گيري تامين ولتاژ

صحت       1% 8-32 ، وضوح : 0.1.V   ____

       ——                             ——-

اندازه گيري ولتاژ شبكه برق اصلي

3 فاز ،‌4 سيم 35 تا 300 VL_N ، سه صحت : 1%FS ، وضوح (دقت) : 1V~

اندازه گيري ولتاژ ژنراتور

تك فاز، 2 سيم 35 تا 300VL_N سه صحت : 1%FS ، وضوح : 1V~

صحت اندازه گيري

محدوده يا برد 1%

رها كردن (قطع) راه اندازي موتور

ولتاژ باتري در حين راه اندازي موتور ميتواند  ___  ov براي حداكثر 100msn باشد .

                                                         ——-

(ولتاژ باتري بايد حداقل پيش از راه اندازي موتور ولتاژ اسمي باشد . )

اندازه گيري سرعت ولتاژ

از بسامد تناوبگر يا پيكاپ مغناطيسي

محدوده بسامد تناوبگر (دينام)

10-110HZ(@35-300VL _N ~ )

محدوده بسامد پيكاپ مغناطيسي

35HZ-10KHZ(@3-35VOL+PEAK)

ارتباط سريال RS-232

احساس اتصال توان ورودي

توقف فوري (NC)

كليد فشار روغن

كليد دما

توان ورودي بازدارنده از راه دور

توان ورودي 1 قابل شكل گيري

توان ورودي 2 قابل شكل گيري

جريان اضافي توان ورودي

خروجي ها

خروجي استارت (ترانزيستور خروجي 500ma )

خروجي سوخت (ترانزيستور خروجي 500ma )

خروجي برق (ترانزيستور خروجي 500ma )

خروجي قابل شكل گيري (ترانزيستور خروجي 500ma )

خروجي كنتاكتور جريان اصلي (ترانزيستور خروجي 500ma )

خروجي كنتاكتور ژنراتور (ترانزيستور خروجي 500ma )

نمايشگر

4 رقم ، نمايشگر LED ،‌ 7 قسمتي موارد زير را نشان مي دهد .

ولتاژ جريان اصلي برق L1-L2

ولتاژ جريان اصلي برق L1-N

ولتاژ جريان اصلي برق L2-L3

ولتاژ جريان اصلي برق  L2-N

ولتاژ جريان اصلي برق L3-L1

ولتاژ جريان اصلي برق  L3-N

ولتاژ تناوبگر

بسامد تناوبگر

سرعت موتور

ولتاژ باتري

زمان گردش موتور

آشكار ساز خط

پارامترهاي برنامه (فقط EAOM -9F  )

آشكارسازهاي خط

نقص در راه اندازي

دماي بالا

فشار پايين روغن

سرعت بالا

نقص در ولتاژ ژنراتور

جريان اضافي

توان ورودي قابل شكل گيري 1

توان ورودي قابل شكل گيري 2

ولتاژ پايين باتري (در ديود نيمه هادي EAOM-9F ND قابل مشاهده است ،‌پيام خطا در EAOM-9F

لزوم نگهداري و تعمير (در ديود نيمه هادي EAOM-9F ND قابل مشاهده است ،‌پيام خطا در EAOM-9F

توقف فوري (در ديود نيمه هادي EAOM-9F ND قابل مشاهده است ،‌پيام خطا در EAOM-9F

آشكارساز ضعيف

حالت OFF

حالت auto

حالت test

حالت دفترچه راهنما

راه اندازي موتور

متوقف كردن موتور

ولتا‌ژ جريان برق اصلي در دسترس

آمادگي ژنراتور براي گرفتن بار

كنتاكتور جريان اصلي برق

كنتاكتور ژنراتور

هشدارها

ولتاژ پايين باتري (EAOM – 9F )

لزوم تعمير (EAOM – 9F )

توقف اضطراري (EAOM -9F)

كد محصولات

EAOM-9F

كنترل كننده اتوماتيك سوئيچينگ انتقالي دستگاه ژنراتور داراي اندازه گيري نوع مسطح با سايز 144×204×37 .

EAOM-9F ND

  كنترل كننده اتوماتيك سوئيچينگ انتقالي دستگاه ژنراتور بدون اندازه گيري نوع مسطح با سايز 144×204×37.

EAOM-9F/9F ND SOFT

sofwane اتصال PC به منظور از راه دور و برنامه ريزي .

ليست پارامتر EAOM_9F/EAOM-9F ND

شماره

تعريف پارامتر

حداقل

حداكثر

پيش فرض

واحد

P00

سطح اتصال ولتاژ برق اصلي

P01

سطح عدم اتصال ولتاژ برق اصلي

P02

حد بالاي ولتاژ برق اصلي

P03

حد پايين ولتاژ تناوبگر (دينام)

P04

حد بالاي ولتاژ تناوبگر

P05

حد بالاي سرعت

P06

تعداد روزهاي تعمير دوره اي دستگاه

روز

P07

تعداد ساعات تعمير دوره اي دستگاه

ساعت

P08

راه اندازي مجدد ساعت تعمير

دكمه silence alarm براي راه اندازي مجدد را فشار دهيد .

P09

تعداد دفعات راه اندازي

P10

زمان خنك كاري موتور(فرآيند سرماي نادرست 5)

دقيقه

P11

مدت بوق زدن (0)

ثانيه

P12

تاخير در انتقال جريان برق اصلي

دقيقه

P13

زمان از قبل گرم كردن

ثانيه

P14

زمان تمرين (راه اندازي ) (0)

ساعت

P15

دوره طول مدت تمرين (راه اندازي)

دقيقه

P16

انتخاب فاز تك يا سه فاز

P17

انتخاب توان ورودي احساس سرعت

=0 پيام تناوبگر (داخلي )

=1 پيك آب مغناطيسي

P18

بسامد تناوبگر اسمي

P19

سرعت اسمي

P20

تعداد دندانه

P21

حد پايين تر ولتاژ باتري

P22

تاخير اضافي تغيير جريان برق اصلي

ثانيه

P23

انتخاب سولفئيد سوخت / توقف

ثانيه

P24

زمان تخريب توقف مغناطيسي

P 25

پيام روشن شدن موتور

شارژ ژنراتور p25.0

سرعت p25.1

ولتاژ تناوبگر  p25.2

فشار روغن p25.3

P26

مدت زمان شروع راه اندازي

ثانيه

P27

حد ولتاژ تناوبگر براي قطع راه اندازي موتور

P28

حد سرعت براي قطع راه اندازي موتور

P29

زمان اتصال كوتاه فشار روغن

ثانيه

P30

كنترل در تاخير

ثانيه

P31

تاخير كنترل خطاي ولتاژ تناوبگر

ثانيه

شماره

تعريف پارامتر

حداقل

حداكثر

پيش فرض

واحد

P32

تاخير كنترل خطاي سرعت

ثانيه

P33

راه اندازي مجدد زمان راه اندازي موتور

براي راه اندازي مجدد زمان تان پس ورد تكنسين را وارد كنيد .

P34

حالت شكل گيري خطاي “poweron”

P35

شكل گيري ايمني خطا/نرمال توان ورودي

P36

راه اندازي توان ورودي 1. قابل شكل گيري

P37

راه اندازي توان ورودي .2 قابل شكل گيري

P38

زمان تاخير توان ورودي 1- قابل شكل گيري

P39

زمان تاخير توان ورودي 2- قابل شكل گيري

P40

خروجي قابل شكل گيري

P41

انتخاب كنتاكتور جريان برق اصلي

=0 كنتاكتور جريان اصلي no است

=1 كنتاكتور جريان اصلي NC است.

پس ورد اپراتور ( p42 و p15 تا p00 )

پس ورد تكنسين ( p43  تا p00 )

راه اندازي

دستگاه كنترل كننده كليد و یا كنترل كننده سويچينگ انتقالي انتقال ژنراتور EAOM-9F كنترل دستگاه ژنراتور يكپارچه را ارائه مي دهد و حفاظت ، اندازه گيري و انتقال اتوماتيك بار را انجام مي دهد. دستگاه خطاي هر فازي از تامين جريان برق اصلي را آشكار مي سازد و قادر به راه اندازي ژنراتور و انتقال دادن بار الكتريكي است . هنگامي كه تامين برق اصلي شبكه در حدود از پيش تنظيم شده ذخيره مي شود ،‌ بار الكتريكي براي تامين برق اصلي برگردانده  مي شود و ژنراتور در حالت كنترل شده خاموش مي شود . دستگاه داراي دو پيام خروجي كنترل اختصاصي به منظور هماهنگ كردن كنتاكتورها يا فيوزهاي ژنراتور يا جريان برق اصلي است . EAOM-9F ، دفترچه راهنما ، اتوماتيك كامل و راه اندازي حالت test كه به ژنراتور اجازه مي دهد كه بدون گرفتن بار الكتريكي از منبع برق اصلي كار كند ، را ارائه ميدهد. حالت راه اندازي را در هر زماني مي توان بدون اينكه بر حالت راه اندازي يا بر اتصال بارالكتريكي تاثيري داشته باشد ،‌ تغيير كند . EAOM-9FND نمايشگر اندازه گيري ندارد اما بطور كاربردي با PC براساس software از طريق RS-232 مشاهده و برنامه ريزي مي كند . EAOM-9F ND  مي تواند با اين software بر روي مودم ارتباط برقرار كند .

 

ريز پردازنده

ريز پردازنده

ريز پردازنده MicroScribe / MicroScan Frequently Asked Questions MicroScribe / MicroScan (ريز پردازنده) به اين سوالات پاسخ مي دهد. سوالات : 1- چگونه مي توان MicroScan (ريز پردازنده) را نسبت  به اسكنرهاي ليزري و نوري سنجيد؟ 2- چگونه مي توان دستاوردهاي MicroScan (ريز پردازنده) را با ديگر برنامه هاي كاربردي به كار برد ؟ 3- […]