ويژگيهای برجسته پلنت گاز

1-کليه مجراهای فشار برطبق استانداردهای  ASME SEC VIII DIV – II طراحی شده اند.

2- کمپرسور هوا و بوستر گاز بايد از نوع رفت و برگشتی باشند و بدون روغن کاری شونده مارک انگرسولرند.

3 – ما بايد يک اير دراير جداگانه برای برطرف کردن رطوبت و محتوی روغن تهيه کنيم.

4 – ما بايد در نهايت دراير گاز برای رسيدن به نقطه شبنم 70 – درجه هوای خروجی ، تهيه کنيم.

5 – ما می بايست سيستم فيلتراسيون دومرحله ای به منظور برطرف کردن روغن و رطوبت فراهم کنيم.

6 – کليه شيرهای انتقال می بايستی GSR – Germany باشد ساخت آلمان.

7 – تمامی سنسورهای آناليزور اکسيژن ساخت Teledyne آمريکا هستند.

8 – کربن مولکولارسيوها که نقش کليدی در پلنت های نيتروژن دارند محصول CARBOTECH آلمان يا TAKEDA ژاپن هستند. مقدار CMS برای پلنت نيتروژن 200Nm3/h حدود 3400 tts می باشد.

9 – دوام کربن مولکولارسيوها به مدت 15 سال گارانتی هستند.

10 – مولکولارسيو دراير گاز می بايست U . O. P ساخت ايتاليا باشد.

11- کليه کنترلهای دما می بايست TATA Honeywell باشند که وسايل پيشرفته و دقيقی در جهان هستند.

12 – تمام اجزاء کنترل پنل می بايست مارک زيمنس باشد.

13 – عمليات چرخه PSA واحد کاتاليست مس می بايست PLC  زيمنس باشد.

14- برج PSA می بايست بطور درستی باصفحات IMPINGMENT در قسمت ورودی و خروجی برج PSA طراحی شود که از پودر شدن و تبديل به مايع شدن CMS جلوگيری کند.

15- ما بايد يک دستگاه دمنده (Blower) مشغول به کار و يک دستگاه دمنده آماده به کار فراهم نمائيم.

 شرح فرآيند در ويژگيهای برجسته پلنت گاز         

 Process Description

توليد گاز نيتروژن از هوای موجود در جو مبنی بر جذب سطحی نوسان فشار (PSA) ، براصل و اساس جذب سطحی گاز اکسيژن و استفاده از گريد ويژه کربن مولکولارسيو موجود می باشد.

هوای موجود در جو بوسيله يک کمپرسور تا فشار 8.5kg / cm2g فشرده می شود و تا دمای محيط در پوسته و لوله مبدل حرارتی خنک می شود. رطوبت فشرده می بايست بطور اتوماتيک از دستگاه گيرنده هوا بوسيله شير زهکش اتوماتيک (ADT) خارج شود. هم اکنون اين هوا از ميان برجهای دوقلوی PSA عبور می کند و بوسيله کربن مولکولارسيو ويژه ای که دارای سيکل زمانی1+1 دقيقه باشند بسته بندی می شوند.

عمليات يکپارچه بطور کلی بوسيله يک برنامه نويسی مرتب کنترل می شود و بطور اتوماتيک و به سرعت به شيرها انتقال می يابد.

نيتروژن خالص با خلوص %99.8 در فشار 5.0kg / cm2g و نقطه شبنم 50 – درجه سانتی گراد بوسيله دستگاه PSA توليد می شود.

اين نيتروژن با مقدار درخور و ثابتی از هيدروژن مخلوط می باشد ، که از Ammonia Cracker گرفته می شود.

واکنش در بخش Copper De – OXO رخ میدهد که با کاتاليست مس پر شده است. در واکنش نيتروژن ناخالص اکسيژن به همراه هيدروژن بصورت اکسيد مس عرضه    می گردد.

برای اطمينان از حصول نيتروژن خيلی خشک ، گاز خنک شده هم اکنون می بايست از ميان يک برج دوقلوی اتوماتيک Gas Dryer که بوسيله مولکولارسيو پرشده است عبور کند. گاز پس از عبور از اين مرحله دارای نقطه شبنم 70 – درجه سانتی گراد و فشار 5.0kgcm2g می باشد.

هم اکنون گاز نيتروژن با خلوص %99.9999 که تا حدود فشار cm2g 20kg / ترقی يافته است و در يک مخزن ذخيره حجم هندسی 40m3برای ذخيره 800Nm3 گاز N2 ذخيره شده است.

پس از مخزن ذخيره ، گاز نيتروژن برای مصرف شما در دسترس است.

شرح تجهيزات گوناگون     Description  Of  Various  Equipments

کمپرسور هوا و افترکولر           Air Compressor S After Cooler

يک عدد کمپرسور هوای رفت و برگشتی که هوا را تا حدود 6.5kg / cm2g فشرده می سازد و تا دمای محيط در پوسته و لوله مبدل حرارتی خنک می سازد. کمپرسور بوسيله يک آنلودر الکترو مکانيکی آنلود شده است و در فشار  6.5kg / cm2g بر روی کمپرسور سوار شده است (فيت شده است). برای حذف ارتعاشات در مجرا و مخزن نزديک کمپرسور نصب شده است که لرزشها را در خط خروجی کمپرسور کاهش می دهد. يک سوئيچ فشار بالا در خط خروجی کمپرسور به منظور رساندن کمپرسور به فشار 7.0kg / cm2g فراهم شده است در صورتيکه آنلودر عمل نکند. به منظور ايمنی بيشتر فشار تخليه ، بر روی خط خروجی کمپرسور يک دريچه اطمينان فراهم شده است که در فشار تخليه            7.5kg/ cm2g عمل خواهد کرد.

گيرنده هوا در ويژگيهای برجسته پلنت گاز            

 Air Receiver

گيرنده هوا همانند يک مخزن ميانی يا انبار کوچک هوای فشرده ، به منظور تغذيه متوالی هوا به سيستم بکار می رود. همچنين ارتعاشات فشار را حذف می کند و تقريباً فشار ثابت هوا را فراهم می کند. در اينجا رطوبت نيز بوسيله زهکش اتوماتيک از قسمت پايين خارج  می شود.

دراير هوا در  ويژگيهای برجسته پلنت گاز                      

  AIR Dryer

دراير هوای دوباره فعال شده بوسيله هدايت کردن بخش کوچکی از هوای خشک از برج خشک شونده به ديگر برج فعال شونده در پشت جريان هدايت شونده وجود دارد. فرآيند بطور اتوماتيک از يک برج به برج ديگر برمبنای يک ترتيب زمانی تعويض می شود. درطی سيکل خشک شونده مواد شيميايی خشک کننده رطوبت را از جريان هوای مرطوب جذب می کنند. درطی سيکل احياء ، يک بخش کوچک از هوای خشکيده از اگزوز PSA از ميان دسيکانت به منظور برداشتن و برطرف کردن رطوبت جذب شده عبور داده می شود و سپس وارد اتمسفر می گردد.

 

دستگاه PSA

   در آنجا دوبرج وجود دارند که از گريد ويژه ای از کربن مولکولارسيو(CMS) به منظور جذب O2و CO2 موجود در هوا پرشده است. در انتهای هربرج MS ورق سوراخداری با مجرای 10mm و شبکه فلزی SS جوشکاری شده به منظور نگه داشتن CMS پرشده در برج وجود دارد. درست دربالای صفحه گوی های سراميکی قرار دارند که همانند يک بستر نگهداری برای CMS عمل می کنند.

کربن مولکولارسيو بصورت عمودی تا بالای برج پرشده است. ورق سوراخدار انتهايی از عنصر زمانيکه جاذب سطحی از جريان خروجی بوسیله شبکه فلزی جلوگيری می کند محافظت می نمايد. سطحی با ضخامت 50mm بسته بندی شده با فيبرنارگيل همانند پوششی برای ايجاد بستر جذب . صفحه سوراخدار فوقانی موجب متراکم شدن جاذب سطحی می گردد اين عمل به منظور جلوگيری از ايجاد فضاهای خالی ناخواسته انجام می گيرد.

الياف فيبر نارگيلی به يکديگر فشرده شده اند، زمانيکه پوشش سفت باشد زمان سيکل واحد PSA  1 + 1 دقيقه است. هربرج درقسمت پايين دارای شيرهای ورودی هوا (V1 , V2)  می با شد شيرهای خروجی گاز در بالا (V7 , V8) و شيرهای خروجی تخليه (اگزوز) در پايين (V3 , V4) در کنار اينها يک شير V6 به منظور برابر سازی فشار در قسمت بالا و يک شير 75 بعداز شيرهای خروج گاز (V3 , V4) در قسمت پايين وجود دارد.خط ورود هوا از دريافت کننده هوا دارای  1شماره است. شير سوپايی (شير کروی) V9 به منظور کنترل جريان هوا در صورتيکه ما کزيمم باشد بکار می رود. فشار دربرجهای جذب سطحی تا 7.0kg / cm2g می رسد.

مخزن ضربان نيتروژن    Nitrogen Surge Vessel

نيتروژن از واحد PSA خلوص مختلفی خواهد داشت و به فشار جاذب در طول يک دقيقه زمان سيکل بستگی دارد. اين مخزن نيتروژن توليد شده ای با فشار ثابت با خلوص گاز و ميانگين ثابت می دهد. به منظور آناليز درصد گاز اکسيژن موجود در گاز نيتروژن ، يک شير سوزنی جهت نمونه برداری بربالای اين مخزن فراهم شده است. همچنين يک گيج فشار بر روی مخزن فراهم شده است.

در مخزن ضربان Surge Tank ، يک NRV بصورت سراسری در قسمت پشت سوار شده است و برخی از گازهای N2 به سمت برجهای PSA پس از سيکل برابرسازی برمی گردند، بطوريکه در مخزن ضربان افت فشار 0.2 – 0 .3kg / cm2g وجود دارد. اين گاز زمان مورد نياز برای افزايش فشار در برجهای PSA را که به زمان توليد بيشتر و خلوص بهتر گاز نيتروژن منجر می شود را کاهش   میدهد.در مخزن ضربان يک شير خروجی ميانی به منظور خارج شدن نيتروژن فراهم شده است تا ميزان محتوای اکسيژن به 0.1درصد پايين بيايد. پس از آن اين شيرونت(تخلیه) بوسيله فشار دکمه موجود در تابلو بسته می شود.

فلومتر نيتروژن ناخالص          Raw Nitrogen Flow Meter

يک دستگاه جريان سنج چرخان در قسمت ورودی برج کاتاليست مس به منظور بررسی کميت جريان نيتروژن موجود از مخزن ضربان فراهم شده است.

درصد اکسيژن آناليزور     Percentage Oxygen Analyzer

به منظور بازبينی سطح درصد اکسيژن در قسمت خروجی يک آناليزور اکسيژن ديجيتالی نصب شده است. در صورتيکه درصد بالا باشد بر روی تابلو سيگنال خواهد داد و درخط ، گازهای ناخالص می بايست به اتمسفر تخليه شوند.

واحد کاتاليست مس (بدون ضايعات پاکسازی ، احياء بصورت حلقه مسدود)

Copper Catalyst Unit (No Purge Loss, Closed Loop Regeneration)

اين واحد شامل 2 عدد راکتور پرشده با کاتاليست مس است. گاز از واحد PSA که شامل حدود %2 اکسيژن که به سطح ppm کاهش يافته است ، می باشد. قبل از قرار دادن اين راکتور بدون عمليات ، کاتاليست بايد احياء شده باشد. فرآيند احياء بصورت زير است :

اجرای واحد کاتاليست مس بدون خروج هيچ محصولی به خارج از آن. در ابتدا کاتاليست به شکل اکسيد است زمانی که واحد عمل می کند، گاز هيدروژن به درون سيستم تغذيه می شود و از واکنش آمونيا کرکر با کاتاليست که به شکل اکسيد است آنرا به شکل مس (CU) تبديل می کند. می بايست مراقب بود که در فرآيند احياء گاز محتوی هيدروژن بيشتر از 5 تا 6 درصد نباشد. به منظور رقيق کردن هيدروژن گرفته شده از آمونيا کرکر Ammonia Cracker ، هيدروژن با يک قسمت از نيتروژن توليدی در يک خط مخلوط کن مخلوط می شود. عمل ضربه زنی برای احياء نيتروژن از خط خروجی محصول و از ميان جريان سنج چرخان به مخلوط کن گرفته می شود. در 2 يا 3 سيکل اکسيد مس به مس کاهيده می شود. اين عمل را می توان بوسيله بررسی ppm اکسيژن موجود در گاز توليدی مطمئن شد. هردو برج قبل از اينکه استفاده شوند احياء می شوند. هربرج دارای چهار شير و يک شير مشترک برای هر دو برج به منظور پاکسازی می باشند. کليه شيرها بوسيله يک برنامه نويسی متوالی به کار انداخته می شوند. سيکل زمانی 4+4 ساعت می باشد. در يک زمان يکی از راکتورها زير خط توليد است جايیکه در آن نيتروژن ناخالص دارای 2% اکسيژن برطرف می باشد،در حالیکه راکتور ديگر در حال احياء بوسيله هيدروژن می باشد جاييکه کاتاليست اکسيد شده به مس کاهيده می شود.  اين سيکلها پس از هر 4 ساعت تکرار می شوند.

گرمای ايجاد شده  بوسيله سطح خارجی  واکنش رخ می دهد. در داخل هر دو برج هيترهايی قرار دارند که بصورت اتوماتيک بوسيله يک برنامه نويسی متوالی و مرتب خاموش و روشن می شوند. هربرج دارای دو عدد TIC می باشد، که دمای برج را حفظ می کند و در درون آن يک عدد TI وجود دارد.

واکنش اکسيداسيون جهت برطرف شدن با کاتاليست پيش کاهيده در دمای حدود 150 تا 200 درجه سانتی گراد بصورت ذيل است :

2Cu + O2 = 2Cuo

زمانيکه برج درخط است، شيرهای ورودی و خروجی باز خواهند شد و زمانیکه برج در حالت احياء است شيرهای ورودی و خروجی که گاز هيدروژن باز نگه داشته خواهند شد. پس از رسيدن به ظرفيت جذب سطحی ie پس از 4 ساعت کاتاليست مجدداً بوسيله گاز هيدروژن در 175 – 225 درجه سانتی گراد کاهيده می شود بصورت واکنش ذيل :                                            Cu + H2 = Cu + H2o

هيدروژن مورد نياز برای احياء توسط سيلندرها فراهم شده است.

زمان سيکل ثابت است و به عمليات دستی نياز ندارد. بمنظور دستيابی به جزئيات برنامه ريزی زمانی عملکرد شيرهای مختلف ، لطفاً به جدول زمانبندی واحد کاتاليست مس که ضميمه شده است مراجعه نماييد.

درصورت احياء کم جريان گاز و يا اگر جريان گاز به واحد Cu De – oxo کمتر از ميزان تنظيم شده باشد، هيترهای موجود درون واحد Cuo بطور اتوماتيک خاموش خواهند شد.

احياء حلقه مسدود         Closed Loop Regeneration

اين سيستم برای احياء سيستم کاتاليست مس در حلقه مسدود است. ما  می بايست يک دمنده به منظور انتشار گاز در امتداد برج احياء با گاز کرک شده ، فراهم کنيم. آناليزور هيدروژن برای بازبينی درصد هيدروژن دراين سيستم نصب شده است. اين آناليزور هيدروژن  4-20MA به جريان مبدل فشار سيگنال خواهد داد. اين مبدل سيگنال را به فشار تبديل می کند و ان را به درصد مساوی از شیرهايی که در خط گاز کرک شده وجود دارند،فراهم می نمايد. اين شير مطابق نياز گاز کرک شده به منظور احياء در برج کاتاليست مس باز خواهد شد. با پايان سيکل ، درصد هيدروژن افزايش خواهد يافت که نشان می دهد که برج بطور کامل احياء شده است  ما می بايستی يک عدد دمنده مشغول به کار و يک عدد دمنده آماده به کار فراهم کنيم.

کوره کراکينگ آمونياک     Ammonia Cracking Furnace

کوره کراکينگ آمونياک يک کوره سطح متقاطع مستطيلی عمودی است. دارای روکش سراميکی و عايق کاری بر روی ديوارها و قسمت بالا. کف مخزن با آجرهای نسوز پوشانده شده است. در اين مخزن دستگاه تقطير بصورت معلق در بالا قرار دارد. دستگاه تقطير متشکل از 20-25 درصد کروم – نيکل و لوله های بدون درز و يکپارچه می باشد. اين مواد برای دمای بالاتر از 1100 درجه سانتی گراد مناسب هستند. و ايمن برای عمليات در دمای حدود 850 درجه سانتی گراد(حداکثر).

دستگاه تقطير بصورت سانترينيوژ دارای ضخامت در حدود 10mm می باشد. از کنار ديواره کوره بطور مارپيچی عناصر گرماسازی نيکل – کروم با تکيه گاه نسوز فراهم  شده اند. دمای محدوده کوره در 850 درجه سانتی گراد کنترل شده است. که دمای بستر کاتاليست درون لوله ها در حدود 800 درجه سانتی گراد را می دهد.

دمای کنترل کننده ها بصورت دو نقطه ای هستند. پايين ترين دمای ست پوينت  می بايست 800 درجه سانتی گراد. با دادن هشدار دمای کوره در جريان عملکرد طبيعی پايين می آيد. درست پونيت های بالاتر برای حفظ دمای کوره تا 850 درجه سانتی گراد هيترها بطور اتوماتيک خاموش و روشن می شوند. عناصر گرمسازی در سرتاسر ارتفاع کوره بطور مساوی توزيع داده شده اند و کليه لوله های کاتاليست بطور يکسان در تمام قسمتها گرم می شوند. کوره ها دارای پوشش الياف سراميکی هستند و بيرون ديواره کوره بايد حداکثر دمايی حدود 60 درجه سانتی گراد باشد.

Nitrogen Regeneration Flow Mete فلومتر احياء نيتروژن          

فلومتر احياء نيتروژن يک لوله شيشه ای است که در قسمت خروجی واحد Cu – Dx به منظور بررسی مقدار نيتروژن جاری از Cu – Dx برای احياء فراهم شده است.

اثر آناليزور اکسيژن        Trace Oxygen Analyzer

به منظور بازبينی سطح ppm اکسيژن در قسمت خروجی يک آناليزور اکسيژن ديجيتالی نصب  شده است. چنانچه ميزان ppm زياد باشد بر روی تابلو سيگنال خواهد داد و گاز ناخالص به اتمسفر تخليه خواهد شد.

کنترلر فشار متقابل نهايی و شير سه طرفه  Final Back Pressure Controller S Three Way Valve

 ويژگيهای برجسته پلنت گاز ” ويژگيهای برجسته پلنت گاز ” ويژگيهای برجسته پلنت گاز ” ويژگيهای برجسته پلنت گاز ” ويژگيهای برجسته پلنت گاز ” ويژگيهای برجسته پلنت گاز ” ويژگيهای برجسته پلنت گاز ” ويژگيهای برجسته پلنت گاز ” ويژگيهای برجسته پلنت گاز ” ويژگيهای برجسته پلنت گاز ” ويژگيهای برجسته پلنت گاز ” ويژگيهای برجسته پلنت گاز “

کنترلر فشار متقابل در خط خروجی پس از واحد کاتاليست نصب شده است ، هنگاميکه سيگنال ورودی از شدت مجاز خود تجاوز کند ، پورت خروجی BPC باز خواهد شد و فشار پايين می آيد و موجب بسته شدن پورت خروجی خواهد شد. که معمولاً همیشه فشاری در حدود 5.0 Kg / cm2g را در واحد کاتاليست مس حفظ خواهد نمود. ستينگ کنترلر فشار متقابل می تواند بوسيله تنظيم چفتی که در قسمت بالا تدارک ديده شده است تغيير کند.

دريچه ونت سه طرفه بطور پنوماتيکی شير سه طرفه را به کار می اندازد. بدون سيگنال هوای فشرده ، دريچه قسمت پايين به سمت اتمسفر باز است. بنابراين هنگاميکه ژنراتور گاز استارت شد در ابتدا گاز با خلوص پايين از طريق اين شير سه طرفه به اتمسفر خواهد رفت. اين شير زمانی هوای فشرده را از طريق شيرهای سنولوئيد دريافت می کند دريچه خود را در قسمت پايين می بندد و سپس گاز نيتروژن شروع به انتقال به مخزن ذخيره نيتروژن می کند. هنگاميکه دکمه فشار ونت در برخی  مواقع پس از بررسی کيفيت گاز توليدی فشرده شود شير سنولوئيد تحريک خواهد شد. درصورت وجود هرگونه ناهنجاری در پلنت ، شير کنترل بطور اتوماتيک باز خواهد شد و گاز به سمت اتمسفر خارج خواهد شد.

واحد خشک کننده گاز              Gas Drying Unit

به منظور برطرف کردن رطوبت گاز توليدی ، يک دراير گاز از نوع گرم کننده بکار برده می شود. اين يک سيستم برج دوقلوی پرشده با دسيکانت است که در يک زمان در يکی از برجها عمليات خشک کنندگی انجام می شود در حاليکه در برج ديگر عمليات احياء صورت می پذيرد. انتقال برج اتوماتيک است و اين عمل از طريق يک برنامه نويسی مرتب و متوالی با يک سيکل زمانی ثابت (24 + 24ساعت) انجام می شود. هربرج دارای دو شير ورودی و دو عدد شير خروجی است. در آنجا دوعدد شير بدون برگشت در بالای خط توليد وجود دارد. خط پاکسازی با يک روزنه در عرض دو عدد NRV فراهم شده است.

يک مقدار کوچکی از گاز خشک از ميان برجی که در حال عمليات احياء است به مدت 4 ساعت از 24 ساعت زمان سيکل عبور می کند که باعث آماده کردن برج پيش از اينکه مجدداً وارد خط شود می گردد. همچنين همين عمليات در برج ديگر نيز تکرار می شود. پس از انتقال از يک برج به برج ديگر، برابر سازی فشار در هر دو برجهای دراير وجود دارد.

تقويت کننده گاز نيتروژن      Nitrogen Gas Booster

بوستر گاز نيتروژن يک کمپرسور گاز رفت و برگشتی روغن کاری نشونده است که فشار گاز را تا 20 barg بالا می برد. يک کليد فشار بالا در خط تخليه بوستر به منظور رساندن بوستر به فشار بالای 22 kg / cm2g فراهم شده است.

BPC فشار بالا           High Pressure BPC

به منظور راه اندازی بوستر در فشار و ظرفیت ثابت کنترلر فشار متقابل فراهم شده است. که فشار بوستر را در هنگام تخليه حفظ می کند. BPC  فشار بالا به منظور حفظ ظرفيت مکش فراهم شده است ، در غير اين صورت در فشار پايين ظرفيت بالا خواهد بود و در فشار بالا ظرفيت پايين خواهد بود.

مخزن ذخيره نيتروژن          Nitrogen  Storage  Vessel  (40m3)

مخزن ذخيره نيتروژن با حجم 40m3 برای ذخيره گاز نيتروژن تا فشار 20barg جهت ذخيره 800NM3 گاز نيتروژن فراهم شده است. که همانند يک ذخيره اتکائی برای گاز نيتروژن در مواقع ضروری استفاده می شود همانند قطع برق يا کاهش ناگهانی نيتروژن در پلنت. درقسمت بالايی آن يک سوئيچ بدون فشار به منظور باز کردن شير ونت نهايی نصب شده است که موجب بالا رفتن فشار می شود.