فصل هفتم _ حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان_پیوست 3

فصل هفتم

حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان

پیوست 3- انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از جدولهای خلاصه VDE 0100

7P3-0- کلیات

ایجاد حفاظت در برابر اضافه بار با استفاده از جدولهای طبق VDE 0100

    نظر به اینکه استفاده از جدولهای VDE 0100 از قدیم در ایران معمول بوده و از آنها استفاده می شده است در اینجا نوع جدیدتر این جدولها و روشی که نحوه استفاده از آنها را بازگو می کند ذکر می شود. در این جدولها نتایج با استفاده از روابط (1) و (2) به دست آمده و به صورتی ساده برای چند نوع سیم کشی متداول، ارائه شده است. بدیهی است برای مواردی خارج از حوزه عمل جدولهای مورد بحث، لازم است به به روشهای دقیقتر نصب و ضرایب مربوط به آنها مراجعه شود. و اما گروهبندیها و شرایطی که برای 3 جدول ارائه شده اند متفاوتند:

گروهبندیهای دو جدول 7P3-1 و 7P3-2 یکی است (گروه 1- گروه 2- گروه 3)، در صورتی که گروهبندی جدول 7P3-1 با انها فرق دارد (گروههای A وb1 وb2 وc و E1).

دیگر اینکه در مورد جدول 7P3-1 اجازه استفاده از ضرایب تصحیح داده نشده است. در حالی که در مورد دو جدول 7P3-2 و 7P3-3 می توان از آنها استفاده کرد.

فرق عمده ای که سیستم جدولهای VDE0100 ارائه می دهد در این است که بدون واسطه جریان نامی وسیله حفاظتی را با سطح مقطع هادی ارتباط می دهد.در حالی که سیستم IEC فقط جریان مجاز هادی را مشخص می کند.

7P3-0-1-  شرح گروههای سه گانه برای 7P3-1 و7P3-2

     شرح گروههایی که در جدولهای 7P3-1 و 7P3-2 ذکر شده اند، به ترتیب زیر است:

گروه 1- یک یا چند هادی عایق در لوله طبق VDE 0281 Part 103

گروه 2- کابلهای چند رشتهای بدون زره، کا بلهای قابل انعطاف و مشابه آنها

گروه 3- هادیهای عایق و کابلهای تک رشته ای در هوای آزاد که فاصله آنها تا دیوار یا از هادیهای عایق یا کابل، کمتر از قطر هادی عایق یا کابل نباشد.

7P3-0-2-  نوع وسایل حفاظتی برای حفاظت مدارها طبق جدولهای 7P3-1، 7P3-3

   هر سه جدول ارائه شده در این پیوست برای لوازم حفاظتی زیر قابل استفاده می باشند:

  • فیوزها برای حفاظت هادیها و کابلها – طبقVDE 0636
  • کلیدهای خودکار مینیاتوری برای حفاظت هادیها و کابلها-طبق VDE 0641
  • کلیدهای خودکار برای حفاظت هادیها و کابلها

7P3-0-3- هادیها و کابلهاییکه با استفاده از جدولهای 7P3-1 ،7P3-2 و7P3-3 حفاظت می شوند

  • هادیهای عایق
  • کابلها در محیطی با دمای 30 درجه سلسیوس (بشرطی که در زمین دفن یا در آب غوطه ور نباشند)

7P3-1- مطالب مربوط به جدول 7P3-1

در استفاده از جدول 7P3-1، لازم است توجه شود که:

 استفاده از ضرایب تصحیح برای دما و همجواری در مورد این جدول ممنوع است!

7P3-2- جدولهای 7P3-2 7P3-3              7P3-4

     جدولهای ذکر شده تفاوتهایی با جدول 7P2-1 دارند:

جدولهای 7P3-2 برای مواردی که جریان هادیها خیلی کمتر از مقدار مداوم آنها است و دمای محیط کمتر از 30 درجه سلسیوس(25 درجه) می باشد قابل استفاده است.

جدول 7P3-3، برای جریانهای مداوم. دمای 30 درجه سلسیوس و گروهبندی نصب طبق جدول 7P3-4 قابل استفاده می باشد.

دقت شود که گروهبندیهای جدولهای 7P3-1 , 7P3-2 (گروههای 1و2و3) و گروهبندی جدیدتر جدول 7P3-3 (گروههای A و B1 و B2 وc و E1) از یک نوع نمی باشند و نباید آنها را جابجا نمود.

7P3-2- ضرایب تصحیح برای جدولهای 7P3-2 و 7P3-3

    در هنگام استفاده از جدولهای 7P32 و 7P3-3 .  اگر شرایط محیط و نحوه نصب با شرایط جدول متفاوت باشند، می توان از ضرایب تصحیح طبق جدولهای 7P3-5 و 7P3-6   استفاده کرد.

جدول 7P3-1 شدت جریان اسمی In برای انواع وسایل حفاظتی و سطح مقطع هادی عایقدار و مربوط به هر جریان اسمی طبق VDE 0100

یاد آوری-1 : این جدول بر اساس دمای محیط 30  و جریان مداوم تنظیم شده است

جدول 7P3-2 شدت جریان اسمی In  برای انواع وسایل حفاظتی و سطح مقطع هادی عایقدار مربوط به هر جریان اسمی طبق Table

جدول  7P3-3 شدت جریان اسمی In برای انواع وسایل حفاظتی و سطح مقطع هادیهای عایقدار

جدول 7P3-4 طرحواره چند نوع گروه نصب که برای عایقبندی هادیها طبق VDE 0298 P0rt 4

جدول 7P3-6 ضریب تصحیح جریان مجاز برای گروههای بیش از یک مدار با کابل چند رشته ای