کنترل ها

کنترل ها

4.4 کنترل ها 

            4.4.1 پایه رله ای

تا چند سال پیش سیستم های کنترلی پایه رله ای در تمامی دستگاه های مولد رایج بودند. آن ها را می توان به گونه ای طراحی کرد که شروع کاملا اتوماتیک و یا دستی را علاوه بر عملکرد های محافظتی اساسی مولد فراهم کنند. امکان دارد آن ها شامل لوازم کافی جهت رفع نیاز به کد محلی برای دستگاه های مولد را نیز داشته باشند.

سیستم های پایه رله ای (به شکل 24 د صفحه ی 55 مراجعه کنید) شروع موتور و کارکرد های عملیاتی،  را کنترل کنند و عملکرد های موتور و دینام را جهت یافتن خطاها و یا عملکردهای خارج از محدوده تعیین شده نظارت کنند، و مقیاس ها، اندازه گیری ها و پیام های دستگاه را برای اینترفیس کاربر فراهم کنند. عملکرد هایی همچون کنترل ولتاژ دینام توسط برد مداری AVR جداگانه ای انجام می شوند. به همین منوال، یک مدار کنترل کننده ی جداگانه کنترل الکترونیکی و دیگر لوازم جانبی دیگر را به کار می اندازد. شاخصه های جانبی متعددی وجود دارد تا عملکرد و کنترل، به منظور اضافه کردن قابلیت عملیاتی برای کارهایی خاص نظیر اینترفیس تجهیزات موازی و نظارت بر عملکرد تجهیزات اضافی مثل مخزن سوخت، خنک کننده یا باتری ها، بهبود یابد.

            شکل 24. پنل اینترفیس کنترل دو سیمی

بعضی دستگاه های مولد سیستم های کنترل وضعیت رله/یکدست پیوندی دارند (شکل 25 در صفحه ی 55 دیده شود). این کنترل ها قابلیت عملیاتی بیشتری را نسبت به سیستم هایی که فقط پایه رله ای هستند فراهم می کنند، اما با این وجود توانایی آن ها  به فراهم سازی اینترفیس های کنترل پیچیده یا عملیاتی پیشرفته محدود است.

            شکل 25. پنل اینترفیس کنترل “شناسایی کننده ی 12”

            4.4.2 پایه الکترونیکی (ریز پردازشگر)

ضرورت های امروزی برای سطح بالایی از عملکرد، قابلیت عملکردی بهبود یافته، کنترل سیستم های پیچیده و اینترفیس های شبکه توانایی های سیستم های کنترلی پایه الکترونیکی را مبرم جلوه می دهد. عمر ریز پردازشگر ها و رایانه ها، توسعه ی کنترل های کاملا ترکیبی که بر پایه ی ریز پردازشگر های الکترونیکی طراحی شده اند را، نظیر مجموعه کنترل های پاور کامند (شکل 26 در صفحه ی 56) از “تولید نیروی Cummins” را فراهم کرده است. سیستم پاور کامند عملکرد موتور، کنترل دینام و عملکرد های نظارتی یک کنترل پایه رله ای کاملا مجهز را، علاوه بر تنظیم ولتاژ و کنترل الکترونیکی، همراه با خیلی شاخصه ها . قابلیت های اضافی دیگر ترکیب می کند. نظارت کامل بر شاخصه های خروجی الکتریکی، kW، kVA، kVAR، بیشتر یا کمتر از ولتاژ، نیروی معکوس و دیگر موارد، اجازه ی کنترل کامل سیستم تولید نیرو را می دهد.

            شکل 26. سیستم ریز پردازشگر “پاور کامند”

            4.4.3 ابزارهای الکترونیکی “اختیار کامل”

طرح های موتور پیشرفته سیستم های سوخت رسانی، اشتعال یا تزریق پیچیده ای را همراه با نظارت و تنظیم عملکرد فعال به کار می گیرند. این سیستم ها و عملکرد ها برای دستیابی به راندمان سوخت و نشر دود پایین لازم می باشند. موتور هایی که به “اختیار کامل” معروف شده اند، سیستم های ریز پردازشگری به همان مقدار پیچیده نیاز دارند تا این عملکرد ها را به کار انداخته و بر آن ها نظارت کنند. نسخه ی پیشرفته تری از کنترل پاور کامند از قابلیت کنترل موتور دینامیک همراه با شاخصه ها و قابلیت های عملکردی نسخه ی قبلی بهره می برد، ولی شاخصه های دیری را نیز به همراه دارد (شکل 27 در صفحه ی 56). در دستگاه های مولد، این نوع سیستم کنترل پیشرفته بخشی مهم از مجموعه ی مولد-موتور به شمار می رود و گزینه ای جهت استفاده از سیستم های کنترلی پایه رله ای یا دیگر سیستم ها وجود ندارد.

            شکل 27. الکترونیک اختیار کامل پاور کامند

            4.4.4 گزینه های کنترل

ابزار اختیاری برای سیستم های کنترل الکترونیکی شامل همه ی عملکردهای لازم جهت کنترل و نظارت بر متوازی بودن چند دستگاه های مولد با یکدیگر و با کارایی ها (اصلی ها) است. نوع میان رده ی کنترل های قابل ارتقا متوازی سازی نیز در دسترس هستند.

توانایی اینترفیس شبکه ی موجود برای این نوع از کنترل ها می تواند شاخصه ای مهم برای انتخاب ابزار اختیاری به شمار رود. توانایی شبکه نظارت از راه دور و کنترل دستگاه مولد را به همراه ترکیب آن با سیستم های ساخت و خودکار سازی سیستم نیرو فراهم می سازد.

مجموعه رله های اختیاری برای کنترل ابزار های جانبی نیز در دسترس هستند.