کمپرسور های پيستونی سری P

  • کمپرسورهای سری P در کمپرسور های پيستونی سری P
  • ويژگی ها و مزيت ها در کمپرسور های پيستونی سری P
  • اطلاعات تکنيکی در کمپرسور های پيستونی سری P
  • گزينش ها در کمپرسور های پيستونی سری P
  • کاربرد در کمپرسور های پيستونی سری P

فشار اسمی خروجی معادل 40bar : برای کاربردهای قالب گيری دمشی 480/kw تا 30kw از PET
فشار اسمی خروجی معادل 15 تا 40bar : برای کاربردهای روغنکاری نشونده صنعتی
سری بخصوصی برای کاربردهای PET
کمپرسور های سری P بطور سفارشی برای کاربردهای قالب گيری دمشی PET ساخته شده است . اين کمپرسورها برطبق استاندارد ، هوای 100% عاری از روغن را در فشار 40bar توليد می کنند.
اين کمپرسورها به صورت دستگاههای کامل و آماده به کار تحويل داده می شوند . با استفاده از سيستم کنترل مرکزی ES می توان چندين کمپرسور را در يک اتاق چندين کمپرسور را در يک  اتاق کمپرسور بطور همزمان کنترل کرد .
مدل های P27 تاP45 دارای يک طرح پيشرفته (سردکن های تلفيقی ) هستند و بدين ترتيب باز دهی آنها بيشتر و مراقبت و نگهداری شان راحت تر است .

سری کمپرسورهايی با دامنه 15 تا 40bar جهت کاربردهای صنعتی تحويل هوای عاری از روغن فشار اين کمپرسورها را می توان بنابر ميزان فشار مورد نياز برای کار بردهای صنعتی ديگر در دامنه فشار 15  تا  90bar تنظيم کرد .

ويژگی های کمپرسور های پيستونی سری P
تحويل هوای فشرده 100% عاری از روغن با استفاده از رينگههای پيستونی PTFE و قطعات طويل
سرعت و دمای پايين پيستون ،کاهش بار ويژه
دماهای عملياتی پايين و سردکن قدرتمند
استفاده از بهترين پيچ ها برای محکم کردن دستگاه
طرح افقی
ياتاقانهای دوگانه برروی فلايويلا
مدل های P27 تا P45 : تلفيق سردکن در قالب چدنی جديد
مدل های  P27 تا P45  : طرح پيشرفته قالب

مزيت های کمپرسور های پيستونی سری P
عدم احتمال خطر در فرآيند
افزايش طول عمر رينگ های پيستونی و ياتاقان ها
قابليت اطمينان پيستون / اتصال ميله
کاهش احتمال خطر آسيب ديدگی با آب
قابليت اطمينان بيشتر
 کمپرسور های پيستونی سری P افزايش بازدهی سيستم خنک کننده از طريق تسهيل مدار جريان آب ، و کنجاندن دستگاه ضربه گير بين مراحل مراقبت و نگهداری راحت تروقابليت دسترسی بهتری دارند .به اين ترتيب که تمام قسمت هايی که به تعمير و نگهداری نياز دارند در اتفاع مناسبی قرار دارند .
کمپرسورهای پيستونی سری P
کمپرسور های سری P
ويژگی ها و مزيت ها
اطلاعات تکنيکی
گزينش ها
کاربرد

تنظيم کمپرسور های پيستونی سری P
کنترل جريان به صورت بادی / برقی است
سيستم تخليه کمپرسور از طريق باز کردن شيرهای خروجی حاصل می گردد .
از P05 تا P27 : 0-100%
از 937 تا  P52 : 0-100% طبق استاندارد و 0-50-100% به دلخواه
ويژگی ها
کنترل اتوماتيک جريان اين امکان را برای کمپرسورها فراهم می آورد که با ميزان تقاضای هوا تطبق داده شوند و از عمليات بدون بارو خاموش و روشن شدن های بيش از حد اجتناب گردد.
مزيت ها
صرفه جويی در هزينه انرژی
عمر طولانی تر قطعات
کاهش هزينه های مربوط به مراقبت و نگهداری

مراقبت و نگهداری آسان در کمپرسور های پيستونی سری P
ماشين : ماشين های پيستونی (متناوب ) دارای طرح های ساده ای هستند . تمام قطعات به گونه ای قرار گرفته اند که قابليت دسترسی به انها جهت تعمير و نگهداری راحت است .

سيستم Elektronikon : در کمپرسور های پيستونی سری P  يک سيستم مثبتی بر ميکرو پردازشگر و کار بر پسند که کنترل کاملی بر عملکرد کمپرسور دارد،اين سيستم دارای مجموعه گسترده ای از علائم ،هشدارها و عمليات ايمنی است . اين يک سيستم چند زبانه است که می توان زبان مورد نظر را از فهرست زبانهای موجود انتخاب کرد .

قراردادهای مراقبت و نگهداری برنامه ريزی شده و مجموعه قطعات و لوازم يدکی : قرار دادهای مراقبت و نگهداری در سه سطح وجود دارد . طرح های مراقبت و نگهداری براساس تجربه حاصله از هزاران ماشين در حال عمليات بهينه سازی شده است بنابراين مراقبت و نگهداری دستگاههای آسان ، ايمنی و کم هزينه تر شده است .

جلسات آموزشی به زبان انگليسی و فرانسوی در مرکز آموزشی ما (ساير طبق در خواست در مناطق ديگر ) برگزار می شود .
مراکز خدمات اطلس کوپکو در بيش از 100 کشور در سراسر جهان واقع شده است . قابليت دسترسی و همچنين مهارت بالای متخصصان اين مراکز در زمينه هوای فشرده به معنی سرويس دهی سريع و مقرون به صرفه است .

کمپرسورهای پيستونی  سری P (متناوب )
کمپرسورهای سری P
نصب کمپرسور های پيستونی سری P :
اين کمپرسورها بر روی پايه و روی زمينهای صنعتی استاندارد نصب می شوند و توسط پيچ هايی ثابت می شوند.با استفاده هيچگونه ارتعاشی ندارد و در نتيجه از قطعات متحرک و تمام لوازم جانبی محافظت می شود .
ابعاد کلی اين دستگاهها به گونه ای  است که می توان آنها را از طريق کاميون يا کانتيز حمل کرد .

کمپرسور های پيستونی سری P  (متناوب ) 
کنترل و نظارت
جديدترين و پيشرفته ترين سيستم Elektronikon
سيستم MKIV ، کار پسند و مبتنی بر ميکرو پردازشگر که کنترل کاملی بر عملکرد کمپرسوردارد ، اين سيستم دارای مجموعه گسترده ای از علائم ، هشدار ها و عمليات های ايمنی می باشد .
اين سيستم دارای صفحه نمايش گسترده ای است که اسامی فهرست آن به راحتی و بدون نياز به بالا و پايين کردن دائمی فهرست قابل  خواندن است .
عملکردهای نظارت نشانه دهنده پارامترهای اجرا است .
علائم مربوط به وضعيت و سرويس ، اطلاعات مهمی در خصوص مراقبت و نگهداری پيش گيرانه و دوره ای در اختيار کاربر قرار می دهد .
اين سيستم مجهز به چندين زبان است .
خنک سازی کمپرسور های پيستونی سری P
سيستم خنک سازی کار آمد
سردکن ها در اندازه های بزرگی هستند تا از دماهای عملياتی پايين تر و افت کمتر فشار آب خنک کننده  اطمينان حاصل گردد. بزرگی اندازه اين سردکن ها باعث ايجاد نقطه شبنم بهتر در خشک کن ها و دوام بيشتر قطعاتی مثل رينگ های پيستون ، شيرها و واشرها می گردد .

پيشرفت های حاصله درکمپرسور های سری P27 تا P45 17/3m3/h FAD) تا(915 باعث ايجاد مزيت های بيشماری در اين سيستم ها شده است .
اين طرح شامل يک بدنه  چدنی ارتفاءيافته به همراه سيستم خنک کننده دورانی است .
کولر در داخل کمپرسور نصب شده است و اين بدنه به عنوان پوسته کولر استفاده می شود . اين طرح ارتفاء يافته باعث کاهش تقطير و مراقبت و نگهداری راحت تر و در نتيجه افزايش قابليت اطمينان سيستم کمپرسور می گردد .

بدنه چدنی به همراه پوسته کولر درونی در کمپرسور های پيستونی سری P
ويژگی ها ) مدل P45 تا P27 (
دسته های  کولر در داخل  بدنه کمپرسور تلفيق شده اند
طرح پيشرفته
دماهای پايين تر در مراحل دوم و سوم
تقطرهای کمتر
مدار جريان آب ساده
مزيت ها (مدل P45 تا (P27 در کمپرسور های پيستونی سری P
قابليت دسترسی راحت تر برای مراقبت و نگهداری تمام قطعات در ارتفاع مناسبی قرار گرفته اند و بدين ترتيب به راحتی قابل دسترس هستند .
نيازی به باز کردن هيچيک از قطعات سنگين نيست فقط صدا خفه کن های ورودی و خروجی بايد باز شوند
افزاي باز دهی کولر
کاهش فرسودگی قطعات و کاهش احتمال خرابی
حداقل احتمال نشتی
-1 هوای اتمسفر از طريق شير و وردی و سپس فيلتر ورودی به دستگاه وارد می شود پيستون به طرف جلو حرکت می کند و حجم اتاقک فشرده سازی کاهش می ياب (مرحله اول ) و بدين ترتيب فشار هوا افزايش می يابد .
-2 سپس هوا به دومين بخش محفظه فشرده سازی وارد می شود (مرحله دوم ) اين بخش در پشت پيستون قرار دارد .
-3 پيستون کورس کاملش را به اتمام می رساند . فشار در قسمت اول محفظه فشرده سازی افزايش می يابد ، دريچه  خروجی باز می شود و هوای فشرده از سيلندر خارج می شود . در همين لحظه دريچه ورودی بسته می شود .
-4 اکنون پيستون به طرف عقب حرکت می کند و فشار در دومين بخش محفظه فشرده سازی افزايش می يابد دريچه خروجی باز می شود تا هوای فشرده را خارج سازد و در همين زمان دريچه ورودی بسته می شود .

کمپرسور های پيستونی سری P
ويژگی ها و مزيت ها
اطلاعات تکنيکی
گزينش ها
کاربرد
طرح بخش اصلی فشرده سازی
پاک کن های روغن
رينگ های واشر
رينگ های پيستون PTFE
پيستون آلومينيوم
شيرها
ميله پيستون
محفظه فشرده سازی روغنکاری نشونده
محفظه فشرده سازی آب خنک شو
سيلندر

از P46 تا P52
ميله اتصال
فشرده سازی 4 مرحله ای به همراه 4 سيلندر
لوازم جانبی درکمپرسور های پيستونی سری P

سيستم  مرکزی کنترل صرفه جويی انرژی ES
به ترتيب قرار دادن کمپرسور ها و دستگاههای تقويت کننده
پيش بينی مقتصيات مربوط به مراقبت و نگهداری از طريق برنامه در بهينه مراقبت و نگهداری
دستگاه خنک کننده
تا درجه حرات محيط (32°C)
يک واحد مدار بسته هوای خنک شو می تواند نصف شود : عدم مصرف آب – عدم ايجادرسوب در مدارهای حداقل نياز به مراقبت و نگهداری
برج خنک کننده :
برای دماههای بالاتر از 32°C
استفاده ازيک برج خنک کننده با مدار بسته توصيه می شود: فقط به آب تغذيه نياز است حداقل نياز به تعمير و نگهداری
خشک کن تبريدی
يک خشک کن تبريدی با فشار 400bar ، برای نقطه شبنم +3°C می تواند دستگاههای شما را درمقابل رطوبت محافظت کند مواد خنک کننده مورد استفاده در اين خشک کن ها هيچ ضرری برای محيط زيست ندارند .
تصفيه هوای خروجی در کمپرسور های پيستونی سری P
استفاده از يک صافی ميکرونی در مجرای خروجی
يک صافی زغالی فعال جهت تصفيه بهتروبوزدايی جريان هوا.بااستفاده ازاين صافی،هوابامقتضيات استاندارد (ISO8573-1(Class II/4/1) مطابقت می کند .
مخزن ذخيره هوا به همراه شير ايمنی و مجزای تخليه اتوماتيک حجم  مخزن براساس ميزان جريان کمپرسور است .
کمپرسور های پيستونی سری P
کاربردهای قالب گيری دمشی PET
بازار در حال رشد با کاربردهای جديد
براساس ساخت ظرف ها و بطوری های بازيافتی PET
کاربردهای اصلی شامل نوشابه ، آب معدنی ، آبجو ، شير آب ميوه و همچنين مصارف ديگری مثل فرآورده های دارويی و عطرها می باشد .
بوستر پيستونی ها در کمپرسور های پيستونی سری P
بوستر پيستونی روغنکاری نشونده
10bar (e)تا:6.3bar(e) فشار ورودی
:25bar(e) حداقل فشار خروجی
:40bar (e) فشار خروجی اسمی
:42bar(e) حداکثر فشار کاری
هدف از طراحی کمپرسور های پيستونی سری P اتصال به :
کمپرسور / مخزن هوای موجود
شبکه هوای موجود
سازگار با کيفيت هوای خروجی
هوای خشک : نقطه شبنم فشار معادل يا کمتر از 20°C
هوای مرطوب : نقطه شبنم فشار بالاتر از 20°C – و کمتر از +3°C
ويژگی های کمپرسور های پيستونی سری P
تکنولوژی 100% بدون روغن به همراه رينگ های پيستون PTFE و ……..
قابليت تطيفق با فشار ورودی بين 6.3 تا 10bar
همچنين بوسترS در فشار بين25 تا 42bar نيز کار می کند .
مزيت های کمپرسور های پيستونی سری P
کاملا سازگار با کاربردهای PET درخشار 40bar
قابليت اتصال به کمپرسور يا شبکه هوای موجود
سازگاری با کاربردهای بيشمار ديگر از جمله دستگاههای سترون سازی در صنعت نساجی )
بوستر پيستونی –S
بوستر پيستونی روغنکاری نشونده
قابليت اتصال بوستر به
شبکه موجود
کمپرسور موجود
ارائه بهترين راه حل برای برآورده ساختن نيازهای شما :
اتصالات
تجهيزات جانبی (خشک کن ها ، صافی ها ، مخزن ها هوا )
نصب
اين بوسترها بر روی پايه و روی زمين های صنعتی استاندارد نصب می شوند و توسط پرچ های شيميايی ثابت می شوند . با استفاده  از اين راه حل تمام ارتعاش های مکانيکی به زمين منتقل می شود . بنابراين  پايه دستگاه هيچ ارتعاشی ندارد و در نتيجه از قطعات متحرک و تمام لوازم جانبی محافظت می شود .
جديد ترين و پيشرفته ترين تکنولوژی Elektronikon Mkiv
کنترل و نظارت در کمپرسور های پيستونی سری P
سيستم MKIV ، کار بر پسند و مبتنی بر ميکرو پردازشگر بوده که کنترل کاملی بر عملکرد کمپرسور دارد ، اين سيستم دارای مجموعه گسترده ای از علائم . هشدارها و عمليات های ايمنی می باشد .
اين سيستم دارای صفحه نمايش گسترده ای است که فهرست آن به راحتی و بدون نياز به بالا و پايين کردن دائمی فهرست قابل خواندن است .
عملکردهای نظارت نشان دهنده پارامترهای اجرا هستند .
علائم مربوط به وضعيت و سرويس ، اطلاعات مهمی در خصوص مراقبت و نگهداری پيش گيرانه و دوره ای در اختيار کاربر قرار می دهد .
اين سيستم مجهز به چندين زبان است .
اطلاعات تکنيکی در کمپرسور های پيستونی سری P
مدل 50HZ – فشار خروجی : 40bar
مدل 60bar – فشار خروجی :40bar
دامنه بوستر در کمپرسور های پيستونی سری P :
حداقل فشار کاری :   25bar
فشار کاری اسمی :40bar
حداکثر فشار کاری :  42bar(e)
جريان 6000Nm3/l تا 370 (فشار ورودی معادل 9bar)
مدل S 10
يک ميله اتصال – 1 مرحله ای – عمودی
حداقل فشار ورودی (برای خروجی با فشار (4bar :  9.6 bar
حداکثر نسبت فشار : 3.9
حداکثر دمای ورودی 46°C
فشار دلتای قابل قبول در مجرای ورودی بوستر جهت حفظ دمای خروجی قابل قبول 0.5bar
از S20 تا  S62 :
2 ميله اتصال – 2 مرحله ای
جريان 4300m3/h FAD تا 370 (فشار و ورودی معادل 9bar)
از S70  تا S85 :
4 ميله اتصال  – 2 مرحله ای
جريان :7000m3/h FAD تا 4300 (فشار ورودی معادل 9bar)
شرايط مبنا :
فشار ورودی : 0.5 تا6.5 به استثنای مدل S 10 که شرايط ورودی آن 9.6 تا  11.3 است .
دمای ورودی :26°C/79°F
رطوبت نسبی : 0% – ارتفاع :0 m
دمای آب : 30°C/86°F
تحويل هوای آزاد در فشار 1-bar – (دمای 20°C – رطوبت نسبتی 0%
سيستم خنک سازی بزرگ در کمپرسور های پيستونی سری P:
سردکن ها و لوله های آب در اندازه های بزرگی طراحی شده اند تا از دماهای عملياتی پايين تر افت کمتر فشار آب سيستم خنک کننده اطمينان حاصل شود. بزرگی اندازه اين سردکن ها باعث ايجاد نقطه شبنم بهتر در خشک کن و دوام بيشتر قطعاتی مثل رينگ های پيستون، شيرها  و واشرها می گردد .

بوستر پيستونی S در کمپرسور های پيستونی سری P
بوستر پيستونی روغنکاری نشونده
-1 هوای اتمسفر از طريق شيرورودی و سپس فيلتر ورودی به دستگاه وارد شود . پيستون طرف جلو حرکت می کند و حجم محفظه فشرده سازی کاهش می يابد (مرحله اول ) و بدين ترتيب فشار هوا افزايش می يابد .
-2 سپس هوا به دومين بخش محفظه فشرده سازی وارد می شود (مرحله دوم ) اين بخش در پشت پيستون قرار دارد .
-3 پيستون کورس کاملش را به اتمام می رساند . فشار در قسمت اول محفظه فشرده سازی افزايش می يابد ،دريچه خروجی باز می شود  و هوای فشرده از سيلندر خارج می گردد در همين لحظه دريچه  و رودی بسته می شود .
-4 اکنون پيستون به طرف عقب حرکت می کند و فشار در دومين بخش محفظه فشرده سازی افزايش می يابد . دريچه خروجی باز می شود تا هوای فشرده خارج شود و در همين لحظه دريچه و رودی بسته می شود .

طرح بخش اصلی فشرده سازی در کمپرسور های پيستونی سری P
پاک کننده های روغن
رينگ های واشر
رينگ های پيستونPTFE
پيستون آلومينيوم
شيرها
ميله پيستون
رينگ های
محفظه فشرده سازی روغنکاری نشونده
محفظه فشرده سازی آب خنک شو
سيلندر

ZD1200-4000&VSD
تلفيق کمپرسور اسکرو و پرستر پيستونی
طرح سفارشی
مدل های سرعت ثابت ZD : در حجم 4025 تا 1165
–          فشار 40bar – 2369 تا 686-50Psig
–          ZDVSD : دو مدل سرعت متغيير : 1397m3/hتا 488 و 2776m3/h  تا 971 – 40bar -822 cfm تا 287 و 1634cfm تا  572 – 580 Psig
جديدترين تکنولوژی ها
ZD ترکيبی ازيک کمپرسور اسکرو ZR به همراه خشک کن MD و بوستر D است . اين سيستم به صورت يک ماشين مجزا طراحی شده است که بطور مرکزی قابل کنترل است .

يک پايه بتونی در کمپرسور های پيستونی سری P
بدنه صدا خفه کن هم برروی کمپرسور اسکروZR و هم بوستر –D
اتصالات راحت
دو مدل ZDVSD
مدل های ZDPLUS که قابل تطبيق بايک کمپرسور ZR بزرگتر به منظور توليد جريان با فشار اضافی 7-bar هستند
قابليت تغيير مکان دستگاه
جذب ارتعاش ها
پيش بينی قوانين  2006
عدم هزينه اضافی برای تعديل صدا
عدم نياز به يک اتاق ويژه برای کمپرسور
ZR از نوع کمپرسور های Full feature  است و دارای حجمی تا 3000m3/h می باشد .
بوستر D کاملا تلفيق شده است .
اتاقک های الکتريکی کاملا تلفيق و سيم کشی شده اند
کاهش اتصالات ، عدم هزينه اضافی برای نصب ، صرفه جويی در هزينه های نصب
صرفه جويی در انرژی
قابليت تلفيق با يک اتاق حاوی چندين کمپرسور که دارای کمپرسور هايی با مدل سرعت ثابت هستند .
صرفه جويی در سرمايه با استفاده از يک ماشين مجزا با فشار 7-bar
4000&VSD – 201200
بوسترD روغنکاری نشونده در کمپرسور های پيستونی سری P
کنترل و نظارت
محفظه صدا خفه کن
پايه بتونی
حمل و نقل راحت
کمپرسور اسکرو ZR
خشک کن MD
صافی ورودی
عدم زير سازی
پايه مشترک
کاهش اتصالات

سيلندرها
ارتعاش گير
قطعات استاندارد
مخزن با فشار 10bar
کارتل بوستر
آب سردکن ها

سيستم پيشرفته کنترل و نظارت Elektronikon
بخش اصلی کمپرسور اسکرو روغنکاری نشونده
کولرها و جدا کننده های آب
خشک کن IMD
دستگاههای متعادل کننده ورودی استاندارد بر رروی اتصالات لوله کشی

مراقبت و نگهداری آسان در کمپرسور های پيستونی سری P
تکنولوژی بالا برای صرفه جويی در هزينه های مربوط به مراقبت و نگهداری
کمپرسورهای اسکرو ZR به علت هزينه های پايين مراقبت و نگهداری و قابليت دسترسی راحت مشهور هستند .
بوسترD دارای طرحی سفارشی جهت مراقبت و نگهداری آسان است.بدنه سيستم دارای درهايی است که کاملا می توان آنهارا باز کرد و به تمام قطعات داخل سيستم دستيابی پيدا کرد .
بوستر D مجهز به ارتعاش گير است که با سيلندرها تلفيق داده شده اند .
سرهای سيلندر توسط آب خنک نمی شوند نيازی به تخليه آب خط سيلندر نيست . بنابراين در زمان و هزينه صرفه جويی می شود .
سيلندرها و قطعات ورودی مثل شيرها ،رينگ پيستونی و واشرها دارای طرح استانداردی هستند. اين به معنی کنترل بهتر و هزينه های پايين تر است .
سيستم Elektronikon تمام اطلاعات مورد نياز مربوط به مراقبت و نگهداری دستگاه را به زبان خود شما در اختيارتان قرار می دهد .
به علت طرح افقی اين دستگاه تمام قسمت های  آن در ارتفاع پايينی قرار دارند.
کولرها در قسمت پايه کمپرسور نصب شده اند که امکان دسترسی کامل به خط سيلندر را فراهم می آورد .
مراقبت و نگهداری راحت قطعات براساس طرح های 3D
پاسخگويی و تحويل سريع قطعات مورد نياز توسط مراکز توزيع
مهندسين با تجربه در پيش از 150 کشور وجود دارند که سريعا قابل دسترس هستند .
چندين نوع قرار داد مربوط به مراقبت و نگهداری وجود دارد .
نصب آسان
صرفه جويی های کلی
طرح سفارشی
علاوه بر هزينه خريداری ماشين ، هزينه های ديگری مثل حمل و نقل و هزينه نصب وجود دارند که اين هزينه ها خيلی زياد هستند با خريداری دستگاه ZD اين هزينه ها بطور قابل توجهی کاهش می يابد .
صرفه جويی در هزينه های حمل ونقل
هم ماشين اسکرو ZR و هم بوستر D را می توان با استفاده از جرثقيل بلند گرد بنابراين در زمان و هزينه ها صرفه جويی می شود .
صرفه جويی در هزينه های مهندسی ساختمان و نصب
پايه صفحه ای سيستم هر گونه ارتعاش راجذب می کند.
نيازی به زير سازی نيست . نيازی به پيچ های تثبيت کننده و بلوک های ضد ارتعاش نيست . فقط به يک سطح مسطح استاندارد نياز است که تحمل وزن دستگاه را داشته باشد . بنابراين هزينه های نصب بطور چشمگيری کاهش می يابد
می توان به راحتی دستگاه را به محل های ديگر منتقل کرد .
عدم نياز به يک اتاق جداگانه کمپرسور
هم کمپرسور اسکرو ZR و هم بوستر D دارای بدنه های صدا خفه کن هستند که با قوانين جديد 12006 اروپا در خصوص سطح صدا مطلابقت دارند .
راه اندازی ساده : صرفه جويی در هزينه های نصب
بسياری از قطعات دستگاه در بوستر D تلفيق شده اند .
اسکرو ZR دارای يک خشک کن تا مدل 3000 m3/h می باشد .
اتصالات ميان بين کمپرسور اسکرو ZR و بوستر D وجود دارد .
فقط به اتصالات معدودی نياز است .
صرفه جويی در فضا
قابليت نصب به شکل U يا I
طرح نصب  هوشمند
کمپرسور ZD مجهز به شير ايمنی ،کنترل فشار وتجهيزات ارتعاش گير است بنابراين دارای عملکردی مستقل است قابليت نصب ساده در خصوص نصب چندين کمپرسور که دارای يک مخزن مشترک هستند را فراهم می کند .
کنترل و نظارت
ZD : کنترل مرکزی
ZD به يک سيستم اصلی Elektronikon دربوستر D مجهزاست که کل سيستم فشرده سازی را کنترل می کند .
سيستمElektronikonثانويه درماشين اسکرو ZRقرار دارد.اين سيستم دستور العمل های Elektronikon
اصلی را پيروی می کند .
Elektronikon MKIV يک سيستم کار برپسند و مبتنی بر ميکرو پرداز شگر است که مجموعه جامعی از علائم ،هشدارها و عملکردهای ايمنی را در اختيار کار بران قرار می دهد .
و جود صفحه نمايش گسترده امکان خواندن مطالب را به راحتی فراهم می آورد .
عملکرد های کنترل نشان دهنده پارامترهای اجرا هستند .
علائم مربوط به وضعيت و سرويس اطلاعات مهمی در خصوص مراقبت و نگهداری پيش گيرانه و دوره ای
در اختيار کاربران قرار می دهد .
اين سيستم مجهز به چندين زبان است .
با استفاده از کمپرسور ZD Plus در هزينه خريداری يک کمپرسور مستقل با فشار 7bar صرفه جويی کنيد !
ZD شامل يک کمپرسو اسکرو ZR برای توليد هوايی با فشار متوسط بنابر نوع مدل بين 7 تا  13bar و يک بوستر D برای فشرده سازی مجددهوا از فشار متوسط تا 40bar است.در سيستم ZD می توان با استفاده از يک کمپرسور بزرگتر اسکرو ZR و يک مخزن فشار ميانی ، هوايی که دارای فشار متوسط است . را بطور جداگانه مورد استفاده قرار داد. اين به معنی صرفه جويی در انرژی است .

ويژگی ها zd کمپرسور های پيستونی سری P
ZDpus يک کمپرسور ZR بزرگتر به همراه يک مخزن ميانی
تحويل هوای عاری از روغن
کم حجم تر
مدل های ZD VSD و ZD plus vsd
مزيت ها zd در کمپرسور های پيستونی سری P
صرفه جويی در هزينه يک کمپرسور با فشار 7bar و هزينه های مربوط به مراقبت و نگهداری
تحويل هوای با کيفيت
اگر نيازی به اضافه کردن کمپرسورهای با فشار 7bar نباشد در فضای اتاق کمپرسور صرفه جويی می شود .
مدل های سرعت متغيير: صرفه جويی انرژی تا  30% بنابرنوع مدل ها
سری کمپرسور های :VD VSD
همچنين گونه های ZD Plus VSD از اين دو مدل به همراه ZR بزرگتر و يک مخزن ميانی نيز موجودمی باشند .
ويژگی کمپرسور های پيستونی سری P
ZD VSD تلفيقی از کمپرسور اسکرو ZR VSD و يک VSD D-booster است .
تلفيقی از مدل های سرعت ثابت و مدل های VSD (سرعت متغيير) در يک دستگاه کامل (شامل مدل های موجود)
جريان های راه اندازی پايين
عمليات پيوسته حتی با وجود تقاضای متغيير هوا
مطالبقت با استانداردهای EMC(تشعشعات الکترو مغناطيسی )
ZD Plus VSD :مدل های ZD VSD را می توان با کمپرسورهای ZR بزرگتر ومخزن ميانی سازگار کرد .
داده های تکنيکی کمپرسور های پيستونی سری P
راندمان بالا بر طبق استاندارد ISO1217 چاپ سوم
انواع مختلف ZD شامل :
شرايط مبنا : دمای محيط 20° C/68°F رطوبت نسبی: 0% فشار ورودی : 1bar
لوازم جانبی کمپرسور های پيستونی سری P
انتخاب لوازم جانبی منطبق با دستگاههای هوا فشرده می باشد .
انتخاب دقيق و جهانی عمليات صحيح يک دستگاه کامل همچنين براساس انتخاب دقيق و صحيح لوازم جانبی اين دستگاه قرار دارد.انتخاب لوازم جانبی با در نظر گرفتن حداکثر شرايط عملياتی کمپرسور انجام می گيرد . لوازم جانبی به عنوان تجهيزات مستقلی تعيين شده اندتا به راحتی در يک اتاق کمپرسور قابل نصب باشند . تمام لوازم جانبی به يکديگر متصل می شوند .
تعيين دقيق اندازه
به پاس نرم افزارهای  موجود ، اندازه لوازم جانبی را می توان با در نظر گرفتن شرايط واقعی محل تعيين کرد . بنابراين از اندازه های نا متناسب (خيلی کوچک يا خيلی بزرگ ) اجتناب می گردد .اندازه لوازم ها به راحتی در مراکز مشتری اطلس کوپکو قابل تعيين است .

دامنه مخزن های فشار 40bar – مدل HTA
500 ليتری تا 3000 ليتر
مخزن گالوانيزه مجهز به شير ايمنی ،فشار سنج ، شير تخليه
CE-ASME با مهر يا بدون مهر – SQLO  -GOST
دامنه دستگاههای خنک کننده بادی –مدل CU
برای دماهای پايين تر از (32°C(90°F)
برای جريانهای آب بين 74.1m3/h و 4.7
انرژی اتلاف گرما از 100 تا 1575kw
مدار حلقه بسته – عدم مصرف آب – عدم رسوب گيری مدارها
CE-GOST
دامنه برج های آب  سرد شو با حلقه بسته – مدل  CT
برای دمای محيط بالاتر از 32°C(90°F)
مدار با حلقه سيستم
برای جريان های آب بين 4 و70m3/h
دامنه انرژی اتلاف بين 90 و 1140kw
مخزن فشار آب
پمپ گردش آب
قابل نصب با برج های خنک کننده يا دستگاههای خنک کننده
دامنه فيلترهای برای جريان هوای با فشار 40bar(مدل(HDDP
برای ذرات جامد و مايع – تصفيه يا کيفيت :0.1 ميکرون
دامنه ای از فيلترهای کربن فعال برای فشار 40bar (مدل (HQD
برای بخاری روغن و هيدروکربن ها
کيفيت تصفيه : تا  0.003 mg/m3
مايع خنک کننده (LTC131)
غيرسمی – مناسب برای فرآيندهای غذايی
سيستم متمرکز ES
نصب سيستم کنترل ES برای برای کنترل  چندين کمپرسور ، سيستم ES از طريق کاهش دامنه فشار ميزان مصرف انرژی را بطور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد .
جعبه تقسيم – مدل MSB در کمپرسور های پيستونی سری P
: Recip ail اين روغن برای کمپرسورهای پيستونی در نظر گرفته شده است .
:Poto oil اين روغن برای کمپرسور های اسکرو در نظر گرفته شده است .
استفاده از اين ترکيبات خاص از روغنکاری صحيح سيستم اطمينان حاصل می کند و منجربه افزايش طول عمر قطعات می گردد .
انتخاب سيستم HAT0دمای بالای محيط )برای محيط هايی بادماهای بين 40°C و 50°C بوسترD بدون بدنه تحويل داده می شود .
نگاهی اجمالی
بازار PET
ماشين ZD به طور خاص برای کاربردهای PET طراحی شده است اين يک کمپرسور با فشار 40-bar است که از تکنولوژيهای روغنکاری نشونده استفاده می کند. در طراحی سيستم ZD ازتجربه در زمينه نصب هزاران کمپرسور PET در سراسر جهان استفاده کرديم .

کمپرسور های پيستونی سری P .

کاربردهای پر فشار ديگر در کمپرسور های پيستونی سری P
دربسياری از کاربدهای ديگر به هوای پر فشار و بدون روغن نياز است صنعت نساجی ،روبات،هوانوردی،آزمايشگاهها ،تمام اين کار بردها به هوای خيلی تميز نياز دارند ZD بهترين انتخاب است .

کاربردهای پر فشار ديگر (بين 25 تا(40bar
سيستم ZD اگر چه برای کاربردهايی با فشار 40bar طراحی شده است ولی اين سيستم به علت مجهز بودن به سيستم Elektronikon و دستگاههای ايمنی (شيرهای ايمنی) قادر است فشارهای گوناگونی بين 40bar C25 توليد کند.
مدل ZH4000ZH26000 – پيشرفته ترين کمپرسور گريز از مرکزموجود در بازار است .اين دستگاه بی  نظيری است که با نيازهای مشتری مطابقت دارد از جمله هزينه های پايين نصب ،عملياتی و مراقبت و نگهداری . اين دستگاه قابليت اطمينان بالايی دارد و استفاده از آن راحت می باشد .

هيچ سيستم توربينی ديگری از نظر بازدهی و مقرون بصرفگی با اين سيستم قابل مقايسه نيست اين سيستم کامل ترين دستگاهی است که تاکنون عرضه شده است .

ويژگی ها در کمپرسور های پيستونی سری P
مجهز به صافی  و صدا خفه کن در مجرای ورودی هوا
مجهزبه تيغه های  راهنما
پس سرد کن
شير کنترل و متعادل کننده  تخليه
مجرای چند راهه آب خنک  کننده
دريچه های تخليه در تمام سردکن ها
مجهز به شيرهای متعادل کننده در مجرای خروجی و ورودی آب و هوا
موتور اصلی
سيستم روغنکاری کامل
سيستم کنترل و ايمنی
مجهزبه شير تخليه قابل تنظيم و صدا خفه کن
مزيت ها در کمپرسور های پيستونی سری P
مدل های دو و سه مرحله ای
واضع بودن هزينه های سرمايه ، عدم وجود هزينه های غير مترقبه
يک سيستم هوای فشرده کاملا آماده به کار
هزينه پايين نصب ، بدون نياز به زير سازی
مصرف پايين انرژی هم در وضعيت تمام بارو هم وضعيت نيمه بار
قابليت اطمينان بالا
هزينه های پايين مراقبت و نگهداری و کاربر پسند
بی خطر برای محيط زيست
کاملا روغنکاری نشونده عدم احتمال آلودگی هوا با روغن
مدل کاملا بدون صدا ( اختياری )