این کمپرسور مدل جدید مطابق نیاز و خواسته شما برای هر برنامه ای ساخته شده است.

هوای فشرده شده از قبل را تا فشار بالاتري متراکم ميسازد،بوستر کمپرسور بيشتر براي جبران فشارهايي که در طول خطوط لوله هاي طويل افت کرده است مورد استفاده قرار ميگيرد و يا در مواردي که به فشار بالاتري نياز هست،استفاده ميشود.

کمپرسور فشارقوی – بوستر کمپرسور

تراکم در کمپرسور فشارقوی – بوستر کمپرسور ممکن است يک يا چند مرحله اي باشد و نيز ممکنست از نوع ديناميکي يا جابجايي باشد،در اين موقع کمپرسورهاي پيستوني رايج تر از بقيه کمپرسور ها هستند. توان مورد نياز براي کمپرسور هاي کمکي با افزايش نسبت فشار افزايش پيدا ميکنند در حالي که جرم در حال حرکت نزولي مي باشد،منحني مقتضيات توان که تابعي از فشار ورودي است از نظر شکل شبيه منحني پمپ خلا ميباشد.