کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده  ،صدا خفه کن شير تخليه، صدا خفه کن مجرای ورودی هوا، صافی مجرای ورودی هوا، پروانه توربين، شير کنترل، موتور،شير تخليه قابل تنظيم، پس سردکن ها و سردکن های ميانی، مجرای چند راهه آب خنک

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده ، چند مرحله ای
کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده ،مقرون بصرفه سری H به طور گسترده در صنايع اتومبيل سازی ، شيمی ، دارو سازی ، معدن و جدا سازی هوا استفاده می شود . قطعات اصلی هر کمپرسور سری H ، بخش آئروديناميک، سردکن های داخلی چرخ دنده ، سيستم روغنکاری و سيستم های کنترل عملياتی به گونه ای طراحی شده اند که دارای عملکردی قابل اطمينان می باشند .
-1 Single helical integral gearing اين چرخ  دنده بار محوری آئروديناميک را متعادل می کند . اين چرخ دنده ها توسط اطلس کوپکو طراحی و ساخته شده اند و با ويژگی های استاندارد (AGMA Q-13(DIN 5/6) منطبق هستند .
-2 پروانه های توربين سری H به صورت تيغه هايی متمايل به عقب طراحی شده اند تا. ……

برای اطلاعات بیشتر  در زمینه کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده ، چند مرحله ای به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ديفيوژرهای ثابت در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده 
تيغه های راهنمای قابل تنظيم که امکان صرفه جويی انرژی  را تا 9% فراهم می آورد .
تصوير مقطعی  از پروانه های توربين ، چرخدنده ها و ياتاقان ها در يک کمپرسور چهار مرحله ای  سری H

کنترل گرمای قابل برنامه ريزی برای کنترل پارامترهای عملياتی برای کنترل و نظارت برعمليات کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده  از PLC های موجود استفاده می شود .برنامه سازی اين سيستم های کنترل برعهده مهندسان با تجربه اطلس کوپکو است که هم زمينه در کمپرسور و هم در تکنولوژی کنترل بر عهده مهندسان با تجربه دارند و بدين ترتيب از عملکرد بهينه دستگاه اطمينان حاصل می گردد .
اين سيستم های کنترل سفارشی از طريق کنترل دما ، فشار و ارتعاش استاندارد های جديدی برای قابليت اطمينان و ايمنی کمپرسور فراهم می آورند و بطور خود کار ميزان کنترل عملکرد بهينه و بازدهی را تنظيم می کنند . اگر هر گونه نقصی در سيستم ايجاد شود کمپرسور بطور خودکار هشدار می دهد و خاموش می شود .
سيستم های کنترل دارای منوهايی می باشد،منوها شامل فشار هوای تخليه،دما و اطلاعات ديگری در خصوص پارامترهای عملياتی ديگر می باشد که بر صفحه مانيتور CRT يا  LCD و بر حسب واحد های سنجش مورد نياز شما نشان داده می شوند تمامی وضعيت های مربوطه بنابر مقتضيات بخصوص شما قابل برنامه سازی هستند .

با تغيير درميزان تقاضای هوای فشرده،سيستم کنترل استاندارد دستگاه کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده با استفاده از تنظيم های “full –loadlno-load””قادر به پاسخگويی  به اين نوسانات است .
ميزان توليد هوا (بنابر ميزان تقاضا ) در ابتدا توسط شيرهاي تنظيم يا تيغه های راهنما کنترل می شود . وقتيکه ميزان تقاضای هوا پايين تر از دامنه tsrndown کمپرسور باشد ،معينی کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده در وضعيت “بدون بار ” باشد،کمپرسور کاملا تخليه بار می شود . وقتيکه فشار هوا به پايين ترين سطح مجاز برسد کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشوندهکاملا باردهی می شود و چرخه کنترل خواهد شد .
-1 تيغه های راهنما به منظور تنظيم بار ورودی طراحی شده اند و در نتيجه هزينه های انرژی را تا 9% کاهش می دهند يک شير تنظيم  نيز بر طبق استاندارد در سيستم گنجانده شده است .
-2 لوله کشی ميان مرحله ای توسط اتصال های Victoulic متصل می شود بنابراين می توان آن را به راحتی و بدون باز کردن سردکن های داخلی از سيستم جدا کرد .
-3 سردکن های داخلی از نوع آب در لوله و هوا در پوستر هستند که به سادگی و در محل می توان آنها را تميز کرد. لوله های آب دارای قطرهای بزرگی هستند و جريان آب به راحتی از آنها عبور می کند .
-4 موتورهای الکتريکی در ولتاژهای گوناگونی موجود می باشند موتورهای ديگری نيز وجود دارند از جمله موتورهای ديزلی ،گازی و توربين بخار
-5 چرخدنده حلزونی که ميزان فشار بارآئروديناميکی را متعادل می کند.چرخدنده ها توسط اطلس کوپکو طراحی و ساخته می شوند و با استاندارد AGMAQ-13(DIN5/6) منطبق هستند .
-6 تيغه های گردنده سری GT دارای طرحی متمايل به عقب هستند تا نسبت خوبی بين جريان و فشار را ايجاد کنند .
نشت گيرهای حلقه ای شناور کربنی ساخت اطلس کوپکو

حداقل نشتی گاز، عدم تماس، ايمن، دارای تجربه عملياتی بيش از 1000 نشت گير برای دماهای پايين، بالا و گازهای خورنده، ياتاقانهای شعاعی، ياتاقانهای شعاعی با پيستون پرسرعت

ياتاقانهای کششی در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
تلفيق ياتاقان شعاعی – محوری در طرف کم سرعت
طرح آب در لوله ، و گاز در پوسته که با قالب بنيادين سيستم تلفيق شده است .
ساخته شده برای TEMA گوناگون
انعطاف پذيری مواد برطبق قوانين و کدهای محلی TUV Stoomwezen codap,Rocolta,BS 5500 و غيره
سيستم پيش بينی خيز فشار
اين سيستم فشار کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده را درون محدوده معينی حفظ می کند و باعث عملکرد ايمنی کمپرسور می گردد ، اين سيستم در عين حال گردش جريان را در وضعيت های گوناگون تحت کنترل قرار می دهد . اين سيستم بطور پيوسته دماهای ورودی را کنترل می کند و مواقع لزوم کنترل را جهت به کار اندازی موثر کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده که محاسبه می کند و هر گونه تخليه هوای فشرده را کاهش می دهد .

ادغام سيستم کنترل کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده با سيستم کنترل مرکزی
سيستم های کنترل GT را می توان از طريق گذرگاههای RS485, RS232C يا گذرگاههای ديگر يا از طريق سيستم های شبکه ای موجود به سيستم کنترل مرکزی متصل کرد و بدين ترتيب می توان آنرا  از راه دور کنترل و نظارت کرد .

تيغه های گردنده در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
تيغه های گردنده از جنس فولادضد زنگ 17-4PH(DIN1.4540) باطراحی متمايل به عقب که با عث باز دهی بالا
صرفه جويی  انرژی در تمام حالت های عملکرد
دامنه عملياتی وسيع بدون تخليه (blow-off)
تخليه (blow-off) در جريان پايين تر صورت می گيرد تا انرژی صرفه جويی گردد .
انعطاف پذيری بيشتر در عمليات ، در عمليات های چند واحدی به کمپرسور های کمتری نياز است .
نشت گيرهای لابيرنت از جنس فولاد ضدزنگ نشت گيرهای لابيرنت دو تکه به همراه واشرهای ثابت آلومينيومی جهت توليد هوای عاری از روغن نشتی هوا در طول شافت به حداقل می رسد و از ايجاد هر گونه خراشيدگی بر روی شافت ممانعت می شود .
دندانه های نشت گير لابيرنت از نوع 17-4PH(DIN 1.4540) هستند .

ياتاقان ها در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
ياتاقان های پيستون پر سرعت و دو تکه دارای پنج Self-Centreig pad جهت چرخش پايدار .

ياتاقان های غلاف دار کم سرعت به عنوان تکيه گاهی برای چرخدنده bull می باشد و باعث عملکرد آرام و کاهش اتلاف های حاصله از اصطلاک می شود .

خنک سازی در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
کولرهای داخلی از نوع آب در لوله و هوا در پوسته که راندمان سيستم را افزايش می دهد و ميزان انرژی مورد نياز را کاهش می دهد .
لوله ها  قابل جدا شدن هستند و توسط ميل زنی تميز می شوند بدنه کولر به چارچوب اصلی  کمپرسور چسبيده است .
لوله انشعابی جريان آب ، آب خنک کننده کولرهای داخلی و کولر روغن را به يک مجرای ورودی و خروجی مشترک متصل می کند . هر يک از مبدل های حرارتی  مجهز به صفحات سوراخ دار افت فشار هستند .
يک شير دستی به منظور تنظيم جريان آب خنک کننده برای سردکن روغن وجود دارد .

سيستم روغن کاری (lube oil) در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
پمپ اصلی روغن توسط يک شافت کم سرعت به کار انداخته می شود .
سيستم Lube oil کاملا در کارخانه آزمايش می شود .
يک پمپ کمکی الکتريکی فشار روغن را در هنگام روشن و خاموش کردن سيستم به حد مطلوب می رساند و در مواقع نقص مکانيکی به پمپ اصلی کمک می کند .
گرمکن غوطه ور الکتريکی ، گرانروی روغن را تا حد مطلوب نگاه می دارد .

برای اطلاعات بیشتر در زمینه کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده به ادامه مطلب مراجعه کنید.

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده

کنترل ظرفيت در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
شير کنترل الکترو مکانيکی ميزان جريان ورودی را بنابر تقاضای هوای تنظيم می کند .
وقتيکه شير کنترل بسته می شود شير تخليه کاملا باز می گردد تا در مواقع عمليات “بدون بار ” در مصرف انرژی صرفه جويی می شود .

تيغه های راهنمای قابل تنظيم  ميزان جريان هوای ورودی را تنظيم می کنند و بدين ترتيب دامنه عملياتی گسترده ای فراهم می آورند ،با وجود اين تيغه ها کمپرسور می تواند با بار جزئی نيز کار کند .

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده چند مرحله ای اطلس کوپکوبا قطعات استاندارد زير عرضه می گردد :
يک جعبه دنده دو تکه افقی شامل ياتاقانها، چرخدنده حلزونی و يک يا دو پينيون های پرسرعت
بدنه کمپرسور از جنس چدن
پروانه های فولادی ضدزنگ 17-4 با تيغه های متمايل به عقب
نشت گيرهای روغن و هوا
چارچوب بنيادين که کمپرسور ، موتور ، کولرها ، صفحه کنترل و سيستم روغنکاری در آن جای می گيرند .
کولرهای نوع پوسته لوله ای با کد TEMAC,ASME که يا سيستم تلفيق شده اند به همراه شيرهای تخليه دستی و شيرهای جدا کننده آب
دريچه های ثابت هواگيری برای تخليه آب تقطير کولرهای داخلی
لوله های هوا که با اتصالات “Victaulic” متصل شده اند
شير کنترل جريان ورودی به همراه راه اندای و مستقرکننده الکتريکی بادی
شير تخليه به همراه راه انداز و شير سولنويدی

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده

سيستم روغن کاری در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده شامل اجزاء زير :
مخزن روغن، شيشه مدرج بازديد سطح روغن، مکنده و هواکش مخزن روغندبه همراه خلع سنج، گرمکن های سه فاز الکتريکی روغن، فيلترمکشی روغن، پمپ اصلی روغن که مستقيما به کار انداخته می شود .
پمپ روغن که توسط موتور سه فاز الکتريکی به انداخته می شود ، سردکن روغن از نوع پوسته لوله ای برای آب با دمای 85°F، فيلتر روغن تک بخشی ، با اندازه 10 ميکرون
شير کنترل دمای روغن، شير فشار شکن سيستم روغن، شير کنترل فشار روغن، حسگر دمای مخزن روغن (RTD)، لوله ها و شيرهای  داخلی، کليد سطح مخزن روغن
حسگر دمای تغذيه روغن (RTD)، انتقال دهنده فشار تغذيه روغن، حسگر  برای دمای بالای هوا در مجرای ورودی مرحله نهايی (RTD)، فرستنده فشار نهايی هوای تخليه
ميله های بررسی ارتعاش بالا (يک عدد بر روی هر پروانه ) و فرستنده ها، ميکرو پرداز شگر متبنی برPLC برای کنترل و نظارت بر کل سيستم

بسته استاندارد شامل پنج مجموعه از تصاوير تائيد شده ای از طرح کمپرسور ، اتصال پايه ، طرح فرآيند، طرح کلی نشت گيرها ،طرح سيستم روغنکاری، سيم کشی و سيستم کنترل ، همچنين کاتالوگ های مربوط به عمليات و مراقبت و نگهداری برروی CD هايی نيز ارائه می گردد .
کمپرسور های سری H دارای تجهيزات استاندارد متنوعی هستند که می تواندبا استفاده از آنها کمپرسور را بنابر نيازهای بخصوص بطورسفارشی ساخت ما همچنين راه حل های مهندسی بسياری را برای  برآورده ساختن مقتضيات مشتريان ارائه می دهيم . برای مشاوره با مهندسين فروش اطلس کوپکو تماس بگيريد .

توليد لزين از نظر عده ای از مردم ممکن است که فقط به عنوان  خوراک جوجه تقلی شود ولی از نظر صنعت شيمی روبه رشد آفريقا (AECI) ،شرکت شيميايی جنوب آفريقا، توليد اين ماده به تجارتی بزرگ تبديل شده است .

تازه ترين اقلام در زمينه توليد از اين توسط کار مشارکتی بين توليدات زيستی AECI و شرکت توسعه صنعتی (IDC) صورت گرفته است .
سازمان IDS به منظور کمک به شرکت های ديگر تاسيس شده است .
کارخانه جديد فرآورده های زيستی AECI که با سرمايه گذاری R250m ساخته شده دارای ظرفيت توليد 10,800 t/yr اسيد آمينه  می باشد. اين اسيد های آمينه به علوفه دام ها،خوک ها و جوجه ها اضافه می گردد . از اين ميزان توليد 30% آن در خود بازار محلی مصرف می شود و 70% باقيمانده صادر می شود .
اين کارخانه جديد که توسط Flour و اقدامات طراحی AECI ساخته شد اولين کارخانه توليد لزين در آفريقا است ، در سراسر جهان 10-14 کارخانه توليد از اين وجود دارد اين کارخانه همچنين يکی از مکانيزه ترين کارخانه های شيميايي جنوب آفريقا است.

فرآيند توليد لزين در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
لزين توسط فرآيند تخمير هوازی توليد می شود . ترکيبات مورد نياز برای لزين شامل عرق ذرت ، ملاس ، و اسيدهای آمينه می باشد که به داخل يک مخزن که حاوی ارگانسيم مناسبی است ريخته می شوند . اين مواد بطور پيوسته هوا دهی شده و بدين ترتيب به منظور توليد لزين عمل تخمير صورت می گيرد .
بعد از تخمير، مايع حاصله از طريق مجراهايی به سمت پايين جاری می شود و سپس در آنجا لزين توسط فرآيند  تبادل يونی از اين مايع جدا می گردد .

يکی ازمقتضيات اصلی اين کارخانه عرضه پيوسته هوای فشرده برای فرآيند تخمير است، يعنی بيش از (12,440scfm)
20,000Nm3/h در تمام مدت 24 ساعت روز هوای فشرده مورد نياز اين کارخانه توسط کمپرسورهای گريز از مرکز دو مراحله ای ،سری H اطلس کوپکو تامين می شود .

هر دستگاه کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده توسط يک موتور با قدرت 630kw ABB که با سرعت 3000rpm کاری می کند به راه انداخته می شود اين کمپرسورقادر است هوای فشرده ای بافشار 4.8bar در حداکثر حجم ماشين يعنی 6670 Nm3(4150scfm)/hr
توليد کند.
کنترل و نظارت از طريق سيستم کنترل plc انجام می گيرد .
عمليات توليد لزين بايد در محيط پاکيز ه ای صورت گيرد .
پاکيزگی از عوامل مهم در اين فرآيند است تا اطمينان حاصل  شود گه تمام ارگانسيم های نا خواسته از سيستم زدوده می شوند بطوريکه نتوانند فرآيند تخمير را تحت تاثير قرار دهند برای اين منظور از سيستم زدوده می شوند بطوريکه نتوانند فرآيند تخمير را تحت تاثير قرار دهند . برای اين منظور هوای فشرده قبل از ورود به مخزن از يک صافی استريل کننده عبور داده می شود .
بديهی است که قابليت اطمينان دستگاه کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده مسئله ای کليدی است زيرا بدون وجود هوای پاکيزه کارخانه قادر به عمليات نيست .با اين اطمينان که هوای فشرده بطور 24 ساعته به مخزن ها واردمی شود می توان فرآيند توليد از اين را بطور تمام وقت ادامه داد.

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده

جواهر جديدی در خليج 
کارخانه ذوب فلز ALBA عملياتش را در سال 1971 با دو خط توليد آلومينيوم و يک نيروگاه 360MW مگاواتی شروع کرد . در سال 1981 با اضافه کردن سومين خط  توليد و همچنين يک نيروگاه 120 مگاواتی ظرفيت توليد اين کارخانه از 50,000 تن در سال (TPY) به 170,000tpy تن در سال افزايش يافت . همچنين در سال 19990 با اضافه کردن 76 واحد ديگر به خط توليد و ايجاد يک نيروگاه 60 مگاواتی ظرفيت توليد اين کارخانه به 205,000tpy رسيد بيشترين افزايش در ظرفيت  اين کارخانه در سال 1992 صورت گرفت در اين سال اين کارخانه چهارمين خط توليد خود را با ظرفيت توليد 235,000 tpy توسعه داد و يک نيروگاه 800 مگاواتی به سيستم اضافه شد.
اين توسعه ، توليد آلومينيم را در برابر کرد يعنی 460/000tpy و ظرفيت نيروگاه به 1340MW مگاوات افزايش يافت. سپس از طريق مدرنيزه کردن سيستم ها و اضافه کردن 76 واحد ديگر به سومين خط توليد اين کارخانه توانست ظرفيت توليديش را به 500/000 تن در سال برساند .
مدير پروژه آقای Niall 0’byrne اظهار داشت وجود هوای فشرده در اين فرآيند امری مهم است ،فقط 10 دقيقه وقفه در هوارسانی منجربه مشکلات شديدی در واحدهای توليد می گردد .
گفته می شود که تاسيسات کمپرسور در اين کارخانه  يکی از بزرگترين تاسيسات در سراسر خاورميانه است که هوای فشرده عاری از روغن و رطوبت با فشار 4.8Nm3/h توليد می کند . در آغاز از پنج کمپرسور اطلس کوپکو برای تامين هوای موردنياز برای حمل ونقل آلومين استفاده شده،خصوصا درکوره ذوب چهارمين خط توليد از تکنولوژی Pechiney استفاده شد و برای اولين باز و در مجرين از سيستم تغذيه بادی استفاده شد .
اگر چه هوای مورد نياز برای حمل و نقل آلومين هنوز مولفه ای کليدی شمار می آيد ولی تامين هوای 288 مخزن موجود در دو خط توليد که هر کدام به طور يک کيلومتر هستند منجربه افزايش هوای مورد نياز شده است و در نتيجه ششمين کمپرسور نيز به اين سيستم اضافه شده است .

اين کمپرسور سال گذشته به همراه پنج کمپرسور ديگر در يک محفظه مجزا نصب شد.
کنترل کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده ازطريق يک اتاق کنترل انجام می گيرد . در اينجا تمام مقتضيات انرژی و هوا با استفاده از نمودارهای گردشی برروی صفحه مانيتور تحت کنترل قرار می گيرد .
کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده توسط سيستم مرکزی PLC بصورت متوالی و با توجه به محدوده فشار مورد نياز که هم اکنون 8bar است به راه انداخته می شوند .
يکی ازکمپرسورها به عنوان کمپرسور “اصلی ” انتخاب می شود و بقيه بصورت متوالی کار می کنند . و فشار سيستم را در محدوده معين شده حفظ می کنند.هوای مورد نياز کارخانه از طريق چهار کمپرسور که به صورت تمام بار کار می کنند .
فراهم  می شود وپنجمين کمپرسور نقش متعادل کننده را برعهده دارد. کمپرسور ششم به عنوان دستگاه يدکی محسوب می شود و در مواقع ضروری از آن استفاده می شود .
يکی از کارکنان اتاق کنترل اظهارگرد هوای مورد نياز کل سيستم در آغاز توسط دو کمپرسور تامين می شود ولی هم اکنون با احداث چهارمين خط توليد اين ميزان تقريبا دو برابر شده است يعنی به پنج کمپرسور نياز است تا هوای مورد نيازمحلی با مساحت 2.2 کيلومتر مربع تامين گردد. موارد استفاده ديگر هوای فشرده شامل شکستن “لايه ها ” جدا کردن آلومين از مخزن ها و همچنين کارکرد در محفظه های قالب ريزی ،نيروگاههای و کارخانه های تصفيه گازهای خروجی است ،بنابراين کل فرآيند توليد شديدا به دستگاههای کمپرسور اطلس کوپکو نياز دارد از سال1990 ،شرکت ALBA همچنين تقريبا 30 ميليون دلاردر زمينه برنامه های حفاظت از محيط زيست هزينه کرده است . 30% اين هزينه برای  خريد هفت کارخانه تصفيه گاز در اطراف کوره ذوب صرف شده است ،اين کارخانه ها فلوئوريد و ذرات گردوغبار را از گازها تصفيه می کنند ،بدين ترتيب اطلس کوپکو يکبارديگر نقشی کليدی در اين فرآيند ايفا کرده است .
بنابر گفته ی O’Byrne کمپرسورها نقش مهمی درعمليات کوره ذوب بر عهده دارند و تضمين کننده فرآيندی قابل اطمينان و بدون مشکل هستند .
کارخانه Dupoont Kingston کانادا توليد کننده الياف و زرين 6.6 نايلونی است . تقريبا 80% توليد اين کارخانه صادر می شود و 20% آن در داخل فروش می رسد .
الياف اين کارخانه دارای سه کار برد می باشند ،کاربردهای صنعتی ،حمل و نقل ،لباس و فروش بعلاوه اين کارخانه نايلون های ورقه ای نيز برای صنايع مهندسی پوليمر توليد می کند .
نايلونهايی که برای بخش های صنعتی و حمل و نقل توليد می شود به صورت قرقره ای به مشتريان تحويل داده می شود و برای توليد کيسه های هوا ،پارچه های صنعتی ، نخل بافتنی و تاير استفاده می شوند .
الياف نايلونی لباس برای توليد لباسهای گرم و لباس ورزشی به کار می روند .
الياف فرش به منظور توليد فرش های خودرو ،تجاری و خانگی استفاده می شود . فرش های خودرو در ماشين ها و کاميون ها به کار می رود ، فرش های تجاری در بيمارستانها ، رستورانها و هتل ها مصرف می شود و فرش های خانگی در منازل مورد استفاده قرار می گيرد هر يک از اين بخش ها نياز های منحصر بفردی دارند که بايد برآورده گردد . به عنوان مثال فرش های ماشين بايد در مقابل نور مستقيم خورشيد مقاوم باشند ، فرش های تجاری بايد درمقابل فرسودگی مقاوم باشند و فرش های خانگی “حجيم ” باشند .

فرآيند کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده

لورا چانتی مهندس فرآيند شرکت Fluor Daniel کانادا فرآيند کار را توضيح می دهد ” ساخت نايلون فرآيند شيميايی پيچيده ای است که با توليد hexamethylene diamine و اسيد adipic آغاز می شود اين مواد شيميايی توسط قطار به کارخانه King ston فرستاده می شوند .
اين مواد در کارخانه King ston تخليه می شود و سپس تحت شرايط کنترل شده ای با يکديگر ترکيب می شوند و محلول نمک نايلون بوجود می آيد .
سيستم محلول نمک به يکی از واحد های پليمريزاسيون که CR8S يا CPs ناميده می شوند منتقل می شود .
سپس محلول  نمک به يک دستگاه تبخير کننده منتقل می شود و در آنها بيشتر آب آن خارج می شود سپس محلول نمک به سمت ديگه سترون که در طبقه پايين قرار دارد جاری می شود .در ديگه سترون که شبيه به مخزن فشار غول پيکر است ، مولکولهای نمک ذوب شده به يکديگر متصل می شوند و مولکولهای سوپر پوليمر طويلی توليد می کنند که منجربه استقامت و خاصيت ارتجاعی پوليمر می گردد . پوليمر مذاب سپس  از طريق دريچه ای در پايين ديگ قرار دارد به داخل محفظه ای وارد می شود و در آنجا اين پليمر ها خنک می شوند ،به صورت يک پارچه درآمده و به ورقه های نايلون برای ذوب مجدد به منطقه فرستاده می شوند و در آنجا در معرض گرما و فشار قرار می گيرند .
کارخانه Kingston Dupont از يک سرويس مرکزی استفاده می کند، اين سرويس مرکزی که  Power hause (موتورخانه يا نيروگاه ) ناميده می شود سرويس های مورد نيازی مثل هوا، بخار ، جريان الکتريسته ، گاز خنثی ، آب با کيفيت ، آب خام و oxide diphenyl/diphenyl(DP/DPO) برای توليد الياف را در اختيار کارخانه قرار می دهد اين نيروگاه دارای نقشی مجرانی است.هرگز وقفه يا کاهش درسرويس دهی منجربه غير استاندارد شدن محصول می گردد .
آنگوس  پيرسون مهندس ارشد عملياتی مسئوليت اين نيروگاه را بر عهده دارد او اظهار می دارد که اين سرويس ها شامل هوايی با فشار 100psig و نيز هوايی با فشار  175psig برای کاربردهای ديگر می باشند – از کمپرسور سری H اطلس کوپکو در اين سيستم استفاده شده است . سيستم اين ظرفيت را دارد که 28/000 Scfm هوا را در فشار 100psig و 22/000Scfm هوا را در فشار 175Psig به محل ارسال کند.

اطلس  کوپکو توانسته است از طريق نصب يک سيستم کمپرسور  تلفيقی راه حل خوبی برای برآورده ساختن مقتضيات هوای فشرده يک شرکت سازنده موتور در آلمان ارائه دهد .
کمپرسور چهار مرحله ای HM7 يکی از سه کمپرسور گريز از مرکز سری H اطلس کوپکو است که در کارخانه Volkswagen واقع در Embden ،شمال آلمان به کار گرفته شده است ،اين دستگاههای اطلس کوپکو که جايگزين  کمپرسورهای اسکرو سابق شده اند ظرفيت توليد هوای فشرده را از 18/000m3/hr به 25/000m3/hr افزايش داده اند .اين کمپرسورها هوای با کيفيت وعاری از هرگونه روغن رابرای تجهيزات اسپری کننده ، دستگاههای ذوب و ابزارهای بادی در خط توليد فراهم می آورند .
درپی تقاضايی  از جانب شرکت Volkswagen برای دو دستگاه کمپرسور با فشار 13bar ودستگاه جداگانه ای با فشار 6 bar اطلس کوپکو کمپرسور تلفيقی را به اين شرکت پيشنهاد کرد.
اين شرکت سريعا مزيت های اين سيستم را تشخص داد سيستم HM7 از طريق توليد هوا در دو فشار متفاوت می تواند به طور همزمان کار دو کمپرسور را انجام دهد و در عين حال جای يک کمپرسور را اشغال می کند . اين يک ويژگی کليدی است زيرا در اين شرکت فضای اندکی برای توسعه اتاق کمپرسور وجود داشت همچنين اين دستگاه برای موتور 1400 کيلو واتی اش فقط بريک high tension connection نياز دارد .
بعلاوه از آنجاييکه Volkswagenقادربود نيازهای هوای با فشار 7bar و 13bar کارخانه را از طريق دو کمپرسور فراهم سازد بنابراين هم اکنون  اتاق کمپرسور فضای خالی برای نصب يک کمپرسور 7-0 HLH به عنوان يک دستگاه يدکی دارد .

افزايش تقاضا در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده

اين کمپرسور های جديد ( کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده )به عنوان تازه ترين پيشرفته کارخانه Embden محصوب می شوند ، کارخانه ای که هم اکنون 10/100نفردرآن مشغول به کارهستند.اولين خط توليد اين کارخانه درسال 1964 باتوليد ماشين های Volkswagen Beehe احداث شد.
با اين وجود از سال 1996 توليد مدل جديد Volkswagen Passot و اتومبيل استيشن نيز به خط توليد اين کارخانه اضافه شده است همزمان با تغيير طرح خودروها ،مقتضيات هوای فشرده نيز بطور قابل توجهی تغيير کرده است . در سال 1964 ميزان عرضه هوای فشرده بطور کل 7bar بود،به همراه دوکمپرسور پيستونی که در مواقع لزوم فشار را تا 13bar
افزايش می دادند درسال 1987 اين شرکت دو کمپرسور توربينی با فشار 7bar را نصب کرد. سه سال بعد نيز کمپرسور ديگری نصب شده.

اين سه کمپرسور جديد اطلس کوپکو به منظور برآورده ساختن نيازهای توليد جديد Passat سفارش داده شدند خط توليد اين کارخانه شامل توليد بدنه ماشين ،نقاشی و مونتاژ می باشد .
کيفيت سود آوری و اهداف  محيطی اين کارخانه بالا می باشد و کمپرسورها اطلس کوپکو نيز در اين امر کمک بسياری کرده است . قابليت اطمينان به عنوان عاملی کليدی محصوب می شود زيرا مستقيما توليد و سود آوری را تحت تاثير قرار می دهد . به عنوان مثال در اتاق جديد جديد نقاشی به وجود هوای فشرده عاری از روغن نياز  است .
همچنين در خط توليد بدنه اتومبيل نيز به وجود هوای فشرده تميز و با فشار ثابت نياز است ،در اين قسمت دستگاههای جوش با استفاده از هوای با فشار 13bar به کار انداخته می شوند . در خط مونتاژ نيز دستگاههای بادی به هوايی با فشار ثابت 13bar نياز دارند.
کمپرسور های اطلس کوپکو بطور تمام وقت کار می کنند و بيشتر هوای فشرده کارخانه را فراهم می آورند ،در حاليکه کمپرسورهای قديمی به عنوان دستگاههای کمکی در مواقع لزوم به کار گرفته می شوند در دوره هايی که ميزان تقاضا کم است مثلا از بعد ظهر شنبه تا يک شنبه هوای فشرده مورد نياز را می توان فقط از طريق کمپرسور تلفيقی HM7 برآورده ساخت .

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
کمپرسورهای گريز از مرکز GT
کمپرسور های سری GT در دو طرح دو تا چهار مرحله ای ساخته شده اند ،اين کمپرسور ها برای برآورده کردن هوای مورد نياز صنايع گوناگون و در مواقعی که جريان های هوا 20/000Cfm تا60/000cfm) 100,000m3/h) تا (33,000 و فشار تخليه تا 188psi (13bar) است استفاده می شوند . اين کمپرسور ها قابليت های خيلی بالای سری کمپرسور های GT را دارا می باشند .

ويژگی های کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده

تيغه گردنده (پروانه ) با طراحی بهينه و قطعه جريان در مواقع لزوم جهت افزايش راندمان سيستم
تيغه های راهنمای (IGV) قابل تنظيم به همراه يک مخروط مرکزی برای کنترل جريان و نشت گيرهای حلقوی وکربنی شناوربرای جلوگيری از نشتی گاز،عملکرد بدون تماس ، ايمنی و قابليت اطمينان
ياتاقان کششی محوری بر روی چرخدنده پينيون بر سرعت
ياتاقان های پرسرعت Journal/thrust با
اسکلت کوچک و يکپارچه به همراه سردکن جهت سهولت نصب در محل
Cubicle های کنترل استاندارد و

کاربردهای کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده

پالايشگاه Fos -sur -meresso بزرگترين پالايشگاه فرانسه نيست همچنين جديدترين پالايشگاه نيز نمی باشد ولی بدون شک شهرک اين پالايشگاه به علت انعطاف پذيری بسيار زياد توليداتش می باشد . اين انعطاف پذيری تقريبا در اين  سه دهه اخير هيچگاه دچار افت نشده است .
اولين کارخانه در سال 1965 در مجاورت Etang de Berre تاسيس شد ،که بعدا به دومين مرکز پالايشگاه نفت فرانسه تبديل شده ظرفيت توليد آغازين اين پالايشگاه 3 ميليون تن متريک در هر سال (tpy) بود که اساسا توسط  يک واحد تقطير،واحدتجزيه کاتاليزوری واحد باز سازی کاتاليزوری و مجموعه ای از تجهيزات کمکی ديگری مثل دستگاههای ذخيره ، تصفيه آب و واحدهای گوگردزدايی توليد می شد .
از همان ابتدا اقداماتی درخصوص حفظ محيط زيست مد نظر قرار گرفت از جمله اقدامات ضد آلودگی (خصوصا در زمانی  که آنها نفت خام حاوی گوگرد را تصفيه می کردند ) .
اين پالايشگاه با اتصال به بندر Fos سرعت بهينه توليداتش را به مدت هشت سال و تحت نظر پرسنل با تجربه اش ادامه داد. سپس با ايجاد رويدادهای متعددی تحول اين پالايشگاه را تسريع کرد :
1973  جنگ Yom Kippur در اين دوره ظرفيت توليد اين پالايشگاه از 3 به  8 ميليون تن در سال رسيد علاوه بر دستگاه تقطير اتمسفری با ظرفيت 5 ميليون تن درسال يک واحد پالايش کاتاليزوری نيز ساخته شد .همچنين واحدهای بازيافت گوگرد وگوگردزدايی برای بنزين ،نفت سفيد وسوخت ديزلی وتجهيزات جديد توليد بخار نيز تاسيس شد. همچنين ظرفيت ذخيره نفت خام و محصول نهايی نيز افزايش يافت .حجم کلی توليدات به 3.7 /600/000m3 ميليون شبکه رسيد .
1976 پيشرفت سريع کامپيوتر نيز در پيشرفت اين پالايشگاه مهمی داشت در آن زمان کامپيوترها نقش مهمی در بهينه سازی عمليات ايفا کردند زيرا در يک پالايشگاه در اصل بايد به سه مولفه کليدی توجه گردد. ميزان تقاضا که کاملا متحول ، نفت خام موجود و ويژگی های تسهيلات خود پالايشگاه

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده

کمپرسورهای کمکی- راه حلی تکنيکی
درسال 1992 با افزايش ظرفيت واحدهای تجزيه ميزان هوای فشرده مورد نياز نيز افزايش يافت . بنابراين تصميم گرفته شد از يک کمپرسور ديگر نيز استفاده شود. به يک کمپرسور بخصوصی نياز بود تا تعادل فرآيندهای توليد پالايشگاه را دچار اغتشاش نکند لازم بود که در انتخاب تامين کننده تجهيزات در آينده نيز کاملا دقت شود .

جين ديويد ،مهندس ماشين آلات پالايشگاه ESSO/FOS اظهار کرد : با درنظر گرفتن ويژگی های ماشين اصلی دريافتيم که بهترين کار اين است که يک کمپرسور پرسرعت را به سيستم اضافه کنيم چگونه کمپرسور سری GT اطلس کوپکو را انتخاب کرديد؟ براساس بررسی های موشکافانه و روشمند با سازندگان کمپرسورتماس گرفتيم و آنها را به مناقصه دعوت کرديم . درطی برسی هايی تصميم گرفتيم از کمرسورهای اطلس کوپکو استفاده کنيم دستگاهی که آنها پيشنهاد کرده بودند خيلی جالب به نظر می رسيد، اما ما هيچگاه با کمپرسورهای توربينی integral-gear اطلس کوپکو کار نکرده بوديم.قبل از خريد با شرکت هايی که اين کمپرسورهای اطلس کوپکو را استفاده می کردند مشورت کرديم شرکت نفت بريتانيايی ما را در خريد اين دستگاهها تشويق کرد . بدين ترتيب و درطی بررسی هايی تصميم گرفتيم کمپرسورمدل GT 050 ingral gear ساخت شرکت اطلس  کوپکو را انتخاب کنيم .
GT050 که بر طبق پيشنهاد API672 سازمان نفت آمريکا و قوامين بنيادين ESSO طراحی شد دارای ويژگی ها زير می باشد .
فشارورودی معادل (14Psig)0.445bar،فشارتخليه معادل (40Psig)2.785bar،ميزان مصرف انرژی (1838hp)1372kw و ميزان جريان (32,683acfm)30,990m3/h ، يا 40-50 درصد از ميزان جريان کمپرسور اصلی به علت سرعت بالا پروانه اين کمپرسور از تيتانيوم ساخته  می شوند .اين کمپرسور به يک سيستم تنظيم جريان مجهز است .

کمپرسورهای گريز از مرکز SC/TP
ظرفيت 147 تا 65000Cpm
اندازه موتور تا (4500kw)6000hp
کمپرسورهای تک مرحله ای استاندارد سری SC،برای بيشترکاربردها ايده آل هستند . اين کمپرسورها قادر به کنترل جريانهايی از 250 تا 46/900 ACFM)110/000m3/h تا(147  می باشند . مدل های استاندارد twin-pinion سری TP قادر به کنترل جريانهايی از 500 تا 5900m3/h 1000) تا(10/000Acfm می باشند .

-1 ياتاقانهای horizontally split به علت ساختار دو تکه اين  ياتاقانها می توان آنها را به راحتی بازرسی و تعمير کرد . ياتاقانهای tilting pad radial  و tapered land thrust در شافت های پينيون استفاده می شوند . ياتاقانهای Sleeve (غلافدار ) در شافت چرخدنده bull  کم سرعت استفاده می شوند .
-2 تيغه های  ديفيوزر قابل تنظيم
-3 تيغه های راهنمای قابل تنظيم

-4 پروانه های گردنده با راندمان بالا – اين پروانه ها دقيقا با جريان و فشار مورد نياز مطابقت داده می شوند . طرح تيغه های  باز و بسته ، شعاعی  و متمايل به عقب اين پروانه ها باعث حداکثر باز دهی آنها شده است .
-5 بدنه های کمپرسور از چدن، چدن گره دار ، فولاد ، فولاد ضد زنگ 316 ياتيتانيوم خالص ساخته می شوند . برای فشارهای عملياتی پايين تر می توان از بدنه های پيش ساخت استفاده کرد .

-1 رينگ لابيرنت (ثابت)، -2 رينگ نشت گيراونيه (ثابت)، -3 نشت گير روغن لابيرنت (ثابت )

در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده پنج نوع پروانه وجود دارد .

هر يک از اين انواع به منظور برآورده ساختن مجموعه ای از خصصيه ها بهينه سازی می شوند :
بازدهی، دامنه تنظيم، افزايش فشار تا  Surge

پروانه ها برروی محور چرخدنده نصب می شوند ،اتصال از طريق خاورهای روی محور صورت می گيرد که گشتاور بين پروانه و چرخدنده منتقل می کند تا از قابليت اطمينان بالا اطمينان حاصل گردد.
سيستم روغن کاری فشاری کاملا از قبل درکارخانه مونتاژ و آزمايش می شوند.می توان از سيستم  های روغن API614 استفاده کرد .
ياتاقانهای Radial tihing pad از روتور پر سرعت حمايت می کنند .
ياتاقانهای Double acting tapered lanc در تلفيق با ياتاقانهای شعاعی بيرونی  از تنظيم دقيق اطمينان حاصل می کنند.
محور چرخدنده bull توسط ياتاقانهای غلافدار حمايت می شوند.
شافت پيفيون ، چرخدنده پر سرعت و پروانه کاملابا يکديگر منطبق می شوند و بعد از مونتاژ متعادل می گردند .

جعبه دنده horizontally Split ، ساختاردوتکه اين جعبه دنده قابليت دسترسی سريع به چرخدنده ،ياتاقانها و واشرها
را فراهم می آورد بدون اينکه نيازی به باز کردن لوله های سيستم باشد .
جعبه دنده استاندارد از جنس چدن است .

تيغه های راهنمای هوای ورودی قابل تنظيم دامنه عملياتی گسترده ای را ايجاد می کنند و کمپرسور را قادر می سازند با بارهای جزئی نيز راندمان بهينه ای داشته باشد.
اين تيغه ها در تلفيق با تيغه های ريفيوزر قابل تنظيم ، راندمان دستگاه را در دامنه کنترل ظرفيت گسترده ای ارتفاء می دهند .

تيغه های قابل تنظيم ديفيوزر قابليت عالی برای کنترل ظرفيت دارند ، از کاربردهايی با فشار متوسط گرفته تا کاربردهای پر فشار

اين تيغه ها در تلفيق با تيغه های راهنمای هوای ورودی می توانند راندمان دستگاه را در دامنه کنترل ظرفيت گسترده ای ارتفاء دهند.

سردکن های پوسته لوله ای TEM AC (برطبق فرآيند مورد نياز )
انتقال دهنده فشار در مجرا ورودی و خروجی کمپرسور
RID در مجرای ورودی و خروجی کمپرسور
ميله X Vibration بر روی انتهای پروانه هر پنيون پر سرعت
ميکروپرداز شگر متبنی بر PLC برای کنترل و نظارت بر سيستم
آزمايش چهار ساعته راه اندازی مکانيکی با استفاده از موتور کارخانه
بسته استاندارد شامل پنج مجموعه از تصاوير تاييده شده ای از طرح کمپرسور ،
اتصال پايه ، طراح فرآيند ، طرح کلی نشت گيرها ،طرح کلی سيستم روغنکاری ،  طرح سيم کشی و طرح کلی سيستم کنترل . همچنين کاتالوگ های مربوط به عمليات و مراقبت و نگهداری برروی CD نيز ارائه می گردد

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده اطلس کوپکو با قطعات استاندارد زير عرضه می گردد .

يک جعبه  دنده دو تکه چدنی به همراه چرخدنده bull حلزونی و پينيون های پر سرعت
کمپرسور تک مرحله ای تا سه مرحله ای با بدنه چدن گره دار ، فولادريخته گری يا فولاد ضد زنگ
پروانه های فولاد ضد زنگ 17-4 باراندمان بالا با تيغه های متمايل به عقب
نشت گير لابيرنت يا نشت گير dry face shaft بر روی هر يک از پينيون های پر سرعت
پايه برای نصب کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده ، موتور ، integral gear ،صفحه کنترل و سيستم روغنکاری (مخرن روغن به پايه چسبيده شده است )

برای اطلاعات بیشتر در زمینه استاندارد کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده به ادامه مطلب مراجعه کنید
سيستم روغنکاری  در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده شامل اجراء زير :
مخزن روغن که به پايه چسبيده است ، پمپ اصلی روغن که توسط شافت (محور گردان) به کار انداخته می شود، پمپ کمکی روغن که توسط موتور الکتريکی به کار  انداخته می شود
فيلتر روغن دو بخشی ، 10 ميکرونی، به همراه شير انتقال، فيلتر مکش برای هر پمپ روغن، دو شير فشار شکن، تهويه مخزن روغن، سردکن روغن از نوع پوسته لوله ای
شير ترکيب حرارتی در قسمت روغن

تجهيزات کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده :
انتقال دهنده فشار – فشار روغن به ياتاقانها

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
RTD ها در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده :
دمای روغن به ياتاقانها، دمای روغن به مخزن، کليد – سطح  روغن در مخزن

کنترل های  عملياتی شامل يک پايانه واسط پراتور ، يک کنترل گر منطقی برنامه پذير (PLC) و نرم افزار کنترل اطلس کوپکو است .

صفحه نمايش تمام پارامترهای عملياتی کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده را نشان می دهد دارای آژير خطر بوده و کمپرسور های سری TP و SC دارای تجهيزات استاندارد متنوعی هستند که می توان با استفاده از آنها کمپرسور اين بر نيازهای بخصوص بطور سفارشی ساخت .
ماهمچنين راه حل های مهندسی بسياری برای برآورده ساختن مقتضيات مشتريان ارائه می دهيم . برای مشاوره با مهندسين فروش اطلس کوپکو تماس بگيرند .
گزينش های استاندارد
گزينش های استاندارد رايج
تيغه راهنمای مجرای ورودی (IGV)
ويژگی های 617 و API672
جنس بدنه آهن گره دار، فولاد ريخته گری ، فولاد ضدزنگ
جنس پروانه ها : درجات متنوعی از فولاد ضد زنگ ، آمينيوم ، تيتانيوم ، اينکونل
بسته کنترل الکتريکی
شير واگردانی
شير کنترل
مقص های انسباط
سردکن ها : TEMA B,C,R يا هوا خنک

محرک ها در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده :

موتور التايی ، موتور همزمان ، موتور گازی يا ديزلی
لوله انشعابی آب
صدا خفه کن
کولرهای دو گانه روغن
بوق
تجهيزات اختياری
آزمايش های بخصوص
کمپرسور SC6 برای سرويس اکسيژن که دارای نشت گيری لابيرنت 5-Port buffer و نشت گيرهای محور برتری / نقره ای هستند تا از ورودی روغن به جريان هوا ممانعت گردد.
کمپرسور TP-616 برای سرويس نيتروژن
کمپرسور های سفارشی SC-10 برای تقويت سوخت گازی
اين دستگاه تک مرحله ای SC-28 در فرآيند گوگرد زدايی در يک کارخانه سوخت ديزلی به کار می رود .
اطلس کوپکو با بهره گيری ازروش های متبکرانه توانسته است عملکرد و راندمان توربو اکسپندرها را توسعه دهد، فرآينده ها را توسعه و هزينه ها را کاهش دهد.اکسپندرها به عنوان اجراء کليدی در کارخانه های جداسازی هوا،فرآيندهای برودتی و مواقع کاهش فشار مورد استفاده قرار می گيرند . قابليت های منحصر بفرد اين دستگاهها در بازيافت انرژی باعث صرفه جويی های چشمگيری در هزينه شده است .انرژی مورد نياز اين دستگاهها از منابع گوناگونی تامين می شود از گيرندههای خورشيدی و ….
گرفته تا گرمای اتلاف شده در فرآيندهای گوناگون ساخت .
با انتخاب اکسپندرهای اطلس کوپکو وارد يک کار مشارکتی می شويد که فراتر از طرح، تحويل و نصب است .
مديريت کلی کيفيت از آغاز پروژه تا طرح، تحويل و راه اندازی برای تمام پروژه های اطلس کوپکو امری بنيادين است .
يک گروه پيمانی شما را طول کل فرآيندطرح و ساخت کمک خواهند کرد.رهبری اين گروه بر عهده مهندس پيمانی يا مدير پروژه قرار دارد که شما را در فرآيند ساخت  ، تحويل و راه اندازی دستگاه کمک می کند.
قرار داد اين همکاری از طريق سرويس های فروش جهانی اطلس کوپکو و مراکز خدماتی اطلس کوپکو بسته می شود . اين مراکز سريعا و بطور 24 ساعته پاسخگويی مشتريان هستند .

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده

کاربردها کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
عملا هر فرآيندی که از دمای بالا و يا گاز پرفشار استفاده می کند ممکن است منبع خوبی برای بازيافت انرژی باشد . اکسپندرها می توانند حداکثر مقدار انرژی مفيد ژنراتورها يا کمپرسورها را باز يافت کنند.
گرما اتلاف شده منبع ديگری از انرژی است که با استفاده از اکسپندرها در يک سيستم Organic Rankine Cycle (ORC) به انرژی مفيد تبديل می گردد .
منابع بلقوه حرارتی شامل گازهای خروجی ازکوره های صنعتی يا موتورهای احتراق ،بخار خروجی از فرآيندهای شيميايی و گرمای خورشيدی حاصله از بازتابنده های سهمی وار يا مسطح .
استخراج انرژی ازمنابع geothermal ( زمين گرمايی )می تواند جايگزين سوختهای فسيلی گردد.در خطوط لوله انتقال گاز طبيعی می توان با استفاده از اکسپندرها به جای شيرهای فشار شکن انرژی فشار گاز را باز يافت کرد.

کاربرد های کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده ،منابع انرژی گرمايی همچنين دراقيانوسها نيز يافت می شوند اکسپندرهای توربينی اطلس کوپکو قادرند بطور موفقيت آميزی انرژی حاصله ازسطوح آب اقيانوسها را که توسط خورشيد گرما شده است را بازيافت کننده دراين فرآيند از آمونياک  به عنوان سيال کاری استفاده می شود.
درطی محاسباتی که درخصوص بازيافت انرژی انجام شد مشاهده شد که غالبا هزينه خريد اکسپندرها ظرف 18 تا 24 ماه بازخواهد گشت از آنجاييکه هزينه سوخت برای بيشتر عمليات های اکسپندرهای توربينی،صفر است بنابراين اکسپيندرها می توانند نقشی مهمی در سودآوری عمليات ايفا کنند.

راه حل های کنترل ES در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
به اين علت که انرژی می تواند بيش از 70% هزينه های چرخه زندگی (LCC) کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده را تشکيل دهد بنابراين بهينه سازی مصرف انرژی امری ضروری است.درحقيقت درنظر گرفتن اين مسئله که هزينه توليد هوای فشرده در کارخانه بيش از 40% از کل هزينه برق را تشکيل می دهد .اين امر حتی مهم تر می شود . با استفاده از راه حل های کنترل ES می توانيد در هزينه های انرژی بطور چشمگيری صرفه جويی کنيد .

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده

استفاده بهينه از هوای فشرده در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
فشار عمملياتی و نشتی هوا دو عامل کليدی هستند که هزينه های عملياتی سيستم شما را تحت تاثير قرار می دهند . کاهش هر يک از اين دوعامل می تواند مقادير قابل توجهی از هزينه ها را کاهش دهد. به علت دامنه گسترده  فشار ، دستگاههای چندگانه که بصورت متوالی کار می کنند باز دهی زيادی ندارند از سوی ديگر اينطور برآورده شده است که بيش از 30% جريان خروجی کمپرسور و مصرف انرژی از طريق نشتی هوا به هدر می رود در بيشتر سيستم های هوای فشرده که دارای عمری بيشتر ازپنج سال دارندميزان نشتی هواحدود 20% ازحجم کلی هوای فشرده است . 3mm0.12”) ( از نشتی هوا تقريبا 42,000kw انرژی را در هر سال به هدر می دهد .

محدود کردن هزينه ها از طريق کنترل جدی در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
حداکثر صرفه جويی در انرژی
تنظيم فشار سيستم در دامنه فشار محدود  و معين جهت بهينه سازی بازدهی انرژی
استفاده از ماشينهای مقرون به صرفه تر به جای ماشين های قديمی و کم بازده
استفاده از ماشين های CSD که يک کار آمدترين ماشين ها برای بارهای متغيير هستند .
اطمينان از اينکه وقتيکه چندين کمپرسور VSD با يکديگر کار می کنند در موقعيت های مناسبی قرار گرفته باشند .
زمان بندی خاموش کردن کمپرسور جهت صرفه جويی در هزينه ها در طول ساعتهايی که نيازی به توليد هوا نيست .
کاهش هزينه های مربوط به مراقبت و نگهداری با کنترل متوالی ماشين اطمينان حاصل می شود که همه ماشين ها قادر  هستند به صورت گروهی کار کنند .
ES تضمين می کند که ساعت های کاری سيستم در تمام ماشين هايی که در يک گروه هستند، يکسان است نتيجه ؟ باز ديدهاي کمتری برای سرويس کردن دستگاهها صورت می گيرد در نتيجه هزينه ها کاهش می يابد زيرا تمام ماشين ها را می توان بطور همزمان سرويس کرد.بطور اتوماتيک خاموش می کند ودر نتيجه ساعت های کاری و هزينه های سرويس ماهش می يابد .
صرفه جويی در هزينه ها با استفاده از ES
دامز فشار نمونه با استفاده از ES صرفه جويی در هزينه در طول روز کاهش دامنه فشار کاهش نشتی صرفه جويی هزينه در شب روشن  خاموش اتوماتيک صرفه جويي های
صرفه جويی کلی در هر سال
افزايش قابليت اطمينان سيستم
استفاده از ماشين های مدرن و جديدتر به جای ماشين های کهنه و قديمی ميزان وقفه در عمليات را کاهش  می دهد متعادل سازی باز از هر گونه اضافه بار در ماشين ها ممانعت می کند .

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده

قابليت کنترل مرکزی راه حل های ES در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
مزيت های ES41
کنترل سان و مرکزی برای کاهش فشار سيستم و مصرف انرژی در تاسيساتی که حداکثر دارای 4 کمپرسور هستند و يکی از آنها کمپرسور VSD است . ازمزيت هايی ديگه اين است که نيازی نسبت که  ES4 را بطور جداگانه بر روی ديوار اتاق کمپرسور نصب کرد ES4 را می توان مستقيما در سيستم کنترل Elektronikon جای داد .
کنترل مرکزی بنيادين . تلفيق کامل با کنترل گر کمپرسور برای کاهش هزينه نصب سيم کشی CAN بين کمپرسور ها : نسبت به سيم کشی کنترل سنتی خيلی ساده تر مقاومتر است و برای کاربردهای چندگانه از جمله کنترل از راه دور مناسب است.اندازه گيری فشار را ازطريق حسگر ماشين يا استفاده از يک مبدل جداگانه در شبکه هوا : کاهش پيچيدگی و هزينه نصب بدون محدود کردن کارايی سيستم

کنترل دقيق تر از طريق تکنولوژی پيشرفته در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
تاسيسات بزرگتر را می توان با استفاده از ES 8 بطور جامع تری کنترل کرد .ES 8 قادراست حداکثر تا 8 ماشين را دقيقا کنترل کند ،فرقی نمی کند که چه تعداد از اين  ماشين ها VSD باشد. اين کنترل گر انعطاف پذير تقريبا با هر نوع  ماشينی قابل کار برد است و از طريق کاهش انرژی و بهينه سازی مراقبت و نگهداری بطور چشمگيری در هزينه ها صرفه جويی می کند .
افزايش کنترل جامع اين سيستم برروی ديوار نصب می شود :مستقل از ماشين ها و منبع تغذيه نيروی  ماشين ها اتصال
از طريق شبکه CAN يا  I/O ديجيتالی : شبکه CAN راه حل ساده و خوبی ارائه می دهد،/O I ديجيتالی انعطاف پذيری را افزايش می دهد اندازهگيری فشار را از راه دور : کنترل بی نظير فشار ، افزايش پايداری سيستم و کاهش مصرف انرژی صفحه نمايش باعث راحت تر شدن کار کاربر شده است .

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده

حد نهايی تکنولوژی کنترل در کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
ES 130 يک کنترل گر مرکزی است که برای تمام انواع ماشين ها از جمله کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده به کار می رود . ES 130 از طريق ظرفيت کنترل نامحدود و هوش مصنوعی اش قادر است رفتار سيستم پيش بينی کند تا از عملکرد بهينه ماشينها اطمينان حاصل شود . ES130 از طريق نمونه گيری ،ذخيره و تجريه و تحليل عملکرد سيستم می توان  تصميمات درستی اتخاذ کند ،پايدار سيستم را تضمين کرده و در هزينه ها صرفه جويی کند.

کنترل مرکزی . اين سيستم بر روی ديوار نصب می شود : مستقل از ماشين ها و منبع تغذيه نيرو اتصال از طريق شبکه CAN يا I/O ديجيتالی : شبکه CAN راه حل ساده و خوبی ارائه می دهد . اندازه گيری دو گانه فشار برای افزايش دقت، پيش بينی بهتر رفتار سيستم و پايداری سيستم . صفحه نمايش لمس با گرافيک بالا : راحت تر شدن کار کاربران ، تجزيه و تحليل گرافيکی رفتار و عملکرد سيستم

دیگر ویژگی ها کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده :

بازدهی انرژی
ويژگی ها
بهينه سازی دامنه فشار
خاموش و روشن کردن سيستم بر اساس زمان
دامنه دوگانه فشار ، کنترل بر حسب زمان
انتخاب چندين دامنه فشار ، کنترل بر حسب زمان
فعال سازی ماشين کمکی در دوره ای موقتی
يکسان سازی ساعت های عمليات در تمام ماشين های انتخاب شده
انتخاب ماشين ها در توالی ساده
کنترل ماشين ها بطور گسترده
انتخاب هوشمند مجموعه ای از ماشين ها براساس ميزان تقاضا
استفاده از کمپرسور VSD برای مطابقت دادن ميزان تقاضا و توليد
کنترل منطقه کمپرسورهای VSD
کنترل منقطه ماشين های توربينی

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده

مزيت های کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده
کاهش  مصرف انرژی
عدم مصرف انرژی در ساعت های غير کاری (مثل شب ها ، آخر هفته ها … )
صرفه جويی بيشتر در انرژی
صرفه جويی بيشتر در انرژی
جلوگيری از گريپاژ کردن ماشين ها
کاهش هزينه های مربوط به مراقبت و نگهداری و افزايش قابليت اطمينان
افزايش مطابقت بين ماشين ها و ميانگين تقاضا، کاهش هزينه ها  انرژی
اطمينان از مطابقت بين ماشين ها و صرفه جويی بيشتر در مصرف کل انرژی
اطمينان از اين که ماشين های گريز  از مرکز با سرعت بهينه ای کار می کنند.

کمپرسورهای گريز از مرکز و روغن کاری نشونده