کمپرسورهاي جابجايی Displacement compressors 

-1-1 كمپرسورهاي جابجايي بطور كلي (Displacement compressors in general)

يك کمپرسور هاي جابجايی داراي اين خصوصيت است كه حجم معيني از گاز يا هوا را محصور مي كند و سپس با كاهش دادن منطقه حجم محصور شده، فشار را افزايش مي دهد.

2-1-2 كمپرسورهاي پيستوني (Piston compressors) در کمپرسورهاي جابجايی

كمپرسور پيستوني قديمي ترين و متداولترين انواع كمپرسور است. اين كمپرسور در شكل هاي دو طرفه يا يكطرفه موجود مي باشند كه قطعات آن ها روغن كاري شونده يا روغن كاري نشونده مي باشند كه به اشكال متفاوتي داراي تنوع تعداد سيلندر هستند. به استثناي كمپرسورهاي واقعاً كوچك كه داراي سيلندر هاي عمودي هستند، شكل بندي V براي كمپرسورهاي كوچك رايج ترين است.

 کمپرسورهاي جابجايی - 1

کمپرسورهاي جابجايی – 1

در كمپرسورهاي بزرگ دو طرفه، شكل بندي نوع L با سيلندر عمودي فشار پايين و سيلندر افقي فشار بالا مزاياي بسيار زيادي داشته و به همين علت است كه اين نوع طرح نسبت به طرح هاي ديگر رايج تر است.

كمپرسورهايي كه روغن كاري مي شوند بطور معمول با سيستم روغن كاري پاششي يا روغن كاري فشاري كار مي كنند. بيشتر كمپرسورها داراي سوپاپ هاي خودكار هستند. يك سوپاپ خودكار به هنگام بروز اختلافات فشار در دو سمت بشقابك سوپاپ باز و بسته مي شود.

-1-3 كمپرسورهاي پيستوني روغن كاري نشونده (Oil-free piston compressors) در کمپرسورهاي جابجايی

كمپرسورهاي پيستوني روغنكاري نشونده داراي رينگ هاي پيستوني از جنس پلي اتيلني يا كربني مي باشند و يا اينكه ديواره پيستون و سيلندر آنها مي تواند همانند كمپرسورهاي مارپيچي شياردارباشد. كمپرسورهاي بزرگتر داراي يك ياتاقان متحرك و واشرهاي درزگيري هستند كه بر روي پين هاي انگشتي پيستون قرار دارند و داراي قطعه مياني تهويه كننده اي است كه از انتقال روغن از محفظه كارتل روغن به محفظه تراكم ممانعت مي كند. كمپرسورهاي كوچك تر غالباً داراي يك كارتل روغن به همراه آب بندي جهت افزايش عمر ياتاقان ها هست.

2-1-2 كمپرسورهاي ديافراگمي (Diaphragm compressors) در کمپرسورهاي جابجايی

كمپرسورهاي ديافراگمي گروه ديگري را تشكيل مي دهند. ديافراگم بطور مكانيكي يا هيدروليكي به كار انداخته مي شود. كمپرسورهاي ديافراگمي مكانيكي با جريان اندك و فشار پايين يا به عنوان پمپ هاي خلاء مورد استفاده قرار مي گيرند. كمپرسورهاي ديافراگمي هيدروليكي براي فشار بالا مورد استفاده قرار مي گيرند.

2-1-5 كمپرسورهاي مار پيچي (Screw compressors) در کمپرسورهاي جابجايی

اصول كلي كمپرسور جابجايي چرخشي با پيستون مار پيچي شكل، در سال هاي دهه 1930 توسعه يافت، و اين زماني بود كه يك كمپرسور چرخشي با ظرفيت بالا و جرياني ثابت در شرايط متفاوت، مورد نياز بود.

اجزاء اصلي هوا ساز كمپرسور شامل روتورهاي نر و مادگي مي باشد، مادامي كه به طرف يكديگر حركت مي كنند، حجم بين آنها و محفظه كاهش مي يابد. هر هواساز مارپيچ داراي نسبت فشار ثابتي است كه به طول مارپيچ، فاصله  ميان دنده هاي مارپيچ و شكل مجراي تخليه آن بستگي دارد. براي بدست آوردن بهترين راندمان، نسبت فشار بايد با فشار كاري مورد نياز تطبيق داده شود.

كمپرسور مارپيچي داراي سوپاپ نبوده و هيچ نيروي مكانيكي ندارد كه باعث عدم تعادل شود. اين بدين معني است كه اين نوع كمپرسور با ابعاد بروني كوچك مي تواند با سرعت ميله گردنده بالائي كاركند و جريان عظيمي را تركيب نمايد.

يك نيروي محوري فعال كه به اختلاف فشار بين ورودي و خروجي بستگي دارد بر ياتاقان ها وارد مي گردد. مارپيچ كه در اصل متقارن بود، هم اكنون در طرح هاي مختلف به صورت اشكال حلزوني توسعه يافته است.

-1-5-1 كمپرسورهاي مارپيچي روغن كاري نشونده (Oil-free screw compressors) در کمپرسورهاي جابجايی

اولين كمپرسورهاي مارپيچي داراي شكل متقارني بودند و در محفظه فشار آنها از مايع استفاده نمي شد. به همين دليل به آنها كمپرسورهاي مارپيچي روغن كاري نشونده يا خشك مي گفتند. در اواخر دهه 1960 كمپرسور مارپيچي روغن كاري نشونده سرعت بالایي بوجود آمد كه داراي  شكل مارپيچ نامتقارني بود. اين شكل جديد روتور بطور چشمگيري منجر به افزايش راندمان شد، اين افزايش كارایي به علت كاهش نشت در دستگاه بود.

در كمپرسورهاي مارپيچي خشك از يك چرخ دنده بيروني استفاده مي شود تا روتورهاي چرخشي را كه در جهت عكس يكديگر حركت مي نمايند، هماهنگ كند. از آنجائي كه روتورها نه با يكديگر و نه با محفظه تراكم كمپرسور تماس پيدا مي كنند، بنابراين در محفظه تراكم نيازي به روغن كاري نيست. در نتيجه هواي فشرده شده كاملاً عاري از روغن است. روتورها و محفظه با دقت بسيار زيادي ساخته مي شوند تا نشت روغن از قسمت تراكم به قسمت ورود هوا به حداقل برسد. نسبت فشار هوا اختلاط شده توسط اختلاف درجه حرارت بين ورودي و خروجي، محدود مي شود. به همين دليل است كه كمپرسورهاي مارپيچي روغن كاري نشونده را غالباً به صورت چندين مرحله اي مي سازند.

2-1-5-2 كمپرسورهاي مارپيچي مايع تزريقي (Liquid injected screw compressors) در کمپرسورهاي جابجايی

در اين نوع كمپرسور تزريقي، مايعي با هدف روغن كاري و خنك كاري به محفظه تراكم و غالباً به ياتاقان هاي كمپرسور تزريق مي شود. نقش اين مايع خنك كاري و روغن كاري كمپرسور و كاهش نشت برگشتي به قسمت ورودي هوا است.

امروزه روغن به دليل خواص خوب روان سازي رايج ترين مايع مورد استفاده در روان كاري است. با توجه به اين از مايعات ديگري نيز استفاده مي شود؛ از جمله آب. كمپرسورهاي مارپيچ مايع تزريقي مي توانند براي نسبت هاي فشار بالا ساخته شوند، زيرا كه با يك مرحله تراكم هوا فشاري معادل 13 بار ايجاد مي نمايد.

-1-6 كمپرسور دندانه دار (Tooth compressor) در کمپرسور هاي جابجايی

واحد هواساز در كمپرسور دندانه دار از دو روتور تشكيل مي شود كه در محفظه تراكم به طرف يكديگر حركت مي كنند.

فرآيند فشرده سازي از سه مرحله مكش، تراكم و رانش تشكيل مي شود. در مرحله مكش، هوا وارد محفظه تراكم مي شود، كه با حركت روتورها به تدريج كوچك و كوچكتر مي گردد. خروجي هوا در مرحله تراكم به وسيله يكي از روتورها مسدود مي باشد، در حالي كه ورودي براي مكش هواي تازه در قسمت ديگر محفظه تراكم باز است.

 کمپرسورهاي جابجايی - 2

کمپرسورهاي جابجايی – 2

عمل تخليه هنگامي صورت مي گيرد كه يكي از روتورها كانال را باز كند و بدين ترتيب هواي متراكم شده با نيروي زيادي به بيرون از محفظه تراكم فرستاده شود. مراحل مكش و رانش هوا در محفظه تراكم بصورت شعاعي صورت مي پذيرند، كه اين امكان را فراهم مي آورد از طرح هاي ساده تر ياتاقان استفاده شود و همچنين ويژگي هاي پر كردن هوا را بهبود بخشد.

هر دو اين روتور ها از طريق چرخ دنده اي هماهنگ شده و بطور همزمان مي چرخند. حداكثر نسبت فشاري كه توسط كمپرسور دندانه دار روغن كاري نشونده بدست مي آيد، 5/4 است. در نتيجه براي فشارهاي بالا تر چندين مرحله ديگر مورد نياز است.

2-1-7 كمپرسور فرفره اي (Scroll compressor) در کمپرسورهاي جابجايی

اين كمپرسور يكي از انواع كمپرسورهاي جابجايي مارپيچي روغن كاري نشونده است، به عنوان مثال اين كمپرسور با كاهش همواره حجم معيني از هوا آن را فشرده مي سازد. واحد هوا ساز كمپرسور از يك حلزوني ثابت در قسمت محفظه و يك موتور كه بصورت گريز از مركز راه اندازي مي شود و همچنين يك مارپيچ متحرك، تشكيل شده است. حلزوني ها با اختلاف فاز 180 درجه نصب مي شود تا محفظه هوايي با حجم هاي متغيري را تشكيل دهند.

 کمپرسورهاي جابجايی - 3

کمپرسورهاي جابجايی – 3

اين امر باعث مي شود كه قسمتهاي تشكيل دهنده كمپرسور داراي تعادل شعاعي باشند، ميزان نشتي وقتيكه اختلاف فشار در محفظه هاي هوا كمتر از اختلاف فشار بين ورودي و خروجي باشد، به حداقل مي رسد.

حلزوني متحركت توسط ميل لنگي به كار انداخته مي شود كه داراي كورس كوتاهي است و اين مارپيچ بطور گريز از مركز در حول مركز حلزوني ثابت حركت مي كند. قسمت ورودي هوا در بالاي محفظه تعبيه شده است.

وقتي كه مارپيچ متحرك برخلاف عقربه هاي ساعت حركت مي كند، هوا به داخل فرستاده مي شود و در يكي از محفظه هاي هوا حبس و بطور متغيري به سمت مركز فشرده مي شود.

در اين قسمت دريچه خروجي و سوپاپ يكطرفه اي تعبيه شده است. دوره تراكم به ازاء هر 5/2 دور چرخش در حال اجراء است كه در اين دوره، جريان هوا ثابت و بدون ضربه است. از آنجائي كه اين فرآیند عاري از هر گونه تغيرات گشتاور بوده، تقريباً آرام و بدون لزرش است. بنابراين با كمپرسور پيستوني قابل مقايسه است.

-1-8 كمپرسور پره اي (Vane compressor) در کمپرسورهاي جابجايی

اصول كار كمپرسور پره اي همانند بسياري از موتور هاي هواي فشرده ديگر است. پره ها معمولاً از آلياژهاي ريختگي مخصوص ساخته مي شوند و بيشتر كمپرسور ها از نوع روغن روغن كاري شونده مي باشند.

يك روتور كه داراي پره هاي متحرك شعاعي است به صورت خارج از مركز در محفظه استاتور نصب مي شود. وقتي كه روتور مي چرخد، پره ها به واسطه نيروي گريز از مركز با ديواره هاي استاتور تماس برقرار مي نمايد. وقتي كه فاصله بين روتور و استاتور افزايش مي يابد، هوا به داخل فرستاده مي شود. هوا در محفظه هاي مختلف كمپرسور حبس شده و حجم اين محفظه ها هم زمان با چرخش كاهش مي يابد. وقتي كه پره ها از مقابل مجراي خروجي مي گذرند، هوا تخليه مي شود.

2-1-9 كمپرسور حلقه روغني (Liquid-ring compressor) در کمپرسورهاي جابجايی

كمپرسور حلقه روغني يكي از انواع كمپرسورهاي جابجايي است كه داراي نسبت فشار دروني مي باشد. روتور اين كمپرسور داراي پره هاي ثابتي است كه به صورت خارج از مركز در يك محفظه قرار گرفته كه بخشي ازآن با مايعي پر مي شود. چرخ پره،‌ مايع را به اطراف محفظه كمپرسور منتقل نموده و به واسطه نيروي گريز از مركز حلقه اي از مايع در اطراف محفظه كمپرسور تشكيل مي شود. از آنجائي كه محفظه كمپرسور بيضوي شكل است، حلقه مايع به صورت خارج از مركز در اطراف روتور قرار مي گيرد. حجم بين چرخ پره بطور متناوب تغير مي كند. اين كمپرسور معمولاً داراي دو محفظه تراكم متقارن رو به روي هم است تا بدين ترتيب از اعمال نيروهاي شعاعي بر روي ياتاقان ها ممانعت به عمل آيد.

فرآيند خنك كاري در اين كمپرسور بصورت مستقيم است و به تماس بين مايع و هوا بستگي دارد، به اين معني است كه افزايش درجه حرارت بر روي هواي تراكم يافته خيلي كم است. با اين وجود، اتلاف از طريق اصطكاك گرانروي مايع بين محفظه و تيغه ها بالا است. هوا توسط مايع كمپرسور اشباع مي شود، كه بطور معمول آب است. گاهي اوقات به منظور جذب عنصر تشكيل دهنده معيني از گاز و يا حفاظت كردن كمپرسور در مقابل فرسودگي و خوردگي در مواقعي كه گازهاي تهاجمي تحت فشار قرار مي گيرند، مي توان از مايعات ديگري نيز استفاده كرد.

2-1-10 دمنده ها (Blowers) در کمپرسورهاي جابجايی

يك دمنده به اين علت كه بدون تراكم سازي دروني كار مي كند، كمپرسور جابجايي نيست. وقتي كه محفظه تراكم در تماس با مجراي خروجي قرار مي گيرد، هواي فشرده از قسمت تراكم رهایي مي يابد. وقتي كه حجم اتاقك فشار با چرخش هاي پيوسته كاهش مي يابد، عمل تراكم صورت مي پذيرد. بدين ترتيب، تراكم در تقابل با فشار كاملاً مخالف صورت مي گيرد و به همين دليل بازدهي كمپرسور كاهش مي يابد و سر و صداي زيادي توليد مي شود.

دور روتر هم شكل، متقارن معمولي، كه برخلاف جهت يكديگر در محفظه داراي انتهاي مسطح مي چرخند، درمحفظه استوانه اي كار مي كنند. روتور ها توسط چرخ دنده همزمان كننده اي به طور هم زمان با يكديگر مي چرخند. دمنده هاي معمولاً هوا روغن كاري نشونده مي باشند. بازدهي پايين باعث مي شود كه آنها فقط در كاربردهاي كم فشار و فشرده سازي تك مرحله اي مورد استفاده قرار گيرند، حتي اگر دو يا سه مرحله اي آن در دسترس باشد. دمنده ها معمولاً به عنوان پمپ هاي خلاء و عوامل نيوماتيكي به كار گرفته مي شوند.

2-1 كمپرسورهاي ديناميك (Dynamic compressors) در کمپرسورهاي جابجايی

2-2-1 بررسي كلي كمپرسورهاي ديناميكي (Dynamic compressors in general) در کمپرسورهاي جابجايی

كمپرسورهاي ديناميكي در دو طرح محوري و شعاعي موجود مي باشند. طرح هاي شعاعي غالباً كمپرسور هاي توربيني يا كمپرسورهاي توربيني شعاعي ناميده مي شوند و طرح هاي محوري غالباً كمپرسورهاي گريز از مركز ناميده مي شوند. برخلاف كمپرسورهاي جابجايي كه با جريان ثابت كار مي كنند، كمپرسورهاي ديناميكي با فشار ثابتي كار مي كنند. عملكرد كمپرسور ديناميكي تحت تأثير شرايط بيروني قرار دارد، از جمله، ايجاد تغييري جزئي در فشار ورودي باعث تغيير ريادي در ظرفيت مي شود.

2-2-1 كمپرسورهاي گريز از مركز (Centrifugal compressors) در کمپرسورهاي جابجايی

از جمله ويژگي هاي كمپرسور گريز از مركز، جريان رانش شعاعي آن است. هوا با استفاده از پره هاي شعاعي وارد مركز پروانه دواري مي شود و توسط نيروهاي گريز از مركز به سوي محيط پروانه دوار به بيرون پرتاب مي شود. قبل از اينكه هوا به مركز پروانه دوار بعدي رانده شود، از يك پخش كنند و يك محفظه حلزوني عبور مي كند، كه در اين محفظه انرژي جنبشي به فشار تبديل مي شود.

نسبت فشار در هر مرحله توسط فشار نهايي كمپرسور تعيين مي شود. همچنين بعد از هر پروانه دوار سرعت هوا بطور چشمگيري افزايش مي يابد. دماي هوا در قسمت ورودي هر يك از مراحل نقش مهمي در مقتضيات توان کمپرسور دارد و به همين دليل است كه خنك كاري بين مراحل نياز مي شود. كمپرسورهاي گريز از مركز با بيش از 6 مرحله و فشاري تا 25 بار غير معمول نيستند. پروانه دوار مي تواند داراي طرح باز و يا بسته باشد. طرح باز در كاربردهاي هوا رايج تر است. پروانه دوار معمولاً از آلياژ فولاد ضد زنگ و يا آلومينيوم ساخته مي شود. سرعت اين كمپرسور در مقايسه با كمپرسورهاي ديگر خيلي بالا است، حدود 15000 تا 100000 دور بر دقيقه كاملاً رايج مي باشد.

اين، بدين معني است كه به جاي ياتاقان هاي ساچمه اي از ياتاقان هاي تخت در كمپرسور استفاده مي شود. ياتاقان هاي ساچمه اي در كمپرسورهاي يك مرحله اي با نسبت فشار كم مورد استفاده قرار مي گيرند. غالباً كمپرسورهاي چند مرحله اي داراي دو پروانه دوار هستند كه بر روي هر دو انتهاي محور گردان نصب شده اند كه بارهاي محوري توليد شده توسط اختلاف فشار را خنثي مي كنند. پايين ترين ميزان جريان حجمي در كمپرسور گريز از مركز عمدتاً توسط جريان موجود در آخرين مرحله تعيين مي شود. مقدار حد عملي l/s 160 در مجراي خروجي از يك تجهيز افقي دو تكه، غالباً قاعده كلي است.

هر كمپرسور گريز از مركز بايد بطور مناسبي آب بندي شود تا ميزان نشتي را در راستاي محور گردنده كه از ميان محفظه كمپرسور عبور مي كند را كاهش دهد. آب بندهاي مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرند و پيشرفته ترين آنها را مي توان در كمپرسورهاي پرسرعت كه تامين كننده فشارهاي بالا مي باشند، يافت.

رايج ترين انواع آب بندهاي چهارگانه شامل آب بندهاي لابيرينتي، آب بندها حلقوي (معمولاً آب بندهاي گرافيتي كه خشك كار مي كنند، اما آب بندهاي مايع نيز به كار گرفته مي شود)، آب بندهاي مكانيكي و آب بندهاي هيدرواستاتيكي مي باشد.

2-2-1 كمپرسورهاي محوري (Axial compressors) در کمپرسورهاي جابجايی

يك كمپرسور محوري داراي جريان محوري است ، هوا يا گاز از ميان رديف هايي از پره هاي ثابت و متحرك در امتداد محور گردان كمپرسور عبور مي كنند. بدين ترتيب سرعت هوا بتدريج همزمان با اينكه پره هاي ثابت انرژي جنبشي را به فشار تبديل مي كنند، افزايش مي يابد. پايين ترين ميزان جريان حجمي در چنين كمپرسوري حدود s15 است. معمولاً يك استوانه متعادل كننده اي در كمپرسور تعبيه مي شود، تا نيروي فشار محوري را متعادل سازد.

كمپرسور هاي محوري بطور كلي از كمپرسورهاي گريز از مركز كوچكتر هستند و بطور معمول سرعت آنها %25 بالاتر است. اين كمپرسور ها براي ميزان جريان حجمي بالا در فشار نسبتاً متوسط مورد استفاده قرار مي گيرند. به استثناي كاربردهاي توربين گازي، نسبت فشار به ندرت بالاتر از 6 است. جريان معمول تقريباً s65 و فشار مؤثر تقربيا 14 بار است.

2-2 كمپرسورهاي ديگر (Other compressors) در کمپرسورهاي جابجايی

2-2-1 پمپ هاي خلاء (Vacuum pumps) در کمپرسورهاي جابجايی

خلاء به معني فشار پايين تر نسبت به فشار اتمسفر است. يك پمپ خلاء ، كمپرسوري است كه در اين دامنه فشار كار مي كند. از جمله ويژگي خاص پمپ خلاء اين است كه آنها با نسبت فشار خيلي بالا كار مي كنند. با اين وجود، عليرغم اين موضوع كمپرسورهاي متراكم كننده چند مرحله اي مي توانند براي محدوده فشارهاي 1 بار تا 1/ . بار مورد استفاده قرار بگيرند.

2-2-2 كمپرسورهاي كمكي (Booster compressors) در کمپرسورهاي جابجايی

كمپرسور كمكي، كمپرسوري است كه هواي فشرده شده از قبل را تا فشار بالاتري متراكم مي سازد. اين كمپرسور براي جبران فشارهايي كه در طول خطوط لوله هاي طويل افت كرده است مورد استفاده قرار مي گيرد. يا در مواردي كه به فشارهاي بالاتري در فرآيند نياز است، استفاده مي شود. تراكم ممكن است كه يك يا چند مرحله اي باشد و كمپرسور نيز مي تواند از نوع ديناميكي يا جابجايي باشد. اما در اين مواقع كمپرسورهاي پيستوني رايج ترين هستند. توان مورد نياز براي كمپرسور كمكي با افزايش نسبت فشار، افزايش مي يابد. درحالي كه جرم در حال حركت افت مي نمايد. منحني مقتضيات توان كه تابعي از فشار ورودي مي باشد از نظر شكل كلي با منحني پمپ خلاء مشابه است.

2-2-1 تشديدكننده هاي فشار (Pressure intensifiers) در کمپرسورهاي جابجايی

تشديدكننده هاي فشار، فشار را در سيال افزايش مي دهند. به عنوان مثال براي تست هاي آزمايشگاهي بر روي شير، لوله ها و شيلنگ ها. فشاري حدود 7 بار را مي توان با يك مرحله تا 200 بار يا حتي تا فشار 1700 بار در تجهيزات چند مرحله اي افزايش داد. تشديد كننده فشار فقط براي جريان هاي خيلي كم موجود مي باشند.

وقتي كه محفظه پر فشار از هوا پر مي شود، پيستون كم فشار بالا برده مي شود. وقتي كه سيال مولد فشار وارد محفظه مي شود پيستون به طرف پايين رانده مي شود، و تحت فشار بالايي سيال را به بيرون مي راند. تشديد كننده فشار مي تواند در يك فرآيند تناوبي تا دامنه سطح فشار از پيش تنظيم شده اي كار كند. تمامي گازهاي خنثي مي توانند به اين طريق فشرده شوند. هوا را نيز مي توان در يك تشديد كننده فشار متراكم ساخت، اما بايد كاملاً عاري از روغن باشد تا از احتراق خود به خود آن ممانعت شود.

2-3  تصفيه سازي هواي فشرده (Treatment of compressed air) در کمپرسورهاي جابجايی

2-3-1 خشك كردن هواي فشرده (Drying compressed air) در کمپرسورهاي جابجايی 

همه هواي اتمسفر حاوي بخار آب است، اين ميزان بخار آب در دماي بالا، بيشتر و در دماي پايين كم تر است. وقتي كه هوا متراكم مي شود غلظت آب افزايش مي يابد. به عنوان مثال، كمپرسوري كه داراي فشار كاري 7 بار و ظرفيت l/s200 است، كه در ˚C20 و رطوبت نسبي %80 هوا را وارد مي كند. طي مدت هشت ساعت فشرده سازي هوا در حدود 80 ليتر آب توليد مي نمايد.

واژه ی نقطه شبنم فشار (PDP) به اين منظور استفاده مي شود كه ميزان آب موجود در هواي متراكم شده را توضيح دهد. اين دمایي است كه در آن بخار آب در فشار كاري جاري به آب تبديل مي شود. دماي نقطه شبنم فشار پايين نشان دهنده مقادير كم بخار آب در هواي فشرده است.

اين مهم را بخاطر داشته باشيد كه هنگام مقايسه خشك كن هاي مختلف نمي توان نقطه شبنم اتمسفري را با نقطه شبنم فشار مقايسه كرد. به عنوان مثال، دماي نقطه شبنم فشار در ˚C2+ با فشار 7 بار معادل است با دماي نقطه شبنم در ˚C23 با فشار اتمسفر. براي خارج كردن رطوبت از هوا (زير دماي نقطه شبنم) نمي توان از فيلتر استفاده كرد. زيرا تبريد بيشتر به اين معني است كه ته نشين شدن آب به صورت ميعان ادامه يابد.

شما مي توانيد نوع اصلي ابزار خشك كننده را بر اساس نقطه شبنم فشار انتخاب كنيد. از نقطه نظر هزينه، دماي نقطه شبنم پايين تر، دستيابي به هواي بيشتر و هزينه هاي تهيه هواي خشك. به طور كلي، چهار روش براي خارج كردن رطوبت از هواي فشرده وجود دارد: تبريد، تراكم بيش از حد، جذب نافذ و جذب سطحي.

بر اساس اين روش ها براي انواع مختلف سيستم هاي هواي فشرده تجهيزات مورد نياز در دسترس مي باشد.