کتاب کارگاه موتورهای دیزل به تالیف وزارت آموزش و پرورش ایران

ما در این بخش از سایت اطلس کاسپین سه فصل اول ککتاب کارگاه موتورهای دیزل توسط سازمان آموزش و پرورش ایران تالیف گردیده و در مراکز فنی و خرفه ای و رشته مکانیک خودرو تدریس می گردد، را در اختیار ما کاربران قرار داده ایم.که شامل فهرست مطالب ، فصل اول ( تعمیر موتورهای دیزلی ) ، فصل دوم ( تعمیر پمپ ردیفی نوع A ) ،فصل سوم ( تعمیر و تنظیم انژکتور ) میباشد .

فهرست مطالبدانلود

فصل اول ( تعمیر موتورهای دیزلی )دانلود

فصل دوم ( تعمیر پمپ ردیفی نوع A )دانلود

فصل سوم ( تعمیر و تنظیم انژکتور)دانلود