کتاب تکنولوژی موتورهای دیزل به تالیف وزارت آموزش و پرورش ایران

ما در این بخش از سایت اطلس کاسپین سه فصل اول کتاب تکنولوژی موتورهای دیزل به تالیف وزارت آموزش و پرورش ایران می باشد که در رشته مکانیک خودرو تدریس می شود، را در اختیار ما کاربران قرار داده ایم. که شامل فهرست مطالب، فصل اول (موتورهای دیزلی) ، فصل دوم (دستگاه های سوخت رسانی موتورهای دیزلی) ، فصل سوم (دستگاه های تنظیم کننده ی سوخت) می باشد .

فهرست مطالبدانلود

فصل اول ( موتورهای دیزلی )دانلود

فصل دوم ( دستگاه های سوخت رسانی موتورهای دیزلی )دانلود

فصل سوم ( دستگاه های تنظیم کننده ی سوخت )دانلود