کتاب تکنولوژی موتورهای دیزل به تالیف وزارت آموزش و پرورش ایران

ما در این بخش از سایت اطلس کاسپین سه فصل اول کتاب تکنولوژی موتورهای دیزل به تالیف وزارت آموزش و پرورش ایران می باشد که در رشته مکانیک خودرو تدریس می شود ، را در اختیار ما کاربران قرار داده ایم.که شامل فهرست مطالب ، فصل اول ( موتورهای دیزلی ) ، فصل دوم ( دستگاه های سوخت رسانی موتورهای دیزلی ) ،فصل سوم ( دستگاه های تنظیم کننده ی سوخت ) میباشد .

فهرست مطالبدانلود

فصل اول ( موتورهای دیزلی )دانلود

فصل دوم ( دستگاه های سوخت رسانی موتورهای دیزلی )دانلود

فصل سوم ( دستگاه های تنظیم کننده ی سوخت )دانلود