پیکر بندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی

پیکر بندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی

4.5.6 پیکر بندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی

          موتورهایی که با مایعات خنک می شوند با استفاده از سیستم های سرمایشی پمپاژی (مخلوطی از آب و ضد یخ) از طریق مسیرهایی در قالب و راس های موتور، به وسیله ی پمپی متصل به موتور، این امر را میسر می سازند. موتور، پمپ و رادیاتور یا مبدل گرمایی مایع به مایع سیستم خنک کننده ی بسته و فشرده سازی شده ای را تشکیل می دهند. توصیه می شود که در صورت امکان دستگاه مولد این نوع رادیاتور را که در کارخانه نصب می شود برای تهویه و خنک سازی موتور به همراه داشته باشد. این پیکر بندی کمترین هزینه ی سیستمی، بیشترین اتکا پذیری سیستم، و بالاترین عملکرد کلی سیستم را به همراه دارد. علاوه بر این، سازنده ی این دستگاه های مولد می تواند نمونه ی سیستم را آزمایش کند تا عملکرد سیستم را تایید کند.

            4.5.6.1 درجه بندی های سیستم های خنک کننده

          بیشتر دستگاه های مولد پاور کامند Cummins درجه بندی اختیاری سیستم خنک کننده را در مدل های رادباتوری که در کارخانه نصب شده اند دارند. سیستم های خنک کننده که برای عملکرد در دمای محیطی 40 تا 50 درجه ی سلسیوس طراحی شده اند همیشه در دسترس هستند. این درجه بندی ها قابلیت محدود کننده ی ایستای بیشینه ای دارند، برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره به بخش 6.5 در صفحه ی 180 مراجعه کنید.

نکته: در هنگام مقایسه ی درجه بندی های سیستم های سرد کننده به این توجه داشته باشید که این درجه بندی ها بر اساس دمای محیطی، و نه بر اساس دمای هوای داخل رادیاتور، ارائه شده اند. درجه بندی هوای داخل رادیاتور دمای جریان هوای داخل رادیاتور را محدود کرده و به دمای هوا این امکان را نمی دهد تا به دلیل انرژی گرمایشی موتور و مولد افزایش پیدا کند. سیستم درجه بندی شده بر اساس دمای محیط این افزایش دما را در قابلیت های سرد کنندگی خود شرح می دهد.

            4.5.6.2 گزینه های سرد کننده راه دور

          ممکن است در بعضی کاربردها، محدودیت جریان هوا بیش از حد باشد، چرا که معبر ها، به عنوان مثال برای پروانه ی رادیاتوری موتوری به منظور فراهم کردن جریان هوای لازم برای خنک سازی و تهویه، به مدت زیادی کار می کنند. باید در چنین کاربردهایی، و در جایی که صدای پروانه یک معضل شمرده می شود، پیکر بندی ای که شامل رادیاتور راه دور و یا مبدل گرمایی مایع به مایع باشد در نظر گرفته شود. در این کاربردها، جریان تهویه هوای بزرگ نیز هنوز مورد نیاز است تا گرمای به وجود آمده توسط موتور، مولد، صداکش، لوله های اگزوز و دیگر ابزار را انتقال دهد تا دمای اتاق مولد در سطحی قابل قبول برای کارکرد درست سیستم باقی بماند.

            4.5.6.3 رادیاتور راه دور

          برای پیکر بندی رادیاتور راه دور به طراحی سیستمی دقیق نیاز است تا خنک سازی کافی برای موتور صورت پذیرد. باید در مورد جزئیاتی از قبیل محدودیت های راس اصطکاک و ایستای پمپ خنک کننده ی موتور و تخلیه هوا، پر کردن و تخلیه ی مناسب سیستم خنک سازی و جلوگیری از هر گونه نشت ضد یخ دقت کافی شود.

            4.5.6.4 مبدل گرمایی

          در پیکر بندی مبدل گرمایی دقت بالا در طراحی سیستمی که امکان خنک کردن مبدل گرمایی را فراهم می کند الزامی اس. باید توجه داشت که ممکن است قوانین محلی مربوط به صرفه جویی در آب و مسائل زیست محیطی این امکان را به ما ندهند که از آب لوله کشی شهری به منظور ابزار سرد کردن استفاده شود و اینکه در مناطق زلزله خیز آب می تواند هنگام وقوع زلزله قطع شود.

          برای اطلاعات بیشتر در مورد گزینه های سرد کننده به صفحه ی 115 در بخش 6 مراجعه شود.

            4.5.7 سیستم های نگه داری سطح روغن گریس

          ممکن است سیستم های نگه داری روغن گریس در کاربردهایی که در آن دستگاه مولد تحت شرایط نیروی خوبی کار می کند، و یا استندبای بدون توجه که بیشتر از زمان معمول در حال کار باشد، بیشتر مورد پسند باشند. سیستم های نگه داری سطح روغن دفعات تعویض روغن دستگاه مولد را کاهش نمی دهند، مگر این که فیلتر خاصی به سیستم اضافه شود