پلنت هیدروژن از طریق شکست آمونیاک

تولید گاز هیدروژن و یا پلنت هیدروژن از طریق شکست آمونیاک یکی از راههای ساده برای تولید گاز هیدروژن می باشد.

مزیت این سیستم عدم وجود آب و اکسیژن در گاز تولید شده می باشد. آمونیاک شامل 75 درصد هیدروژن و 25 درصد نیتروژن می باشد. در این روش میزان نقطه ی شبنم 50- درجه سانتیگراد و مقدار آمونیاک کمتر از 20 ppm می باشد.

در سیستم پلنت هیدروژن از طریق شکست آمونیاک ابتدا آمونیاک وارد کوره ای با دمای حدودا 850 درجه سانتیگراد شده و در این دما پیوندهای بین نیتروژن و هیدروژن شکسته می شود و بعد این گاز وارد خشک کن های جذب سطحی می شود و به نقطه شبنم 50- درجه سانتیگراد می رسد.

بعد از این مرحله مخلوط گازی نیروژن و هیدروژن وارد واحد جداسازی نیتروژن می شوند و مولکولهای نیتروژن از طریق جذب سطحی مولکولی از مولکولهای هیدروژن جدا شده و گاز هیدروژن با خلوص 99.5 درصد عبور کرده و در مخزن ذخیره هیدروژن قرار می گیرد و برای بالاتر بردن فشار هیدروژن باید از بوستر گاز هیدروژن استفاده نمود.

پلنت هیدروژن