پلنت هیدروژن از طریق الکترولیز

گاز هیدروژن را می توان از طریق الکترولیز آب تولید نمود. در این روش با اعمال انرژی الکتریسیته پیوندهای بین مولکولهای هیدروژن و اکسیژن شکسته شده و می توان هیدروژن را از اکسیژن جدا نمود و مورد استفاده در صنعت قرار داد.

در این روش میزان انرژی الکتریسیته مورد نیاز برای تولید هیدروژن بالا می باشد. برای تولید هرمتر مکعب گاز هیدروژن به 4.5 کیلووات برق نیاز است.

برای تولید هیدروژن در روش پلنت هیدروژن از طریق الکترولیز موارد آب بندی قطعات بسیار مهم می باشد. در این روش هیدروژن با خلوص 99.8 درصد تولید می شود و برای جداسازی بیشتر هیدروژن از اکسیژن باید از واحد کاتالیزور استفاده گردد تا خلوص هیدروژن را بالتر ببرد و به 99.999 درصد برساند.

این خلوص هیدروژن در کوره ها و صنایع ی مانند صنایع الکترونیکی و صنایع شیمیایی بسیار مورد توجه می باشد.

پلنت هیدروژن از طریق الکترولیز