پلنت فرآیند شکست آمونیاک

پلنت مدل کاتالیزور مس یک تجهیز فوق العاده جهت تصفیه نیتروژن  می باشد.

در پلنت فرآیند شکست آمونیاک با استفاده از عنصر مس در برجهای دوگانه می توان خلوص نیتروژن را از 99.5 به 99.9999 درصد رساند که در این فرآیند، مولکولهای اکسیژن جذب ذرات مس شده و خلوص نیتروژن بالا می رودو در مرحله احیاء با استفاده از گاز هیدروژن یا آمونیاک می تواند مس را احیاء و آماده جذب مجدد اکسیژن نمود.

این روش به عنوان یک تجهیز جانبی برای ژنراتورهای نیتروژن مورد استفاده قرار می گیرد. صنایعی که احتیاج به گاز نیتروژن با خلوص بالا دارند مانند صنایع الکترونیکی و کوره های آلومینیوم و … باید از این تجهیز استفاده نمایند.

ammoniacrackerflowscheme
AMMONIA-CRACKING
آمونیاک
پلنت فرآیند شکست آمونیاک