پروانه پمپ (impeller)

حرکت از موتور محرک بوسيله شافت به پروانه منتقل می شود . سيال از چشمه پروانه به سمت پره ها حرکت کرده و در امتداد پره ها به طرف محيط پروانه جريان می يابد .

پروانه از قسمت های زير تشکيل شده است .

1- توپی پروانه پمپ (hub)

با محور پمپ در تماس است و خار يا کليد جهت اتصال پروانه به شافت روی آن قرار دارد .

2- پره های پروانه پمپ (vane)

سيال بعداز ورود به چشمه پروانه ،در امتداد پره ها به طرف محيط پروانه جريان می يابد . در حين حرکت سيال بر انرژی جنبشی آن افزوده می شود .

3- لفافه (shroud)

ديواره جانبی پروانه را تشکيل می دهد امکان دارد دو طرف پره ها لفافه داشته باشد يا يک طرف و يا اصلا نداشته باشد .

4- چشمه پروانه پمپ (eye)

سيال از طريق چشمه پروانه وارد پره های پروانه می شود .

تقسيم بندی پروانه از لحاظ ساختمان مکانيکی :

1- پروانه بسته (enclosed impeller)

پروانه پمپ (impeller)

پرده های پروانه بين دو صفحه به نام لفافه پروانه (Shroud) قرار می گيرد از آنجا که در صورت وجود مواد جامد امکان انسداد پروانه وجود دارد (مواد جامد ما بين صفحات گير می کنند ) اين نوع پره ها برای پمپاژ سيالی که حاوی مواد جامد باشند (Slurry) استفاده نمی شود .

2- پروانه پمپ نيمه باز (semi open impeller)

پروانه از يک طرف بوسيله لفافه (shroud) بسته شده است به منظور حداقل رساندن انسداد پره های،تعداد پره ها کم وطول آنها بلند انتخاب می شود .

3- پروانه پمپ باز (open  impeller)

پره هابدون لفافه (shroud) بوده بنابراين از آنجا که در اين پرده ها مشکل انسداد وجود ندارد به عنوان لجن کش می توان از آنها استفاده کرد .

تقسيم بندی پروانه از لحاظ جهت جريان سيال :

1- جريان شعاعی (radial flow)

سيال در جهت محور وارد پروانه می شود و در جهت شعاعی (عمود بر محور ) از آن خارج می شود در اين نوع پروانه،سيال در طول پره ها به علت گريز از مرکز حرکت کرده و انرژی سيال (سرعت سيال ) افزايش می يابد در مواردی که نياز به هدبالاودبی کم باشد،از اين نوع پروانه هااستفاده می شود.پروانه های استفاده شده در پتروشيمی بيشتر از اين نوع است .

2- جريان محوری (axial flow)

پروانه پمپ (impeller)

دراين نوع پروانه،نيروی گريز از مرکز برای توليد فشار دخالتی ندارد .

قطر پروانه در و ورودی و خروجی با هم يکسان است جريان در جهت محور وارد و در همان جهت خارج می شود .

در مواردی که نياز به دبی بالا و هد پايين باشد ازاين نوع پروانه استفاده می شوديک نمونه ازپره های جريان محوری inducer ها هستند.اينديوسر قبل ازپروانه قرارگرفته و هر دو بر روی يک شافت سوار می شوند،بنابراين سرعت دورانی هر دو يکی است هدف اصلی به کارگيری اينديوسر،افزايش فشارورودی پروانه اصلی وجلوگيری از وقوع کاويتاسيون بر روی آن می باشد .

1-جريان شعاعی – محوری (axial-radial flow)

دراين نوع پروانه ها،hub مخروطی شکل است.جريان در جهت محور وارد پروانه می شود و درجهتی که زاويه ای با محور می سازد ازآن خارج می شود.درحقيقت اين پروانه ها اين پروانه ها حالتی مابين پروانه های جريان شعاعی و جريان محوری خواهند داشت .

تقسيم بندی پروانه از لحاظ ساختمان مکانيکی  :

1-مکش يکطرفه (single suction)

تنهادر يک طرف پروانه،دهانه مکش وجود دارد و سيال از آنجا وارد پروانه می شود

2-مکش دو طرفه (double suction)

درهردوطرف پروانه،دهانه مکش وجود دارد و سيال ازهردودهانه واردپمپ می شود.ظرفيت آبدهی پمپ double suction دو برابر پمپ single suction خواهد بود .