پديده کاويتاسيون

آب يا هر سيال ديگر، در هر دمايی تبخير می­شود به شرطی که فشار روی سر سيال از فشار بخار سيال کمتر شود. فشار روی سر سيال به عوامل مختلفی از جمله ارتفاع بستگی دارد اما فشار بخار سيال به دمای سيال بستگی دارد. مثلا می­دانيم آب 80 درجه، فشار بخاری کمتر از 100kp دارد بنابراين در سطح دريا که فشار اتمسفر (روی سرسيال) حدود 100kp است اين آب نمی­جوشد اما در بالای قلۀ اورست که فشار اتمسفر خيلی کمتر  از 100kpاست چون فشار بخار سيال از فشار روی سر سيال بيشتر است آب می­جوشد؛ هرگاه در دهانۀ مکش پمپ، فشار روی سر سيال کمتر از فشار بخار سيال شود سيالی که وارد محفظه پمپ می­گردد در بخش­هايی از محفظۀ پمپ به دليل افزايش ناگهانی و موضعی فشار اين بخش، تبخير شده ،کندانس می­شود و خلا بوجود می­آيد.

سيال موجود در محفظه به سرعت به سمت خلا پيش می­آید و در راه به پروانه پمپ برخورد کرده و باعث خوردگی مکانيکی می­گردد. نوع این خوردگی مکانيکی می­باشد و به کل اين پديده کاويتاسيون گويند.

7-2  پديده کاويتاسيون بيشتر درچه مواردی روی می دهد؟(When does cavitation occur?)

کاويتاسيون با تشکيل حباب های بخار درفشار پایين در چشمی پروانه آغاز می­شود. اين حباب­ها در کم فشارترين مکان در ورودی پمپ تشکیل می­گردند؛ حباب­ها دقیقاً کمی پیشتر از آنکه سیال توسط تیغه­های پروانه تحت تاثیر قرار گیرد که نتیجۀ آن فشرده شدن حبابها است تشکیل می­گردند(به شکل 1-7رجوع کنید). فشرده سازی حباب های بخار یک موج تکانشی کوچک تولید می­کند که بر روی سطح پروانه تاثیر می­گذارد و حفره­های بسیار ریزی در آن ایجاد می­کند که به مرور زمان تبدیل به نواحی خورده شده می­شوند و نتیجتاً باعث نارسایی پروانه می­گردند (اصطلاحاً آبله گون شدن پروانه گفته می­شود). صدای حاصل از کاویتاسیون کاملاً مشخص و متمایز است؛ این صدا شبيه به صدای شن در ميکسر بتن می­باشد. برای شنیدن آن می­توانید به سایت ما به آدرس

نقطه فشار پایین

افت حاصل از اصطکاک

نقاط در طول مسیر مایع

فشار افزایشی ناشی از پروانه

مناطق  کاویتاسیون

 بالقوه        

فشار

A-A بخش

اصطکاک

اصطکاک ,توربیولنس

افت حاصل از اصطکاک در نوک پره

شکل 1-6،پروفایل فشار در ورودی پمپ

همانطور که در شکل 1-7 می­بینيد فشار موجود در ورودی پمپ -که با قرار دادن یک فشارسنج در آن نقطه قابل اندازه­گیری است- قاعدتاً بالا است؛ اما همین که سیال به درون پمپ راه می­یابد فشار افت می­کند. این فشار ممکن است تا حدی کم شود که سیال بخار شود و در نتیجه کاویتاسیون رخ دهد.

همين مساله می­تواند گاهی در شيرهای کنترل نيز اتفاق بیافتد. زيرا که شیرهای کنترل دارای پروفايل افت فشار مشابهی هستند و در صورتی که فشار در ورودی شير کنترل کم باشد، باز هم کاويتاسيون رخ  خواهد داد.

7-3 فشار بخار و کاويتاسيون (Vapor pressure & cavitation) در پديده کاويتاسيون

دو راه برای جوشاندن يک مايع وجود دارد. راه اول، افزايش درجه حرارت همراه با ثابت نگه داشتن فشار است؛ تا اينکه دما به قدری بالا برود که برای تولید حباب های بخار کافی باشد. در شکل 2 -7  اگر شما يک نقطه را در فاز مايع در نظر بگيريد و به صورت افقی در جهت افزایش دما حرکت کنید (در یک خط مستقیم: در فشار ثابت)؛ نهايتاً شما به خط تبخير سیال فرضی برخواهید خورد و سيال  شروع به جوشيدن و يا تولید حبابهای بخار خواهد کرد. نظير چنين عملی را هر روز به هنگام جوشيدن آب در قابلمه می­توانيم مشاهده نمائيم.

شکل 2-7،فشار بخار در برابر دما

افزایش

خط تبخیر

بخار

 

فشار

افزایش

مایع

دما

راه دومی که برای جوشيدن يک مايع وجود دارد، کاهش فشار است. اگر شما درجه حرارت را ثابت نگه دارید و فشار را کاهش دهيد در اين حالت نيز مايع به جوش می­آيد. در شکل 2-7 اگر شما يک نقطه را در فاز مایع در نظر بگيريد و به صورت عمودی در جهت کاهش فشار حرکت کنید (در یک خط مستقیم: در دمای ثابت)؛ بار ديگر شما با خط تبخير سيال فرضی مواجه می­شويد و سيال شروع به جوشيدن نموده و يا تولید حباب­های بخار می­کند.

اگر یک ظرف در بسته و يک منبع خلا داشته باشید (به شکل 3-7 نگاه کنید) با کاهش فشار در ظرف قادر خواهید بود که آب را درحرارت پائين­تری به جوش آورید. هنگامی که فشار برابر با psia 5/7  يا (2/7꞊5/7-7/14) و يا Psi 2/7  کمتر از فشار اتمسفری است، آب در درجه حرارت f° 180 به جوش می­آيد و زمانی که فشار psi5/1 است آب در درجه حرارت 120 به جوش می­آید. اين همان چیزی است که در مکش پمپ زمانی که فشار به حد کافی برای جوشاندن یا بخار کردن سیال کم است اتفاق می­افتد.

در فرايندهای صنعتی کارکردن در دمای نزديک به f° 120 يا بالاتر از آن چندان غیر معمول نیست. بنابراين اگر دمای کاری بالا باشد و فشار هنگام ورود سيال به پمپ افت کند شرايط برای توليد کاويتاسيون فراهم می­شود. زيرا افت فشاري که توسط پمپ ايجاد شده است برای تطبيق با فشار بخار بالاتر بسيار کم است. اگر کاويتاسيون در حال رخ دادن باشد و يا محتمل است دوراه حل وجود دارد: 1- افزايش فشار دردهانه ورودی پمپ                              2-کاهش دمای سيال

هنگامی که فشار 1.5psi

است اب در  120 می جوشد

هنگامی که فشار 7.5 psi

است اب در  180 می جوشد

هنگامی فشار14.7psi

است اب در 212 می جوشد

 

فشار اتمسفری در سطح دریا

است   14.7 psi

منبع خلا

منبع خلا

شکل 3-7،جوش آوردن مایع در فشار پایین

 

 فشاری که در آن مایع تبخیر می­شود به عنوان فشار بخار شناخته می­شود. این فشار همیشه مختص و متناسب با یک دمای فرضی است اگر این دما تغيير يابد فشار بخار نيز تغيير می­يابد.

7-4 چگونه می­توان از کاويتاسيون جلوگيری نمود؟ (How to prevent cavitation?)

در صورتی می توان از کاويتاسيون اجتناب نمود که N.P.S.H در دسترس بيشتر از N.P.S.H مورد نياز باشد. (NPSHA>NPSHR)

هد خالص مثبت و در دسترس در قسمت مکش (N.P.S.H.A) توضیح ساده تردر ادامه.

هد خالص مثبت و در دسترس در قسمت مکش (N.P.S.H.A) عبارت است از کل انرژی در هر واحد وزن؛ يا هد در فلنج مکش پمپ است که هد فشار بخار سيال از آن کم شده باشد (اضافه هد نسبت به هد فشار بخار سیال). اين تعریف یک تعريف پذیرفته شده است که توسط کتابهای استاندارد انستيتو هيدروليک نشر یافته است. انستیتو هيدروليک، سازمان تنظيم و ترويج استفاده از استانداردهای رايج و کاربردی در صنعت پمپ، در آمريکای شمالی است. اصطلاح “خالص ” به هد واقعی در فلنج مکش پمپ دلالت دارد؛ با در نظر گرفتن اینکه مقداری از انرژی قبل از مکش به علت اصطکاک تحلیل رفته است.

چرا به محاسبه N.P.S.H.A نیاز داريم؟

به این دلیل که مقدار N.P.S.H.A برای جلوگيری از کاويتاسيون مورد نياز است. در صورتی می­توان از کاويتاسيون جلوگيری نمود که هد مکش بالاتر از هد فشار بخار سيال باشد. به علاوه باید گفت که سازندگان پمپ نياز به حداقل N.P.S.H مورد نیاز دارند تا بتوانند عملکرد مناسب پمپ در مقادیر هد کل و نرخ دبی­ای که در منحنی مشخصه پمپ نشان داده شده را تضمین کنند­. سازندگان پمپ این حداقل را N.P.S.H.R می­نامند که در اینجا “R” محفف واژه Required به معنای مورد نیاز و ضروری است.

برای تعيين N.P.S.H.A ابتدا هد فشار  را در نقطۀ S محاسبه می­کنيم. یک حجم کنترل (به شکل 4 -7رجوع کنید) در تقاطع ورودی مکش پمپ و سطح مخزن مکش سيال قرار گرفته است. هد فشار در نقطۀ S  بوسيله معادلة شمارة 17 بيان شده است:

حجم کنترل

[7-1]

سطح مرجع مورد استفاده برای NPSH

محاسبه=0   

شکل4-7،استفاده از حجم کنترل برای محاسبه هد فشار در نقطه S

 

سطح مرجع نرمال

انرژی مشخصه يا هد(  ) برای هر نقطۀ سيستم از حاصل جمع انرژی مشخصۀ ارتفاع (انرژی پتانسیل)،انرژی مشخصۀ سرعت (انرژی جنبشی)و انرژی مشخصۀ فشار به دست می­آید.  برابر است با:

]2-7[

و هد یا انرژی مشخصه در نقطه S برابر است با :

]3-7[

طبیعتاً،  N.P.S.H در دسترس در مکش پمپ(نقطه S) بر مبنای سطح مرجعی که در خط محور مکش پمپ قرار می­گيرد (Zs=0) محاسبه می­گردد. علت مرجع قرار دادن خط محور پمپ واضح است زیرا استفاده از هر مرجع دیگری سطح انرژی مشخصه را با توجه به فاصله گرفتن از نقطۀ S کاهش و افزایش خواهد داد و واضح است که اين امر نادرست است (به شکل 4-7 رجوع کنید).

و از آنجا که Zs=o ، پس :

]4-7[

هد   در معادله (4-7) ارائه شد. سپس هد فشار اتمسفری( )   برای تبدیل   از فوت سیال به فوت مطلق سیال به  اضافه می­شود. بنابراين معادله (4-6) می­شود :

]5-7[

وقتی که مقدار  از معادله (1) در معادله (5-7) جایگزین شود می­دهد:

]6-7[

اگر مخزن تحت فشار نباشد پس : =0

به منظور باقی ماندن مايع در حالت سیالی و اجتناب از تبخیر، هد در ورودی پمپ بايد بالاتر از هد  فشار بخار سيال باشد:

که در اینجا ،هد فشار بخار سيال است. مقدار خالص هد مثبت و در دسترس در بخش مکش (N.P.S.H.A) از تفاضل هد در مکش پمپ  ( s) و هد فشار بخار ) حاصل می­گردد:

 

]7-7[

با جايگزينی مقدار s از معادله (6-7) در معادله (7-7) آنگاه خواهیم داشت:

 

]8-7[

که در اینجا  و  برحسب فوت  سيال هستند.

فشار اتسمفر و فشار بخار، برحسب مطلق پوند در هر اينچ مربع (psia) ارائه می­شوند. تبديل هد از فوت سيال به فشار در واحد Psi چنین است:

]9-7[

با جايگزين کردن مقدار بالا در معادله (8-7) خواهیم داشت:

]10-7[

N.P.S.Hدر  معادله (8-7) و معادله (10-7) برحسب فوت مطلق سيال است که بیان ریاضی هد است، هد نیز مستقل از چگالی سيال است. ازآنجا که سازندگان پمپ ازآب به عنوان سيال استفاده می­کنند مقدار N.P.S.H آنان بر حسب فوت مطلق آب ارائه می­شود.

يک پمپ برای عملکرد صحيح و اجتناب از کاويتاسيون، به حداقل هد مکش نياز دارد. این مقدار با نام N.P.S.H مورد نياز شناخته می­شود و سازندۀ پمپ مقدار آن را برای يک مدل پمپ مشخص با قطر پروانة مشخص، سرعت مشخص و نرخ دبی مشخص ارائه می­دهد. بمنظور اینکه استاندارهای سازندگان پمپ برای عملکرد مناسب رعایت گردد N.P.S.H در دسترس بايد بيشتر از N.P.S.H مورد نياز باشد:

شکل 5-7 مقادیر نسبی و نمادین جملات ریاضی معادلۀ 8-7 را نشان می­دهد.

منحنی (Net Positive Suction head )

تانک مخزن

 

شکل 5-7،اندازه نسبی مولفه های N.P.S.H

 

سطح مرجع

_توضیح ساده تربرای دانشجویان رشته مرتبط

منحنی (Net Positive Suction head Available )NPSHa خالص هد مثبت و در دسترس در قسمت مکش

همان طور که در شکل6-7 می­بينيم مکانيسم مکش­، اختلاف فشار درون محفظه پمپ با فشار«اتمسفر­يک­» می­باشد.

شکل6-7

برای جلوگيری از کاويتاسيون بايد فشار  سيال در دهانة مکش را محاسبه کنيم تا ببينيم آيا از فشار بخار سيال بيشتر است يا کمتر (محاسبات زير بر حسب ارتفاع معادل فشار است)

[hB=h atm – (hg+hE)  ]  [ 11-7]

hf:ارتفاع معادل اصطکاک

hv: ارتفاع معادل سرعت

h atm : ارتفاع معادل فشار سيال در دهانه مکش

hB : ارتفاع معادل فشار سيال در دهانه مکش

اکنون با دانستن دمای سيال، می­توان ارتفاع معادل فشار بخار سيال را از جدوال تعيين کرد. (hv : ارتفاع معادل  فشار بخار سيال)

NPSH=hB-hv=h atm – (hG+hu+hf +hv)         [12-7 ]

ارتفاع فشار بخار سيال را از hB کم می­کنيم اگر نتيجه اين تفاضل مثبت بود يعنی hB>hv آنگاه سيال بخار نمی­شود و کاويتاسيون رخ نمی­دهد. اگر hB<hv باشد سيال بخار شده کاويتاسيون رخ می­دهد.

7-5 رابطه فشار سيال در دهانه مکش با دبی

(Relation between fluid pressure & suction inlet)

نمودار1-7،فشار بخار سیال

مطابق رابطه شماره 11-7در صفحه قبل با افزايش دبی (سرعت سيال) مقدار hB کم می­شود. اگر در نمودار فوق، فشار بخار سيال را نيز نمايش دهيم، آنگاه مقدار NPSHa را روی نمودار می­توانيم نشان دهيم:

دقت کنيد hv (ارتفاع معادل فشار بخار سيال) فقط تابع دما است و نه دبی.

در هر دبی ،تفاضل (hB-hv) معادل NPSHa در آن دبی می­باشد­. ملاحظه کنيد در دبی  بحرانی Qc ، اگر دبی بيشتر شود تفاضل فوق الذکر منفی می­شود.

 

سوال 1: ماکزيمم ارتفاع مکش در حالت ايده ال چقدر است ؟

جواب : حداکثر می­تواند 10 متر باشد اين در شرايطی است که:

1- فشار اتمسفر باشد، يعنی در سطح دريا باشيم

2- اصطکاک در مجرای مکش صفر باشد!

3- سرعت مجرای مکش صفر باشد

4- سيال در خلامطلق بخار نشود! اکنون مطابق رابطه دوم، اگر hG معادل 10متر باشد، باز هم کاويتاسيون رخ نمی­دهد. در عمل، ارتفاع مکش (هندسی)،حداکثر 6  تا 7 متر می­تواند باشد.

سوال 2: می­خواهيم آب را از طبقة چهارم پمپ کنيم؛ پمپ در کدام طبقه باشد بهتر است؟

جواب : هر چه ارتفاع مکش hG کوتاه­تر باشد ؛ طبق روابط قبلی، خطر کاويتاسيون کمتر می­شود. پس اگر پمپ در طبقه همکف باشد؛ بهتر است.

سوال 3 : رابطه ای ارايه کنيد که ماکزيمم ارتفاع مکش را در عمل محاسبه کند. می­دانيم ارتفاع مکش تا جايی می­تواند ادامه بايد که مقدار NPSHa=0 شود يعنی hB-hv=0 شود ولی منفی نشود پس

]12-7[0=h atm –(hG+hu+hf+hv)®[ارتفاع معادل فشار بخار

hg=h atm –(hu+hf+hv)

[13-7]    

توجه :گاهی اوقات دردهانه مکش، فشار بخارسيال با فشار روی سيال مساوی است و يا حتی کمتر است و درنتيجه در دهانة مکش تبخير نداريم و بنا­براين پديدة کاويتاسيون هم متصور نمی­باشد اما در عمل، اين پديده رخ می­دهد. دليل اين امر، اين است که به دليل طراحی بد پمپ (و نه سيستم لوله کشی) وقتی سيال وارد پمپ می­شود سرعت آن به طور ناگهانی زياد شده و طبق قانون برنولی فشار سيال کم می­شود. و ممکن است از فشار روی سر سيال هم کمتر شود در اين شرايط سيال در دهانه مکش تبخير نمی­شود بلکه درون محفظة پمپ تبخير می­شود بنابراين پمپ ساز، که از اين وضعيت آگاه است اعلام می­کند که در دهانة مکش به مقداری NPSH نياز دارد (يعنی در دهانه مکش بايد فشار سيال تا حدود معينی از فشار بخارحتماً بيشتر باشد) به اين NPSH مورد نياز NpSHR می­گويند .

 

نکته 1:   NPSH a > NPSH R

نکته 2:   NPSHR به مشخصات سيستم لوله کشی ربط دارد.

نکته 3: N.P.S.HR به طراحی پمپ بستگی دارد.

نکته 4: پمپ خوب،N.P.S.H.R کوچک دارد.

نکته 5 : سيستم لوله مکش که خوب طراحی شده باشد N.P.S.H.a بزرگتر توليد می­کند.

 مساله: در اشکال زير ارتفاع استاتيکی را نشان دهيد.

ارتفاع استاتيکی: مقدار ارتفاعی است که سيال بالا برده شده است.(توسط بخش مکش و رانش).

 

شکل 2-7

7-6چگونه می توان کاويتاسيون را پيش بينی نمود؟ (How cavitation can be predicted?)

 

اين مطلب دو موضوع را مورد بررسی قرار می­دهد: يکی از آنها تعريف کلی کاویتاسیون و چگونگی بسط و گسترش معادلات آن است. دومی برخی توضیحات در مورد چگونگی عملکردهای برنامه است.

پمپها طراحی­های متفاوتی دارند و برای هر نوع کاری موجود هستند. طراحان پمپ به دنبال شيوه­ای هستند که بتوانند ميزان راندمان طراحی­شان را در انواع مختلف پمپها مورد مقايسه قرار دهند. علاوه بر این کاربران پمپ تمايل دارند که بدانند از یک پمپ خاص چه راندمانی را می­توانند انتظار داشته باشند. به اين منظور، پمپ ها تست شده و توسط معياری بنام سرعت مشخصه (NS) با هم مقایسه می­گردند. سرعت مشخصه در انجام این مقایسات به ما کمک می­کند. مقایسة راندمان پمپهایی که دارای سرعت مشخصۀ یکسان هستند برای استفاده کننده و یا طراح نقطۀ آغازین مقایسه را تدارک می­بیند و علاوه بر این می­تواند به عنوان معیاری برای بهینه کردن طراحی و افزایش راندمان استفاده گردد.

معادله­ای که خواهد آمد مقدار سرعت مشخصة پمپ را تعیین می­کند. در این معادله H برابر با هد کل پمپ، N سرعت پروانه و Q  میزان دبی است.

]14-7[

به طور معمول پمپ­ها به سه دسته تقسيم می­شوند جريان شعاعی، جريان مختلط و جريان محوری. پروانۀ جریان شعاعی که همواره در حال تغيير است فشار را براساس مبانی نیروی گریز از مرکز گسترده­تر می­کند. پروانۀ جریان محوری هد را بوسيلة عملکرد پیش­رانشی افزایش می­دهد.

قطب

قطب

ظرفیت

قطب تیغه

پوشش های تیغه

پوشش های تیغه

پره ها

پره ها

پره ها

پره ها

پره ها

محور چرخش

مختلط,ناحیه جریان

شعاعی,ناحیه پره

فرانسیس,ناحیه پره

محوری,ناحیه جریان

 

توان

راندمان

هد

توان

راندمان

هد

توان

راندمان

هد

ظرفیت

ظرفیت

شکل 7-7،مقادیر سرعتهای خاص(تنها مکش)

سرعت مشخصه همچنين به عنوان معیاری برای ارزیابی راندمان پمپهایی که دارای حلزونی استاندارد هستند استفاده می­شود (به تصویر 8-7 رجوع کنید). توجه داشته باشید که پمپهای بزرگتر طبیعتاً راندمان بالاتری دارند و اين راندمان در سرعت مشخصۀ 1000 يا کمتر از 1000 سریعاً افت می­کند.

NSسرعت خاص

متریک)) NSmسرعت خاص

شکل 8-7

راندمان

 

7-7 سرعت مشخصۀ مکش (Specific velocity suction)

سرعت مشخصة مکش، عددی است که از نظر بعدی شبيه به سرعت مشخصة پمپ است و به عنوان یک راهنما جهت جلوگیری از کاویتاسیون استفاده می­شود.

در اینجا به جای استفاده از هد کل متعلق به پمپ (در مقایسه با سرعت مشخصۀ پمپ که بالاتر ارائه شد) N.P.S.H.A (خالص هد مثبت و در دسترس در بخش مکش) مورد استفاده قرار می­گيرد. همچنين اگر پمپ مورد نظر ما، يک پمپ دو مکشه باشد در آن صورت مقدار دبی که در رابطۀ بالا استفاده می­شود نصف خروجی کل پمپ است.

با توجه به مواردي که در فصل قبل گفته شد N.P.S.H.A در مکش پمپ به اين صورت است:

]16-7[

HAو Hva برحسب فوت سيال هستند. رابطۀ بالا مستلزم این است که هدررفت اصطکاکی ناشی از لوله­ها (HF-S) و هدررفت اصکاکی ناشی از تجهیزات (HEQ-S) محاسبه شود. مفهوم برخی از متغيرها در قاعدة بالا در شکل بعدی نشان داده شده است.

همچنین می­توان بوسيلة اندازه­گیری N.P.S.H از انجام محاسبات معادلة بالا اجتناب کرد. مقدار N.P.S.H.A با اندازه­گيری فشار در ورودی پمپ و استفاده از معادله­ای که در پی می­آید قابل استنتاج است:

]17-7[

ممکن است که بخواهیم با افزایش سرعت پمپ، دبی را افزایش دهیم. در این مورد باید توجه داشت که با افزایش سرعت نیاز به افزایش N.P.S.H مورد نیاز خواهیم داشت. مقدار سرعت مشخصۀ مکش قرینه­ای برای محدودۀ سرعتی پروانه در N.P.S.H.A  فرضی در اختیار ما می­نهد. انستیتو هيدروليک توصیه می­کند که به منظور جلوگيری از کاويتاسيون، سرعت مشخصۀ مکش می­بایست محدود به 8500 باشد.

در صورتی ­که سرعت مشخصۀ مکش يک پمپ بالا باشد، می­تواند به این معنی باشد که منطقة ورودی پروانه بزرگ است و سرعت ورودی را برای کم کردن مقدار NPSH مورد نیاز کاهش می­دهد. اما با این حال اگر شما به بزرگتر کردن منطقۀ ورودی پروانه ادامه دهید (برای کاهش دادن میزان N.P.S.H مورد نیاز) به نقطه­ای خواهید رسید که منطقۀ ورودی پروانه بسیار بزرگ خواهد شد که این امر به نوبۀ خود باعث چرخۀ دوبارۀ جریان در بخش مکش خواهد شد (ناپایداری هیدرولیکی باعث پدید آمدن ارتعاش، کاویتاسیون، فرسایش و خوردگی می­گردد). محدودۀ توصیه شده برای مقدار S که در بالا به آن اشاره شد برای جلوگیری از رسیدن به این نقطه است.

یک راه دیگر برای تعیین سرعت مشخصۀ پمپ و جلوگیری از کاویتاسیون عبارت از حفظ سرعت مشخصۀ مکش پمپ در حد زیر 8500 است.


طبق نظر موسسة هيدروليک، هنگامي که سرعت خاص مکش بين 2000 و 4000 است، بازده پمپ به حداکثر ميزان خود می­رسد. هنگامي­که Sخارج از این محدوده باشد میزان بازدهی کاهش می­یابد (به شکل بعد رجوع کنید).

شکل 9-7

7-8 توصیه­های ويژه (Specific advices)

گراف زير مقدار پارامتر کاويتاسيون (سيگما) را در مقابل سرعت مشخصۀ پمپ و سرعت مشخصۀ مکش نشان می­دهد (اين نمودار از کتاب راهنمای پمپ منتشر شده توسط انتشارات مک گرا هیل اخذ شده است). این نمودار  می­تواند شروع کاويتاسيون را پيش­بينی نمايد و در صورتي که پمپ مورد نظر شما دارای مشکل کاويتاسيون است می­توانید با استفاده از این نمودار آن را تشيخص دهید.

منطقه خطر

منطقه امن

شکل 10-7

مقادیر

 سیگما

مقادیر سرعت خاص مکش

مقادیر سرعت خاص

گراف پارامتر در کاويتاسيون Thoma :

در بحث زير ارزش مقدار سيگمای Thoma از طريق کتاب راهنمای پمپ بيان می شود.

شکل 11-7

اپلت می تواند امکان را برای شما ايجاد نمايد تا با استفاده از اين گراف و ارزش مقدار سيگمای Thoma سرعت خاص و سرعت خاص مکش را در بالای سمت راست اين تصوير مشاهده نمائيد اين روش شيوه خسته کننده ای نيست و شما می توانيد مقاديری را که از طريق اين گراف بدست آورده ايد به همراه مقاديری که در سمت راست سيستم خود بدست آورده ايد، مورد مقايسه قرار دهيدقبل از استفاده از دکمه محاسبه بايد سرعت جريان N.P.S.H.A, rpm ,Head پمپ خود را وارد نمائيد من در ابتدا از مقادير نوعی مختلف استفاده نمودم اگر شما اين مقادير را تغيير دهيد و از دکمه محاسبه استفاده کنيد مقادير جديدی از سرعت خاص و سرعت خاص مکش را بدست خواهيد آورد همانطور که می بينيد در سمت چپ  و بالای اين گراف نقطه ای وجود دارد که اگر محاسبات شما در سرعت خاص و سرعت خاص مکش نشان دهدکه شما در همان نقطه قرار داريد در اين صورت همه چيز درست است نقطه پائين نقطه نا امنی است و اگر شما در ان نقطه باشيد مطمئنا در پمپ شما کاويتاسيون تشکيل می شود نقطه ميانی نقطه خاکستری رنگ است که ممکن است در اين نقطه کاويتاسيون تشکيل شود ويا اينکه عمل کاويتاسيون اتفاق نيفتد.