ويژگي پمپ شناور كننده افشانه

برگه اطلاعات اوليه

ويژگي پمپ شناور كننده افشانه :

خدمات بخش : پمپ افشانه ي متراكم

گرداننده : موتور الكتريكي فعال

نوع : نوع شناور دو جانبه ( معكوس )

شرايط اجرا

مايع : آب متراكم

سرعت جريان نرمال : 52       US.GPM….

 سرعت جريان طراحي : 78       US.GPM…

فشار متفاوت : 1300     PSI…

  NPSH در دسترس : 25 FT

 فشار خروجي : 1302   PSIG

فشار SVC. :  2~10     PSIG

  طول لوله كشي SUC :30   FT

ساختار :

اتصال نمونه : افقي

شناوركننده ها NO . OF : 5

SUS.NOZ : موقعيت لبه دار : سمت (تضمين) ANSI   B16.5

NOZ خروجي : موقعيت لبه دار : سمت ( تضمين) ANSI   B16.5

مسير جريان : راست يا چپ

بسته بندي يا مهر و موم مكانيكي : مورد نياز توليد كننده

صفحه پايه : مورد نياز

تزويج و نگه داري : مورد نياز

دريچه : ديسك

موارد مورد نياز ديگر : توسط توليد كننده

مواد :

در صورت پذيرش شرايط مايع و مرحله اجرا توسط توليد كننده

شرايط مايع

دما : 135 °F

فشار بخار : 2/6 PSIA

قدرت : 5% CP

SP.GR  : 98%

ويژگيهاي الكتروموتور

حصار : TEFC

PRM : 1450

75 : AP

چرخه / فاز / ولت : 400/3/50

نوع : موتور قفس سنجابي

توجه در ويژگي پمپ شناور كننده افشانه :

1. پمپ بايد روي يك پايه ثابت قرار بگيرد .

2. دنده گرداننده ي دنده ي كروي يا دريچه هاي يكسان متصل به پوشش شناور كننده مورد نياز است .

3. همه بخش هاي پمپ و ويژگي هاي موارد مورد نياز بايد كاملا توسط توليد كننده ذكر شود .

پمپ شناور كننده افشانه ارزيابي فني

نام كمپاني

مورد

نمره

درصد پذيرش

نمره

درصد پذيرش

وزن

پارامترهاي ارزيابي

1

5

نوع پمپ افشانه

2

5

شرايط اجرا

3

5

شدت صدا

4

12

ساختار

5

5

Npsh (مورد نياز )

6

5

Suc.&dish.nozz.(std)

7

8

ويژگي هاي مواد

8

5

شرايط مايع

9

10

ويژگي هاي مورد نياز تكميل شده

10

12

كشور توليد كننده موتور

11

25

دستابي و پشتيباني اعتبار فني

12

100

نمره كلي