واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

 

ر

راه انداز (استارتر)

[441-14-38]    Starter

راه انداز ستاره – مثلث

[441-1444]     Star- Delta Starter

رشته (هسته) (کابل)

[461-04-04]    Coreb[Insulated  Conductor (USA)

          

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

ز

زره کابل

[461-05-06]    Armour) of a cable)

زمین

[826-04-01]     (Eart Ground (USA

سینی کابل

[826-06-08]    Cable Tray

(سیستم) تغذیه برای سرویس های ایمنی

[826-01-05]    (supply system for) Safety ServicesEmergency Power System (USA)

سرویس تغذیه کمکی  

[826-01-08]    Standby Supply System

سرویس تغذیه کمکی 

[826-01-06]    Standby Supply System

سرویس ورودی یک تاسیسات الکتریکی (انشعاب)

[826-01-02]     Origin Of An Electrical Installation Service Entrance (usa)

سپر (کابل)

[461-03-04]    Shield (of a cable)

سلول باتری

[486-01-02]    (Secondary (Cell

سیستم سیم کشی

[826-06-01]    Wiring System

سیستم کانال کابل ترانکینگ

Calble Trunking System

سیستم مجرای کابل کشی

[826-06-04]    Cable Ducting System

 ش

شرایط محیطی

[IES -721-1]  Environmental Con ditions

شدت شرایط محیطی

[IEC-721-1]    Severities of Environmental Conditions

شدت جریان

[441-18-27]    Conveetional

شدت جریان عملیاتی قراردادی (مربوط یک وسیله حفاظتی)

[826-05-09]    Convewtional Operatng Current (of a protective device)

شدت جریان ذوب قراردادی

[441-18-28]    Convevtional Fusing Current

شستی-  دکمه فشاری

[441-14-53]    Push- Button

شوک الکتریکی (برق گرفتگی)

[826-03-04]    Shock

(جریان) شوک (جریان برق گرفتگی)

[826-03-07]    Shock Current

(سیستم ) شینه کشی

[441-12-07]    Busbar Trunking System

ع

عایق بندی اصلی

[826-03-17]    Basic Insulation

عایق بندی تکمیلی

[826-03-18]    Supplementary Insulation

عایق بندی مضاعف

[826-03-19]    Double Insulation

عایق بندی تقویت شده

[826-03-20]    Reinforced Insulation

عایق بندی (یک کابل)

[461-02-01]    Insulation(of a cable)

عایق بندی یک هادی

[461-02-02]    Conductor Insulation

عایق بندی تزریقی

[461-02-08]    Extruded Insulation

  عایق بندی معدنی

[461-02-09]    Mineral Insultion

غ

غلاف

[461-05-03]    Sheath Jacket (USA)

ف

فاصله آزاد (فاصله هوایی)

[441-17-31]    Clearance

فاصله آزاد (فاصله هوایی)

[IEC 664]    Clearance

فاصله خزش (فاصله نشت)

[IEC  664]   Creepage Distance

فاصله جدایی

 [441-17-35]    Isoiation Distance

 فرد آموزش دیده

[826-09-02]    Instructed Person

فرد کار آزموده (ماهر)

[826-09-01]    Skilled Person

 فیوز

[441-18-01]    Fuse

   یک وسیله جدا کننده (مکانیکی)

(of a pole of a mechanical switching device)

 ق

قسمت هایی که به طور هم زمان در دسترس می باشند

[826-03-10]    Simultaneously Acsessible Parts

قسمت برق دار

[826-03-01]    Live Part

قطع کردن به منظور تعمیر (مکانیکی)

[826-08-02]    Switching- Off For (mechanical) Maintenance

قطع یا وصل عملیاتی، کنترل

[826-08-05]    Functional Switching; Control

(قطع یا وصل) اضطراری

[826-08-03]    Emergency Switching

  قطع و وصل (کلید زنی)

Switching

                                                    

ک

کابل عایق

[461-06-01]    Insulated Cable

کابل تک رشته ای

[461-06-01]    Single- Core Cable Single-Conductor Cable

کابل چند رشته ای

[461-06-03]    Multiconductor Cable

کابل قابل انعطاف

[461-06-14]     Flexible Cable

کانال کابل

[826-06-06]    Cable Channel

کانال کابل (ترانکینگ)      

[826-06-05]    Trunking

(کابل) بند

[461-06-15]    Cord

 کلید خودکار

[441-1420]    Circuit- Breaker

کتاکت (یک وسیله قطع و وصل مکانیکی)

[441-15-05]    Contact ( of a mechanical switching device)

کتاکت (قطعه)

[441-15-06]    Contact(Piece)

کتاکتور (مکانیکی)

[441-1413]    Contactor (mechanical)

[441-16-04]    Manual Control

کنترل از راه دور

[441-16-07]    Remote Control

کلید کنترل (برای مدارهای کنترل و کمکی)

[441-14-16]    Control Switch (FOR Control and auxiliary y circuits

کلید قطع بار

[408-2-1-3]    Switch

                                                                                     

ل

لوازم مصرف کننده (لوازم خانگی)

[-]             Appliances (Appliance)

لوله قطع و وصل (کلید زنی)

[826-06-03]    Conduit  Switching 

 

 

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2 / واژه نامه فارسی- انگلیسی 2 / واژه نامه فارسی- انگلیسی 2