واژه نامه فارسی- انگلیسی 1

واژه نامه فارسی- انگلیسی

الف

اتصال زمین                                             

 Earthing  

 آشکار سازی اضافه جریان                       

Overcurrent Detection

اضافه ولتاژ گذرا                                   

Transient Overvoltage

اضافه ولتاژ قطع و وصل                                         

Overvoltage

اضافه ولتاژ صاعقه (اذرخش)                             

 Lightning Overvoltage

(ایست) اضطراری                                      

Emergency Stoping

( قطع و وصل ) اضطراری                                     

Emergency  Stoping

الکترود زمین                                                      

Earth Electrode

الکترود زمین مستقل از نظر الکتریکی                           

Electrically Independent       Earth Electrods

آلودگی                             

IEC-664]    Pollution]

انشعاب  (سرویس ورودی یک تاسیسات الکتریکی)

[826-01-02]     Origin Of An Electrical Installation Service Entrance (USA)

ایجاد جدایی                 

[826-08-01]   Isolation

                                                                                

ب

باتری                             

[486-01-01]    Battery  [Secondary Cell, Battery]

باتری                                           

[486-01-03]    (Secondary (Battery

باتری سلول                                 

[486-01-02]   (Secondary (Cell

بازوی نگهدار کابل( کنسول)               

[826-06-09]    Cable Brackets

بدنه هادی                                   

 [826-03-02]    Exposed Conductive part

بدنه هادی یگانه                             

[826-03-03]    Extraneous Conductive Part

(قسمت ) برقدار                               

 [826-03-01]   Live part

(شوک الکتریکی) برق گرفتگی                   

[826-03-04]      shok

پست نگهدار کابل                                  

[826-06-09]    Cleat

بند                                          

[461-06-15]   cord

پ

پارامترهای محیطی                   

IEC721-1]   Environmental parameters]

پرده (یک کابل)                               

[461-03-01]   Sereen (of a cable)

پرده کشی حفاظتی                   

[IEC- 536]   protective Screening

 

ت

تابلو 

IEE-UK]   Switchboard]

تابلو (مجموعه از تجهیزات قطع و وصل و کنترل)

[441-12-01]  Assembly (of switchgear and co ntrolgear)

تابلوی تمام بسته (مجموعه تمام بسته از تجهیزات قطع و وصل و کنترل)

[441-12-02]   Enclosed Assembly) of switchgear and Controlgear)

تاسیسات الکتریکی(ساختمانها) 

[826-01-01]    Electrical Installation) of buildings)

تماس مستقیم                     

 [826-03-05]    Direct Contact

تجهیزات الکتریکی                             

[826-07-01    Electrical   Equipment

تجهیزات مصرف کننده جریان

[826-07-02]    Current Using Eqipment

تجهیزات قابل حمل با دست 

[826-07-04]    portable Eqipment

تجهیزات دستی  

[826-07-05]    Hand- Hald Eqipment

 تجهیزات ساکن

[826-07-06]     Stationary Eqipment 

تجهیزات نصب ثابت

[826-07-07]    Fixed Eqiment

تراکینگ (کانال کابل برای کابل)

[IEE-UK]    Trunking (for cables)

ترمینال اصلی زمین  

[826-04-08]   Main Earthing Terminal (Main Earthing Bar) Groundbus (USA)

(سیستم) تغذیه برای سرویسهای ایمن   

[826-01-05]   (Supply system for) Safety Services Emergency Power System (usa)

تماس غیر مستقیم

[826-03-06]    Indirect Contact

تونل کابل

[826-06-07]    Cable Tunnel

   ج

جدا کننده

[441-14-05]     Disconnector

جدایی حفاظتی 

[IEC-536]   Protective Separation

جریان باقیمانده

[826-03-09]     Residual Current

جریان اتصال کوتاه 

[826-05-08]    (Solid) Short- Circuit Current

جریان اضافه بار (یک مدار)

[826-05-07]    Overload Current (of a circuit)

(وسیله) جریان تفاضلی 

(Residual Current Device (RCD

(اضافه ) جریان

[826-05-06]    Overcurrent

اضافه جریان

[826-05-06]    Overcurrent

عدم ذوب قرار دادی

Non- Fusing Current

جریان شوک (جریان برق گرفتگی) 

[826-03-07]    Shock Current 

قابلیت تمایز اضافه جریان 

[441-17-15]       Overcurrent Discrimination

جریان مجاز حرارتی (یک هادی)

[826-05-05]   (Continuous) Current Carrying Capacity (of a conductor)Ampacity (usa)

جریان نشت

[826-03-08]     Leakage Current

ح

حداکثر ولتاژتماس  قراردادی        

826-02-04]     Conv tional  Touch Vo ltage Limit

حصار   

[26-03-13]     Barrier

حفره های ساختمانی

[826-06-02]     Building Void

د

دسترس   

[826-03-11]     Arm s Reach

دمای هوای محیط (برای وسایل قطع و وصل یا فیوز)

[441-11-3]    Ambientent Air Temperature (for switching evices or fuse)

دمای محیط

[826-01-04]     Ambient Temperature