جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

همبندی کمکی برای همولتاژ کردن

همبندی کمکی برای همولتاژ کردن 621-6- همبندی کمکی برای همولتاژ کردن 621-6-1- اجزای همبندی شونده       همبندی کمکی برای همولتاژ کردن باید کلیه بدنه های هادی را که همزمان قابل لمس می باشند در بر گیرد و حاوی اجزای فلزی ساختمان شامل میلگردهای بتن مسلح باشد،البته اگر در دسترسی به ان ممکن باشد. همچنین همبندی […]