نگاهي اجمالي به صنعت گاز INDUSTRY OVERVIEW

صنعت گاز در سراسر جهان يك صنعت 600 بيلیوني است و سالانه 2.8% رشد دارد. در حقيقت، پيش‌بيني ميزان نياز جهاني به گاز نشان مي‌دهد كه اين صنعت تا سال 2020 روندي روبه رشد خواهد داشت.

نگاهي اجمالي به صنعت گاز

نگاهي اجمالي به صنعت گاز

هم اكنون صنعت گاز به طوركل در بسياري از جهات به عنوان نقطه عطفي در تجارت، بازار، تقاضا و عرضه مي‌باشد. روندهاي عمده در اين صنعت رو به رشد شامل:

تغيير در ميزان تقاضاي گاز: تقاضا براي گاز به علت موج جديدي از نيازها در حال تغيير است.

رقابت: كارخانه‌هاي گاز به طور رو به افزايشي در معرض رقابت بيشتري با طرح‌هاي جديد بازار و افزايش رابطه بين بازارهاي گاز و برق قرار مي‌گيرند.

نقش عمده‌تري براي LNG : همانطور كه مشاهده مي‌شود تجارت گاز جهاني به طور قابل توجهي به سوي تجارت LNG تمايل دارد، اين امر باعث تغيير پذيري و امكان ذخيره سازي بيشتر اين گاز شده است.

 وابستگي به واردات: كشورها بطور روز افزوني بيشتر به واردات وابسته مي‌شوند.

رشد اقتصادي: افزايش تقاضا براي گاز و گسترش خطوط لوله گاز LNG رابطه تنگاتنگي با رشد اقتصادي دارد. رابطه متقابلي بين رشد اقتصادي و مصرف مستقيم گاز وجود دارد. افزايش ناگهاني در رشد اقتصادي خصوصاً در منطقه آسيا-اقيانوس آرام تاثير قابل توجهي بر ميزان تقاضاي گاز دارد.

 طبقه‌بندي گازها

گازهاي صنعتي كه توليد يا فروخته مي‌شوند را مي‌توان به چند دسته تقسيم كرد:

– گازهاي استخراج شده: اين گازها از طريق تجزيه هوا بدست مي‌آيند؛ به عنوان مثال اكسيژن، نيتروژن، هليوم و غيره.

– گازهاي مصنوعي: اين گازها محصولات فرعي حاصله از عمليات‌هاي مختلف شيميايی هستند. به عنوان مثال هيدروژن، استيلن، دي اكسيدكربن، اكسيد نيتروس و غيره.

– گازهاي پزشكي: اين گازها در اصل شامل اكسيژن و اكسيد نيتروس خالص هستند.

– تركيب‌هاي گازي: تركيبي از گازهايي كه براي كاربردهاي بخصوصي در بازارهاي كوچك‌تر مورد نياز مي‌باشند.(به عنوان مثال براي جوشكاري و غيره)