نتیجه گیری اولیه

 4P2-2-3- نتیجه گیری اولیه

از مطالب گفته شده می توان نتیجه های مقدماتی زیر را گرفت:

در صورت وقوع اتصالی بین فاز و بدنه در طرف فشار قوی

  • داشتن دو اتصال به زمین مستقل در یک پست ترانسفورماتور دارای مزیت و اشکال زیر است:

مزیت: خطر برقگرفتگی به علت اتصال فاز به بدنه در طرف فشار قوی وجود نخواهد داشت.

اشکال: تابلوهای فشار ضعیف در پست تراسفورماتور باید دارای عایقبندی بالاتری نسبت به بدنه باشند باشند. در غیر اینصورت ممکن است به علت بالا رفتن ولتاژ بین فاز و خنثا شکست عایقبندی پیش آید.

  • داشتن یک اتصال به زمین مشترک در پست تراسفورماتور دارای مزیت و اشکال زیر است:

مزیت: بر پایی یک الکترود زمین بسیار ساده تر و ارزانتر از دو الکترود است.

یادآوریبه طوری که بعداً دیده خواهد شد. در بعضی شرایط بر پایی دو الکترود اتصال به زمین اصلا مقدور نیست.

اشکال: اگر شرایط مناسب نباشد (مقاومت R به قدر کافی کوچک نباشد یا Im بیش از حد بزرگ باشد) مقدار UF=R.Im بزرگ و خطر آفرین خواهد بود. یعنی ممکن است در تاسیسات برقگرفتگی و آتش سوزی ایجاد کند.

4P2-2-4- مسایلی که در احداث الکترود یا الکترودهای زمین پست باید به آنها توجه شود.

     در عمل، ایجاد 1 یا 2 اتصال به زمین در یک پست مستلزم رعایت نکاتی است. نادیده گرفتن آنها ممکن است ایمنی یا حفاظت را به خطر اندازد. این نکات عبارتند از:

  • اولین عاملی که باید در تصمیم گیری نسبت به داشتن 1 یا 2 اتصال به زمین در یک پست مورد توجه قرار گیرد، نوع خط یا خطوط فشار قوی ورودی به پست است. اگر حتی ورودی فشار قوی به پست هوایی یک خط باشد، احتمال نفوذ اضافه ولتاژهای صاعقه به داخل پست زیاده شده و خطرات برقگرفتگی در طرف فشار ضعیف محتملترمی گردد. بنابراین وجود خط هوایی ورودی فشار قوی به پست، احداث 2 الکترود زمین را ایجاب می کند. از نظر بحث ما فوق مهمی که بین یک خط هوایی و کابلی فشار قوی وجود دارد در این است که کابل دارای غلاف فلزی است که به کم کردن مقاومت اتصال به زمین کمک فراوان می کند در حالی که خط هوایی این خاصیت را ندارد و از این بابت ارجحیت با خط کابلی است.
  • در صورتی که ایجاد 2 اتصال به زمین لازم به نظر آید، این دو باید مستقل باشند و خارج از حوزه ولتاژ یکدیگر قرار گیرند (بند 401-2 دیده شود). اما در بعضی موارد رعایت این شرط عملی نیست، مانند حالتی که حفظ فاصله لازم برای “مستقل” شدن الکترودها نسبت به هم به دلیل وجود اجسام فلزی دفن شده در آن منطقه، امکان نداشته باشد.
  • یکی دیگر از اشکالات مربوط به اتصال زمین در پستهای ترانسفورماتور، تصمیم گیری درباره نحوه زمین کردن بدنه های هادی تابلوهای فشار ضعیف است. این مساله موقعی پیش می آید که پست دارای 2 اتصال به زمین مجزا باشد. سوال این است که بدنه های فشار ضعیف را به کدام یک از دوالکترود زمین وصل باید کرد:به آن الکترودی که تابلوهای فشار قوی را زمین می کند (“الکترود فشار قوی”) یا آن که خنثای فشار ضعیف (PEN) را زمین می کند(“الکترود فشار ضعیف”). به ظاهر جواب این سوال روشن است و تابلوهای فشار ضعیف را باید به زمین “فشار ضعیف” وصل کرد.اما به دلایلی که گفته خواهد شد در بسیاری از موارد انجام این کار اشتباه خواهد بود و مزایای ایجاد دو اتصال به زمین مستقل با این عمل از بین خواهد رفت. زیرا بین تابلوهای فشار قوی و ضعیف، به ترتیب زیر همبندی “طبیعی” وجود دارد:

در پستهایی که سازه آنها بتن مسلح یا اسکلت فلزی است یا به طور کلی دارای نوعی ساختمان می باشد، مجزا کردن بدنه های تابلوهای فشار قوی و ضعیف از یکدیگر از نظر الکتریکی امکانپذیر نیست. در پستهای نوع “کیوسک” که تمام فلزی بوده و دارای تابلوی فشار قوی و ضعیف به شکل عادی آن نیستند این مطلب به صورتی  بارزتر خود را نشان می دهد.

میلگردهای به هم پیوسته یک سازه بتنی یا اجزای فلزی یک سازه اسکلت فولادی، بدنه تابلوهای مختلف را به طور “طبیعی” و ناخواسته به هم وصل می کند. مخصوصاً اگر برای تثبیت موقعیت تابلوهای لازم باشد آنها را به اجزای فلزی سازه جوشکاری یا به نحوی دیگر محکم کرد. از این راه تابلوهای فشار ضعیف و فشار قوی به اجبار به هم وصل می باشند و نمی توان آنها را تفکیک و از نظر برقی از همدیگر مجزا نمود. خلاصه اینکه وصل بدنه تابلوی فشار ضعیف به هادی PEN برابر است با همبندی دو الکترود فشار ضعیف و فشار قوی به همدیگر که نقص غرض می باشد. به عبارت دیگر تنها وقتی امکان زمین کردن تابلوهای فشار ضعیف از طریق هادی PEN وجود دارد که نسبت به مجزا بودن بدنه های تابلوهای فشار قوی و ضعیف نسبت به هم اطمینان حاصل شده باشد که در عمل چنین حالتی به ندرت وجود خواهد داشت.

با توجه به مطالب بالا، اگر با نصب تابلوهای فشار ضعیف روی کفپوشهای عایق(مثلاً لاستیک) شرایطی بوجود آید که وصل بدنه های هادی ازطریق هادی PEN ممکن گردد، لازم خواهد بود عایقبندی هادیهای فاز و خنثا نسبت به بدنه های هادی با درجه بالاتری از عایقبندی انتخاب شود زیرا:

U0+R.Im= U1. بند 4P2-2-2 و شکل 4P2-6 دیده شوند.

(4) اشکال دیگری که به اتصال زمین در پستهای تراسفورماتور مربوط می شود، وضعیتی است که کابلهای زره دار بدون غلاف عایق بوجود می آورند. فرق کابلهای با غلاف عایق و کابلهای بدون غلاف عایق از نظر بحث ما در این است که کابلهای اخیر در تماس با زمین می باشند و چون در همبندی با اجزای زمین شونده شرکت دارند، علاوه بر اینکه به عنوان الکترود عمل می کنند،حوزه ولتاژ سیستم الکترودی را که به آن وصلند تا جایی که امتداد می یابند، گسترده می کنند. این کار ممکن است، دو الکترود زمین را در حوزه ولتاژ همدیگر قرار دهد و یا ایجاد دو الکترود مستقل پستها را با مشکل روبرو کند. نباید فراموش شود که تاثیر کابلهای فشار ضعیف زره دار در بسط حوزه اثر الکترود زمین، ممکن است خیلی بیشتر از کابلهای فشار قوی باشد.

یاد اوری- کابلهای مجهز به زره یا با غلاف فلزی دیگر، هنگامی در تماس با زمین به حساب می آیند که پوشش یا غلاف عایق، مانند غلاف پلاستیکی، نداشته باشند. پوشش نهایی از کنف قیر اندود، عایق به حساب نمی آید، در حالی که غلاف پلاستیکی یا لاستیکی یا پلی اتیلنی، عایق اند و بنابراین زره اینگونه کابلها در تماس با زمین نخواهد بود. در سالهای اخیر نعی غلاف نیم هادی پلاستیکی به بازار آمده که مزایای غلاف پلاستیکی و تماس با زمین را یکجا دارد. بخش 451 را ببینید.

به طور خلاصه در ایجاد الکترودهای پستهای توزیع باید به موارد زیر توجه شود:

– شرایط پست (1) . برقراری یک یا دو اتصال به زمین را ایجاب می کند؟

-اگر ایجاد دو الکترود لازم باشد. شرایط محلی(2) امکان این کار را می دهند؟

-اگر ایجاد دو الکترود لازم باشد،بدنه های هادی تابلوهای فشار ضعیف پست(3) باید از راه اتصال زمین فشار قوی زمین شود یا می توان با وصل به اتصال زمین خنثای فشار ضعیف آنها را زمین نمود؟

آیا کابلهای فشار ضعیف خروجی از پست (4) دارای زره یا غلاف فلزی می باشند که مجهز به غلاف رویی پلاستیکی نیستند؟

یاد آوری- امتداد حوزه ولتاژ یک الکترود نه تنها از طریق زره کابل بلکه هر نوع جسم فلزی دیگر مانند لوله و نظایر آن امکانپذیر می باشد بنابراین لازم است نسبت این مساله دقت کافی به عمل آید.

 

با توجه به تمامی صحبت های بالا در عمل ترکیبهای متعددی از شرایط وجود دارند که شماری از آنها در زیر تشریح شده اند.