نتايج يكجاي مالي چهار ماهه Yokogawa

نتايج يكجاي مالي چهار ماهه اول سال مالي 31 مارس 15-3-2008

31 ژانويه 2008

نتايج يكجاي مالي چهار ماهه Yokogawa :

نام كمپاني : شركت الكتريكي Yokogawa  

 

كد موجودي: 6841 ، در اولين بخش TSE ليست شده

  

پرسنلي كه پرسش ها در مورد او مطرح شده:

 

نام و مقام نماينده:

 

رئيس جمهور: Shuzo Kailhori

 

نام و سمت پرسنل متعهد:

 

Masatoshi Okaba مدير كل روابط عمومي و بازرگاني

 

 شماره تلفن: 5530-52-442-81

 

1-  نتايج يكجاي تجاري چهار ماهه اول سال مالي در اواخر مارس 2008

1 آوريل 31- دسامبر 2007 – مبلغ كمتر از يك ميليون ين پذيرفته نمي شود.

1-  نتايج عملكرد ها بر يك مبناي گروهي

در آمد خالص

در آمد معمولي

درآمد اجرائي

فروش خالص

 

% ميليون تن

1,910  -64.0

 

 

5,307  105.9

% ميليون تن

5,139  -64.8

 

 

14,597  49.6

% ميليون تن

9.083  28.4

 

 

12,682  42.4

% ميليون تن

292,459  7.7

 

 

271,482  7.1

 

در سه ماهه اول سال، در مارس 2008

در چهار ماهه اول سال پايان مارس 2007

12,563   –

29,616   –

29,274   –

433,405   –

(مرجع) در سال مالي آخر مارس 2007

سود خالص سهام رقيق شده

سود سهام خالص

Yen

 

Yen

 

 

سه ماهه اول سال در آخر مارس 2008

سه ماهه اول سال آخر مارس 2007

47.79

(مرجع) در اواخر مارس 2007

 

توجه: درصدها افزايش يا كاهش مربوط به سه ماهه اول سال مالي گذشته را نشان مي دهد.

 2-  شرايط مالي بر مبناي گروهي (يكجا)

دارايي هاي خالص هر سهم

قسمت سرمايه سهامداران

داراي خالص

كل دارايي ها

yen

857.09

 

 

858.88

%

50.4

 

 

55.6

ميليون ين

224,956

 

 

230,584

ميليون ين

438,275

 

 

405,854

 

سه ماهه اول سال در پايان مارس 2008

اولين سه ماهه سال اواخر مارس 2007

891.08

53.4

238,902

438,683

(مرجع) در اواخر مارس 2007

 

3- گردش پول نقد بر مبناي گروهي

پول نقد و پول نقد معادل در انتهاي دوره

گردش پول نقد در نتيجه فعاليتهاي تامين اعتبار

گردش پول نقد در نتيجه فعاليتهاي سرمايه گذاري

گردش پول نقد در نتيجه فعاليتهاي اجرايي

Million yen

 

30,463

 

 

24,450

Million yen

 

25,680

 

 

 

(11,934)

Million yen

 

(42,285)

 

 

 

(23,953)

Million yen

 

8,709

 

 

 

17,976

 

در سه ماهه اول سال اواخرمارس 2008  

 

در سه ماهه مال سال اواخر مارس 2007

(38,178)

(6,096)

(39,038)

40,461

 

(مرجع) در اواخر مارس سال 2007

2- سود سهام  

سود هر سهم

جمع بندي سالانه

پايان سال مالي

موقت

Yen

Yen

Yen

15.00

7.50

7.50

آخر مارس سال مالي 2008

16.00

 

8.00

پايان مارس سال مالي 2008

8.00

پايان مارس سال مالي 2008

3- پيش بيني تجاري 31 مارس 2008 ( 1 آوريل 2007 – 31 مارس 2008 )

پيش بيني زير شبيه پيش بيني اعلام شده در 31 اكتبر سال 2007 است.

درآمد خالص هر سهم

در آمد خالص

درآمد معمولي

در آمد اجرائي

فروش خالص

ين

46.59

% ميليون ين

12,000   -4.5

% ميليون ين

24,000   -19.0

% ميليون ين

31,000   5.9

% ميليون ين

450,000   3.8

اواخر مارس 2008      

 

4- موارد ديگر

1- تغييرات شركت تابعه در طي دوره (تغييرات شركت هاي تابعه خاص به همراه تغييرات در شركت هاي تابعه گروهي)؟ خير

2- معرفي روش حسابداري ساده شده؟ بله

3- تغييرات روش هاي محاسبه به جهت صورت وضعيت يكجاي مالي؟ خير

نكات قابل توجه در نتايج يكجاي مالي چهار ماهه  :

براي كسب اطلاعات بيشتر ، لطفا به اطلاعات كيفي و صورت وضعيت مالي در صفحه 3 و 3 و نكات ديگر در صفحه

5- پيش بيني بالا بر مبناي اطلاعات اين سند صورت گرفته است و در بردارنده خطرات احتمالي و فاكتورهاي متغير مانند تغييرات يا نوسانات پول رايج است.

صورت وضعيت مالي و اطلاعات كيفي

1-  نتايج تجاري يكجا نتايج يكجاي مالي چهار ماهه Yokogawa

مرور نتايج تجاري يكجا در چهار ماه اول سال مالي 2007

در چهار ماهه اول سال مالي جاري گروه صنعتي Yokogawa ، فروش يكجا 4/294 بيليون ين بود. 7/7% از زمان مشابه سال گذشته بيشتر است. در آمد اجرائي 0/9 بيليون ين بود. 4/28% پايين تر از مدت مشابه سال مالي گذشته است. درآمد اجرائي 0/9 بيليون ين بود كه 4/28% از مدت مشابه سال مالي قبل كمتر است. درآمد معمولي 1/5 بيليون ين بود كه 8/64% از مدت مشابه سال مالي گذشته كمتر است. درآمد خالص 9/1 بيليون 4/28% كمتر از مدت مشابه سال مالي است. در آمد خالص 9/1 بيليون ين، 64% كمتر از مدت مشابه سال مالي گذشته است. درآمد خالص 9/1 بيليون ين، 64% كمتر از مدت مشابه سال مالي گذشته است. كاهش درآمد معمولي و درآمد خالص سال مالي گذشته مربوط به كاهش درآمد اجرايي،‌ كاهش موقتي در درآمد سود سهام در سال گذشته، و افزايش خسارت هاي خارجي ناشي از افزايش بهاي ين ژاپن است.

مرور نتايج تجاري در نتايج يكجاي مالي چهار ماهه Yokogawa :

پيرو اعلام صورت وضعيت مالي يكجاي نيمه اول سال، 31 مارس 2008 ، بخش هاي تجاري Yokogawa اصلاح شد. براي كسب اطلاعات بيشتر،‌ اطلاعات مقطعي 4 را ببينيد.

تجارت صنعتي كنترلي و اتوماسيون نتايج يكجاي مالي چهار ماهه Yokogawa :

در تجارت صنعتي كنترلي و اتوماسيون كه در سيستم هاي كنترلي توليدي پلنت ها، سرمايه گذاري در پروژه هاي مربوط به انرژي بيشتر در خارج ژاپن فعاليت دارند متمركز هستند. در نتيجه،‌ فروش ها 6/216% بيليون ين بود، كه 8/14% از مدت مشابه سال گذشته بالا رفت و درآمد اجرائي 7/20% بيليون ين بود كه 1/17% از مدت مشابه سال قبل بيشتر بود.

تجارت سنجشي و آزمايشي در نتايج يكجاي مالي چهار ماهه Yokogawa :

در تجارت آزماينده نيمه هادي تجارت سنجشي و آزمايشي، اگر چه سرمايه گذاري در آزماينده هاي حافظه اي مطلوب بود، سرمايه گذاري در صفحه نمايش تخت (FPD) درايور IC ضعيف بود. در نتيجه، شرايط براي كل تجارت آزماينده نيمه هادي ضعيف بود. در تجارت تجهيزات اندازه گيري و ارتباطات، اگر چه تجارت و تجهيزات اندازه گيري نوري و توان سنج وات متر و تجارت تجهيزات اندازه گيري نوري مطلوب بود گرايش به تجارت تجهيزات اندازه گيري موجي شكل ضعيف بود. متعاقبا، شرايط براي كل تجارت وسايل اندازه گيري و ارتباطات ضعيف بود. در نتيجه، فروش 3/45 بيليون ين بود، كه از مدت مشابه سال مالي گذشته 9/14%پايين تر بود، و يك زيان اجرائي 6/3 بيليون ين هم وجود داشت. (درآمد اجرائي درمدت مشابه سال مالي 231 بيليون ين بود.) در نتيجه فروش 3/45% بيليون ين بود كه 9/14% از مدت مشابه سال مالي قبل پايين تر بود و 6/3 بيليون ين ضرر اجرائي وجود داشت. (درآمد اجرائي درمدت مشابه سال قبل 231 ميليون ين بود.)

تجارت هاي ديگر و تجارت هاي جديد در نتايج يكجاي مالي چهار ماهه Yokogawa :

تجارت ابزار و وسايل فوتوني كه شامل توليد انبوه وسائل ارتباطات نوري است كه ارتباطات فوق سريع و با ظرفيت بالا را امكان پذير مي سازد و اين مسئله براي افزايش سفارشات و فروش در آينده ضروري است. نتايج تجاري به علت تاخير در ساخت شبكه هاي ارتباطي نسل آينده بود. درتجارت مرحله اي پيشرفته،‌ فروش در مقايسه با مدت مشابه سال مالي قبل بالا بود، اما سفارشات مراحل X-Y كه در جهت آزمايش نيمه هادي و ساختارهاي توليدي به كار مي رود. به علت تأخير سرمايه گذاري مشتريان پايين آمد. عليرغم اين شرايط ما سرمايه گذاري فعال را در تجارت جديد ادامه مي دهيم. هزينه هاي R&D و كاهش بها در مقايسه با مدت بالا بود. مطابق با عوامل بالا ‌،فروش 3/30% بيليون ين بود كه 1/3% از مدت مشابه سال قبل بالاتر بود 0/8 بيليون ين ضرر اجرائي داشت. (ضرر اجرائي در مدت مشابه سال قبل 3/5% بيليون ين بود.)

2- موقعيت مالي يكجا:

نتايج مالي چهار ماهه اول به شرح زير است. ارقام در مقايسه با پايان سال مالي قبل ارائه شده است. كل دارائي هاي جاري به 7/226 بيليون ين رسيد، كه 4/16 بيليون ين پايين تر بود. اين مسئله عمدتا مربوط به افزايش 16.4 بيليون يني در صورت موجودي، 3/7 بيليون ين كاهش پول نقد يا پول معادل، 5/21 بيليون ين كاهش در اسناد و حساب هاي دريافتي و كاهش 2/4 بيليون ين در ماليات معوقه جاري، كل موجودي ثابت 5/211 بيليون ين بود كه 0/16 بيليون ين از مدت سال قبل بالاتر بود و اين عمدتا به علت افزايش 1/6 بيليون ين در دارائي هاي مشهود، كاهش 6/4 بيليون ين در دارائي هاي ناملموس و 8/8 بيليون ين افزايش در دارايي هاي مالياتي معوق.

كل بدهي ها 3/213 بيليون ين بود كه در مقايسه با سال قبل 5/13 بالاتر آمد. عليرغم بازپرداخت اوراق قرضه به مبلغ 0/20 بيليون ين، مقدار بدهي ها بالا آمد كه به جهت افزايش 8/11 بيليون ين در وام كوتاه مدت بانكي و افزايش 9/24 بيليون ين در وام هاي بلند مدت بانكي بود.

دارائي هاي خالص به 9/224 رسيد كه 9/13 بيليون ين پايين تر از سال قبل بود كه اين مسئله ناشي از بازخريد 6/6 بيليون ين سهام و كاهش 1/5 بيليون ين درافزايش خالص غيرقابل تصور در اوراق بهادار ديگر كه به جهت تنزل قيمت بازار بود. در نتيجه نرخ سرمايه سهامداران 4/50% شد.

شرايط گردش پول نقد نتايج يكجاي مالي چهار ماهه Yokogawa :

فعاليت هاي اجرائي گردش نقدينگي مثبت 7/8 بيليون ين ايجاد كرد. فاكتورهاي مثبت منجر به جريان نقدينگي اي شامل 9/16 ميليون ين در هزينه هاي كاهش بها و كاهش 3/30 بيليون ين اسناد (قبوض) و حساب هاي دريافتي شد. فاكتورهاي منفي منجر به جريان خروجي نقدينگي كه شامل كاهش 0/12 بيليون ين در پاداش هاي افزايش يافته، افزايش 2/16 بيليون ين در صورت اموال، كاهش 2/7 ميليون ين در حساب هاي قابل پرداخت و گردش خالص نقدينگي 0/5 بيليون ين در ماليات بردرآمد مي شود.

فعاليت هاي سرمايه گذاري جريان خارجي نقدينگي 2/42 بيليون ين ايجاد كرد. اين مسئله عمدتا ناشي از گردش خارجي نقدينگي 6/30 تمليك دارائي هاي ملموس، جريان خارجي نقدينگي 9/6 بيليون ين تمليك يا خريد (دارائي هاي غيرملموس ، و جريان خارجي پول نقد 8/6 بيليون ين براي خريد اوراق بهادار.)

فعاليت هاي تامين اعتبار گردش نقدينگي 6/25 بيليون را به وجود آورد. عليرغم بازخريد 0/20 بيليون يني وجوه يا اوراق بهادار، اين مسئله عمدتا به عات تهيه وجوه از طريق انتشار 0/20 ين اوراق و اسناد بهادار قابل انتقال و بيرون كشيدن 5/25 بيليون ين در وام هاي بانكي طولاني مدت است .

نتيجتا، پول نقد و معادل هاي پول نقد در پايان چهار ماهه سوم به 4/30 رسيد كه كه 7/7 بيليون ين از مدت مشابه پاياني سال مالي قبل پايين تر بود.

3- نكات ديگر:

3-1 تغييرات شركت هاي تابع مهم در طي دوره (تغييرات شركت های تابع خاص به همراه تغييرات شركت های تابع يك كاسه) ؟ خير

3-2 معرفي روش حسابداري ساده: روش حسابداري ساده شده براي شناسائی هزينه های مالياتي و موارد ديگر اعمال مي شود.

3-3 تغيير روش هاي حسابداری به جهت صورت وضعيت اخير يكجای مالی: خير

 مرجع

1- ترازنامه تلفيقي

(مرجع) در پايان مارس 2007 سال مالي

تغييرات

در سه ماهه سال ، پايان مارس 2008

در سه ماهه سوم سال آخر مارس 2007

A mount

(million yen)

Change

(%)

A   mount

(million yen)

A mount

( million yen )

A mount

( million yen)

اقلام

 

 

 

38,819

134,480

50,133

19,725

243,158

 

 

 

 

 

 

3.0

 

 

 

 

 

 

 

 

6,572

 

 

 

31,449

112,918

66,540

15,821

226,730

 

 

 

25,159

107,031

64,270

23,696

220,157

دارايي ها

دارايي هاي جاري

پول نقد موجود و

قبوض و حساب هاي

قابل پرداخت

صورت موجودي در دارائي هاي جاري ديگر

كل دارائي هاي جاري

 

109,131

14,275

72,118

195,525

 

 

 

 

 

13.9

 

 

 

 

 

25,849

 

115,255

18,894

77,395

211,545

 

01,449

11,857

72,390

185,696

2- دارائي هاي ثابت

دارائي هاي ملموس ثابت

دارائي هاي غير ملموس ثابت

سرمايه گذاري و دارائي هاي ديگر

كل دارائي هاي ثابت

438,683

8.0

32,421

438,275

40,854

دارائي هاي ثابت

 

 

 

 

41,344

18,356

20,000

74,487

154,188

 

 

 

 

 

 

 

9.0

 

 

 

 

 

 

 

12,180

 

 

 

34,723

30,176

82,930

147,830

 

 

 

34,116

18,986

20,000

62,546

135,650

بدهي ها

1- بدهي هاي جاري

قبوض و حساب هاي قابل پرداخت

وام هاي كوتاه مدت

سهم جاري وام هاي طولاني مدت

بدهي هاي جاري ديگر

كل بدهي هاي جاري

 

21,273

6,223

18,095

45,593

 

 

 

 

 

 

65.3

 

 

 

 

 

25,868

 

46,178

5,747

13,562

65,488

 

14,339

7,207

18,071

39,619

بدهي هاي طولاني مدت

وام هاي طولاني مدت

پس انداز براي پرداخت هاي بازنشتگي

بدهي هاي طولاني مدت ديگر

كل بدهي هاي طولاني مدت

199,781

21.7

38,049

213,318

175,269

كل بدهي ها

 

(مرجع) پايان مارس 2007 سال مالي

تغيير

در سه ماهه سوم آخر مارس 2008

در سه ماهه سوم آخر مارس 2007

مقدار

(million yen)

تغيير

(%)

مقدار

(million yen)

مقدار

(million yen)

مقدار

(million yen)

اقلام

 

 

 

 

 

دارائي هاي خالص

1-  سرمايه سهامداران

43,401

43,401

43,401

1-  سرمايه

 

50,355

0.0

0

50,355

50,355

2-  مازاد سرمايه

 

132,603

4.1

5,146

130,371

125,224

3-  مازاد حاصل شده

 

(4,389)

(6,606)

(10,989)

(4,383)

4-  موجودي خزانه

 

221,970

-0.7

(1,459)

213,138

214,597

كل سرمايه سهامداران

 

 

 

 

 

 

2-  افزايش باور نكردني از ارزيابي/تعديل و غيره

11,927

-45.7

(5,690)

6,753

12,444

افزايش خالص غيرقابل تصور در اوراق بهادار ديگر

6

148.6

1

2

0

نزديك شدن به خريد و فروش تاميني معوق

348

2,127

875

(1,251)

تعديل ترجمه پول خارجي

 

12,281

-31,8

(3,561)

7,631

11,193

افزايش كلي غيرقابل تصور ارزيابي/تعديل و غيره

4,650

-12.7

(607)

4,186

4,793

حداقل دارائي ها

 

238,902

-2.4

(5,627)

224,956

230,584

كل دارائي خالص

 

438,683

8.0

32,421

438,275

405,854

كل بدهي ها و دارائي خالص

 

 صورت وضعيت تلفيقي درآمد :

(مرجع) در آخر مارس 2007 سال مالي

تغيير

در سه ماهه اول سال ، پايان سال 2008

در سه ماهه اول سال پايان مارس 2007

A mount

(million yen)

Change

(%)

A mount

(million yen)

A mount

(million yen)

A mount

(million yen)

اقلام

433,405

7.7

20,976

292,459

271,482

فروش خالص

 

275,948

8.4

14,452

185,889

171,464

هزينه فروش

 

157,456

6.6

6,551

106,569

100,018

سود ناخالص

 

128,181

11.6

10,149

97,485

87,336

هزينه هاي كلي ، فروش و اداري

 

29,274

-28.4

(3,598)

9,083

12,682

درآمد اجرائي

 

7,592

-63.9

(3,676)

2,080

5,757

درآمد غير اجرائي

 

7,251

56.8

2,182

6,025

3,842

هزينه هاي غير اجرائي

 

29,616

-64.8

(9,457)

5,139

14,597

درآمد معمولي

 

540

287.3

1,104

1,488

384

درآمد

 

5,035

-27.6

(857)

2,249

3,107

ضررهاي فوق العاده

 

25,120

-63.1

(7,496)

4,378

11,874

سود پيش از ماليات بردرآمد

 

11,853

-66.9

(4,230)

2,093

6,324

ماليات بر شركت هاي سهامي و غيره

703

54.0

131

373

242

درآمد حداقل سهامداران (استنتاجي)

12,563

-64.0

(3,396)

1,910

5,307

درآمد خالص

 

صورت وضعيت تلفيقي گردش پول نقد :

(مرجع) در پايان سال 2007 سال مالي

در سه ماهه سوم سال پايان مارس 2008

در سه ماهه سوم سال پايان مارس 2007

مبلغ

(million yen)

مبلغ

(million yen)

مبلغ

(million yen)

اقلام

25,120

 

16,483

1,563

689

(4,175)

965

208

4,348

 

16,941

(12,058)

30,387

(16,258)

(7,278)

(3,152)

11,874

 

11,687

(9,903)

30,879

(18,748)

(5,412)

(2,748)

1- گردش پول نقد فعاليت هاي عملكردي درآمد خالص در مدت تجديد نظر (بررسي) پيش از ماليات و ديگر اصلاحات

كاهش بها (كاهش ارزش دارايي)

تغيير در پاداش هاي افزايش يافته

تغيير دريافت هاي بازرگاني

تغيير صورت اموال

كاهش پرداخت هاي بازرگاني (تجاري)

موارد ديگر

40,856

12,959

17,591

جمع

 

 

(27,244)

1,289

(6,127)

(2,588)

106

(4,474)

 

(30,632)

1,326

(6,918)

(6,851)

2,506

(1,716 )

 

(18,254)

884

(3,125)

(279)

167

(3,346)

2- گردش پول نقد فعاليت هاي سرمايه گذاري بدست آمده از دارائي هاي ملموس ثابت

حاصل از فروش دارائي هاي ملموس ثابت

حاصل از دارائي هاي غيرملموس ثابت

حاصل از سرمايه گذاري اوراق بهادار قابل فروش

حاصل از فروش سرمايه گذاري اوراق بهادار قابل فروش

موارد ديگر

5,645

(1,076)

(4,964)

1,635

(875)

(5,010)

5,061

(594)

(4,082)

درآمد سود سهام

پرداخت هزينه هاي سهام

پرداخت يا بازپرداخت ماليات بردرآمد

40,461

8,709

17,976

گردش پول نقد فعاليت هاي عملكردي (اجرائي)

 

(39,038)

(42,285)

(23,953)

گردش پول نقد فعاليت هاي سرمايه گذاري

 

(4,812)

(5,000)

8,097

(3,289)

(1,091)

11,199

20,000

25,510

(20,000)

(4,044)

(6,984)

(3,343)

(5,000)

100

(3,271)

(420)

 

3- جريان پول نقد فعاليت هاي تامين اعتبار تغيير وام بانكي كوتاه مدت و غيره

كاهش خالص توازن اوراق و اسناد بهادار قابل انتقال

گردش حاصل از وام بلند مدت

پرداخت بازخريد اوراق قرضه شركتي

پرداخت نقدي سود سهام

موارد ديگر

(6,096)

25,680

(11,934)

گردش پول نقد فعاليت هاي تامين اعتبار

 

1,220

41

730

4-  انجام تغيير نرخ مبادله بصورت نقدي و معادل پول نقد

 

(مرجع) در پايان سال 2007 سال مالي

در سه ماهه سوم سال پايان مارس 2008

در سه ماهه سوم سال پايان مارس 2007

(3,452)

(7,853)

(17,180)

5-  تغيير خالص بصورت نقدي و معادل پول نقد

41,565

38,178

41,565

6-  پول نقد يا معادل آن در آغاز دوره

66

138

66

7-  افزايش نقدينگي يا معادل آن به علت تغييرات محدوده شركت هاي تابع متحد

38,178

30,463

24,450

8-  پول نقد يا معادل آن در پايان دوره

 

اطلاعات مقطع :

نتايج تجاري تلفيقي مقطع سه ماهه اول سال مالي در 31 مارس ، 2008 ( 1 آوريل – 31 دسامبر 2001 )

كل

دادوستدهاي جديد و دادوستد هاي ديگر

تجارت آزمايشي و ارزيابي

تجارت كنترلي و خودكار سازي صنعتي

Million yen

Million yen

Million yen

Million yen

 

 

292,459

30,376

45,388

216,695

فروش

 

9,083

(8,086)

(3,637)

20,788

درآمد اجرائي

 

 

يادداشتها :

با شروع اين گزارش در سه ماهه اول سال مالي در 31 مارس 2008، اطلاعات مقطعي در مورد نتايج تجاري سه ماهه تلفيقي اعلام مي شود.

در صورت وضعيت مالي تلفيقي 31 مارس سال مالي، داد و ستدهاي ما بصورت زير تقسيم بندي شده است. دادو ستدهاي اطلاعاتي / كنترلي / ارزيابي و ساير فعاليتهاي تجاري. اين بخش ها متعاقبا با سيستمي كه براي اهداف كنترلي داخلي به منظور محاسبه شود و زيان توسط گروههاي توليد به كار مي رود، تنظيم مي شود. تحت اين سيستم ، گروه هاي توليدي و ويژگيهاي بازار فروش در نظر گرفته مي شود،‌ با دقت بيشتر سوددهي و فرصت رشد درهر زمينه تجاري را نشان مي دهد. بخش جديد IA و كنترل، ارزيابي و آزمايش و دادوستدهاي ديگر و جديد است. با بكارگيري بخش هاي جديد، اطلاعات مقطعي سه ماهه اول سال مالي و همچنين سال كامل به شرح ذيل خواهد بود:

نتايج دادوستد تلفيقي بخشي (مقطعي) سه ماهه اول 31 مارس 2007 سال مالي.

 ( 1 آوريل – 31 دسامبر 2006 )

كل

تجارتهاي جديد و تجارت هاي ديگر

تجارت آزمايشي و ارزيابي

تجارت كنترلي و خودكار سازي صنعتي

Million yen

Million yen

Million yen

Million yen

 

271,482

29,464

53,329

188,689

فروش

12,682

(5,309)

231

17,760

درآمد اجرائي

مرجع

نتايج تجاري تلفيقي بخشي از سه ماهه اول در 31 دسامبر 2007 سال مالي

1 آوريل ، 2006 /  31 مارس 2007

يكجا

شركت كامل يا حذف شده

كل

تجارت هاي جديد و تجارت هاي ديگر

تجارت آزمايشي  و ارزيابي

تجارت كنترلي و خودكارسازي صنعتي

Million yen

Million yen

Million yen

Million yen

Million yen

Million yen

 

 

433,405

(120)

433,525

42,528

78,545

312,452

فروش

 

404,130

(120)

404,250

49,847

77,379

277,024

هزينه هاي اجرائي

29,274

29,274

(7,318)

1,165

35,427

درآمد اجرايئ

 

صورت وضعيت تلفيقي هر سه ماه يكبار در آمد:

در سه ماهه سوم سال آخر مارس 2008

در سه ماهه دوم سال آخر مارس 2008

در اولين سه ماهه سال آخر مارس 2008

%

مقدار

(million yen)

%

 

%

مقدار

(million yen)

اقلام

100.0

88,175

100.0

120,800

100.0

83,482

فروش خالص

 

63.9

56,339

63.3

76,519

63.5

53,030

هزينه فروش

 

36.1

31,835

36.7

44,281

36.5

30,452

سود ناخالص

 

35.7

31,516

29.1

35,093

37.0

30,876

هزينه هاي كلي، فروش و اداري

 

0.4

319

7.6

9,187

-0.5

(423)

درآمد عملياتي

 

0.5

468

0.3

308

1.6

1,304

درآمد غيربهره وري

 

1.6

1,368

3.1

3,705

1.2

952

هزينه هاي غيربهره وري

 

 

-0.7

(580)

4.8

5,791

-0.1

(71)

درآمد معمولي

 

0.2

134

0.2

264

1.3

1,089

درآمد فوق العاده

 

0.2

207

1.2

1,412

0.7

629

ضررهاي فوق العاده

 

-0.7

(653)

3.8

4,643

0.5

388

سود پيش از ماليات بردرآمد

 

0.2

134

1.1

1,325

0.8

633

ماليات شركتهاي سهامي و غيره

 

0.0

19

0.2

283

0.1

71

حداقل درآمد سهامداران استنتاجي

 

-0.9

(807)

2.5

3,034

-0.4

(315)

درآمد خالص