موتورهای الکتریکی  – تجهییزات راه انداز – پس سرد کن – صافی های ورودی

3-5-1  بررسي کلي ( General ) در موتورهای الکتریکی

در گذشته اي نه چندان دور تهيه کمپرسور به معناي نياز به خريداري يک موتور الکتريکي، تجهيزات راه انداز، پس سرد کن، صافي هاي ورودي و غيره بود. سپس نياز بود به بررسي نياز هاي کيفي و ظرفيتي بخشهاي گوناگون دستگاه بپردازيد. لازم است که اطمينان حاصل کنيد اين تجهيزات و لوازم فرعي به درستي و مطابق با کمپرسور کار مي کنند .

 امروزه کمپرسور و لوازم فرعي آن به صورت تجهيزات آماده بکار خريداري مي شوند.  بسته کمپرسور شامل شاسي جعبه اي است، که کمپرسور و تجهيزات جانبي اش بر روي آن نصب مي گردد. کليه اتصالات دروني بين قسمتهاي مختلف قبلاً نصب شده اند. بسته کامل کمپرسور در يک محفظه کاهش دهنده صدا بسته بندي مي شود تا ميزان سر و صدا را کاهش دهد.

بدين لحاظ نصب دستگاه ها تسهيل مي شود و مي توانيد کاملاً مطمئن باشيد که سيستم کار خواهد کرد. مهم است، اين مسئله را بخاطر داشته باشيد که روش نصب و فن آوري تأثير مهمي بر عملکرد و پايايي سيستم کمپرسور دارد.

قاعده اصلي در نصب کمپرسور اين است که يک کمپرسور مجزا را بطور مرکزي قرار دهيد. تجربه نشان داده است که متمرکز سازي بدون توجه به نوع صنعت، کارائي بيشتري دارد . متمرکز سازي باعث توسعه اقتصاد اجرايي، طراحي سيستم هواي فشرده، رابطه بهتر بين کاربر و سرويس، کنترل هرچه بهتر صدا و امکانات ساده تري براي تهويه هوا مي شود.

دوم اينکه، منطقه مشخص شده اي در ساختمان که براي اهداف ديگر مورد استفاده قرار مي گرفت را مي توان براي نصب کمپرسور بکار برد. در چنين سيستمي احتمال وقوع مشکلات ديگري بايد مشاهده شود، به عنوان مثال اختلالات ايجاد شده بعلت سر و صدا، مقتضيات تهويه کمپرسور، خطرهاي فيزيکي و خطرات مربوط به گرم شدن بيش از حد ، سيستم فاضلاب براي آب تقطير، محيط هاي خطرناک مثل گرد و غبار و يا مواد اشتعال زا، وجود مواد خورنده در هو، فضاهاي مورد نياز براي توسعه آتي و قابليت دسترسي به سرويس دهي. وجود چنين تأسيساتي، به عنوان مثال در کارگاه يا انبارها مي تواند نصب دستگاههاي بازيافت انرژي را تسهيل کند. اگر هيچ امکاناتي براي نصب کمپرسور در داخل ساختمان وجود نداشته باشد، مي توان آن را در بيرون از ساختمان و در زير سقفي جاي داد . همچنين بايد احتمال يخ زدگي قطرات تقطير و تخليه ها، حفاظت از مجراي ورودي هوا در مقابل برف و باران، ورودي مکنده و تهويه، مقتضيات زير سازي مثل آسفالت، بتون هاي قالبي يا بستر هاي مسطح توخالي، احتمال وجود گرد و غبار و مواد اشتعال زا يا خورنده و غيره را مورد توجه قرار دهيد.

3-5-2  جانمائي و طراحي ( Placement and design ) در موتورهای الکتریکی

سيستم هواي فشرده بايد به صورت مرکزي نصب گردد تا مسير سيستم توزيع در تأسيسات بزرگ با لوله کشي هاي طويل تسهيل گردد . اگر قسمت مرکزي هواي فشرده نزديک تجهيزات کمکي مثل پمپ ها و فن ها نصب شود نگهداري و تعمير و خدمات رساني راحت تر انجام ميگيرد، حتي جانمائي در مجاورت اتاق ديگ جوش نيز مي تواند مفيد باشد.

ساختمان هم بايد داراي وسائلي باشد که بتواند قطعات سنگين دستگاهها ( معمولاً موتور الکتريکي ) را در تاٌسيسات هواي فشرده بلند کند و / يا در صورت امکان براي بلند کردن اين اجزاء سنگين از ليفتراک استفاده کند. همچنين بايد فضاي کافي براي ايجاد توسعه در آينده نيز وجود داشته باشد.

بعلاوه ارتفاع مجاز محل مورد نظر بايد به اندازه کافي باشد تا در صورت نياز امکان بالا بردن موتور الکتريکي وجود داشته باشد. اتاقک مرکزي سيستم هواي فشرده بايد داراي کف شوي يا امکانات ديگري باشد تا آب تقطير حاصل از کمپرسور، پس سرد کن، مخزن ذخيره هوا ، خشک کن ها و غيره از طريق آن خارج شود. کف شوي را بايد مطابق با دستور العمل هاي فاضلاب شهري نصب کرد.

3-5-3  زير بنا ( Foundation ) در موتورهای الکتریکی

معمولاً براي نصب دستگاه کمپرسور فقط بايد از کف هاي مسطحي که استحکام کافي دارند استفاده شود. در بيشتر موارد يک ارتعاش گيرنده در دستگاه گنجانده مي شود . بطور معمول به همراه نصب دستگاههاي جديد، براي هر کمپرسور، پايه ستوني تعبيه مي شود و بدين ترتيب اين امکان فراهم مي شود که کف ساختمان تميز شود .

کمپرسور هاي بزرگ پيستوني و گريز از مرکز نياز به پايه ستون بتوني دارند که اين پايه بر روي سنگ بستر و يا بر روي بستر خاکي تحکيم يافته اي مهار مي شود. تأثيرات ارتعاشات بيروني در دستگاههاي کمپرسور پيشرفته کامل تا اندازه زياده کاهش يافته است. در سيستم هايي که داري کمپرسور هاي گريز از مرکز هستند ممکن است لازم باشد در پايه ستون هاي اتاقک کمپرسور از ارتعاش گيرنده استفاده شود.

3-5-4  هواي ورودي ( Intake air ) در موتورهای الکتریکی

هواي ورودي به کمپرسور بايد تميز و به دور از هر گونه مواد آلاينده جامد و گازي شکل باشد. به خصوص ذرات گرد و خاک که باعث ايجاد سايش و گازهاي خورنده مي توانند مضر باشند .

معمولاً ورودي هواي کمپرسور از طريق کانال کاهنده صدا صورت مي پذيرد ، اما مي تواند در جاهايي نيز که هوا به اندازه کافي تميز است نصب شود . آلودگي گاز ، مثل گازهاي خروجي از خودروها اگر با هوا ترکيب شود به هنگام تنفس مي تواند کشنده باشد . به طور مثال، کاربرد هاي بيمارستاني معمولاً شرايط ويژه اي را در نصب ورودي هوا ايجاب مي نمايد. در تاٌسيساتي که هواي اطراف آن به وجود ذرات گرد و خاک آلوده است بايد در مقابل دريچه هواي ورودي از جمله صافي هاي چرخه اي ، ورقه اي يا نواري چرخشي نصب شود. در چنين مواردي بايد به افت فشاري که بعلت نصب اين صافي ها ايجاد ميشود، توجه کنيم، بطوريکه افت فشار هوا نبايد از حد مجاز تعيين شده توسط توليد کننده تجاوز باشد.

همچنين بهتر است که هواي ورودي سرد باشد. بنابراين مناسب است که هوا از طريق لوله جداگانه اي از بيرون ساختمان به کمپرسور وارد شود.

مهم است که لوله هاي که در شبکه نصب مي شوند در مقابل خوردگي و فرسايش مقاوم باشند و قسمت ورودي آنها طوري طراحي شود که احتمال ورود برف و باران به داخل کمپرسور وجود نداشته باشد. همچنين لازم است که ابعاد لوله ها به اندازه کافي بزرگ باشد که تا از افت فشار ممانعت شود .

طرح لوله هاي ورودي در کمپرسورهاي پيستوني ، خيلي مهم و بحراني است . ارتعاش لوله که به علت فرکانس ضربه اي کمپرسور ايجاد مي شود ، مي تواند به کمپرسور خساراتي وارد کند، و ارتعاش ايجاد شده از طريق ايجاد صدا ، محيط اطراف را تحت تأثير قرار دهد.

3-5-5  تهويه اتاقک کمپرسور ( Compressor room ventilation ) در موتورهای الکتریکی

گرماي بوجود آمده در اتاقک کمپرسور توسط تمام کمپرسور ها ايجاد مي شود . اين گرما از طريق تهويه اتاقک کمپرسور به بيرون فرستاده مي شود . اندازه کمپرسور و اينکه آيا کمپرسور توسط آب يا هوا خنک مي شود ،‌ ميزان تهويه هوا را تعيين مي کند .

هواي تهويه در کمپرسورهايي که هوا خنک هستند ، تقريباً حاوي %100 انرژي است که توسط موتور الکتريکي به شکل گرما مصرف مي شود . هواي تهويه در کمپرسور هايي که آب خنک هستند حاوي کمتر از %10  انرژي است که توسط موتور الکتريکي مصرف مي شود . گرما بايد خارج شود تا دماي موجود در اتاقک کمپرسور متعادل باقي بماند . سازنده کمپرسور بايد اطلاعات مفصلي درباره تهويه مورد نياز ارائه دهد ،‌ اما از طريق رابطه زير نيز مي توان ميزان تهويه مورد نياز را محاسبه کرد :

 =

= مقدار هواي تهويه مورد نياز (  / s )

= جريان گرما  (kW )

= افزايش مجاز درجه حرارت  (˚‍‍C )

راه بهتر براي رويارويي با اين مسئله بازيافت انرژي و استفاده مجدد آن است .

هواي تهويه بايد از بيرون تهيه شود ، ترجيحاً نبايد از کانال هاي طويل استفاده شود . مجراي ورودي هواي تهويه بايد اگر امکان دارد در نماي شمالي ديوار نصب شود ، يا اگر در جاي ديگري در سايه نصب ميشود بايد به گونه باشد که طي فصل تابستان تا جايي که امکان دارد هواي خنک تري وارد سيستم شود . يک پنجره مشبک بايد در قسمت بيروني مجراي هواي ورودي و يک دريچه تنظيم جريان هوا بايد در قسمت داخلي آن نصب شود تا از ورود اشيا، خارجي و کوران هواي سرد جلوگيري کند .

بعلاوه تا جاييکه ممکن است بايد مجراي ورودي را در قسمت هاي پايين نصب کرد که از احتمال پوشيده شدن با برف در طول ماههاي زمستان جلوگيري شود . حتي بايد احتمال ورود گرد و غبار و مواد منفجره و خورنده به داخل اتاقک کمپرسور را در نظر بگيريد .

هواکش / هواکش هاي تهويه بايد در بالاي يکي از ديواره هاي انتهائي اتاقک کمپرسور نصب شود ، در حاليکه دريچه ورودي هوا در ديوار مقابل نصب مي شود . سرعت هوا در مجراي ورودي نبايد از   m/s 4  تجاوز کند .

هواکش هائي که توسط ترموستات کنترل مي شوند مناسب ترين نوع هستند . اين هواکش ها بايد بگونه اي انتخاب شوند که افت فشار را در کانال ها ، پنجره مشبک ديوار بيروني ، دريچه تنظيم جريان هوا و غيره کنترل کنند . مقدار هواي تهويه بايد به حدي کافي باشد تا افزايش درجه حرارت را در اتاق تا ˚C 10 – 7 محدود سازد . اگر مشکلي در تنظيم تهويه کافي در اتاق ايجاد شود ، مي توان امکان استفاده از کمپرسورهاي آب خنک را در نظر گرفت .

3-6 ساختار شبکه هواي فشرده (  The compressed air networks structure  ) در موتورهای الکتریکی

3-6-1  بررسي کلي ( General ) در موتورهای الکتریکی

سه فاکتور اصلي براي ايجاد عملکردهاي قابل اطمينان و بازدهي اقتصادي مناسب در سيستم توزيع وجود دارد : افت فشار پايين بين کمپرسور و نقطه مصرف ، حداقل نشتي و جداسازي آب تقطير به بهترين نحو در سيستمي که خشک کن هواي فشرده در آن نصب نشده باشد .

اين امر اصولاً در لوله هاي اصلي به کار مي رود . هزينه نصب لوله با ابعاد بزرگتر و نيز اتصالاتي که در مراحل اول مورد نياز است در مقايسه با هزينه بازسازي دوباره سيستم در آينده کمتر است . مسيريابي ، برآورد ابعاد و طراحي شبکه خط لوله در کارايي ، قابليت اطمينان و هزينه دستگاه مهم است. گاهي اوقات افت شديد فشار در خط لوله با افزايش فشار کاري کمپرسور جبران مي شود ، مثلاً وقتي از 7 بار به 8 بار برسد . اين امر مقرون به صرفگي هواي فشرده را کاهش مي دهد . وقتي که مصرف هواي فشرده کم شود ، افت فشار نيز افت مي کند و فشار در نقطه مصرف بيشتر از حد مجاز بالا ميرود .

دستگاههاي هواي فشرده ثابت بايد به گونه اي برآورد ابعاد شوند که افت فشار در لوله ها بين کمپرسور و دورترين نقطه مصرف از  bar 1/0 تجاوز نکند . علاوه بر آن افت فشار در شيلنگ ها ، بست هاي لوله و اتصالات ديگر لوله کشي را مورد توجه قرار دهيد . چگونگي اندازه گيري اين بخش ها نيز اهميت بخصوصي دارد ، به اين علت که غالباً در چنين اتصالاتي افت فشار به حداکثر مي رسد .

از رابطه زير مي توان درازترين طول مجاز را در شبکه لوله کشي براي افت فشار معيني محاسبه کرد :

l =

l    = طول کلي لوله  (متر)

=  بيشترين افت فشار مجاز در شبکه  (بار)

p   =  فشار مطلق ورودي (بار)

=   و جريان FAD ( l / s )

d  = قطر داخلي لوله  ( mm )

به طور کلي ، بهترين راه حل اين است که سيستم لوله کشي را بصورت خط حلقوي در اطراف منطقه مورد نظر طراحي نمود . سپس انشعابات لوله را از خط لوله اصلي به نقاط مصرف رساند . اگرچه هواي فشرده از دو طرف به نقطه مصرف هدايت مي شود ، در عوض اين سيستم توزيع يکنواختي را تاٌمين  مي نمايد .

اين سيستم بايد براي تمام دستگاهها مورد استفاده قرار گيرد  ، حتي اگر بعضي از نقاط مصرف  فاصله زيادي نسبت به کمپرسور داشته باشد . سپس يک لوله اصلي جداگانه ، به اين قسمتها کشيده مي شود .

3-6-1-1 مخزن ذخيره هوا ( Air receiver ) در موتورهای الکتریکی

در هر تاٌسيسات کمپرسور يک يا چند مخزن ذخيره هوا وجود دارد . اندازه مخزن ها بر طبق ظرفيت کمپرسور ، سيستم کنترل و مقدار هواي مورد نياز مصرف کننده انطباق دارد . مخزن ذخيره هوا فضائي را براي ذخيره سازي هوا فشرده تشکيل مي دهد ، ارتعاش کمپرسور را متعادل مي کند ، هوا را خنک مي کند و آب تقطير را جمع آوري مي نمايد .

 بدين ترتيب مخزن ذخيره هوا بايد با ادوات تخليه فاضلاب متناسب باشد . هنگام برآورد اندازه حجم مخزن هوا ،
مي توانيد رابطه زير را به کار ببريد . توجه کنيد که اين رابطه فقط در کمپرسورهايي به کار مي رود که داراي کنترل بي بار سازي / باردهي هستند .

V =

V  = حجم مخزن ذخيره هوا ( l )

Q  = ظرفيت کمپرسور ( l / s ) FAD

= فشار ورودي کمپرسور ( bar ( a ) )

= دماي حداکثر ورودي کمپرسور ( K )

=  دماي هواي فشرده در مخزن هوا( K )

=  تفاوت فشار دستگاه بين زمان بي بار سازي و زمان باردهي

= حداکثر فرکانس =  ثانيه 30 / چرخه 1

رابطه زير ، فرمول ساده شده اي است که در فشار محيط 1 بار آتمسفري و تقريباً دماي ˚C  20 و زمان چرخه 30 ثانيه به کار مي رود .

V =

V    = حجم مخزن ذخيره هوا (  )

Q    =  ظرفيت بزرگترين کمپرسور ( / mm )

=   اختلاف فشار طراحي شده ( bar )

اگر مقدار زيادي از هواي فشرده در طول دوره هاي کوتاه مدت مورد نياز باشد ، مقرون به صرفه نسبت که کمپرسور يا شبکه لوله را بر طبق اين فرمول اندازه گيري کنيم . پس يک مخزن ذخيره هواي جداگانه نزديک مصرف کننده نصب مي شود و بر طبق حداکثر هواي خروجي اندازه گيري مي شود .

 در موارد بحراني تر ، يک کمپرسور پر فشار کوچک تر به همراه يک مخزن هواي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد و بدين ترتيب نياز به مقادير زياد هواي فشرده در طول دوره هاي کوتاه مدت بين فواصل طولاني را تأمين مي کند . سپس مي توان کمپرسور را براي مقدار مصرف ميانگين اندازه گيري کرد .

رابطه زير را مي توان براي چنين مخزن هوايي به کار برد :

V =   =

V = حجم مخزن ذخيره هوا   ( l )

Q = مقدار جريان هوا طي دوره تخليه  ( l / s )

t   = مدت دوره تخليه  ( s )

= فشار کاري معمولي در شبکه ( bar )

=  حداقل فشار براي عملکرد مصرف کننده( bar )

L  =  مراحل پر کردن هواي مورد نياز( 1 / چرخه کاري )

اين فرمول به اين نکته توجه نمي کند که کمپرسور مي تواند در طول مرحله تخليه کردن ، هوا را ذخيره کند . کاربرد رايج اين فرمول در به کار اندازي موتورهاي بزرگ کشتي است ، که در اين موتورها فشار پر کنندگي مخزن هوا 30 بار است .

3-6-2  طراحي شبکه هواي فشرده ( Design of the compressed air network ) در موتورهای الکتریکی

در تاٌسيسات کوچک تر مي توان از همان قطر لوله اي که به عنوان  لوله بالابر استفاده مي شود براي لوله توزيع استفاده نمود . در هنگام طراحي و برآورد شبکه ، اولين چيزي که بايد انجام داد اين است که فهرستي از تجهيزات به همراه تمام مصرف کننده هاي هواي فشرده را  تهيه و نقشه جانمائي آنها را مشخص نمايد . مصرف کننده ها در واحدهاي منطقي گروه بندي مي شوند و از طريق لوله توزيع يکساني تاٌمين مي شوند . سپس لوله توزيع توسط لوله هاي بالابر موجود از قسمت کمپرسور مرکزي تغذيه مي شود .

يک شبکه کمپرسور هواي فشرده بزرگتر مي تواند به چهار قسمت اصلي تقسيم شود : لوله هاي بالابر ، لوله هاي توزيع ، لوله هاي سرويس و اتصالات هواي فشرده . لوله هاي بالابر هواي فشرده را از قسمت کمپرسور مرکزي به محدوده مصرف منتقل مي کنند . لوله هاي توزيع هوا را در سرتاسر محدوده مصرف توزيع مي کنند . لوله هاي سرويس ، هوا را از لوله هاي توزيع به مکان هاي کاري تغذيه مي کنند . اتصالات هواي فشرده ، متصل کننده لوله سرويس و مصرف کننده هواي فشرده هستند .

3-6-3 برآورد ظرفيت شبکه هواي فشرده ( Dimensioning the compressed air network ) در موتورهای الکتریکی

فشاري که بلافاصله بعد از کمپرسور حاصل مي شود را هرگز نمي توان بطور کامل به کار برد ، بدين ترتيب ، بايد اتلافي را که توزيع هواي فشرده به همراه دارد محاسبه کنيد ، عمدتاً اصطکاک در لوله ها . بعلاوه ، کنترل و تغيير جهت جريان هوا در شيرآلات و خم هاي لوله رخ مي دهد . تلفاتي که به گرما تبديل مي شود ، باعث افت فشار مي شود که اين افت فشار را براي يک لوله مستقيم مي توان از فرمول زير محاسبه کرد :

 = 450 x

= افت فشار  ( bar )

=  هواي آزاد ، جريان هوا( l/s )

d =  قطر داخي لوله ( mm )

l =  طول لوله   ( mm )

p = فشار مطلق ابتدائي  ( bar (a) )

هنگام محاسبه قسمت هاي مختلف شبکه هواي فشرده مي توانيد از مقاديري که در زير ذکر شده است استفاده کنيد ، اين ارقام مربوط به افت فشار مجاز هستند :

افت فشار در لوله هاي سرويس         bar03/0

افت فشار در لوله هاي توزيع            bar 05/0

افت فشار در لوله هاي بالابر             bar02/0

افت فشار کلي در تاٌسيسات لوله کشي     bar10/0

طول هاي لوله مورد نياز براي بخش هاي متفاوت شبکه تخمين زده مي شوند ( لوله هاي بالابر ،توزيع ، سرويس ) . يک نقشه مقياس از طرح شبکه مي تواند مبناي مناسبي باشد . طول لوله از طريق اضافه کردن طول هاي معادل شيرها ، زانويي ها ، اتصال ها و غيره ، تصحيح مي شود ، همانطور که در شکل 36 : 3 ذکر شده است . هنگام محاسبه قطر لوله مي توانيد از يک جدول نمودارمحاسباتي ، همانطور که  در شکل 37 : 3 نشان داده شده است ، استفاده کنيد و بدين ترتيب بهترين قطر لوله مورد نياز را به عنوان جايگزيني براي فرمول ( شکل 36 : 3 ) بدست آوريد . بايد جريان ، فشار ، افت فشار مجاز و طول لوله مشخص شود تا محاسبه اي در رابطه با آنها صورت گيرد . سپس لوله اي استاندارد با
نزديک ترين قطر بيشتر براي تاٌسيسات انتخاب مي شود .

طول لوله هاي مورد نياز براي قسمتهاي مختلف تاٌسيسات را مي توان با استفاده از فهرستي از اتصالات و تجهيزات لوله کشي و نيز مقاومت جريان را که در اثر طول لوله ايجاد شده است ، محاسبه کرد . اين طول هاي ” اضافي ” لوله به طول لوله اوليه اضافه مي شوند . سپس اندازه هاي انتخاب شده شبکه دوباره محاسبه مي شوند تا اطمينان حاصل شود که افت فشار ، زياد نخواهد بود . در تاٌسيسات بزرگ بخش هاي خاص (  لوله سرويس ، لوله توزيع و لوله هاي بالا برنده )  بايد به طور جداگانه محاسبه شوند  .

3-6-4  اندازه گيري جريان ( Flow measurement  ) در موتورهای الکتریکی

جريان سنج هايي که به طور استراتژيکي ، در کمپرسور نصب مي شوند ، ميزان بدهکاري داخلي و بودجه اقتصادي مصرف هواي فشرده را در داخل شرکت نشان مي دهند . هواي فشرده يکي از فرآورده هايي است که در داخل کارخانه توليد مي شود و جزء هزينه هاي کارخانه محسوب مي شود . با چنين ديدگاهي ، اين موضوع براي همه جالب مي شود که مصرف را در بخش هاي مختلف کاهش دهند . جريان سنج هاي مدرني که امروزه در بازار يافت مي شود مي توانند تمام ارقام عددي را ارائه دهند ،    اين ارقام را مي توان يا به طور مستقيم مشاهده کرد و يا داده هاي اندازه گيري شده آن را مستقيماً به جداول بدهکاري کامپيوتر وارد نمود .

جريان سنج ها بطور کل نزديک به شيرهاي کنترل نصب مي شوند .جريان سنج هاي حلقوي به طريق خاصي عمل مي نمايند که جريان هاي رفت و بر گشت را اندازه گيري مي کنند .

3-7   کمپرسور هاي قابل حمل ( Portable compressors ) در موتورهای الکتریکی

3-7-1  بررسي کلي ( General ) در موتورهای الکتریکی

امروزه عملاً تمام کمپرسور هاي قابل حمل شامل يک کمپرسور مارپيچي روغنکاري شونده به همراه يک موتور ديزلي هستند . کمپرسور هاي روغنکاري شونده به عنوان مثال فقط با امور خدماتي در صنعت فرايند به کار مي روند .

3-7-2 خروج گاز و سر و صدا  ( Noise and gaseous emissions ) در موتورهای الکتریکی

طرح هاي مدرن کمپرسور هايي که با موتور ديزلي به راه انداخته ميشوند ، بر طبق استاندارهاي
کاربردي EU ( ISO 84 /536 / EC )   داراي سطح صداي خيلي پاييني هستند و بنابراين مي توان از آنها در مناطق پرجمعيت نزديک به بيمارستان و غيره استفاده کرد .

طي چند سال گذشته اقتصاد سوخت بطور چشمگيري به واسطه هواسازهاي مارپيچي و از طريق موتورهاي ديزلي توسعه يافته است . خصوصاً در رابطه با حفاري چاه ، که از کمپرسورها در مدت زمان طولاني استفاده مي شود . در حال حاضر ، موتور هائي وجود دارند که انتشار گاز خروجي آنها با شرايط لازم الاجراي استاندارد Euro – 1  مطابقت دارد .امروزه پيمانکاراني که در شهر هاي بزرگ کار ميکنند از ماشين آلاتي استفاده مي کنند که با اين استاندارد مطابقت داشته باشد .

3-7-3 دامنه فشار ( Pressure range ) در موتورهای الکتریکی

کمپرسور هاي قابل حمل مدرن کاملاً مقرون به صرفه وداراي قابليت اطمينان اجرايي بالا ، ويژگي هاي سرويس دهي خوب ، ابعاد فشرده و وزن کل پاييني هستند . بدنه آنها طوري طراحي شده است که مي توانند با سرعت   km/h30 يا
km/h80  حمل شوند . اين کمپرسورها همانند کمپرسورهاي ثابت ، داراي تجهيزات کمکي هستند ، از جمله پس سرد کن ها ، بسته هاي متفاوت فيلتر ( فيلتر هاي گرد و غبار ، کربن و غيره ) ، سيستم هاي پس گرمايش و سيستم هاي روغنکاري. همچنين آنها داراي تجهيزات راه اندازي سرد و يک ژنراتور 400 V / 230 V مي باشند . ژنراتورهاي ديزلي قابل حملي نيز وجود دارند که به همين نحو براي کمپرسور هاي قابل حمل ساخته مي شوند و مقدار توان مورد نياز بيشتري را فراهم مي آورند . دامنه هاي توان از  kVA10 تا مقادير بالاتر متفاوت است .

موتورهای الکتریکی

موتورهای الکتریکی