مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین

41- مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین

      مقاومت ویژه خاک در درجه اول بستگی به جنس آن و سپس رطوبت و دما دارد.

411- مقاومت ویژه انواع خاک

در جدول شماره 4-1 مشخصات انواع عمده خاکهای موجود در طبیعت نشان داده شده است. لازم است توجه شود که در هر حال مقاومت ویژه خاک، طبیعتی الکترولیتی دارد و لذا مقدار رطوبت و ترکیب و غلظت مواد شیمیایی و نمکهای حل شده در آب آن، در مقاومت ویژه تاثیر فراوان دارند. همچنین دانه بندی و نحوه پخش دانه ها و تراکم آنها نیز بر مقاومت ویژه تاثیر فراوان دارند. با توجه به مطالب گفته شده، نظر به اینکه این عوامل جنبه محلی داشته و بعضی از آنها نیز تغییرات فصلی دارند، از جدول 4-1 می توان فقط به عنوان راهنما استفاده نمود.

مقادیر واقعی مقاومت ویژه را باید با اندازه گیری محلی آن، بخصوص در مواردی که خاک دارای طبیعتی چینه ای و مطبق باشد، بدست آورد.

جدول 4-1 نمونه هایی برای مقاومت ویژه خاکm)  p(

 

نوع خاک

 

 

 

شرایط جوی
ریزش باران: عادی و زیاد

(پیش از 500 میلیمتر در سال)

ریزش باران: کم و شرایط کویری (کمتر از 250 میلیمتر در سال)
مقدار احتمالی گسترده مقادیرواقعی گسترده مقادیر واقعی
خاکهای رسوبی و

رسهای سبک

 

5

بستگی به آب

محل دارد

بستگی به سطح اب

محل دارد

خاکهای رسوبی باستثنای

انواع رسوبی

 

10

5 تا 20 10 تا 100
مارلها 20 5 تا 20 50 تا 300
سنگ آهک نوع متخلخل

(گچ)

50 30 تا 100 50 تا 300
سنگهای ماسه ای

متخلخل

100 30 تا 100  
کوارتزیت

سنگ آهک متراکم یا

بلوری (مرمر)

300 100تا 100  
سنگهای رسی 1000 100 تا 3000 1000 و بیشتر
گرانیت 1000    
 گنیس ها و شیست ها

سنگهای آذرین

 

2000

  1000و بیشتر

 

412- تاثیر دما بر مقاومت ویژه

       دمای خاک بر مقاومت ویژه بی تاثیر نیست ولی اهمیت ان بیشتر برای دمای انجماد و یا پایین تر از آن است و به این جهت است که نصب الکترود باید در عمقی که سرمای انجماد نتواند به ان نفوذ کند، انجام شودف از این رو توصیه می شود در همه حال (جز مناطق حاره) یک متر اول عمق الکترود در مقدار مقاومت آن به حساب آورده نشود.

413- انتخاب محل احداث الکترود زمین

      در حالی که طبیعت اصلی و مشخصه های خاک یک منطقه را نمی توان کلاً تغییر داد، با انتخاب محلی مناسب برای نصب الکترود و بکارگیری روشهای آماده سازی آن، می توان به نتیجه ای بهینه دست یافت. در عمل، محل احداث اتصال زمین یا محدوده آن را به ندرت می توان انتخاب نمود زیرا عوامل خارج از کنترل متخصص برق، محل احداث را مشخص می کند. به هر حال در مواردی که ممکن باشد، محل احداث الکترود اتصال زمین باید به نحوی انتخاب شود که بسه ترتیب اولویت یکی از زمینهای زیر را شامل شود:

  • زمین باتلاقی؛
  • زمین رسی یا چمنزار؛
  • زمین رسی مخلوط با کمی ماسه؛
  • زمین رسی مخلوط با سنگریزه و شن و ماسه؛
  • شن تر یا نمناک یا پیت.

و در مقابل باید سعی شود از احداث الکترود اتصال زمین در زمینهای زیر خودداری شود:

  • زمینهای خشک ؛
  • زمینهای ماسه ای و شنی؛
  • زمینهای دارای انواع سنگهای سخت مانند گرانیت و غیره؛
  • زمینهای که درآنها لایه سنگی گسترده ای در عمق کمی نسبت به سطح زمین قرار دارد.

بهتر است زمین انتخاب شده، دارای زهکشی طبیعی نباشد، ولی انتخاب زمینی که اشباع بوده یا مملو از آب باشد، جز در مورد ماسه و شن لازم نخواهد بود. رطوبت بیش از 20%(حداکثر) در زمینهای معمولی تاثیر قابل ملاحظه ای در جهت کم کردن مقاومت نخواهد داشت. همچنین باید از محلهایی که در معرض شسنشو قرار دارند(مانند بستر نهرها و نظایر آن) اجتناب نمود زیرا جریان پیوسته آب ممکن است املاح مفید را شسته و از منطقه استقرار الکترود دور کند.

در صورت روبرو شدن با خاک دستی ، لازم است تا رسیدن به عمق خاک بکر و بیشتر پیش رفت. زیرا خاک دستی قابل اطمینان نبوده و در احداث الکترود زمین نباید به حساب آورده شود.