روش های حفاظت در برابر برق گرفتگی

مدار برق گرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده

مدار برق گرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده

 

مدار برق گرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده

مدار برق گرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده

 

مدار برق گرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده :

 

حالت 4 مدار برق گرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده – انسان – هادی بیگانه است.

 

شکل 6P1 -3- مسیر (A-C1-C2-D)

  • یک دست فرد با یک قسمت برقدار در تماس است. (نقطه A، فاز L3 از طریق بدنه)
  • دست دوم فرد با یک هادی بیگانه (لوله فلزی) در تماس است. (نقطه C1)

در این حالت مانند حالت 2، دو امپدانس وجود دارند:

یادآوری های ذیل بخش 6P1-3 در این مورد نیز صادقند.

6P1 -5 – حالت عمومی مدار برق گرفتگی در حالت کل

 6P1 -4 ، یک شکل کلی از حالت هایی است که در هنگام برق گرفتگی ممکن است پیش آیند.

 

دو نکته : ( مدار برق گرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده )

   یادآوری1- همانطور که در 6P1-3 هم اشاره شده است، نباید تصور شود که ولتاژهای همیشه پس از تماس انسان با قسمت برقدار و یا هادی بیگانه برقدار می شوند. ممکن است این ولتاژها در اثر بروز سانحه یا هر اتفاق دیگری تشکیل شوند و اگر شخصی تحت تاثیر ولتاژ یا ولتاژ قرار گیرد و اگر مقدار آن از مقدار بی خطر یا مجاز تجاوز کند، دچار حالت برق زدگی شود.

یادآوری2- در بعضی موارد نادر، با وارد شدن امپدانس بدن انسان ، ممکن است تغییراتی در مقادیر ولتاژهای قبل از تماس انسان با آنها، پیدا شوند اما چون این امپدانس نسبت به سایر مقاومت ها بزرگتر است معمولا تغییرات پیش آمده در ولتاژها ناچیز می باشند.

 

حفاظت افراد در برابر خطر برق گرفتگی

روش های حفاظت در برابر برق گرفتگی و آتش سوزی

در بحث حفاظت اشخاص در برابر برق گرفتگی ابتدا به معرفی خطرات ناشی از برق و انواع برق گرفتگی می پردازیم. خطرات عمده ناشی از برق شامل دو مورد است:

  • برق گرفتگی
  • آتش سوزی

حفاظت اشخاص در برابر خطر برق گرفتگی

عامل مؤثر خطر برای انسان یا هر موجود زنده دیگر در تأسیسات الکتریکی (کارخانجات و منازل و…) جریان است. البته وجود اختلاف پتانسیل که باعث عبور این جریان می شود نیز مهم است. در سیستم های فشار ضعیف و در هنگام برق گرفتگی، عبور جریان های از ۰٫۱ آمپر به بالا از قلب، خطر جانی به دنبال دارد. آزمایش ها و بررسی های مختلف نشان می دهد که:

– جریان های تا ۰٫۰۲ آمپر برای انسان قابل تحمل است.

– جریان های تا حدود ۰٫۰۵ آمپر خطرناک است.

– جریان های از ۰٫۱ آمپر به بالا خطر جانی دارد.

در صورت اتصال یک فاز به بدنه هادی دستگاه، اختلاف پتانسیلی بین بدنه و زمین به وجود می آید. حال اگر شخصی بدنه دستگاه را لمس نماید، بین محل تماس بدن این شخص و زمین ولتاژی به وجود می آید که ولتاژ تماس نامیده می شود.

با توجه به اینکه معمولاً مقاومت بدن یک شخص بین ۱۳۰۰ تا ۳۰۰۰ اهم است و جریان بیش از ۵۰ میلی آمپر (۰٫۰۵ آمپر) برای بدن انسان خطراتی در بر دارد، بنابراین می توان ولتاژ قابل تحمل برای انسان را با ضرب نمودن مقاومت بدن در جریان خطرناک برای بدن، محاسبه نمود.

روش های حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی 

( مدار برق گرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده )

برق گرفتگی در دو حالت ممکن است رخ دهد:

  • برق گرفتگی ناشی از تماس مستقیم : به برق گرفتگی در اثر تماس مستقیم با قسمت های برق دار تأسیسات برقی گفته می شود. در واقع مانند زمانی که فرد مستقیماً با فاز تماس پیدا کند.
  • برق گرفتگی ناشی از تماس غیر مسقیم : به برق گرفتگی در اثر تماس با بدنه های هادی یک وسیله برقی یا قسمتی از تجهیزات گفته می شود. مانند زمانی که بدنه فلزی دستگاه در اثر اتصال با فاز برق دار شده و فرد بدنه دستگاه را لمس می کند.

مدار برق گرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده / مدار برق گرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده / مدار برق گرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده