جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته

مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته بطور کلی مدارهای هیدرولیک به دو دسته مرکز باز و مرکز بسته، تقسیم می شوند. این نوع مدار معمولاً توسط سو پاپهای کنترل جهت طراحی میشود. در مدارهای مرکز باز، در حالت خنثی یعنی زمانیکه از جریان روغن ارسالی از پمپ استفاده نمی شود جریان روغن از سوپاپ […]