جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

مخزن غیر فشاری

7-3-1 مخزن غیر فشاری همانطور که از نام آن پیداست این مخزن بر اساس فشار تنظیم نشده است. به این معنا که فشار درون مخزن از فشار جو(اتمسفر) بیشتر نخواهد شد، کاربرد این نوع مخازن در سیستم های هیدرولیکی زیاد است. این مخزن ها مجهز به یک منفذ هستند که از افزایش فشار نسبت به […]