مخازن فشار

British standard  BS – EN

     286-4:1995   استاندارد بريتانيايي

استانداردهای مخازن فشار – مخازن فشار آلیاژ آلومینیوم

طراحي مخازن فشار نسوز ساده حاوي هوا يا نيتروژن

قسمت .4 مخازن فشار آلياژ آلومينيوم كه براي تجهيزات ترمز هوا و تجهيزات كمكي پنوماتيكي براي نقاله ريل دار راه آهن .

سازمانهاي مشاركت كننده   BS EN 286-4:1995

كميته اروپائي استاندارد سازي ، كه تحت نظارت آن اين استاندارد اروپائي تهيه شده است و داراي سازمانهاي بين المللي كشورهاي اروپاي شرقي زير مي باشد :

اتريش ، بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، يونان ، ايسلند ، ايرلند ، ايتاليا ،‌ لوكسامبورگ ، هلند ، نروژ ، پرتغال ، اسپانيا ، سوئد ، سوئيس ، بريتانياي كبير .

اين استاندارد تحت نظارت هيات مهندسي منطقه اي تهيه شده و به مسئوليت هيات استاندارد انتشار يافته است و در تاريخ 5 فوريه 1995 به اجرا در آمده است .

مندرجات                                                                                                                              صفحه

سازمانهاي مشاركت كننده                                                                                      داخل جلد پيشين

پيشگفتار ملي                                                                                                                I

پيشگفتار                                                                                                                           2

متن EN 286-4                                                                                                                       3

مسئول كميته ملي (اطلاعاتي) ضميمه NA                                                                          3

مراجع متقابل ملي (اطلاعاتي) ضميه NB                                                                    داخل جلد پشتي

پيشگفتار ملي

اين استاندرد تحت نظارت كميته سياست گذاري استانداردهاي مخازن فشار تهيه شده است و نسخه انگليسي EN 286-4 :1995 مخازن فشار نسوز ساده حاوي هوا يا نيتروژن .

قسمت 4 : طراحي مخازن فشار مخازن آلومينيوم تجهيزات ترمزهوا و تجهيزات كمكي پنوماتيك براي نقاله ريل دار راه آهن كه توسط كميته اروپائي استاندارد سازي ( CEN ) منتشر شده است .

EN 286-4 در نتيجه بحث هاي بين المللي كه بريتانيا در آن نقش موثري داشت ايجاد شده است . مطابقت با يك استاندارد بريتانيايي به خودي خود مصونيت از وظايف قانوني را ايجاد نمي كند .

استاندارد اروپائي  EN 286-4 در  مخازن فشار

سپتامبر 1994

اين استاندارد اروپائي توسط CEN در تاريخ 1994-09-09 تاييد شده است . اعضاء CEN ملزم به تطابق با قواعد داخلي CEN/CENELEC مي باشند كه شرايط اعطاء اين استاندارد اروپائي را به شكل استاندارد ملي بدون هيچ تغيير تصريح مي كند .

ليستهاي جديد و مراجع فهرستي مربوط به چنين استانداردهايي ممكن است بنابه درخواست دبيرخانه مركزي يا هر عضوي از CEN فراهم شود .

استانداردهاي اروپائي در سه نسخه رسمي ( انگليسي ، فرانسه ، آلماني ) وجود دارد . نسخه اي به هر زبان ديگري با ترجمه اي به مسئوليت هر عضوي از CEN به زبان خودش انجام مي شود كه به دبيرخانه مركزي اطلاع داده مي شود كه همان حالت نسخه هاي رسمي را دارد .

اعضاء CEN اعضاء استاندارد بين المللي از كشورهاي استراليا ،‌ بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، يونان ، ايسلند ، ايرلند ، ايتاليا ، لوكسامبورگ ، هلند ، نروژ ، پرتغال ،‌ اسپانيا ، سوئد ، سوئيس و بريتانيا مي باشد .

EN 286-4 : 1994

پيش گفتار

اين استاندارد اروپائي براساس CEN/TC45 ، مخازن فشار نسوز ، آماده شده است كه در اين رابطه دبيرخانه توسط BSI برپا شده است .

اين استاندارد اروپائي به جهت دستوري كه به CEN توسط كميسيون اروپائي و انجمن تجارت آزاد اروپائي و شرايط الزامي حمايت هاي دستورالعمل هاي EC داده شده است ، آماده شده است .

اين قسمت يكي از چهار سري مي باشد ، قسمتهاي ديگر شامل :

قسمت :1 طراحي ، توليد و آزمايش

قسمت :2 مخازن فشار براي ترمز هوا و سيستمهاي كمكي براي وسايط نقليه موتوري و تريلرها

قسمت :3 مخازن فشار استيل كه براي تجهيزات ترمز هوا و تجهيزات كمكي پنوماتيك نقاله ريل دار راه آهن طراحي شده است اين استاندارد اروپائي به صورت استاندارد ملي ، يا به صورت انتشار يك متن همانند يا ظهرنويسي در اواخر مارس 1995 ارائه شود .

مطابق با قواعد داخلي CEN/CENELEC كشورهاي زير ملزم به اجراء اين استاندارد اروپائي مي باشند :

استراليا ، بلژيك ، دانمارك ، ايرلند ، فرانسه  ، آلمان ، يونان ، ايرلند ، ايسلند ، ايتاليا ، لوكسامبورگ ، هلند ، نروژ ، پرتغال ، اسپانيا ، و بريتانيا .

مندرجات                                                                                                                                        صفحه

پيشگفتار                                                                                                                         2

1 حوزه                                                                                                               3

2 مراجع اصلي                                                                                                       3

3 نمادها                                                                                                              4

4 مواد                                                                                                                4

5 طراحي                                                                                                             5

6 برجستگي (دهانه هاي) فاضلاب و بررسي                                                                    13

7 علامت گذاري                                                                                                    13

8 حفاظت خوردگي                                                                                                 13

9 ويژگيهاي فرآيندهاي جوش                                                                                    14

10 ويژگيهاي اپراتورهاي جوش كاري و جوشكارها                                                            14

11 آزمايش كردن مخازن                                                                                         17

12 روشهاي تاييد                                                                                                   24

13 اطلاعاتي كه در زمان دعوت به مناقصه و سفارش تهيه شده است .                                   24

14 انتقال                                                                                                            24

15 سند سازي به همراه مخزن                                                                                   24

ضميمه A (اصلي) بررسي                                                                                         25

ضميمه B (اصلي) اعلام نظارت انطباقي                                                                        25

ضميمه C (اصلي) طراحي و توليد برنامه زمان بندي (جدول)                                              27

ضميمه D (اصلي) بررسي مدل (نوع)                                                                           27

ضميمه E (اصلي) محتواي ركورد توليد                                                                         28

ضميمه F (اطلاعاتي) سرهمبندي وسايط نقليه                                                               28

ضميمه G (اطلاعاتي) نظارت خدماتي مخازن                                                                 31

1 حوزه در مخازن فشار

1.1 اين قسمت از استاندارد اروپائي براي مخازن فشار آلومينيومي نسوز ساده كه در اين استاندارد به عنوان مخازن به آن اشاره مي شود بكار مي رود كه براي تجهيزات ترمز هوا و تجهيزات كمكي پنوماتيك ريلي راه آهن بكار مي رود . ( ببينيد 1.6 )

1.2 مخازن اين استاندارد :

(a از يك لايه يا محفظه ساخته شده است .

(b از آلياژ آلومينيوم ساخته شده است .

(c بوسيله جوشكاري ساخته شده است .

(d در حداكثر فشار كاري 10 bar بكار مي رود .

(e محصول حداكثر فشاركاري (bar) و حجم (litre) (500bar litres<PV≤10 000bar litters

(f از يك بخش سيلندري مقطع عرضي حلقوي ساخته شده كه محفظه (پوسته) از لحاظ ظاهري ، با دو ته (نوك) ديش شده محدب (torispherical) كه دو انتها با محور چرخش مشابه هستند . اين استاندارد در مورد مخازني كه با يك يا دو انتهاي مسطح يا مخازني كه از چندين قسمت يا كوپه ساخته شده باشد ؛

(g محاسبه شده با يك فشار طراحي P ( ببينيد 5.1.4.2 )

(h طرح ريزي شده براي دماي كاري بين -50°C و ] در مورد درجات خاص آلياژ آلومينيوم +65°C [ +100°C (ببينيد 4.1.1 ) ؛

(J بوسيله ريسمان به مخازن بسته شده ؛

1.3 در سرويس يا تعمير عادي ، فشار آني 1 BAR ، از حداكثر فشار كاري مجاز مي باشد (10% of Ps)

1.4 اين قسمت از اين استاندارد اروپائي براي مخازن خاص ، از اتصال ورودي تا اتصال خروجي و به همه اتصالات ديگر و لوازم متعلق به مخازن .

1.5 اين قسمت از اين استاندارد اروپائي شرايطي را براي محاسبه ارائه مي دهد تا در ، طراحي ، ساخت ، بازرسي در مدت ساخت و تاييد مخازن و لوازم براي سرهمبندي مخزن مطابق با آن عمل شود . اين شرايط را نمي توان با تمام جزئيات براي تضمين طرز كار خوب يا ساختن صحيح نوشت . هر توليد كننده مسئول انجام تمام مراحل ضروري براي اطمينان حاصل كردن از اينكه كيفيت طرزكار و ساختن به همان گونه اي است كه با مهندسي صحيح تطابق داشته باشد .

(a در ضميمه f ، توصيه هايي براي سرهمبندي ماشين آلات ؛

(b در ضميمه g ، توصيه هاي براي نظارت تعمير مخازن ؛

1.6 شرايط اين قسمت از اين استاندارد اروپائي براي مخازني كه براي سوار شدن در وسايط نقليه ريلي به كار رفته در شبكه هاي ملي اصلي ،‌شبكه هاي ارتباطي شهري ، راه آهن زيرزميني ، تراموي ، شبكه هاي اختصاصي ( شبكه هاي منطقه اي ، راه آهن شركتها و … ) بكار مي رود.

2 مراجع اصلي در مخازن فشار

اين استاندارد اروپائي به وسيله مراجع تاريخ دار و بدون تاريخ و انتشارات ديگر ثبت مي شود . اين مراجع اصلي در  قسمت هاي مناسبي در متن قرار مي گيرد و انتشارات ازاين به بعد ليست ميشود . در مورد مراجع تاريخ دارد ، تصحيحات بعدي و تجديد چاپ هر يك از اين انتشارات فقط وقتي كه به وسيله تصحيح يا تجديد چاپ در انتشارات ثبت شود ، در اين استاندارد اروپائي بكار مي رود .

EN 287-2 امتحان تاييد جوشكارها – جوشكاري ذوبي –

قسمت :2 آلومينيوم و آلياژ آلومينيوم

EN 288-1 خصوصيات وتاييد روشهاي جوشكاري مواد فلزي – قسمت :1 قوانين كلي براي جوش ذوبي .

قسمت :2 خصوصيات روش جوشكاي ARC

EN 288-4 خصوصيات و تاييد روش هاي جوشكاري مواد فلزي – قسمت :4 آزمايشات روش جوشكاري ARC آلومينيوم و آلياژ آن.

EN 10025 محصولات نورد شده داغ (hot rolled) فولاد سازه اي غيرآلياژي – شرايط تحويل فني .

En 26520 درجه بندي نقص و عيب در جوش هاي ذوبي فلزي ، به همراه توضيحات

Iso 209-1 آلومينيوم كار شده و آلياژ آلومينيوم – تركيب شيميايي و اشكال محصول

قسمت :1 تركيب شيميايي

Iso 209-2 آلومينيوم كار شده و آلياژهاي آلومينيوم – تركيب شيميايي و اشكال محصول –

قسمت :2 فرم هاي محصولات

Iso 228-1 رزوه لوله جائيكه اتصالات بي مك (فشار ناپذير) روي رزوه ها ساخته نمي شود

قسمت :1 طراحي ، ابعاد و تلرانس

Iso 261

دندانه پيچهاي متري همه منظوره iso – طرح كلي .

Iso 1101

طراحي هاي فني – تلرانس هندسي – تلرانس شكل ، جهت يابي ، موقعيت و بيرون زدگي (run out) موارد كلي ، تعاريف ، نمادها ، نشانه هاي روي طراحي ها .

EN 286-4 : 1995

ISO 2081 پوشش هاي فلزي – پوشش آبكاري الكتريكي روي بر روي آهن يافولاد .

ISO 2107 آلومينيوم ، منيزيم و آلياژهاي آن – طراحي هاي حرارتي

ISO 2437 اجراء توصيه ها در مورد بررسي اشعه X جوش ذوبي اتصالات لب به لب آلومينيوم و آلياژهاي آن و منيزيم و آلياژهاي آن 5 تا  50 ميليميتري آن .

ISO 4520 پوششهاي تبديلي كرمات بر روي آبكاري الكتريكي شده و پوشش هاي كادميوم (cadmium)

ISO 6361-2 آلومينيوم كار شده و ورق آلياژ آلومينيوم ، تسمه و صفحه (stripand plate)

قسمت :2 خصوصيات مكانيكي

ISO 6362-2 آلومينيوم كار شده و ميله ها ، لوله ها و پروفيل هاي آلياژي از قالب در آمده .

قسمت :2 خصوصيات مكانيكي

3 نمادها

در مورد اهداف اين استاندارد نمادهاي زير بكار مي رود :

A انبساط در شكست %

Afbمساحت موثر سطح مقطعي بعنوان توازن دهانه (برجستگي) (boss) mm2     

Afp مساحت موثر سطح مقطعي صفحه تقويتي  mm2

Afsمساحت موثر سطح مقطعي محفظه   mm2

Apمساحت ناحيه تحت فشار  mm2  

C قدر مطلق منفي علتش تلرانس در صفحات همان طور كه در استاندارد گفته شد . mm

DOشعاع خارجي محفظه مخزن  mm

Dibشعاع داخلي دهانه يا برجستگي  mm

Dobشعاع خارجي دهانه يا برجستگي mm

E ضخامت اسمي ديواره  mm

Ecضخامت محاسبه شده  mm

Echضخات محاسبه انتها يا نوك   mm

Ecsضخامت محاسبه شده محفظه  mm

Ehضخامت اسمي انتها يا نوك mm

Erbضخامت ديواره دهانه يا برجستگي سهيم در استحكام mm

Erpضخامت ديواره صفحه تقويتي سهيم در استحكام mm

F تنش اسمي طراحي  N/mm2  

Fbتنش مجاز دهانه يا برجستگي N/mm2  

G ضخامت گلوئي جوش  mm

H ارتفاع نهائي قسمت ديش شده انتها يا نوك (شكل 3 را ببينيد ) mm

H1ارتفاع نهايي قسمت سيلندري انتها يا نوك mm ( شكل 3 را ببينيد )

H2ارتفاع داخلي قسمت ديش شده انتهايا نوك mm ( شكل 3 را ببينيد )

Kcضريب طراحي كه تابعي (عملكردي) از فرآيند جوش كاري طولي كلي مخزن مي باشد .

L1فاصله بين محور يك سوراخ تخليه  نوك يك مخزن mm

Lrbطول دهانه يا برجستگي سهيم در استحكام mm

Lrbiطول دهانه يا برجستگي مصور داخلي سهيم در استحكام mm

Lrpطول صفحه تقويتي سهيم در استحكام ، كه در طول سطوح مياني اندازه گيري مي شود . mm

Lrsطول محفظه صهيم در استحكام ، در طول سطح مياني اندازه گيري ميشود. mm

P فشار طراحي كه تابعي از حداكثر فشار كاري ، فرآيند جوش كاري و بازرسي انجام شده bar

Psحداكثر فشار كاري <1  bar

R شعاع داخلي قسمت كروي يك تريانوك

Riشعاع داخلي موضعي در موقعيت سوراخ (دهانه) مورد بحث

Rmحداقل مقاومت كششي كه توسط توليد كننده يا بوسيله استاندارد تعيين كننده مواد معين مي شود .

Rpo,2حداقل تنش گواه  N/mm2

R شعاع داخلي قسمت كروي نوك ياانتها mm

Tminحداقل دماي كاري   °C

Tmaxحداكثر دماي كاري °C

V حجم مخزن  l

4-  مواد در مخازن فشار

4.1 بخشهاي تحت فشار

آلياژهاي آلومينيوم بكار رفته در ساخت قطعات (بخشهاي) تحت فشار قرار گرفته مخازن بايد داراي شرايط ذيل باشد :

(a Rm ≤350 N/mm2  

(b انبساط بعد از شكست A بايد به اين صورت باشد :

– در صورتيكه قطعه آزمايشي به موازات جهت غلتش قرار گيرد ، ;≥16%

– در صورتيكه قطعه آزمايشي عمود بر جهت غلتش قرار گيرد .≥14%

4.1.1 محفظه و نوكها يا انتها ها

محفظه يا نوك ها بايد از ورقه يا نوار آلومينيومي يكي ازدرجات مشخص شده در جدول 1 ساخته شده باشد .

4.1.2 برجستگي هاي بازرسي ، شاخه هاي اتصال لوله ها ، برجستگي هاي فاضلاب

برجستگي ها بايد از لوله ها يا نوارهاي آلياژ آلومينيوم 5754 يا 5083,5086,5454  در شرايط m مطابق با ISO:6362 قسمت 2 ساخته شود .

4.2 قطعات يا بخشهاي تحت فشار قرار نگرفته .

قسمتهاي اضافي كه بايد به مخزن جوش داده شود اما به مقاومت آن ارتباطي ندارند بايد از آلياژ آلومينيوم مطابق با آلياژ آلومينيومي كه از آن قسمتهاي تحت فشار قرار گرفته مخزن ساخته شده است . تجزيه و تحليل و توليد آلياژ آلومينيوم بايد مطابق با شرايط زير باشد :

Rm≤350 N/mm2  

– cu≤0,5% , zn≤0,25%

4.3 مواد جوشكاري

مواد پركننده و ذوب كننده هاي گازي بايد با فلز اصلي متناسب باشد .

درجات توصيه شده مواد پركننده بكار رفته بايد 5356 , 5183 باشد . اين درجات بايد با جوشكاري درجات ليست شده در 4.1 , 4.2 تناسب داشته باشد . درجات سيليسيوم بايد بكار رود . تناسب محصولات جوشكاري در طي توصيف مراحل شرح داده شده در بند 9 متفاوت است .

5 طراحي در مخازن فشار

5.1 محفظه و نوكها

5.1.1 كلي

مخازن داراي اشكال هندسي ساده هستند و از بدنه سيلندري سطح مقطع مدور و دو نوك محدب كه به بيرون ديش شده تشكيل شده است .

در طراحي مخازن بايد شرايط تعمير و نگهداري و نصب در نظر گرفته شود . شرايط تعمير و نگهداري و نصب بايد توسط توليد كننده به مصرف كننده ارائه شود . ( بند 13 را ببينيد . )

توجه : نمونه هاي شرايط نصب و نگهداري در ضميمه اطلاعاتي g , f ارائه شده است .

5.1.2 طراحي محفظه

محفظه ها كلا از يك ورقه تك ساخته شده است . در صورتيكه محفظه از چندين قسمت جوش شده ساخته شده باشد ،‌كثرت جوش هاي مدور بايد به حداقل برسد .

جوش طولي شيارهاي قطعات (بخشها) محفظه بايد :

– نبايد بر روي قسمت پايين تر مخزن كه با زاويه 30° در هر طرف ا زمحور عمودي مشخص مي شود . ( شكل 1 را ببينيد ) ؛

– به مقدار لازم از هم دور باشد كه زاويه اي بزرگتر از 40° را تشكيل دهد . (نمونه شكل 2 را ببينيد) از تمام جوش ها ، حتي به صورت موقتي ، بيرون درزهاي طراحي شده واقع شده ممانعت مي شود .

مواد آلياژ آلومينيوم

طراحي دما (3

دما °C

حداكثر دما °C

طراحي درجه سختي

ركورد بين المللي

طراحي

ISO

100

65

50

20

100

50

20

حداقل تنش طراحي N/mm2

حداقل تنش گواه N/mm2

42

42

54

544)

724)

465)

465)

545)

585)

745)

48

48

54

60

75

48

48

54

60

75

70

70

90

90(4

120(4

80

80

90

100

125

80

80

90

100

125

100

100

100

65

65

0

0

0

0

0

5049

5754

5454

5086

5083

AIMg2Mn0,8

AIMg3

AIMg3Mn

AIMg4

AIMg4,5Mn0,7

(1 طراحي ISO و ركورد ثبت شده بين المللي ببينيد ISO 209 : قسمتهاي 1,2  .

(2 طراحي يكنواخت ، ببينيد ISO 2107 را .

(3 در مورد درون يابي خطي دماهاي طراحي مياني ممكن است بكار رود .

(4 در مورد اهداف درون يابي كه بعنوان اندازه دمايي °C 65 بكار مي رود .

(5 مقدار درون يابي شده .

5.1.3 طراحي نوك ها

5.1.3.1 شكل و ابعاد نوكها

نوكهاي محدب بايد از يك ورق ساخته شود . ديش كردن وفلانج كردن بايد بوسيله روش شكل دهي مكانيكي انجام شود ، بعنوان مثال بوسيله پرس كردن يا چرخاندن . شكل دهي دستي مجاز نمي باشد.

نوك محدب بايد داراي شرايط شكل 3 و جدول 2 باشد .

جدول 2 . ارتفاع قسمت سيلندري نوكها

ابعاد به ميلي متر

10

8

6

5

4

3

eh

40

32

24

20

16

12

H1min

50

40

25

H1max

5.1.3.2 عمليات حرارتي بعد از شكل دهي

پارامترهاي عمليات حرارتي بعد از شكل دهي نوكها انجام شده را نمي توان در اين استاندارد مطابق با معيارهاي زير بررسي كنيد :

– درجه آلياژ آلومينيوم ؛

– نوع كوره (به استثناء جهت گردش ، انتقال گرما و غيره )

– فرآيند شكل دهي ( طراحي سرد يا گرم ).

دماي حرارتي نبايد بر سوپاپهاي Rpo,2 و Rmبكار رفته در محاسبه ضخامت را تحت تاثير قرار دهد . بعلاوه ، بعداز دماي حرارتي مواد بايد داراي شرايط ذيل باشند :

– Rm ≤ 350  N/mm     مقاومت كششي

– A ≥ 16%    انبساط بعد از شكست

تناسب پارامترهاي عمليات حرارتي بايد زمانيكه ركورد توليدي مراحل تصديق شده ارائه مي شود بايد با بررسي تاييد شده بدنه كنترل شود.

5.1.4 محاسبه محفظه و ضخامت انتها در مخازن فشار

5.1.4.1 موارد كلي در مخازن فشار

E ضخامت اسمي محفظه و نوكها بايد به اين صورت باشد . e≥ec+c

مقدار يا حجم ecدر هيچ يك از موارد از 3mm كمتر نباشد . توليد كننده بايد ترميمي را براي رقيق سازي ناشي از فرآيند توليد بكار ببرد .

Ecs   5.1.4.2 محاسبه ضخامت محفظه ecs =   PDO    + KC

                                                              20F+P

حداقل تنش طراحي را با استفاده از جدول 1 مي توان تعيين كرد .

توجه : آن از استانداردهايي كه اين قسمت كه O , 3Rm  هميشه بزرگتر از o , 6Rpo,2است بدست آمده است .

(a مورد 1 : p≥1,15Ps , Kc = 1    براي جوش كاري اتوماتيك و زمانيكه آْزمايشات مطابق با 11.1.2.1 انجام مي شود ؛

(b مورد :2 P≥1,3 Ps , Kc = 1 درمورد جوش كاري اتوماتيك و وقتيكه آزمايش مطابق با 11.1.2.2 انجام شود.

(c مورد :3 P≥ 1,25 Ps , Kc = 1,5 در مورد جوش كاري هاي غيراتوماتيك و هنگامي كه آزمايشات مطابق با 11.1.1 انجام شود.

5.1.4.3 محاسبه ضخامت نوكها ech و ضخامت نوكها بايد به صورت زير محاسبه شود :

(a انتخاب مقادير f جدول 1 و با P=Ps، محاسبه P/10f

(b محاسبه he/do با he از سه مقدار زير :

H,    Do2     , √ Do(r+ech)

    4(r+ech)             2

در صورتيكه

Ech = ecs  ;

h = eh + h2

    = eh + Do – √(Do-r)2– (Do/2-eh-r)2

در نظر بگيريد . (eh = ecs + 0,3)

توجه : 0,3 تولرانس غلتش منفي براي ورق مي باشد .

(c ech/Do را از شكل 4 مشخص كنيد .

(d مقدار به دست آمده از Do را براي بدست آوردن ضخامت   ech جاي جمع كنيد.

(e بررسي محاسبه اين مقدار بجاي ech .

نمونه محاسبات ضخامت echنوك مخزن از جنس آلومينيوم 5083 متناسب با ISO 6361-2 براي مخازني با شعاع Do = 400 mm و حداكثر دماي تعمير 65°C .

در ورقه ها ( نمونه 1 در 5.1.4.2 ) P=1,15PS=1,15×10=11,5

در مورد نوكهاي مخزن P=Ps = 10

Kc = 1

R = Do = 400mm

r = O , 1 Do = 40mm

Tmax = 65°C

f = 74 N/mm2

P/(10f)=10/(10×74) , O,O135 بنابراين

كوچكترين مقدار از 3 مقادير = he با و he/Do محاسبه

a) h=eh + Do-√(Do-r)2 – (Do/2-eh-r)2

 

         = (3,38)+400-√(400-40)2 – [400-3,38-40]2

 

b)     Do2       = 99,23

    4,(R+ech)

C)√  Do(r+ech) = 92,82

             2

در صورتيكه ech

Ecs=  PDo   kcمساوي با

         20f+p

                = 3,08

eh= 3,08+0,3=3,38 بنابراين

he= 79,24 , he/Do = 0,198 مي دهد

ech/Do = 0,0101 : از شكل 4

ech= 0,0101 ×400 = 4,04

بررسي محاسبه با ech=4,04 بجاي ech = 3,08 مي دهد : ech=4

5.1.5 اتصالات جوش شده محفظه ها و نوكها در مخازن فشار

5.1.5.1 جوش هاي طولي در مخازن فشار

جوش ها بايد ازنوع جوش هاي لب به لب نفوذي باشند .

استفاده از تسمه هاي پشت بند مجاز نمي باشد .

5.1.5.2 جوش هاي مدور در مخازن فشار

اتصالات مجاز نوك و محفظه در شكل هاي 5 تا 8 نشان داده شده است . جوش هاي موجود در شكل 5 تا 7 بايد از نوع كاملا نفوذي ديواره نوك يامحفظه باشد . در جوشكاري ورقه هايي با ضخامت اسمي متفاوت ( جوش نوك / محفظه ) بايد محورهاي خنثي (شكل 5 ) يا ديواره هاي داخلي يا خارجي تنظيم شوند ،‌ سراشيبي اتصال دهنده نبايد از (14°)25% ( ببينيد شكل هاي 6,7 را ) بيشتر باشد . درصورتي كه محور خنثي بيشتر از 1 mm باشد و همان طور كه در شكل هاي 7a , 7bنشان داده شده بايد هموار سازي انجام شود .

5.2 سوراخ ها در مخازن فشار

5.2.1 موارد كلي در مخازن فشار

برجستگي ها ( دهانه هاي ) بازرسي ، شاخه هاي اتصال لوله و برجستگي هاي تخليه قطعات سيلندري هستند كه شامل رزو لوله داخلي مطابق با ISO 228-1 يا يك رزوه متريك ISO مطابق با ISO 261 هستند .

اشكال و جوشكاري مجاز در 5.2.4.1 , 5.4.2.2 معرفي شده است .

حداقل تعداد ، ابعاد و جوش ها بر روي مخازن در بند 6 تعريف شده است.

ضخامت ديواره برجستگي ها نبايد كمتر از 2 برابر ضخامت ورقه اي باشد كه به آن جوش مي خورد .

5.2.2 حفره برجستگيها در مخازن فشار

در صورتيكه قطر سوراخ ديواره بيشتراز 75 mm باشد ، محاسبه تقويتي يا ترميمي مطابق با روش شرح داده شده در 5.2.3 ضروري مي باشد .

در صورتيكه لازم باشد سوراخ ها (حفره ها ) تقويت شوند، فاصله كه لازم است كه آنها جدا شوند در 5.2.3.1 شرح داده شده است .حداكثر فاصله بين مركز يا ته ديش شده و لبه خارجي حفره ها (سوراخ ها) بايد بيشتر از 0.40Doباشد . ( شكل 9 را ببينيد .)

حفره هاي موجود در محفظه و نوكها بايد تا حدممكن از درزهاي جوش شده دور باشند و درهيچ موردي از روي درز ديش شده نباشد .

فاصله بين دو جوش نبايد بيشتر از 4 برابر ضخامت اسمي يا محفظه يا نوك باشد با حداقل 25 mm ( اشكال 10a , 10bرا ببينيد .)

5.2.3 محاسبه تقويت سوراخ

5.2.3.1 موارد كلي

روش محاسبه شرح داده شده در 5.2.3.2 , 5.2.3.3 در مورد محفظه ها و نوكهاي ديش شده كاربرد دارد كه حفره هاي مدور مطابق با فرضيه ها و شرايط ذيل ساخته مي شوند .

صفحات تقويتي بايد از همان جنس مخزني كه به آن جوش مي خورند باشند.

فاصله بين سوراخ ها كه از سطح خارجي صفحه تقويتي يا سوراخ ها اندازه گيري شده اند بايد كمتراز 2×lrsنباشد ، در صورتيكه دو سوراخ به تقويت نياز داشته باشند ، يا lrsدر صورتيكه يكي از دو سوراخ به تقويت نياز داشته باشند .

lrs = √(2ri+rrs)ers

درصورتيكه

؛ در محفظه ها a)Ri = Do/2-ers

؛ در نوكها يا انتها b) Ri = R

تقويت سوراخ ها با استفاده از موارد زير بدست مي آيد :

(a برجستگي هاي جوش شده فرورفته ( شكل 11a , 11b)

(b صفحات تقويتي جوش شده و برجستگي هاي جوش شده فرورفته ( شكل 11c)

تقويت متناسب بايد در همه صفحاتي كه از محور سوراخ مي گذرند انجام شود .

5.2.3.2 تقويت سوراخ در مخازن فشار

تنها برجستگي هايي كه از نوع نفوذي كامل هستند همان طور كه در شكل هاي 11a , 11b نشان داده شده بكار مي رود .

درارتباط با تقويت ، طول برجستگي ها lrbدر معادله (3) براي تعيين Afb  بكار رفته نبايد بيشتراز lrsباشد . (معادله 2 ) lrb≤lrs   

 

مقدار erbكه براي تعيين Afbدر معادله (3) بكار رفته نبايد بيشتر از دو برابر ersباشد . شرايط ذيل اينچنين بيان مي كند :

 P  (     AP    + 0,5 ) ≤f

10   Afs+Afb

5.2.3.3 تقويت بوسيله صفحات يا برجستگي ها در مخازن فشار :

با يكي ازشرايط زير مطابقت دارد .

P/10{AP+0,5(Afs+Afb+0,7Afb)}

≤ f(Afs+0,7Afp)+fbAfb

 

 

تنش مجاز fbكمتر از تنش f است :

P/10{Ap+0,5(Afs+Afb+0,7A

 P  (          AP              + 0,5)≤f

                  Afs+Afb+0,7Afp

در صورتيكه :

(a سطوح (مساحت) Afp , Afs, Afb,Ap  همان طور كه در شكل 11a , 11b , 11cنشان داده شده تعيين مي شود .

(b حداكثر ارتفاع قسمت برجستگي ( (lrbچنين است : lrb = 0,8√(dob-erb)erb  

(c حداكثر ارتفاع قسمت برجستگي (lrbi) داخل مخزن در محاسبه زير بكار مي رود : lrbi=0,5lrb

(d ابعاد صفحه تقويتي به اين صورت مي باشد : erp≤ers ,  lrp≤lrs    

5.2.4.2 سوراخهاي تخليه در مخازن فشار

جوش هاي ديواره مخزن بايد كاملا نفوذي باشند . تهيه مقدمات جوش كاري ممكن است ضروري باشد . نمونه هاي جوش هاي مجاز در شكل هاي 15,16,17 نشان داده شده است .

در صورتيكه سوراخ تخليه را نتوان در انتهاي مخزن ايجاد كرد ،‌ عمل تخليه بايد بوسيله يكي از روش هاي مجاز نشان داده شده در شكل هاي 18 تا 25 انجام شود .

6 برجستگي هاي بازرسي و تخليه در مخازن فشار

مخازن حداقل بايد داراي برجستگي هاي تخليه و بازرسي با ابعادي كه درجدول 3 آمده باشند . به هر حال ، مخازني با pv كمتر از يا مساوي 1000 bar ( l <1500 با ) ممكن است فقط يك برجستگي براي اتصال لوله اي ، بازرسي و تخليه داشته باشند . در اين مورد حداقل قطر 30 mm است .

برجستگي هاي ديگر كه براي اتصالات لوله در نظر گرفته شده اند به شرط اينكه به اندازه كافي از اتصالات جوش شده و درزها دور باشند و بويژه از نوكهاي مفصلي يا زانويي دور باشند .

جدول .3 قطر و محل برجستگي ها

Dib1

حداقل قطر : 30 mm

قطر 30 mm تقريبا مطابق با رزوه هاي داخلي M33 , G1

Dib2

حداقل قطر : 18 mm

قطر 18 mm تقريبا مطابق با رزه هاي داخلي M20 , G½

L1

L/5≤L1≤L/3

مكان برجستگي هايي كه در شكل 26 نشان داده شده است توصيه مي شود . موقعيت هاي ديگر برجستگي ها به شرط اينكه براي بازرسي و تخليه مخزن بكار روند تعيين مي شود.

7 علامت گذاري در مخازن فشار

7.1 موارد كلي در مخازن فشار

مخازني كه مطابق اين استاندارد اروپائي هستند بايد با علائم ارائه شده در 7.4 نمايش يابند. اين علائم خواه روي فلز مخزن يا روي صفحه جوش شده به ديواره مخزن حك مي شوند.

علائم بايد روي مخزن در يكي از موقعيت هاي نشان داده شده در شكل 27 قرار گيرد .

7.2 علامت حك شده روي فلز مخزن در مخازن فشار

حك كردن (مهركردن) علائم فقط بايد روي ديواره مخزن انجام شود. e≥5mm

تمبرها نبايد داراي لبه تيز باشند و عمق مهر نبايد از يك دهم ضخامت ديواره بيشتر باشد . در صورتيكه علامت گذاري روي يك نوك انجام شود ، علامت بايد تا حد ممكن ازخط فرضي تقاطع شعاع مفصلي و شعاع كروي بايد به پايين نوك نزديك باشد ،‌ بدون اينكه تداخلي با جوش اتصالات لوله اي داشته باشند .

7.3 مهر شدن علامت روي صفحه در مخازن فشار

ابعاد علامت گذاري صفحه در شكل 28 ارائه شده است .

7.4 علائم تشخيص و سرويس در مخازن فشار

اين علامت گذاري بايد مطابق با ترتيب كلي نشان داده شده در شكل 29 باشند و يا در صورت نياز بايد در سه بخش باشد (شكل 27) . اين علائم بايد داراي حداقل 5mm ارتفاع باشند. ابعاد موجود در شكل 29 به عنوان راهنما ارائه شده است .

8 حفاظت در برابر فرسودگي در مخازن فشار

مخزن آلومينيومي بطور خاص به فرسودگي مغناطيسي حساس است . آن بايد بنابراين بطور الكتريكي از اسكلت فلزي وسايط نقليه دور باشد .

توجه : موارد شرايط نصب در ضميمه اطلاعاتي F ارائه شده است .

در صورتيكه حفاظت در برابر فرسودگي ضروري باشد (ببينيد 8.3) آن مربوط مي شود به توافق بين مشتري راه آهن و پيشنهاد دهنده (تدارك دهنده) و انطباق با شرايط نظارتي سرويس كه در ضميمه در G آمده است ، بستگي دارد .

8.2 حفاظت ديواره هاي داخلي در مخازن فشار

هيچ محافظتي لازم نيست .

8.3 حفاظت ديواره هاي خارجي در مخازن فشار

ديواره خارجي مخازني كه در مقابل سنگ ريزه ها يا مواد ريز حاصل ازترمز كردن ماشين محافظت شده اند . بايد با يك كاور پوشانده شود .

9 مشخصات روش هاي جوشكاري در مخازن فشار

روش هاي جوشكاري بايد مطابق با EN 288 : قسمت 1,2,4 مشخص شود . مشخصات بايد توسط شخص بازرس اثبات شود .

10 مشخصات جوشكارها و اپراتورهاي جوشكاري در مخازن فشار

جوشكارها و اپراتورهاي جوشكاري بايد مطابق با EN 288 : قسمت 2 آموزش ببينند . اين مشخصات بايد توسط شخص بازرس تاييد شود .

 (1 نام يا علامت تجاري توليد كننده يا محل ساخت (تنظيم و طول مشخصه ها بستگي به نظر توليد كننده دارد .)

(2 سال توليد

(3 شماره مدل مخزن و شناسائي يا شاخص دسته اي

(4 حجم داخلي (LITRE)

(5 حداكثر فشار كاري (BAR)

(6 علامت انطباق با اين استاندارد اروپائي EN:286-4 و دو رقم آخر سالي كه علامت چسبانده شده است . علامت CE و عدد مشخصه بازرس .

(7 حداقل دماي سرويس Tmin  

(8 حداكثر دماي سرويس Tmax  

(9 نام و علامت تجاري مصرف كننده . پيشنهاد عدد اختصاصي توسط فروشنده .

(10 تاريخ (دو رقم آخر سال) مهر بازرس مطابق با جزئيات بازرسي و آزمايشات موجود در G.6 .

توجه : اگر مخزن دوباره آزمايش شود علامتهاي متشابه بايد در كنار علامت اجباري باشد .

شكل :29 علائم خدمت و شناسائي

11 آزمايش مخازن در مخازن فشار

11.1 آزمايش جوشها توسط توليد كننده در مخازن فشار

جوش ها بايد مطابق با شرايط جداول 4 تا 9 آزمايش شوند.

11.1.1 جوشكاري غيراتوماتيك در مخازن فشار

( 5.1.4.2 نمونه شماره 1 ) P≥ 1.15P, Kc = 1 : در اين مورد .

11.1.2.2 ( 5.1.4.2 نمونه شماره 2 ) P≥ 1,3 P,  kc  = 1  با

11.1.3 آزمايشات زير را بايد توسط توليد كننده در صفحه كوپن يا آزمايشي انجام شود :

(a آزمايش خمشي يك طرفه ميله با قطر 2eو زاويه ; 180°

(b آزمايش خمشي معكوس ميله با قطر 2eو با زاويه ;180°

11.1.4 كيفيت لايه ها (نوارها) در مخازن فشار

طبقه بندي كيفي لايه ها بايد مطابق با شرايط ISO 2437 تعيين شود .

11.1.5 معيارتعيين جوش ها در مخازن فشار

نتايج همه آزمايشات بايد ثبت شود . در صورتيكه آزمايشي نتايج خوشايندي داشته باشد بايد دليل آن جستجو شود و دو نمونه ديگرنيز مورد بررسي قرار گيرد . اگر معلوم شود كه نقص ناشي از عيب تصادفي يا موقتي بوده و آزمايش دوباره رضايت بخش باشد آزمايش دوباره قابل قبول است .

اگر يك نمونه جديد نتايج خوشايندي نداشته باشد تمام جوش هاي مخازن توليد شده از زمان شروع توليد يا از زمان آخرين آزمايش ناموفق بايد تحت آزمايش غيرتخريبي واقع شوند .

جدول 7,8 سطوح موردقبول را نشان مي دهد . اگر هر قيمت از يك جوش اصلاح شده همه جوش هاي اصلاح شده بايد بوسيله يك آزمايش غير تخريبي ارزيابي شود .

بعد از آزمايشات خمشي ، نمونه نبايد هر نوع نقصي بيشتر از 3mm در هر جهتي داشته باشد . در آزمايش درشت نگاري ،‌ سطح تحت تاثير واقع شده نمونه بايد از طريق ميكروسكوپ ، تصوير نقطه جوش شده با نفوذ مناسب و با هيچ نوع نقصي بجز آنچه كه در جدول 8 مجاز شده است .

11.1.6 پرداخت اتصالات مدور و طولي در مخازن فشار

همه جوشها بايد پرداخت صاف بدون گودي يا شيار وبدون شيب تند يا فرورفتگي به داخل صفحه ادغام شود.(جدول 7 را ببينيد . )

براي تضمين اينكه جوش كاملا نفوذ پيدا كرده و در نتيجه اينكه سطح فلز جوش پايين تر از سطح صفحه مجاور تر قرار نگرفته باشد ،‌ فلز جوش به عنوان ترميم با تقويت روي هر طرف از صفحه قرار گيرد . اين ترميم نبايد بيشتر از مقداري باشد كه در جدول 9 آمده است .

عمل تقويت نبايد حذف شود مگر در مواردي كه از ضخامت مجاز بيشتر باشد .

جدول 4. تعداد آزمايشاتي كه براي جوشهاي غير اتوماتيك مورد نياز است .

بازرسي عيني صفحه كوپن و ورقه هاي مورد نظر توليد كننده

ارزيابي نتايج آزمايشات مختلف به درخواست اين استاندارد انجام شد .

آزمايش

آزمايش غيرتخريبي (NTD)

آزمايش تخريبي

100% بازرسي عيني

در مدت توليد

جوش طولي

1 صفحه كوپن براي 100mm اول جوش

سپس هر 100m جوش

يا

1 جوشكاري 100% اشعه x       1 صفحه كوپن

شامل اتصالات روي همان مخزن

جوش محيطي

در صورتيكه فرآيند جوش يا طراحي فلز پركننده با آنچه كه براي جوش طولي بكار رفته برابر باشد در نتيجه در جوشكاري محيطي آزمايش اضافي لازم نيست .

در صورتيكه فرآيند جوش يا طراحي استاندارد فلز پركننده با آنچه كه براي ايجاد جوش محيطي بكار رفته متفاوت مي باشد .

پس هر 300m جوشكاري با حداقلي بر روي هر مخزن و با :

يا

100% 1 جوشكاري اشعه               1 صفحه كوپن

X

هر ماشين جوشكاري و هر فرآيند جوشكاري .

جدول .5 تعداد آزمايشات لازم براي جوشهايي كه به روش اتوماتيك با p1,15ps انجام شده است .

تاييد توسط بازرس داراي صلاحيت

آزمايش توسط توليد كننده

آزمايش غير تخريبي (NDT)

آزمايش تخزيبي (DT)

آزمايش

100% بازرسي عيني

هر مخزن

بازرسي عيني صفحات كوپن و ورقه هاي مورد نظر توليد كننده

بازرسي نتايج آزمايشات مختلف كه به تقاضاي اين استاندارد انجام شده است .

جوش طولي بعد از تنظيم

يا

1 اشعه X هر ورقه با طول              1 صفحه كوپن

بيشتر از 200mm داراي

حداقل يك تقاطع

در مدت توليد

هر 100m جوش يا هرگونه تغيير تنظيم خارجي تلرانس ثابت در توصيف روش جوشكاري يا در هر تغيير طراحي استاندارد فلز پركننده :                           يا

1 اشعه x هر ورقه با طول              1 صفحه كوپن

بيشتر از 200mm داراي

حداقل يك تقاطع

جوش محيطي

اگر فرآيند جوش يا طراحي فلز پركننده با آنچه كه براي جوش طولي به كار مي رود برابر باشد پس جوش محيطي آزمايش اضافي نياز ندارد .

اگرفرايند جوشكاري يا طراحي استاندارد فلز پركننده با آنچه كه براي جوش طولي به كار مي رود تفاوت داشته باشد :

بعداز تنظيم

يا

1 اشعه x هر ورقه بيشتر از                1 صفحه كوپن

200mm داراي حداقل يك

تقاطع

در مدت توليد

هر 300m جوش يا هرگونه تغيير تنظيم تلرانس ثابت در توصيف فرايند جوشكاري يا هرنوع تغيير طراحي استاندارد فلز پركننده :

يا

1 اشعه x هر ورقه با طول بيشتر           1 صفحه كوپن

از 200mm داراي حداقل يك

تقاطع

هر ماشين جوشكاري و هر روش جوشكاري

جدول .5 تعداد آزمايشات لازم در جوشكاري اتوماتيك با p1,15ps

در صورت نياز بازرسي توسط شخص بازرس

آزمايش توسط توليد كننده

آزمايش غير تخريبي (NTD)

آزمايش تخريبي

آزمايش

در ظرف حداقل زمان مناسب براي هر دسته از مخازن يا هرماه :

يا

2 اشعه X هر ورقه با طولي            2 صفحه كوپن

بيشتر از 200mm داراي

حداقل يك اتصال

ياداداشت : صفحات كوپن و اشعه x بايد از مخزن مختلف هر دسته باشند .

جدول .6 تعداد آزمايشات لازم براي جوشهاي اتوماتيك با  p1,15ps

بازرسي توسط شخص بازرس

آزمايش غيرتخريبي (NTD)

آزمايش تخريبي (DT)

آزمايش

بازرسي عيني صفحات كوپن و ورقه هاي مورد نظر توليد كننده

بازرسي نتايج آزمايشات مختلف كه به تقاضاي اين استاندارد انجام شده است .

100% بازرسي عيني

هر مخزن

جوش طولي

بعد از تنظيم

يا

1 اشعه x هر ورقه با طول بيشتر      1 صفحه كوپن

200mm شامل حدقل يك

اتصال

در مدت توليد

هر 200m جوشكاري يا هر نوع تغيير تنظيم خارجي تلرانس ثابت در توصيف فرايند جوشكاري يا هر نوع تغيير طراحي استاندارد فلز پركننده :

يا

1 اشعه x هر ورقه با طول بيشتر     1 صفحه كوپن

  200mm شامل حدقل يك

   اتصال

جوش محيطي

اگر فرايند جوشكاري يا طراحي فلزپركننده با آنچه كه در جوشكاري طولي بكار رفته برابر باشد در نتيجه جوشكاري محيطي هيچ نوع آزمايش اضافي لازم نيست .

هر ماشين جوشكاري و هر روش جوشكاري

جدول .6 تعداد آزمايشات لازم درجوشهاي اتوماتيك با p1,3ps

در صورت نياز بازرسي توسط شخص بازرس

آزمايش توسط توليد كننده

آزمايش غيرتخريبي (NDT)

آزمايش تخريبي (DT)

آزمايش

در صورتيكه فرايند جوش يا طراحي استاندارد فلزپركننده يا آنچه كه براي ايجاد جوش طولي متفاوت است .

بعد ازتنظيم

يا

1 طول اشعه X بيشتر از                  1 صفحه كوپن

200mm يا داراي حداقل يك

اتصال

در مدت توليد

هر 500m جوش يا هر نوع تغيير تلرانس تنظيم خارجي ثابت درتوصيف فرايند جوشكاري يا هرنوع تغيير طراحي استاندارد فلز پركننده :

يا

1 طول اشعه X بيشتر از        1         صفحه كوپن

 200mm يا داراي حداقل يك

تقاطع

در مدت حداقل زماني براي هر دسته از مخازن ياهر ماه :

يا

1 اشعه x هر ورقه با طول بيشتر      1 صفحه كوپن

از 200mm شامل يك اتصال

يادداشت: صفحه كوپن يا اشعه x بايد از هرمخزن در دسته باشند .

جدول .7 سطوح مورد قبول عيبها در جوشهاي لب به لب ، يافته شده توسط بازرس

عيب

402

نقص در نفوذ

5011

5012

فرورفتگي

5013

شيار انقباضي

515

تقعر ريشه

504

نفوذ بيش از حد

502

فلز جوش اضافي

تقويت بايد به شكل مستمر و منظم به صورت پركردن كامل شيار باشد .

154

509

511

513

517

سطح نامنظم

مجاز نمي باشد .

506

هم پوشي

ببينيد 5.1.5.2

507

ناميزاني خطي

ضربه يكنواخت

پذيرش تفاوت ضخامت و آزمايش شناسائي ترك

601

602

603

604

605

ضربت باخورد Arc (Arc strike)

ترشح

سطح پاره شده

علامت سنگ زني

علامت تراشه

جدول .8 سطوح عيبهاي موردقبول در جوش هاي لب به لب كه توسط آزمايش اشعه x شناسائي مي شود.

سطح مورد قبول

مرجع EN 26520

عيب

مجاز نمي باشد .

100

تركها

قطر تكي e/4 اما بيشتر از 2mm در حداكثر مساحت نشان داده شده .

2011

2013

2017

تخلخل (تك يا گروهي)

قطر تكي e/4 اما بيشتر از 2mm در حداكثر مساحت نشان داده شده .

2012

تخلخل (بطور يكنواخت پراكنده شده )

كنترل نقص در همجوشي پيش از پذيرش به عبارت ديگر همانند :

2011,2012,2013

2014

تخلخل (خطي)

مجاز نمي باشد .

2024

لوله هاي كارتر

حداكثر طول تك e/3

درصورتيكه در طول .12e حداكثر e = مجموع طول

بيشترين عيب ×<6 تفريق

3011

3021

2015

مواد زايد تفاله

و حفره هاي باريك

(بصورت تك و موازي با محور جوش)

حداكثر طول تك e/3

3012

3013

3022

3023

2016

مواد زايد تفاله

و حفره هاي كرمي (بطور تصادفي موازي با محور جوش )

مجاز نمي باشد .

3042

مواد زايد مسي

مجاز نمي باشد .

401

عيب همجوشي (كنار، ريشه يا داخل ريشه)

مساحت = حداكثر طول جوش انجام شده × عرض موضعي جوش

جدول .9 حداكثر تقويت يا ترميم مجاز درجوشهاي مدور و طولي

اندازه برحسب ميلي متر

حداكثر ضخامت ترميم يا r2

ضخامت صفحه ضخيم تر

2,5

e≤5

3,5

5<e≤12

11.2 ارزيابي اندازه

مخازني كه بطور دستي ساخته مي شوند يا بطورتكي براي تضمين اينكه با تلرانس هايي كه در زير مشخص نشده منطبق باشند . مخازني كه بطور اتوماتيك ساخته ميشوند ، بازرس بايد مطمئن باشد كه در شروع ساخت مخازن مطابق با شرايط اندازه گيري زير باشد . او سپس بايد آزمايش كامل از هر مخزن از 50 مخزن ساخته شده انجام دهد .

تلرانس ها عبارتند از :

(a طول L ;±7mm

(b قطر (≤500m)Do ;±3mm

;±0,6%   (>500mm)

(c مدور بودن بدنه سيلندري ;±0,010°

(e حجم مخزن درحالت تحويل شده ;±3,5%

بعلاوه ، ديواره مخازن بايد بدون هر عيب جايگزيده مانند ضربه ، حفره ها ، پيچيدن ، اثر ابزار ياعيبهاي متقارن باشد. حفره ها يا ضربه ها مشروط به اينكه به سطح مجاور با سراشيبي كم كه بيشتر از 25% (14°) و با گردكردن شعاع بيشتر از 50mm متصل باشد ، مجاز است .

(f شعاعي  ;±3mm

(g طولي ;0,25L

(h عرضي يا اريب .pDo/20

بعلاوه ، خراشيدگي سطحي به شرط اينكه كمتر از 0,1mm عمق داشته باشند . پذيرش وجود خراشيدگي به توافق توليدكننده مشتري بستگي دارد .

11.3 آزمايش فشار در مخازن فشار

هر مخزن به همراه همه لوازم خود بايد تحت آزمايش  هيدروستاتيك بيش از انجام روكش كاري قرار گيرد ، كه برابر با فشاري 1,5 برابر فشار طراحي باشد به عنوان مثال ؛

(a 17,25 bar درصورتيكه فشار طراحي 11,5bar در نظر گرفته شود (نمونه شماره 1-5.1.4.2 ) ؛

(b 19.5 bar در صورتيكه فشار طراحي 13 bar در نظرگرفته شود .(نمونه شماره 2-5.1.4.2 ) ؛

(c 18,75 bar در صورتيكه فشار طراحي 12,5 bar در نظر گرفته شود . (نمونه شماره3-5.1.4.2 ) ؛

در حضور شخصي كه داراي صلاحيت باشد انجام شود ( بند 12 )

اين فشار بايد در مدت زماني كافي انجام شود تا آزمايش عيني همه سطوح و همه اتصالات جوش شده را امكان پذير سازد . در مخازن نبايد هيچ نشاني از تغيير شكل پلاستيكي يا نشتي باشد . در صورت توافق يك آزمايش پنوماتيك در مورد هر مخزن مي تواند صورت گيرد البته درفشاري كه در قسمت بالا تعيين شده است .

هشدار : آزمايش پنوماتيك بطور بالقوه بسيار عملكرد خطرناكتري نسبت به آزمايش  هيدرواستاتيك كه صرفنظر از اندازه مخزن هر نوع بي احتياطي در حين آزمايش ممكن است منجربه انفجارشود. بنابراين اين آزمايش بايد بعد ازمشورت با بازرس واطمينان يافتن ازاينكه پيشگيريهاي ايمني مطابق با قوانين جاري كشوري كه اين آزمايشات درآن انجام مي شود ، باشد .

همه مخازني كه آزمايش فشار در مورد آنها ناموفق بوده بايد برگردانده شوند . به توافق مشتري تعميرات ممكن است صورت گيرد اما در اين مورد آزمايش فشار بايد دوباره انجام شود .

12 روش هاي تاييد در مخازن فشار

اين استاندارد سه طبقه بندي را براي مخازني كه تاييد در مورد آنها در جدول 10 صورت گرفته تعيين شده است . 13 مطلب در هنگام شركت در مناقصه و دادن سفارش بايد ارائه شود .

دعوت براي مناقصه و سفارش دادن كه طراحي نهايي مخزن به آن ضميمه شده ، بايد شماره اين استاندارد را نشان دهد و موارد زير در صورتيكه در طراحي يا اسناد ضميمه شده نشان داده نشده باشد كه شامل :

(a ابعاد دو حجم مخزن ؛

(b آلياژ آلومينيوم و آلياژهاي آن به همراه شماره استاندارد مرجعي كه محفظه و نوكها بر اساس آن ساخته شده اند (بند 4 را ببينيد ؛ )

(c نوع اتصالات محفظه و نوك (ببينيد 5.1.5.2 را ) ؛

(d شكل سوراخها و جوشها آنها به

(e مكان سوراخها (بند 6 را ببينيد )‌؛‌

(f علامت گذاري روي فلز يا روي صفحه باشد فرقي ندارد ( ببينيد بند 7 )

(g علائمي كه مخازن بايد داشته باشد و محل آنها روي مخزن (7.4 را ببينيد ) ؛

(h پيشگيريهاي حفاظتي در برابر خوردگي ( بند 8 را ببينيد )

(j طراحي چگونگي سوار شدن مخزن روي وسيله نقليه ( ضميمه F را ببينيد ) ؛

(k شرايط انجام نظارت ( ضميمه اطلاعاتي G را ببينيد )

14 تحويل در مخازن فشار

بعد ازخشك كردن كامل ديواره هاي داخلي ، مخزن درموقع تحويل بايد همه سوراخهايش با درپوش پلاستيكي يا هر روش ديگر بسته شود تا از وجود گردوخاك به داخل مخزن جلوگيري شود.

پيش ازارسال ، مخزن را بايد به اندازه كافي محافظت كرد تا از وارد شدن هر نوع خساراتي به مخزن در حين انتقال جلوگيري شود. بسته بندي توسط توليدكننده و مشتري بايد مشخص شود .

15 اسناد همراه مخزن در مخازن فشار

اسناد همراه مخزن بايد :

(a مشخصات روي پلاك اسم مخزن شامل شماره سريال شناسائي است ؛

(b كاربردي كه مخازن به آن منظور طراحي شده است .

(c شرايط نصب و تعمير و نگهداري درصورتيكه با موارد ذكر شده در ضمايم G,F متفاوت باشد .

(d بيان اينكه مخزن مطابق با شرايط استاندارد اروپائي ساخته شده است . (ضميمه B )

(e براي آگاهي بيشتر مشتري ، در مورد تاييد آزمايش مبني براينكه هيچ عمليات جوشكاري در قطعات يا بخشهاي تحت فشار مخزن انجام نشده را گزارش دهد .

سند سازي بايد به زبان يا زبانهاي كشور مقصد باشد .

جدول .10 طبقه بندي مخازن

توضيح

روش تاييد 2

Ps.V

طبقه بندي

ضميمه A

تاييد

آزمايش نوع (ضميمهD

يا تاييد پرونده طراحي و ساخت (ضميمه C و بند 2 )1

بيشتر از 3000bar litres باشد .

و بيشتر از 3000bar litres نباشد.

گروه 1

ضميمه A

ضميمه B

تاييد يا اظهار انطباق و نظارت (اسناد مخصوص آن )

بيشتر از 200bar litres باشد و بيشتر از 3000bar litres نباشد .

گروه 2

ضميمه A

ضميمه B

تاييد يا اظهار انطباق و نظارت (اسناد مخصوص آن )

بيشتراز 50bar litres و بيشتر از 200bar litres نباشد .

گروه 3

 ,مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن مخازن , مخازن ,مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن مخازن , مخازن ,مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن , مخازن ,مخازن مخازن , مخازن ,

(1 به انتخاب توليد كننده

(2 علامت يا نشان بازرس بايد به مخازني كه مورد تاييد قرار گرفته ضميمه شود .

ضميمه A (اصلي)

تاييد در مخازن فشار

A.1 موارد كلي در مخازن فشار

عمل تاييد بايد توسط بازرس داراي صلاحيت در رابطه با دسته هاي مخازن كه توسط توليد كننده ها يا نماينده رسمي او ارائه شده انجام شود . دسته ها بايد داراي تاييديه آزمايش نوع (ضميمه D ) يا تاييديه برنامه طراحي وتوليد باشد . (تاييديه فراواني ) ( ضميمه C ).

در صورتيكه يك دسته از مخازن آزمايش مي شوند ،‌ بازرس بايد اطمينان داشته باشد كه مخازن مطابق برنامه طراحي و توليد ، كنترل و توليد شده است و بايد آزمايش هيدرواستاتيك با موافقت اعضاء‌ اتحاديه صورت گيرد ،‌ آزمايش پنوماتيك هر مخزن در هر دسته بايد در فشاري 1,5 برابر فشار طراحي انجام شود. بعلاوه ، بازرس بايد آزمايشاتي بر روي قطعات آزمايش كه ازصفحه كوپن محصول معرف يا نمونه و يا از يك مخزن به انتخاب توليدكننده به منظور تعيين كيفيت جوشكاري است ، انجام شود .

A.2 تاييد ساخت در مخازن فشار

شخص بازرس بايد كنترلها و آزمايشات زير را انجام دهد .

A.2.1

ركود توليد بايد كنترل شود (ضميمه E )

A.2.2

بازرسي داخلي و خارجي ،‌ كنترل ابعادي

بازرس بايد مشخصات مخزن را ( به عنوان مثال صفحه داده اي ) را كنترل كند و بايد مخازن را بطور عيني داخل و خارج آنرا به منظور عيب يابي مخصوصا از لحاظ وجود شيار مورد بازرسي قرار دهد.

بازرسي بايد قبل از هر روكش كاري دائمي انجام شود . بازرس بايد ابعاد محفظه ها ، نوكها ، سوراخها و قسمتهاي ديگر را كه براي ايمني مخزن داراي اهميت هستند را به منظور انطباق با طراحيها كنترل نمايد . فواصلي كه براي ايمني مخزن (به عنوان مثال فاصله بين سوراخها) داراي اهميت هستند بايد در صورت لزوم كنترل شود.

يادداشت : بطور معمول در صورتي 10% مخازن كنترل و بازرسي مي شود كه به انتخاب بازرس اين كار تاييد شود.

A.2.3 آزمايش تخريبي در مخازن فشار

آزمايش تخريبي بر طبق 11.1.3 بيان شده بايد توسط شخص بازرسي كه نتايج را تاييد خواهد كرد نظارت شود .

A.2.4 آزمايش غير تخريبي در مخازن فشار

آزمايش غير تخريبي جوش لب به لب شيارها همان طور كه در بند 11 بيان شده بايد توسط بازرس كنترل شود . و اين مسئله شامل كنترل ورقه ها نيز است . در صورتيكه ورقه ها در دسترس نباشد ، نقطه NDT بايد مطابق با جدول 4 تا 6 انجام شود .

ضميمه B (اصلي)

اعلام نظارت انطباقي

B.1 موارد كلي در مخازن فشار

B.1.1 اعلام انطباق در مخازن فشار

مخازني منطبق با استاندارد اروپائي كه محصول Psو V آنها از 50bar litres بيشتر است اما مخازني كه از 3000bar litres بيشتر نباشند به انتخاب توليد كننده هستند ،‌ خواه مورد بازرسي قرار گيرند يا تاييديه در مورد آنها اعلام شود .

B.1.2 نظارت در مخازن فشار

به منظور اعلام تاييد توليد كننده ملزم به نظارت مخازني كه محصول V , Psاز 200bar litres بالاتررود و از 3000bar litres بالاتر نمي رود است. هدف از نظارت اطمينان يافتن از اين مسئله است كه توليد كننده تمام شرايط مقرر شده استاندارداروپائي را رعايت كرده است .

در رابطه با مخازني كه مطابق با نمونه تاييد شده توليد مي شوند كه داراي تاييديه آزمايش است  ، عمل نظارت بايد به مسئوليت بازرس مورد تاييد كه اين نوع تاييديه آزمايش را صادر مي كند باشد . در رابطه بامخازني كه مطابق يا نمونه مورد قبول توليد نمي شوند ،‌ عمل نظارت بايد به مسئوليت بازرسي باشد كه تاييديه پذيرش برنامه طراحي و توليد را صادر ميكند ،‌ باشد . (تاييديه كفايت) ( c.2 را ببينيد .)

B.2 اقدامات لازم در رابطه با اعلام انطباق پيش از شروع توليد مخازن گروههاي 2,3 . (بند 12 را ببينيد )

B.2.1 مسئوليتهاي توليدكننده در مخازن فشار

پيش از شروع توليد ، توليد كننده بايد به بازرس مورد تاييد كه تاييديه آزمايش نوع و يا تاييديه كفايت را صادر ميكند ، سندي كه مراحل توليد و همه اقدامات سيستماتيك و از پيش تعيين شده را براي اطمينان از انطباق مخازن با اين استاندارد فراهم شده ، ارائه مي دهد .

اين سند بايد شامل برنامه طراحي و توليد و اسناد مرتبط با B.2.1.1 تا B.2.1.2 باشد .

توليد كننده بايد نماينده اي را به عنوان مدير كه صرفنظر از مسئوليتهاي ديگر ،‌ بايد داراي اختيار تام باشد و مسئول نظارت براي اجراي كامل شرايط اين استاندارد است .

B.2.1.1 شرح روشهاي توليد و بازرسي كه متناسب با ساختار مخازن باشد .

B.2.1.2 سند بازرسي كه آزمايشات متناسب و تستهايي را كه در طي توليد به همراه روشهاي مربوط به آنرا و فراواني آنهارا شرح مي دهد .

B.2.1.3 تعهد به انجام آزمايشات و تستها مطابق با سند بازرسي شرح داده شده بالا و انجام آزمايش هيدوراستاتيك هر مخزن مطابق با اين استاندارد اروپائي .

B.2.1.4 آدرس مكانهاي توليد و انبارو تاريخ شروع توليد .

B.2.1.5 بعلاوه ، وقتيكه محصول V , Psاز 200bar liters بالاترمي رود ، توليد كننده بايد به ناظر به منظور بازرسي اجازه دسترسي مكانهاي مربوط به توليد يا ذخيره را بدهد و همچنين بايد به ناظر اجازه داده شود تا مخازن رابه همراه تمام اطلاعات و جزئيات انتخاب نمايد .

(a برنامه طراحي و توليد

(b گزارش بازرسي

(c تاييديه آزمايش نوع يا تاييديه كفايت ،‌ در صورت نياز ؛

(d گزارشي در مورد آزمايشات و تستهاي انجام شده

B.2.2 مسئوليتهاي بازرسان تاييد شده در مخازن فشار

بازرسان مسئول نظارت بايد اسناد شرح داده شده در B.2.1.1 و B.2.1.3 را براي كنترل تطابق آنها با شرايط اين استاندارد اروپائي و همچنين با موارد ذيل مورد ارزيابي قرار دهند :

(a شرايط گفته شده در تاييديه كفايت ؛ يا

(b ركورد طراحي و توليد و شرايط گفته شده در تاييديه آزمايش نوع .

پيش از صدور تاييد كتبي اين سند توليد را نمي توان شروع كرد .

B.3 اقدامات لازم جهت تاييد تطابق در طي توليد مخازن گروه 2,3 . (بند 12 )

B.3.1 مسئوليتهاي توليد كننده در مخازن فشار

توليد كننده بايد تضمين كند كه بازرسيها و آزمايشات مطابق با روشهاي مستند براي تكميل شواهد تطابق كامل مخزن با اين استاندارد اروپايي ،‌ انجام شده است.

مخازني كه با اين استاندارد تطابق ندارند بايد شناسائي و جدا شوند .

مخازن تعمير شده و دوباره به كار انداخته شده بايد به منظور تطابق با آنها با روشهاي مستند دوباره بازرسي شود.

B.3.2 مسئوليت بازرس تاييد شده در مخازن فشار

در رابطه با مخازني كه توليد V , Psآنها 100bar litres بالاتر مي رود ،‌ بازرس مسئول نظارت در طي مونتاژ.

(a تضمين اينكه توليد كننده مخازن را مطابق با اسناد شرح داده شده در B.2.1 توليد و كنترل مي كند .

(b نمونه ها را به صورت تصادفي انتخاب كنيد . درهر ملاقات دو عدد ( B.3.4.2 را ببينيد )

B.3.3 فراواني عملكرد بازرس در مخازن فشار

عملكرد ابتدايي (a , (b بايد ظرف دو ماه بعد از شروع توليد و سپس كنترلهاي نامنظم به صورت معمول يك ملاقات در سال در صورتيكه ميزان توليد مخازن مشابه از لحاظ نوع (مدل) درحدود 3000 مخزن در سال باشد و دو بار ملاقات در سال در صورتيكه توليد بيشتر از 6000 مخزن در سال باشد . در توليدات مابين اين دو مقدار تعداد ملاقات ها مطابق با ميزان توليد تنظيم خواهد شد .

B.3.4 كنترلها و تستهاي نظارتي در مخازن فشار

براي تضمين اينكه توليد كننده مخازن را مطابق با اين استاندارد توليد و كنترل مي كند ،‌ بازرس بايد كنترلها و بازرسيها و آزمايشات و تستهاي بعدي را انجام دهد .

B.3.4.1 كنترل ركورد طراحي و توليد ، گزارش بازرسي م گزارش بررسيها و آزمايشات انجام شده در ارتباط با گواهينامه ها يا تاييديه هاي اعتبار ، سازگاري ، كامل بودن و شرايط پرسنل و غيره .

B.3.4.2 بازرس بايد بطور تصادفي حداقل دو مخزن را به صورتيكه حداقل يك مخزن را از هر خانواده درهر سال انتخاب شود را انتخاب كند . در مورد اين مخازن بايد بازرس داخلي و خارجي ،‌ كنترل ابعادي ، آزمايش غير تخريبي همه جوشهاي لب به لب (بررسي راديوگرافي) و يك آزمايش هيدرواستاتيك صورت گيرد . ( A.1 را ببينيد .)

ضميمه G (اصلي)

برنامه هاي طراحي و توليد در مخازن فشار

C.1 مندرجات در مخازن فشار

برنامه هاي طراحي و توليد بايد داراي نام توليد كننده و مكان توليد و بايد داراي اطلاعات زير باشد :

– طراحي مفصل جزئيات نوع مخزن ؛

– دستورالعمل هاي در برگيرنده

(a حداكثر فشار كاري ، Ps……bar ؛

(b حداكثر دماي كاري ، Tmax ……C° ؛

(c حداقل دماي كاري ،‌ Tmin…….°C  ؛

(d حجم مخزن ،‌ ; V ……. Litre

(e نام و علامت توليد كننده

(f طراحي كه بسته شدن مخزن را به نقاله ريل دار را نشان مي دهد توسط شبكه مشتري كه بطور  جزء به جزء روش اتصال رانشان مي دهد،‌ تاييد مي شود .

(g شرايط نظارت سرويس كه توسط شبكه مشتري تاييد شده است .(ببينيد ضميمه G ) ؛

سندي كه موارد زير را شرح مي دهد :

(a مواد انتخاب شده

(b فرآيندهاي جوشكاري به كار رفته ؛

(c كنترلهاي صورت گرفته

(d تمام جزئيات مربوط به طراحي مخازن كه شامل فشار طراحي مي باشد .

(e گواهينامه هاي مربوط به كيفيت مناسب مراحل جوشكاري و همچنين جوشكارها يا اپراتورها .

(f در صورتيكه گواهينامه هاي مربوط به مراحل جوشكاري ،‌جوشكارها يا اپراتورها در دسترس نباشد اين مسئله مانع ارزيابي اسناد ديگر توسط بازرس نمي شود . به هر حال ، اين گواهينامه ها پيش ازاينكه تاييد صورت گيرد يا توليد شروع شود ،‌ بايد ارائه شوند .

(g اشتباهات يا خطاهاي بازرسي مواد بكار رفته در توليد قطعات واتصالات در رابطه با مقاومت فشار مخزن يا يك نمونه از اين خطاها ؛

(h يك نمونه گزارش پيشنهادي در مورد آزمايشات و تستها .

C.2 تاييد برنامه طراحي و توليد . ( گواهينامه كفايت (كيفيت) )

در صورتيكه مخازن فشار براساس گواهينامه آزمايش نوع (مدل) توليد نشده باشند ، توليد كننده يا نماينده رسمي او بايد به بازرس تاييد شده يك تقاضاي تاييد طراحي ارائه دهد و سه كپي از برنامه طراحي و توليد را ضميمه كنند.(C.1)

مخازن مختلف يا خانواده مخازن فشار را مي توان در برنامه طراحي و توليد قرار داد . اما تمام جزئيات مخزن ( شامل شاخه ها ، برجستگي ها و اتصالات ) كه در ضمن توليد با آن مواجه مي شود را بايد دربرداشته باشد . شخص بازرس مورد تاييد بايد اين اسناد را به منظور كنترل انطباق طراحي ، تستهاي لازم و خصوصيات مخازن با شرايط اين استاندارد مورد ارزيابي قرار دهد . در صورتيكه اين اسناد مطابق با شرايط اين استاندارد باشد شخص بازرس مورد تاييد بايد گواهينامه كفايت (كيفيت) راكه بايد به متقاضي ارائه شود را صادر نمايد .

ضميمه D ( اصلي )

آزمايش نوع يا مدل در مخازن فشار

آزمايش نوع مرحله اي است كه شخص بازرس تاييد مي كند كه مخزن نمونه اوليه كاملا مطابق با اين استاندارد ساخته شده است . توليد كننده يا نماينده رسمي او بايد يك تقاضاي آزمايش نوع يا مدل را به بازرس ارائه دهند . تقاضا بايد شامل سه كپي از برنامه طراحي و توليد (ضميمه C را ببينيد ) و يك نمونه اوليه مخزن كه نشان دهنده مراحل توليد انجام است . در صورتيكه تقاضاها در مورد مخازن مختلف صورت گرفته باشد ،‌ براي هر نوع مخزن يك نمونه اوليه مخزن مورد نياز است . تقاضا بايد شامل سه كپي از برنامه طراحي و توليد مي تواند در بردارنده مخازن يا انواع مختلف باشد اما تمام جزئيات مخزن (شامل شاخه ها ،‌ برجستگي ها واتصالات ) كه در ضمن توليد با آن مواجه ميشوند را بايد در برداشته باشند .

بازرس بايد اسناد را به منظور تطابق طراحي و خصوصيات مخزن و تستهاي پيشنهاد شده با شرايط اين استاندارد را بررسي نمايد .

بازرس بايد بررسي نمايد كه مخزن مطابق با برنامه طراحي و توليد شده است . و مطابق با مدل در نظر گرفته شده است و بايد آزمايشات و معاينات متناسب (شامل NDT 100% درزهاي (درز جوش ها ) اصلي آزمايش و آزمايش هيدرواستاتيك را انجام دهد .

در صورتيكه برنامه طراحي و توليد و نمونه هاي اوليه مطابق با شرايط اين استاندارد باشد ، شخص بازرس بايد گواهينامه آزمايش يا معاينه مدل هر نوع مخزن را كه بايد به متقاضي ارائه شود را تنظيم نمايد . در گواهينامه بايد نتايج آزمايشات بيان شود و به شرايطي كه تحت آن گواهينامه صادر شده اشاره نمايد و بايد به همراه توضيحات طرحهاي لازم براي شناسائي نمونه اوليه تاييد شده باشند .

ضميمه E (اصلي)

محتويات گزارش توليد در مخازن فشار

ركورد توليدمخازن بايد شامل (حداقل) شرايط ذيل باشد :

E.1 اطلاعات كلي

(a نام و علامت توليد كننده

(b مكان توليد

(c گواهينامه هاي كيفيت مراحل جوش و جوشكارها يا اپراتورهاي جوشكاري .

(d گزارشات آزمايشها و بررسيهاي انجام شده يا توصيف بررسيهاي پيشنهاد شده .

E.2 اطلاعات خاص

(a كدهاي شناسائي مخازن كه مخصوص توليد كننده است ؛

(b شماره تاييد نوع يا مدل يا گواهينامه كفايت (كيفيت )

(c قطر مخازن ؛

(d حجم مخازن

(e حداكثر فشار كاري

(f حداكثر دماي كاري

(g حداقل دماي كاري در صورتيكه پايينتر از 10°C باشد ؛

(h فشار آزمايش (آزمايشي)

(j شماره يا شمارهاي طراحي ؛

(k تاريخ توليد

(l اندازه دسته ها يا گروهها

(m سند بازرسي مواد بكار رفته در توليد قطعات اصلي تحت فشار قرار گرفته

در رابطه با قطعات به استثناء محفظه ها و نوكهايي كه قطر آنها بيش از 250mm نباشد ، توليد كننده بايد تصريح نمايد كه فقط موادي مطابق با اسناد مورد نياز بكار برده شده است .

(n تاريخ آزمايش هيدرواستاتيك كه توسط بازرس توليد كننده امضاء شده و در رابطه با بررسي انجام شده ،‌ توسط بازرسي كه از سوي بازرس داراي صلاحيت معين شده ، امضاء شود .

E.3 گزارشات در مخازن فشار

گزارشات بايد شامل اطلاعاتي باشد كه در E.1 , E.2 قيد شده بطوريكه قابل پيگيري باشد . به منظور پيگيري گزارشات بايد شامل شماره مخزن يا مشتري باشند . گزارشات بايد براي حداقل 40 سال نگهداري شود .

ضميمه F (اطلاعاتي)

سوار كردن بر روي وسايل نقليه در مخازن فشار

F.1 موارد كلي در مخازن فشار

بايد در مورد مواردي كه لوازم مجاور مخزن را مي سازند (طنابها ، اهرم غلتكهاي فوقاني (cradle) ، لوله ها و غيره) حساسيت خاصي داشت . اختلاف بين مواد در مخزن و لوازم يا قطعات مجاور ، مقاومت خوردگي آلياژ آلومينيوم مخزن را تحت تاثير قرار مي دهد .

اين خوردگي به طور كلي در نتيجه اختلاف در پتانسيل هاي الكتريكي مواد موجود ، وجود جريان پراكنده الكتريكي و الكتروليت ناشي از محيط مرطوب است . بايد نسبت به سوار كردن مخازن روي وسايط نقليه به منظور جلوگيري از تاثيرات خوردگي الكتروشيميايي ،‌ توجه خاصي داشت .

F.2 سفت كردن در مخازن فشار

مخازن بايد بوسيله طناب با توجه به ويژگيهايي كه در F.4 شرح داده شده و تعبيه تسمه محافظت شده در برابر فرسودگي همان طور كه در F.4 شرح داده شده ،‌ محكم شود .

مخزن بطور كلي بوسيله دو تسمه محكم مي شود . ( شكل F.1 , F.2 به عنوان نمونه را ببينيد . )

به هر حال ، در مورد مخازن كوچك يك تسمه را بطوريكه مانع خوانده شدن علائم سرويس و شناسائي نشود ،‌ بكار مي روند . تسمه ها بوسيله يكي از روشهايي كه در شكل F.3 تا F.6 نشان داده شده بسته ميشوند . روشهاي ديگر مشروط به رعايت شرايط ايمني به كار مي رود . وسايل بستن به وسايل نقليه بايداز لحاظ الكتريكي عايق كاري شوند . ( نمونه ها نشان  داده شده در F.7 , F.8 را ببينيد ) اهرم غلتكهاي فوقاني (cradle) بايد تا حد ممكن يكي از قسمتهاي اسكلت فلزي اتومبيل باشد .

F.3 تسمه ها در مخازن فشار

تسمه ها بايد از فولاد گالوانيزه با حداقل مقاومت كششي Rm≤580N/2mm شرح داده شده در EN 10025 يا فولادي با مشخصه هاي مكانيكي كه در F.3.1 شرح داده شده است .

F.3.1

استفاده از تسمه هايي كه ازميله مدور ساخته شده باشد مجاز نمي باشد .

F.3.1 بستن با دو تسمه

ابعاد تسمه ها در جدول F.1 نشان داده شده است .

F.3.2 بستن با يك تسمه

F.4 نوار عايق در مخازن فشار

نوارهاي عايق – بايد داراي خصوصيات ذيل باشد :

(a در شرايط دماي كاركرد خاصيت لاستيك يا ارتجاعي خود را حفظ كند .

(b دچاز خزش نشود .

(c با گذشت زمان و با وجود رطوبت ويژگي عايق خود را حفظ نمايد . ميزان مقاومت عايق تحت هيچ شرايطي نبايد كمتر از 700 ko  باشد .

جدول F.1 ابعاد طنابها

اندازه ها به ميليمتر

>600

>450 and ≤600

≤450

Do

60 × 6

45 ×6

25 × 4

تقسيم بندي (برش) سطوح تخت

موارد كلي در مخازن فشار

نمايش ترسيم (طرح) بستن مخزن بر روي وسيله نقليه بايد طوري صورت گيرد كه علائم تحت هر شرايط قابل خواندن باشد . تماس بين مخزن و وسيله نقليه بايد هميشه از طريق اهرم غلتكهاي فوقاني باشد كه نوار عايق دار بين مخزن و اهرم غلتكهاي فوقاني (crable) قرار گرفته باشد .

تسمه ها و نوارهاي عايق دار بايد هميشه اطراف محفظه قرار گيرند . ( شكل هاي F.1 , F.2 ) تمام اقدامات لازم براي جلوگيري از حركت نوار عايق دار در رابطه با تسمه ها و مخزن صورت گيرد .

اهرم غلتكهاي فوقاني بايد :

(a بطور عرضي با مخزن در ارتباط باشد .

(b متناسب با شكل مخزن تغيير كند

(c پهنا يا ضخامت آن حداقل برابر تسمه ها باشد .

(d داراي ظرفيت يا گستردگي برابر يا بيشتر از 0,6 Do

كشش لازم تسمه ها براي جلوگيري از حركت مخزن بايد توسط چفت يا بست انجام شود .

توجه : گروهها بايد وسايل را محكم نمايد .

محكم بستن بيش از حد ممكن است منجر به تغيير شكل پلاستيكي ديواره مخزن شود كه منجر به ترك برداشتن مخزن شود .

در طراحي سوار كردن مخزن ، حداكثر گشتاور پيچشي در بستها صورت مي گيرد بايد تعيين شود .

در جدول F.2 ميزان گشتاور پيچشي ،‌ كه در سختي شور (shore hardness) نوار عايق دار 50 محاسبه شده با ضريب اصطحكاك 0,2 تعيين شده است .

F.5.2 بستن با دو تسمه

تسمه ها بايد تا حد ممكن به جوشهاي مدور نزديك باشد اما بايد به صورتي باشد كه آنها قابل رويت باشند .

جدول F.2 گشتاور چرخشي بستن تسمه ها

حداكثر گشتاور چرخشي

قطر مخزن Do         mm

 

قطر چفت يا بست

  M10      M12      M16  M20

1,2

0,65

0,85

0,35

0,5

0,3

<450

450<Do<600

>600

F.5.3 بستن با يك تسمه

بايد تسمه طوري قرار گيرد كه جوشهاي مدور را نپوشاند .

F.6 اتصالات لوله ها در مخازن فشار

اتصالات بين لوله هاي فولادي غيرآلياژي و مخازن بايداز فولاد اثر ناپذير و گالوانيزه Fe/zn 12c 2c يا fe /zn 12c مطابق با iso 4520 , iso 2081 باشد .

F.7 محافظت مكانيزم زهكشي (فاضلاب)

در صورتيكه مكانيزم فاضلاب دقيقا روي سوراخ مخزن نصب شده باشد ، بايد در مقابل خسارت ناگهاني درپوش (كلاهك) محافظت شود.

توجه : در صورتيكه وسايط نقليه به يك خشك كن بادي مجهز شود ، سوراخ فاضلاب ممكن است با يك تويي پيچي گالوانيزه بي اثر داراي حفره فشارشكن و واشر (لايي) ، بستر ميشود .

ضميمه G  ( اطلاعاتي (خبري) )

نظارت سرويس مخازن فشار

G.1 موارد كلي

توصيه هاي نگهداري موجود دراين ضميمه مطابق حداقل شرايط ايمني سرويس مخازن آلياژ آلومينيوم است كه در اين استاندارد آمده است .

مخازن حداكثر در مدت 40 سال از وسيله نقليه اي كه به آن سوار شده اند ،‌ استفاده ميكنند . در پايان اين مدت ،‌ تحت شرايط مندرج در G.10 و همچنين تحت شرايط خاص ( يك سري ازوسايل جايگزين شده يا به موزه فرستاده مي شوند ) كنار گذاشته مي شوند ،‌ مدت كاركرد مخازن ممكن است با رعايت نظارتهاي مناسب مندرج در G.9 افزايش يابد . نظارت كاركرد مخازن مطابق با اين استاندارد اروپائي در طي بازرسي ها و بازديدهاي دوره اي وسايل نقليه اي كه بر آن سوار شده اند تحت شرايط ذيل انجام مي شود .

G.2 مخازن بكار رفته در : Ps≤6bar

جدول G.1 نظارت كاركرد مخازن بكار رفته در Ps≤6bar

روشها و ضمانت اجرائي

جداشدگي

عملكرد

حداكثر فاصله بين دو عملكرد

G.4

خير

زهكشي (فاضلاب) و بازرسي عيني خارجي

در معاينه برنامه ريزي شده پيش از 600000km يا 6 سال

G.4 , G.5

خير

بازرسي داخلي و خارجي

24 سال بازديد ضروري

اين مدت در صورتيكه مخزن در مقابل خطرات خارجي محافظت شود ،‌ بعنوان مثال در صورتيكه در يك حصار قرار گيرد يا جزء لاينفك يك دستگاه باشد ،‌ مي تواند تا 6 سال افزايش يابد .

G.3         مخازن بكار رفته در : 6bar<Ps10bar  

جدول G.2 نظارت كاركردي مخازن بكار رفته در 6bar<Ps10bar

روشها و ضمانت اجرائي

جداشدگي

عملكرد

حداكثر فاصله بين دو عملكرد

G.4

خير

زهكشي (فاضلاب) و بازرسي عيني خارجي

در يك معاينه برنامه ريزي شده پيش از 2 سال و 8 هفته

G.4 , G.5

خير

بازرسي داخلي و خارجي

24 سال بازديد ضروري

اين مدت در صورتيكه مخزن در مقابل خطرات خارجي محافظت شود ،‌ بعنوان مثال در صورتيكه در يك حصار قرار گيرد يا جزء لاينفك يك دستگاه باشد ،‌ مي تواند تا 6 سال افزايش يابد .

بعلاوه ، عملكرد موفقيت آميز اين مخازن را ميتوان با يك آزمايش نمونه برداري سالانه در شرايط ذيل تضمين كرد .

جدول G.3 آزمايش نمونه برداري سالانه

روشها و ضمانت اجرائي

جداشدگي

نمونه

تعداد مخازن

G.6 , G.7

بله

1% تا نزديكترين عدد صحيح گرد شد .

مخازني از يك مدل ، با همه خودروهايي كه بروي آن نصب شده اند با بيش از 20 سال كاركرد .

توجه 1 : بازرسيها به صورت عملكردهاي نگهداري منظم و دوره اي هستند . اساسا اين كنترلها به منظور اطمينان يافتن از اين مسئله است كه قطعات مهم و اصلي در شرايط مساعد باشد .

توجه :2 هدف از تعميرات اساسي قطعات عملكرد درست آنها تا بازديد بعدي است . بازديدها بصورت دوره اي با فاصله زماني بيشتر از بازرسي است .

توجه :3 بازديدها و بازرسي ها در مورد هر نوع ازتجهيزات متفاوت است .

G.4 بازرسي داخلي

G.4.1 پاكسازي

مخازن كشف بايد براي معاينات ديواره تحت شرايط مورد قبول تميزشوند . پاك كردن باهواي دميده انجام شود تا همه كثافات پاك شود . اگر يك عامل تميز كننده بكار برده مي شود . نبايد آلياژ آلومينيوم آسيب برساند .

G.4.2 معاينه علامت گذاري

اگر علامتهاي روي مخزن كه در بند V مشخص شده است ناخوانا باشد ، مخازن را بايد برگشت داد . در صورتيكه صفحه اطلاعاتي (داده اي) در نتيجه اكسيد اسيون تغيير شكل يافته باشد اما علائم هنوز قابل رويت باشند آنرامي توان تعويض كرد . براي انطباق علائم اصلي بايد آنها داراي مهركارشناس باشند . در صورتيكه صفحه جديدي به مخزن جوش داده شود ،‌ مخزن رابايد مطابق 11.3 تحت آزمايش فشار قرار داد .

G.4.3 معاينه ديواره ها در مخازن فشار

G.4.3.1 تغيير شكل

در صورتيكه در ديواره مخازن تغيير شكل ناشي از تاثيرات خارجي بوجود آيد و يا در صورتيكه اين تغيير شكل از تولرانس هاي گفته شده در G.4.3.1.1 , G.4.3.1.2 فراتر رود مخازن بايد برگشت داده شوند .

G.4.3.1.1 نوكها يا سرشاخه هاي ديش شده

تغيير شكل ها نبايد :

(a زواياي تيزي داشته باشند ( با شعاعي كمتر از نيمي از شعاع برآمدگي)

(b روي جوش ها يا در تانژانت آنها قرار گيرد

(c بيشتر از 0,4Do  از مركز نوك يا سرشاخه قرار گيرد .

(d داراي عمقي بيشتر از 1/100 قطر مخزن

G.4.3.1.2 ديواره محفظه

تغيير شكل نبايد :

(a به سطح مجاور با شيب بيشتر از 25%  (14°) يا با گردكردن يا شعاع كمتر از نيمي از شعاع برآمدگي متصل باشد ؛

(b عميق تر از :

– 1/50 از قطر مخزن و با پهنايي كمتر از 4 برابر عمق

– 1/25 از قطر مخزن در نمونه هاي ديگر .

G.4.3.2 خوردگي در مخازن فشار

فرآيند فرسودگي الكتروشيميايي ديواره مخازن مي تواند در نتيجه نقص در ايزولاسيون الكترونيكي نصب كردن شروع شود .

اين نوع خوردگي هميشه در خارج از مخزن شروع مي شود.

مخزن بايد بطور عيني معاينه شود تا :

(a سطح خارجي مخزن تا بازرسي آينده كه در G.2 , G.3 گفته شده ، محافظت شود ، در غير اين صورت حفاظت دوباره انجام مي شود .

(b در صورت وجود خوردگي اگر عمق خوردگي برابر يا بيشتر از 1/10 ضخامت ديواره باشد ، مخزن بايد برگشت داده شود . در صورتيكه مخزن برگشت داده نشود ، محافظت سطح مخزن و در صورت لزوم ايزولاسيون الكتريكي بست شرح داده شده در G.4.4 بايد دوباره انجام شود .

g.4.3.3 موارد ديگر برگشت دادن مخازن فشار

در صورتيكه در مورد مهم بودن نقص هايي كه در قسمت بالا بيان شده وجود داشته باشد و يا در مخازن اختلالاتي بوجود آيد كه بر مقاومت آن تاثير داشته باشد بايد مخزن مورد نظر را برگشت داد .

كنترل كنيد كه ميزان مقاومت ايزولاسيون الكتريكي بين تسمه ها و مخازن بيشتر از 700 ko باشد در غير اين صورت ايزولاسيون (عايق كاري ) تعويض نماييد .

براي رديابي خوردگي ديواره مخازن بويژه در قسمت تسمه ها مطابق با G.4.3.2 بازرسي بايد صورت گيرد .

G.5 معاينه داخلي در مخازن فشار

بازرسي داخلي ديواره مخازن بايد بوسيله لوازم مناسب انجام شود . به عنوان مثال در ون بين (endoscop) در صورتيكه خوردگي مخزن مشخص شود بايد ميزان آن نيز معين شود . وجود هر سوراخي برابر يا بيشتر از 1/10 از ضخامت ديوار منجر به برگشت دادن مخزن خواهد شد .

در صورتيكه درمورد ارزيابي عمق خوردگي شك و ترديدي وجود داشته باشد يا لوازم مناسبي براي اندازه گيري ضخامت ديواره بكار رود بعنوان مثال اسباب ماوراء صوت .

در صورتيكه ميزان خوردگي منجر به برگشت مخزن نشود ولي اين خوردگي در سطح خارجي مخزن باشد در هر صورت بايد اين مخزن برگشت داده شود .

G.6 بازرسي تفضيلي و آزمايش هيدواستاتيك

G.6.1 موارد كلي

اين عملكرد ها بايد توسط پرسنل ماهر داراي صلاحيت انجام شود .

G.6.2 بازرسي تفضيلي در مخازن فشار

بازرسي تفضيلي يك مخزن مستلزم جداشدگي (removal) آن است . پيش از اينكه مراحل مختلف بازرسي انجام شود مخزن بايد به منظور وجود هر نوع نقصي كه مي تواند منجر به برگشت آن شود مورد معاينه قرارگيرد . g.6.2.1 آماده سازي

ديواره هاي داخلي و خارجي مخزن بايد به دقت تميز شود در صورت لزوم از مواد پاك كننده شيميايي كه به ديواره آلومينيومي مخزن آسيب نمي رساند استفاده شود .

G.6.2.2 بازرسي داخلي و خارجي

بازرسي داخلي  و خارجي ديواره مخزن بايد مطابق با شرايط مندرج در G.4 , G.5 به همراه نتايج مشخص شده ،‌ انجام شود .

G.6.2.1 بازرسي داخلي و خارجي

بازرسي داخلي و خارجي مخزن بايد مطابق با مندرجاتG.4 , G.5 با پيامدهاي تعيين شده باشد . بعلاوه ، در صورتيكه ترك يا شكافي به طور غيرمستمر در درز جوش يا خرابي در ريسمانهاي داخلي سوراخهاي بازرسي وجود داشته باشد يا اتصالات لوله ها دچار نقص شود مخزن بايد تعويض شود.

G.6.3 آزمايش هيدرواستاتيك در مخازن فشار

مخازني كه بطور موفقيت آميز تحت بازرسي تفصيلي قرار گرفته اند بايد تحت آزمايش هيدرواستاتيك در شرايط مندرج در 11.3 اين استاندارد قرار گيرد .

وقتيكه آزمايش هيدرواستاتيك مخزن با موفقيت انجام شد شخص بازرس بايد داراي صلاحيت يا نماينده معتبر او آنرا بايد مهر نمايد.

او بايد موارد ذيل را ضميمه نمايد :

(a تاريخ آزمايش ( دو رقم آخر سال )

(b مهر خودش را

G.6.4 برگشت دادن براي سرويس كاري در مخازن فشار

مخازني كه با موفقيت بازرسي تفضيلي و آزمايش هيدرواستاتيك پشت سر گذاشته اند ممكن است دوباره بر روي وسايل نقليه نصب شوند .

G.7 تحليل نتايج نمونه برداري سالانه 1% از انواع خاص مخازن فشار

هر دو سال ، نتايج بازرسي هاي تفضيلي و آزمايشات هيدرواستاتيك كه بر روي مخازن انجام مي شود و نتايج آزمايشات 1% ازنمونه برداري انواع مخازن و بازرسي عيني بايد توسط مقام داراي صلاحيت موردارزيابي قرار گيرد . در صورتيكه نتايج نمونه برداري 1% و بازرسي هاي داخلي قابل توجه باشد پيشگيريهايي بايد صورت گيرد .

G.8 دور انداختن وسايط نقليه اي كه مخازن به آن بسته شده اند .

در صورتيكه وسايط نقليه اي كه مخزن به آن بسته شده دورانداخته شود ،‌ مخزن بايد دور انداخته شود.

G.9 موارد خاص مخازني كه بر روي وسايط نقليه اي كه حذف شده اند يا به موزه فرستاده شده و يابراي اهداف تاريخي در موزه نگهداري مي شوند .

مخازني كه به اين وسايل نقليه بسته شده اند بنابر شرايط ذيل ممكن است بيشتر از 40 سال تعمير شوند :

(a مخازني كه بعد از 40 سال كنار گذاشته شوند .

(b مخازني كه هر 10 سال كنار گذاشته مي شوند .

به منظور اينكه عملياتهاي شرح داده شده در G.6 در مورد آنها اجرا شود .

G.10 عدم پذيرش در مخازن فشار

مخازني كه در طي عمليات نظارت يا براساس G.8 مورد قبول واقع نمي شود بايد در سمت راست علامت بوسيله بوري جوشكاري (blow torch) سوراخ شود .

علائم حك شده روي فلز يا روي يك صفحه اي كه به ديواره مخزن جوش شده بايد ناخوانا شود.

G.11 ضبط كردن نتايج معاينات بازرسي ها و آزمايشات در مخازن فشار

نتايج معاينات ،‌ بازرسيها ، و آزمايشات هيدرواستاتيك بايد در رجيستر نگهداري يا با ذخيره و تحليل ثبت شود . نتايج تحليل تاييدات رسمي بازرسيهاي تفضيلي و آزمايشات هيدرواستاتيك بايد ثبت شود امكان ارائه همه نتايج ضروري در هر زمان به نماينده شخص داراي صلاحيت بانفوذ (حكومت) اداره ملي .

G.12 مسئوليتها در مخازن فشار

عملكردهاي كاركردي نظارت مخازن ، بايد به مسئوليت كمپاني هاي راه آهن و با كنترل و تحت شرايط تعيين شده مسئول اجرائي داراي صلاحيت انجام شود .

BSI‌- انجمن استاندارد بريتانيا

BSI‌ مسئول آماده سازي استانداردهاي بريتانيايي مي باشد و نگرش بريتانيايي كبير را در مورد استانداردها در اروپا در سطح بين المللي ارائه مي دهد و توسط مجوز سلطنتي ثبت شده است .

شرايط قرارداد

يك استاندارد بريتانيايي به نظر نمي رسد داراي همه شرايط لازم يك قرارداد باشد . كاربر استانداردهاي بريتانيايي مسئوليت تقاضاي قرارداد خود را برعهده دارد .

تجديد نظرها

استانداردهاي بريتانيايي بوسيله تجديد چاپ و اصلاحات به روز كار مي شود . كاربران استانداردهاي بريتانيايي بايد اطمينان حاصل كنند كه داراي جديدترين اصلاحيه ها و چاپ استانداردها هستند . هر فردي كه با ابهام يا اشتباهي در حين استفاده از اين استاندارد برخورد نمايد بايد مديركيفي را درجريان قرار دهد و BSI‌ بدون هيچ تاخيري و با سرعت به ارزيابي موضوع خواهد پرداخت .

BSI به اعضاء خدمات جديد فردي كه plus نام دارد پيشنهاد مي دهد كه تضمين مي كند كه مشتركها بطور اتوماتيك آخرين چاپ استاندارد ها را دريافت مي كنند .

خريد استاندارد ها در مخازن فشار

سفارش كلي BSI‌، انتشارات خارجي استانداردها بايد به خدمات مشتري ، بخش فروش chiswick اعلام شود : تلفن : 0181 996 7000  ؛ فكس : 0181 996 7001 .

در پاسخ به سفارشات استانداردهاي بين المللي ،‌ سياست BSI در تامين استانداردهاي بريتانيايي انتشار يافته است.

اطلاعاتي در مورد استانداردها در مخازن فشار

BSI محدوده وسيعي از اطلاعات را سطح استانداردهاي ملي ، اروپائي و بين المللي را از طريق كتابخانه هايش و پايگاه اطلاعاتي استاندارد ،‌ خدمات فني اطلاعات (BITS) BSI‌ و كمك فني براي خدمات صادركنندگان را ارائه ميدهد . با بخش اطلاعات در chis wick تماس بگيريد .

Tel : 0181 996 7111;

Fax : 0181 996 7048

اعضاء متعهد BSI با توسعه استاندارد ها به روز مي شوند و تخفيف قابل توجه در قيمت خريد استانداردها دريافت مي كنند . در مورد جزئيات مربوط به خدمات مشتري و عضويت در chis wick  با اين شماره ها تماس بگيريد :

Tel : 0181 996 7002

Fax : 0181 996 7001

حق چاپ

حق چاپ در همه انتشارات BSI وجود دارد . هيچ بخشي در هر شكلي بدون اجازه كتبي قبلي BSI دوباره چاپ نمي شود ، اين مسئله مانع از كاربرد آزاد نمي شود ،‌ در هر مرحله انجام جزئيات ضروري استاندارد مانند نمادها ، اندازه ها و مدلها يا طرحهاي درجه بندي مستلزم مشاركت در برنامه هاي كامپيوتري است . اما در صورتيكه اين جزئيات دوباره شوند بدون هر گونه محدوديت درفرم چاپ شده ، در برنامه هاي كامپيوتري يا هرفرم ديگر مي باشد . اجازه تحرير BSI براي كسب اهداف تجاري داده مي شود . درخواست حق چاپ بايد به مديريت حق چاپ در chis wick اعلام مي شود .

پيوست ملي Na(اطلاعاتي)

كميته هاي مسئول در مخازن فشار

اشتراك بريتانياي كبير در آماده سازي اين استاندارد اروپائي به كميته فني pue/17  واگذار شده است  كه گروههاي زير در آن مشاركت داشته اند .

كميته فني ادارات مربوطه

سازمان BEAMA

انجمن هواي فشرده بريتانيا

راه آهن بريتانيا

صنعت فولاد بريتانيا

وزارت صنعت و تجارت

( بخش فني توليد و مهندسي مكانيك (Mmt) )

هيات ايمني و سلامت

كميته مستقل بيمه گر مهندسي

انجمن فرايند پلنت

انجمن صنعت راه آهن بريتانيا

مجمع توليد كنندگان موتور و بازرگانان محدود شده

انجمن ارسال و مخابره پيام ( BEAMA محدود شده )

پيوست Nb ملي (اطلاعاتي )

مراجع متقاطع

استاندارد بريتانيايي معادل                                                                                               نشريه مورد نظر

Bs EN 287 آزمايش تاييدي جوشكارها در جوشكاري ذوبي

قسمت :2 آلومينيوم و آلياژ آلومينيوم                                                   EN 287-2

BS EN 288 مشخصات و تاييد فرايندهاي جوشكاري مواد فلزي

EN 288-1 قسمت :1 قواعد كلي جوشكاري ذوبي                                  EN 288-1

قسمت :2 مشخصات فرايند جوشكاري در جوشكاري arc                           EN 288-2

قسمت :4 آزمايشات فرآيند جوشكاري در جوشكاري arc                           EN 288-4

و آلياژهاي آن .

BS EN 10025 محصولات نورد شده داغ فولاد ساختماني غيرآلياژي          EN 1025

و شرايط انتقال فني .

طبقه بندي BS EN26520 نقصهاي جوشهاي ذوبي فلزي با تفسير                         EN 26520

مشخصات BS 2779 در مورد پيچهاي لوله در تيوپها و لوازمي كه اتصالات

ريختگي بي مك روي رزوه ها انجام نشده است .(ابعاد متري)                       ISO 228-1

BS 3643ISO رزوه هاي پيچ متريك                                                ISO 261

قسمت :1 قواعد و اطلاعات اساسي

مشخصات BS 6338 در مورد پوششهاي تبديلي كرمات در فلزي روي

آبكاري الكتريكي شده و روكشهاي كادميومي .                                         ISO 4520

مخازن فشار