جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

محاسبه امپدانس حلقه اتصال کوتاه (Zs) و شدت جریان اتصال کوتاه (Ia)

6P4-2 – محاسبه امپدانس حلقه اتصال کوتاه (Zs) و شدت جریان اتصال کوتاه (Ia) 6P4-2-0- پیشگفتار     کمتر کسی از مهندسان برق کشور به انجام محاسبات اتصال کوتاه اعتقاد دارد وارد شدن به چون و چرای این مسئله ما را از بحث اصلی منحرف خواهد کرد فقط یاد آوری می شود که “جبر پیشرفت” ما […]