محاسبات

محاسبات - 1

محاسبات – 1

محاسبات یک واژه کلی است که به هر یک از انواع پردازش اطلاعات اطلاق می‌شود. این پردازش شامل پدیده هایی مانند فکر کردن انسان تا موارد دیگر می‌شود. محاسبات یک پروسه است که از یک مدل تعریف شده قبلی که می‌تواند توسط یک الگوریتم، پروتکل، همبندی شبکه و غیره بیان و فهمیده شود، تبعیت می‌کند.

5-1 مثال ، برآورد ظرفيت تاسيسات هواي فشرده (Example of dimensioning compressed air installations) در محاسبات

5-2 داده هاي ورودي (Input data)

5-2-1 مقتضيات (Requirement)

5-2-2 شرايط محيطي (برآورد ظرفيت) (Ambient conditions (dimensioning))

5-2-3 موارد متفرقه (Miscellaneous)

 

5-3 انتخاب اجزاء تشكيل دهنده (Component selection)

5-3-1 برآورد ظرفيت كمپرسور (Dimensioning the compressor)

5-3-2 فرضياتي براي محاسبه مستمر (Assumption for the continued calculation)

5-3-3 برآورد ظرفيت حجم مخزن ذخيره هوا (Dimensioning of the air receiver volume)

5-3-4 برآورد ظرفيت خشك كن (Dimensioning of the dryer)

5-3-5 فرضياتي براي محاسبه مستمر (Assumptions for the continued calculation)

5-3-6 محاسبات كنترل (Control calculations)

 

5-4 اندازه گيري هاي ديگر (Other dimensioning) 

5-4-1 محاسبه كميت آب تقطير (Condensation quantity calculation)

5-4-2 مقتضيات تهويه در اتاقك كمپرسور (Ventilation requirement in the compressor room)

 

5-5 (ضميمه 1) در ارتفاع بالا ((Addition 1) At high altitude) 

5-6 (ضميمه 2) خروجي متناوب ((Addition 2) Intermittent output)

 

5-7 (ضميمه 3) بازيافت انرژي آب بردي ((Addition 3) Water borne energy recovery) 

5-7-1 فرض (Assumption)

5-7-2 محاسبه جريان آب خنك كننده در مدار بازيافت انرژي

5-7-3 تعادل انرژي در مبدل حرارتي بازيافت (Energy balance across the recovery heat exchanger)

5-7-4 جمع آوري پاسخ (Compilation of the answer)

 

5-8 (ضميمه 4) افت فشار در سيستم لوله كشي ((Addition 4) Pressure drop in the piping)