ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

فهرست :

  1. هدف
  2. تعاريف
  3. واحدها
  4. سيستم هواي فشرده
  5. آلاينده ها
  6. طبقه بندي كيفيت هواي فشرده

ضمائم

A بيوگرافي (زندگي نامه)

پیش گفتار ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

ISO (سازمان بين المللي براي استاندارد سازي) يك فدراسيون جهاني متشكل از بدنه استانداردهاي بين المللي (بخش هاي اعضا ISO) .عمليات آماده سازي استاندارد بين المللي معمولاً به واسطه كميته فني ISO به اجرا در خواهد آمد.

هر عضو اصلي علاقه مند به موضوع ارائه شده در كميته فني كه تاسيس شده است حقوقي دارد كه بايد در كميته مطرح نمايد. سازمان هاي بين المللي چه دولتي و چه غير دولتي در Lialson به واسطه ISO شركت خواهند نمود در اين عمليات شركاي ايزو به دقت تمام بر تمام موضوعات الكتريكي استاندارد شده به وسيله كميته الكترونيكي بين المللي كار مي كنند.(IEC)

طرح استانداردهاي بين المللي اختيار شده به واسطه كميته فني براي راي گيري به واسطه اعضا اصلي قرار مي گيرد( اين سيكل بين افراد است و براي عمليات راي گيري مورد استفاده قرار خواهد گرفت و دوباره به مبدا بر مي گردد.)

عمل نشر زماني محقق مي شود كه حداقل راي 75% اعضاي اصلي اخذ شود.

استاندارد بين المللي ISO8573-1 تهيه شده به واسطه كميته فني So/Tc118كمپرسورها، ماشين ها و تجهيزات بادي(گازي)- بخش تحت نظر كميته SC.4 /كيفيت هواي فشرده.

ISO8573  متشكل از بخش هاي مطرح شده . تحت عنوان عمومي هواي فشرده براي استفاده عمومي .

 ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی :

-بخش اول: طبقه بندي كيفيت و محتويات

بخش دوم: روش هاي آزمايش

ضميمه A اين بخش از ISO 8573 فقط براي مطالعه مي باشد.

مقدمه ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

استفاده از تمامي روش هاي آزمايش براي اندازه گيري كامل بخار كمپرسور هوا امكان پذير نيست به همين علت بايد نمونه هايي از هوا را مطرح نمود. اين روش آزمايش داراي بيشترين ضرر در روغن است. به عنوان مثال همواره آنسوي منطقه سرريزي

اندازه گيري ها ترجيحاً بايد در فشار و دماي واقعي كمپرسور اجرا شوند. در غير اين صورت تعادل آلاينده هاي درون مايع ، مخلوط گاز و هوا يا گازي تغيير خواهد كرد. روغن مايع و آب آزاد به لوله ها وجداره های تیوپ می چسبند

مانند جايي كه از نهري كوچك ایجاد میشود.

محتواي آب و روغن و بخش هايي در كمپرسور هوا اختلافات منسوب به تغييرات ناگهاني در هواي مكيده شده ايجاد شود . در اثر سائيدگي تجهيزات ، دگرگوني ها و تغييرات به خوبي در ميزان سرريزي ، فشار ، دما و شرايط محيطي ديده مي شود. به همين علت طبقه بندي كميت هاي سيستم هواي فشرده براساس مقدار ميانگين عدد اندازه گيري شده در يك دوره خاص از زمان پايه گذاري شده.

روش هاي ذكر شده براي اندازه گيري ميزان روغن فشرده سازي شده در ISO8573.2 ارائه خواهد شد.

 هدف ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

بخش اول ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی :

1.هدف : اين قسمت از ISO8573 درمورد طبقه بندي كميت هاي خاص در صنعت فشرده سازي هوا در استفاده هاي عمومي و كلي مطرح شده است (به عنوان مثال ، كارگاه ها صنعت ساختمان سازي ، نقل انتقالات گازي(بادي) بدون معاوضه هوا زماني كه در حال تخليه شده از كمپرسور است . طبقه بندي كميت هاي هواي فشرده براي كاربرد خاص براساس مقدار ميانگين بعضي از اندازه گيري هاي انجام شده در دوره خاص زماني و شرايط عملياتي معيني پايه گذاري شده است.

اين قسمت از ISO8573 قابل اطلاق به هواي فشرده شده براي جريان هواي مستقيم و استفاده پزشكي نخواهد بود.

2. تعاريف ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

براي بيان هدف اين قسمت از ISO8573 تعاريف زير بخش بندي شده اند.

1-2. سائيدگي (فرسودگي ): سائيدگي سطح مواد به وسيله عمليات مكانيكي بين جامدات.

2-2.جذب: پروسه كشش و جذب يك ماده به ماده ديگر، به طوري كه ماده جذب شده از نظر فيزيكي ناپديد مي شود.

3-2.جذب سطحي: كشش و چسبندگي گاز و مولكول هاي مايع به سطح يك جامد .

4-2.تعليق مايع: تعليق رسانه گازي متشكل از قطعات جامد. قطعات مايع يا جامد داراي سرعت سقوط ناچيز و جزئي (عموماً كمتر از m/s 25/0)

5-2.گروهي از 2 يا چند قسمت مركب، با هر اندازه اي به صورت گروهي (دسته اي) متصل شده يا شكل داده شده است.

6-2.حركت براوني: حركت بي نظم و ترتيب قطعات كوچك معلق در يك سيال.

7-2.انعقاد: عمليات به واسطه قطعات مايع در تركيب معلق شده به صورت قطعات بزرگتر.

8-2.خشك كن كمپرسور: خشك كردن هوا به وسيله فشرده سازي به كمك فشار بالاتر ، سرد كردن آن و استخراج آب مقطر و نهايت منبسط سازي تحت فشار مورد نياز.

9-2.آلاينده ها: هر ماده يا تركيبات مواد(جامد مايع يا گاز) كه غير مستقيم بر سيستم با عمل كننده تاثير بگذارد.

10-2.نقطه شبنم: دمايي كه در آن رطوبت شروع به متراكم شدن مي كند.

1-10-2. نقطه شبنم  اتمسفر: نقطه شبنم اندازه گيري شده در فشار اتمسفر.

NOTE1: واژه نقطه شبنم اتمسفر نبايد در اتصالات خشك كننده استفاده شود.

2-10-2. نقطه شبنم فشار: نقطه شبنم در فشار واقعي فشرده ( اين فشار بايد درجه بندي شده باشد)

11-2. تخليه فشار: حركت مولكول هاي گاز يا قطعات كوچك كه عامل آن تغيير در درجه فشار است.

12-2.جداسازي مستقيم: تاثير تصفيه قطرات بسيار ريز يا يك قطعه جامد در برخورد با يك عنصر از رسانه جدا كننده ( به عنوان مثال: فيبر و دانه هاي ريز) به قسمتي كه در مسير مستقيمش به واسطه روزنه هاي موجود  در قطر رسانه كه بسيار كوچكتر از دانه هاي ريز و قطعات نام برده اند گير مي افتند.

13-2.قطر ذرات موثر: قطر دايره اي كه مساحت آن برابر با كوچكترين     منقطه قطعات است.

14-2.قطر ذرات معادل: قطر ذرات كروي كه داراي رفتار مشابه با قطعات مطرح شده با توجه معيارهاي داده شده .(مساحت مطرح شده يا قطر)

15-2.فرسايش: سائيدگي مواد به علت عمليات مكانيكي سيستم كه گاهاً همراه با يا بدون قطعات جامد كه معلق اند.

16-2.جدا كننده: دستگاهي براي جداسازي آلاينده ها از بخار جاري كه درحال حاضر موجوداند.

17-2.طبقه بندي جدا كننده: پارامترهايي  موجود است كه به عنوان معيارهاي خاص يك جدا كننده مطرح مي شوند. اين پارامترها مي توانند موثر بر راندمان جداسازي باشند كه شامل نسبت جداسازي و يا نفوذ باشد.

1-17-2.راندمان جداسازي E: تغييرات غلظت در سرتاسر جداكننده تقسيم مي شود به کمک غلظت بالا رونده جريان مخالف مي تواندکه به اين گونه بيان شود:

p در 3-17-2 بيان مي شود.    E=1-p

راندمان جداسازي معمولاً به صورت درصد بيان مي شود.( ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی )

2-17-2.نسبت جداسازي β : براي هر قطعه موجود اندازه طبقه نسبت اعداد قطعات جريان مخالف جدا كننده

اين مطلب مي توان به اين گونه بيان شود: β=1/p

p در بخش 3-17-2 بيان مي شود.

اندازه قطعات به عنوان ورودي استفاده مي شود. به عنوان مثال β10=75  به اين معناست كه تعداد قطعات μm 10 و بيشتر از آن 75 برابر بزرگتر از جريان مخالف در جهت بالا  رونده نسبت به جريان پائين رونده از فيلتر و جدا كننده است.

3-17-2.نفوذ پذيري p: نسبت غلظت ذرات پائين رونده به بالا رونده.

18-2.عملياتي كه در طي آن در بخشي از فيلتر قطعات خرد مي شود

19-2.قطعه(ذرات): يك جرم مجزاي كوچك از يك ماده جامد يا مايع.

20-2.فشار بخار (رطوبت نسبي). نسبت فشار جزئي بخار آب به فشار نسبي آن در دماي يكسان.

21-2.نيروهاي وان در والس: φ   نيروهاي جاذبه و دافعه بين هر جفت مولكول به علت فيبرهاي الكتريكي الكترون ها(منفي) و هسته (مثبت) مربوط به ساختمان مولكول هاي موجود .

22-2.بخار: گاز در دماي زير دماي بحراني و طوري كه بتوان به حالت مايع رساند  تحت فشرده سازي isothermal   .

3. واحدها در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

واحدهاي SL فشار و حجم به ترتيب پاسكال و متر مكعب هستند. اگر چه براي قبول عمليات اخير در زمينه  پنوماتيكي ( زمينه اي كه در آن تجهيزات با فشار هواي گاز

كار مي كنند) واحدهاي پيش نهاد نشده اي براي فشار وحجم در اين بخش ISO8573 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فشار=I liter=10-3 m3    /   bar =105pas   =حجم

محتوی

فشار بخار

ذرات یا قطرات

فشار نقطه شبنم

آلاینده

*

*

جامدات:

اندازه

*

*

*

*

آب:

بخار مایع

*

*

*

*

روغن:

بخار مایع

سازمان استاندارد بين المللي اين واحدها را به واحدهاي SL تبديل مي كند ، به علاوه بخش هاي مطرح نشده واحدهاي SL در ميليون (ppm) به كار گرفته شده است در هنگام متراكم سازي – شرح كوتاهي از واحدهاي استفاده شده در زمينه بحث شده در جدول شماره 1 بيان شده .

4.سيستم كمپرسور هواي فشرده در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

1-4.نمونه اي از سيستم توليد كننده كمپرسورهاي فشرده در شكل شماره 1 آورده شده است.

2-4.عملكرد تعمير  و نگه داري از كمپرسورها و قطعات يدكي و محور اصلي آنها بايد در تطابق با دستورات و معيارهاي كارخانجات سازنده آنها باشد.

3-4.لغزاننده و روانكننده ها بايد مطابق با مشخصات كمپرسور مربوطه باشد.

4-4.كمپرسور يا مرز ورودي لوله كنترل كننده بايد در محلي مسلم واقع شود . به عبارت ديگر اين منطقه بايد تا حد امكان عاري از آلودگي خروجي موتور و عمليات تخليه و غيره باشد. هواي مكيده شده ترجيحاً بايد حد امكان سرد و خشك باشد.

5-4.توصيه مي شود يك جدا كننده (فيلتر) مناسب در لوله كشي كمپرسور هواي فشرده  تا حد امكان نزديك به محل استفاده تعبيه شود. امكان پذيرش نمونه ها بايد در اين نقطه تعيين شود.

5.آلاينده ها در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

آلاينده اصلي در كمپرسورهاي هواي فشرده شامل جامدات(گرد و غبار) :آب و روغن هستند. اين آلاينده ها بر همديگر تاثير مي گذارند ( به عنوان مثال: ذرات غبار مي چسبند به آب يا روغن كه قطعات بزرگتري هستند و به حالت تعليق در مي آيند) و گاهي هم تقطير مي شوند. (مثلاً روغن يا آب بخار مي شوند) در حين كار لوله ها.

1-5. جامدات در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

1-1-5. عمومي در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

 گرد و غبار عموماً به وسيله هواي ورودي به كمپرسور به داخل مكيده مي شود. به علاوه ممكن است ذرات جامد (خاك و شن ، زنگ آهن) به واسطه هواي ورودي كه در حال وارد شدن به كمپرسور و لوله كشي هاي وابسته اضافه شوند. همچنين برخي ذرات معلق در روان كننده ها و امثال آن به واسطه فيلتر خارجي از بين خواهند رفت

هنگامي كه لوله كشيكمپرسور در شرايط خوبي ايجاد شده . تراكم و ميزان زنگ زدگي معمولاً از 2mg/m3  تا4mg/m4 تجاوز نمي كند. بالاترين حد غلظت زماني رخ مي دهد وقتي كه جريان هوا داريم يا وقتي كه لوله ها در معرض تكان هاي الكتريكي قرار مي گيرند.

اندازه ذرات غبار به طور ميانگين كاهش مي يابد به قسمتي كه نوسان مي كند  از يك مقدار بسيار ناچيز تا 1/4g/m3.

غلظت گرد و غبار مي تواند محدود شود به وسيله استفاده از فيلترهاي مخصوص كه انتخاب شده مطابق با غلظت گرد و غبار ورودي در هواي مكيده شده و تكنولوژي كمپرسور به علاوه با توجه به گرد و غبار مرحله بارگيري، مشخصات گردو غبار نيز داراي اهميت است.

گرد و غبار مشخصه بندي خواهد شد نه تنها به واسطه شكل و شمايل و سايزش بلكه به واسطه سختي اش.

به طور عمده : در صورتيكه ذرات غبار كوچك حاصل از ته نشين شدن بزرگتر از 5μm   باشند به سمت فرسودگي سير مي كنند . اگر سرعت سرريزي به اندازه كافي زياد باشد.

همچنين اين در ذهن به وجود مي آيد كه جامدات مي توانند داراي تاثير محرك باشد كه در اثر فرسايش تدريجي اتفاق مي افتد نسبت به خواص شيميايي آنها.

2-1-5. راه هاي اندازه گيري

1-2-1-5. اندازه ذرات

اندازه آلاينده هاي جامد مي تواند از طريق روش هاي زير اندازه گيري شود:

(aفشار آبشاري؛ كه در دما و فشار بسيار بالا عمل مي كند.

(b شمارش ذرات؛ به واسطه اسكن ميكروسكوپي در تركيبات نگه داري مي شوند در غشايي از اندازه مناسب.

2-2-1-5. غلظت در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

روشهاي اندازه گيري شامل موارد زير است:

(a روش هاي ثقل سنجي: كه در فشار بسيار بالا سنجيده  مي شود.

(bشمارش ذرات و تجزيه نور در فتومترها.كه در فشار اتمسفر عمل مي كند.

آزمون استاندارد شده مختلفي ممكن است انجام شود به عنوان مبناي مقايسه نمونه گيري انجام مي شود بالا رونده و پايين رونده از يك فيلتر آزمايش*

NOTES در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

2. برخي روش هاي اندازه گيري احتياج به تجهيزات تخصصي  تفاوت عمل كننده ها به همين علت عموماً به وسيله كارخانجات جدا كننده يا موسسات علمي صورت مي پذيرد.

3.اندازه گيري ها بايد بر طبق قوانين و در فشار اتمسفر انجام گيرد.

4.وقتي كه چگونگي غلظت آلاينده ها به وسيله روش هاي بيان شده تعيينشود و روش هاي آزمايش بايد ويژه و خاص باشند به علت اينكه روش هاي مختلف الزاماً نتايج قابل مقايسه را ارائه نمي دهند.

3-1-5.تاثيرات ديگر آلاينده ها در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

روغن و آب باعث انباشته شدن گردو غبار و چسبيدن به سطح مي شود . چنانچه برخي ديگر از آلاينده ها به طور همزمان موجود باشند، مراقبت هاي ويژه اي و منحصر بفردي جهت آلاينده تعيين شده صورت مي پذيرد.

4-1-5. روش هاي تفكيك در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی .

روش هاي زير براي تفكيك ذرات استفاده مي شوند.

(a صافي هاي لوله كشي ( براي ذرات با اندازه حدوداً μm 100    )

(bجدا كننده هاي موجود در منطقه بارومتر يا نوع برخوردها به ترتيب براي سايزهاي ذرات از 15 μm و  20 μm.

(c فيلترهاي متخلخل بلوري( به عنوان مثالتكه هاي آهن، شيشه ، پلاستيك مختلخل و سراميك) براي سايز ذرات در حدود 5 μm

(d نوع جداكننده با الياف عميق براي ذرات با سايز 1 μm

(e ادغام فيبرهاي غير مرئي براي سايز ذرات 0.01 μm

2-5.آب در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

1-2-5.عمومي در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

هواي اتمسفر معمولاً شامل بخارات آب است چنانچه هواي اتمسفر را فشرده كنيم. فشار جزئي بخار آب افزايش پيدا خواهد كرد اما اين افزايش منسوب است به فشرده سازي نه سرعت آب. وقتي كه آب به سرعت سرد مي شود( به عنوان مثال سرد كننده هاي داخلي و يا خارجي درون انتخابات لوله ها يا عمليات انبساط در دستگاه هايي كه با فشار هوا كار مي كنند.

آب در اثر ميعان پديدار مي شود.اما هوا كاملاً از بخارات آب اشباع خواهد شد.

مه مي تواند دچار فرسايش شيميايي ، يخ زدگي و يا غيره شود. و بر عكس بر نتيجه نهايي تاثير بگذارد. به طور مثال در اسپري رنگ.

2-2-5. روش هاي اندازه گيري ( براي بخار آب)

غلظت بخار آب مي تواند به واسطه روش هاي زير اندازه گيري شود.

(aرطوبت سنج ها

(bرطوبت سنج هاي الكتريكي يا الكترونيكي ( مراجعه به ISO7183 ) به وسيله تغييرات در مقاومت و يا دماي سطح براق كه اندازه گيري مي شود در زمان شروع شبنم.

(c رطوبت سنج هاي جذب سطحي

وقتي كه از چنين دستگاه هايي استفاده مي شود . بايد مراقبت هايي از قطرات آب به عمل آيد. بخار و روغن محلول سير شده ( اشباع شده) مي تواند تحت مقالات نادرست توليد شود.

NOTE6 مراجعه به NOTE2

3-2-5. تاثيرات ديگر آلاينده ها در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

 روغن تاثير معكوس بر روي برخي از انواع خشك كننده هاي هوا دارد(مثلاً رسوب سطوح سرد كننده مي نشينند يا روزنه هاي جذب مسدود مي شوند و نمي توانند دوباره فعال شوند) بعضي رطوبت سنج ها داراي اثرات مشابه اند.

4-2-5. روش هاي تفكيك در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی :

روش هاي جداسازي آب بر اساس موارد زير بيان شده.

(a ميعان همراه با جداسازي( به وسيله سرد كننده يا خشك كننده هاي متراكم ساز)

(b جذب سطحي ( به واسطه جذب و بر  ) (مراجعه به ISO 7183)

(cجداسازي (فقط براي آب در فاز مايع)

3-5. روغن(معدني يا مركب از مواد مصنوعي)

1-3-5.عمومي. در كمپرسورها با فضاي فشرده سازي آغشته به روغن به طور غير قابل پيش گيري روغن مكش مي شود. همچنين هواي كه از كمپرسورهاي خشك مكش مي شود نيز ممكن است شامل مقدار ناچيزي روغن كه با واسطه هواي ورودي داخل شده است.

در برخي از دستورالعمل هاي صنعتي (مثلاً نانوايي) برخي روغن هاي بي ضرر ( پارافين مايع سفيد) استفاده ميشود.

روغن در كمپرسور هواي فشرده مي تواند مرتبط با يكي از سه دسته ي مطرح شده زير باشد.

(a بخش مايع

(b تركيب كلوئيدي ذرات مايع در گاز

(c بخار آب

نقطه يك جداسازي كوچك زئي روغن تغذيه شده به فضاي فشرده سازي كه كمپرسور جابجايي مثبت در هواي دريافتي باقي مي ماند . يك بخش جزئي تخليه خواهد شد به وسيله ميعان به واسطه خنك كننده هاي داخلي و بيروني اگر چه محصولات انواع روغن ها و مواد وابسته به آب در كمپرسور هواي فشرده بسته به نوع كمپرسور و نوع روغن و رفتار آن درون كمپرسورها تفكيك خواهند شد. به همين علت در كارخانجات سازنده  نسبت به سايز ذرات و تركيبلت مختلف آنها رفتارهاي گوناگوني خواهند داشت.

2-3-5. روش هاي اندازه گيري در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

يكي از روش هاي اندازه گيري محتوي روغن به وسيله طيف بيني جذب است كه از مادون قرمز يا ماوراي بنفش استفاده مي شود. مثال: جدا كننده كمپرسور هواي فشرده داراي حلال  هاي مناسبي مثل 1,2,2-Thrichloro-1,1,2-thifluoroethane كه براي هيدروكربن هاي قابل تقطير استفاده مي شوند.

مراقبت هاي ويژه اي بايد صورت پذيرد هنگامي كه انواع روغن در حال تبديل شدن هستند و ذراتي كه در هنگام عمل ميعان باقي مي مانند درون سيستم تاثير مستقيم در اندازه گيري محتوي روغن خواهند گذاشت.

3-3-5. روش هاي بر طرف كردن در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

به وسيله جدا كننده هاي ويژه اي از بين خواهد رفت.

4-5.

1-4-5.عمومي در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

 فشار بخار آب كمپرسور پايين است. به همين علت زير 35c محتوي بخارات روغن ناديده گرفته مي شدند. به جز در مواردي كه كمپرسور در حال ايجاد در ارتباط با دسته نغذيه كننده يا آشاميدن و غيره باشد. يا وقتي كه بخار روغن تقطير شده انباشته شده به مرور زمان به طور مثال بطري هاي كمپرسورهاي فشرده

2-4-5. روش هاي اندازه گيري در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی :

(a آناليزر يونيزاسيون اشغال

(bآناليزر مادون قرمز سلول هاي گاز

(c اكسيد شدن هيدروكربن ها به Co2 كه قابل شناسايياست به كمك روش هاي :

1)    روش هاي شيميايي كلاسيك

2)    تجهيزات مادون قرمز

3)    تكنيك هاي جذاب سطحي

4)    رنگ نگاري گازها(جداسازي عناصر گاز از همديگر)

3-4-5.روش هاي بر طرف سازي در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی :

مواد جذب كننده ي متعدديقابل استفاده هستند براي جذب بخارات روغن كربن فعال شده داراي كارايي بالايي براي مولكول هاي بي قطب ( بخارات روغن معدني) نسبت به ملكول هاي قطبي است. (بخارات روغن مصنوعي و آب) ذرات مناسب كربن در نظر ساير موثر خواهند بود بر بسته بندي تصفيه كننده هاي كمپرسور هواي فشرده.

عموماً تمامي روسوبات بخارات  روغن به وسيله استفاده از ذرات كربن فعال شده تحت ضمانت شمع هاي جدا كننده بافت مانند كه از كربن ساخته شده است.

6.طبقه بندي كيفيت كمپرسورهاي هواي فشرده در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی :

معرفي طبقه كيفيت كمپرسورهاي هواي فشرده شامل اطلاعات زير است:

(aطبقه كيفيت هوا

(b طبقه آلاينده هاي جامد .مراجعه به 1-6.

(cطبقه آب مراجعه به 2-6

(d روغن كامل (قطرات، ذرات معلق و بخارات) مراجعه به 3-6.

چنانچه يك طبقه بندي براي آلاينده هاي معيني بيان نشده باشد ( شامل b ,c,d )  به جاي تقسيم بندي معرفي عددي قابل استفاده خواهد بود .

1-6. تقسيم بندي آلاينده هاي جامد در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

قابل رويت در جدول شماره 2

ذرات كوچكتر از 3/1 كوچكترين كه قصد عبور داشته باشد در نقطه مكانيكي مورد تائيد است. به طور ميانگين در تجهيزات مكانيكي هواپيمايي يك جدا كننده با سايز 40 ميكرومتر تعبيه شده است.

حداكثر اندازه ذرات آلاينده هاي جامد در ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی

حداکثر غلظت

حداکثر اندازه ذرات

طبقه

0.1

0.1

1

1

1

2

5

5

3

8

15

4

10

40

5

.1سايز ذرات وابسته به نسبت جدا كننده است.

ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی ” ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی ” ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی “ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی ” ماشین ها وتجهییزات بادی وگازی “

βN=20

پايين ترين ميزان اندازه گيري استفاده شده 20 درصد مقدار طبقه بندي شده بر اساس جدول است.

2.در فشار مطلق 1 بار +20c و فشار بخار 20 مرتبط 6/0 ليتر بايد متمركز شويم كه در فشار اتمسفر ،آلاينده ها به همان نسبت بیشتر خواهد شد. مقياس هاي اندازه گيري ثابت خواهند بود.

حداکثر فشار در نقطه شبنم

طبقه

70-

1

40-

2

20-

3

3+

4

7+

5

+10

6

تعریف نشده

7

2-6.طبقه بندي آب را در جدول 3 روئيت نمائيد.

3-6.طبقه بندي كامل (قطرات،ذرات معلق و بخارات)

در جدول شماره 4 اين نكات را رؤيت نمائيد.

حداکثر غلظت

طبقه

0.01

1

0.1

2

1

3

5

4

25

5

ميزان هواي دريافتي وابستگي مستقيم به ميزان هواي مكش شده و طراحي كمپرسورهاي هواي فشرده دارد.

1)  در فشار هواي 1 بار، +20c و فشار بخار مربوطه 6/0 ليتر بايد متذكر اين نكته شويم كه تحت فشار هواي اتمسفرغلظت آلاینده ها به همان نسبت بیشتر خواهد شد.

قسمت 4                       ضميمه(A)

(مطالعه)

ISO1219-1       [1]:دیاگرام مدار ونهادهای گرافیکی-قسمت اول:نهادهای گرافیکی

ISO3649:1980       [2]:تجهیزات پاک کننده برای هوا و دیگرگازها- مترادف ها

ISO7000:1989       [3]:نمادهای گرافیکی برای استفاده تجهیزات

ISO7183:1986       [4]:خشک کننده های کمپرسور های هوای فشرده – مقدار دهی وآزمون.