ماشین آلات پنوماتیک

BS EN 1012-2: 1997

كميته هاي مسئول اين استاندارد بريتانيايي :

تنظيم اين استاندارد اروپائي بوسيله Mce/8 كميته فني ، ماشین آلات پنوماتیک و ابزار پنوماتيك انجام شده است كه بر اساس آن اشخاص زير بعنوان نماينده قرارداد شده اند :

انجمن هواي فشرده

انجمن كاربران مواد و كاربران مهندسي

موسسه مهندسي گاز

موسسه مهندسي مكانيكي

موسسه مهندسي پلنت

موسسه مهندسان سوس والز

محتويات ماشین آلات پنوماتیک

كميته هاي مسئول                                                                                     داخل جلد

ديپاچه ملي                                                                                                          Ii

پيش گفتار                                                                                                            2

متن En 1012-2                                                                                                 3

ديپاچه ملي در ماشین آلات پنوماتیک

اين استاندارد بريتانيايي توسط كميته فني Mce/8 پمپهاي خلاء و كمپرسورهاي En 1012 ، قسمت 2 پمپهاي خلاء 1996 كه توسط كميته اروپائي به منظور استاندارد كردن (CEN) انتشار يافته است .

1012-2 در نتيجه مناظرات بين المللي كه بريتانياي كبير در آن نقش فعالي داشته ايجاد شده است .

ارجاعات متقابل در ماشین آلات پنوماتیک

استاندارد بريتانيايي معادل                                                                            ارجاع به نشريه

Bs En 292 ايمني ماشين آلات – مفاهيم اصلي –

قواعد كلي طراحي

قسمت :1 1991 واژه شناسي اصلي ، متولوژي                                                    En292-1:1991

قسمت :2 اصول فني و ويژگيها                                                                       En292-2:1991

Bs En 294 : ايمني ماشين آلات 1992 – فواصل ايمني                                                 En 294

براي دور بودن از محوطه هاي خطرناك بطوريكه اعضاي بالايي بدن به آن برسد .

:Bs En 418 ايمني ماشين آلات 1992 – تجهيزات توقف                                    En 418

اضطراري – جنبه هاي عملي – اصول طراحي

:Bs En 563 ايمني ماشين آلات 1994 – دماي                                               En 563

سطوح قابل لمس – داده هاي آرگونوميك به منظور تعيين مقادير معين

دمايي براي سطوح داغ.

:Bs En 50014 لوازم الكتريكي 1993 براي اتمسفرهاي بالقوه انفجاري                     En 50014

شرايط كلي در ماشین آلات پنوماتیک

:Bs En 50081 سازگاري الكترومگنتيك – مصونيت عمومي

قسمت :2 محيط صنعتي 1995                                                                     En 50082-2

:Bs En 61310 ايمني ماشين آلات – نشانه و علامت

قسمت :1 مشخصات علائم ديداري ، شنوائي و تاكتيكي                                         En 61310-1

:Bs En 60204 ايمني ماشين آلات – تجهيزات الكتريكي ماشين آلات

قسمت :1 مشخصات شرايط كلي                                                                    En 60204-1

:Bs En 60529 مشخصات درجات حفاظت توسط ضمائم                                                 En 60529

:DD ENV 1070 ايمني ماشين آلات – واژه هاي فني                                       Env – 1070

:Bs 4278 مشخصات پيچ حلقوي به منظور بالا بردن فشار                                    Iso 3266

:Bs 7324 راهنماي نمادهاي گرافيكي به منظور به كارگيري در تجهيزات                   Iso 7000

European standard        en 1012-2

كمپرسورها و پمپهاي خلاء – شرايط ايمني

قسمت :2 پمپ هاي خلاء

 

اين استاندارد اروپائي توسط CEN در تاريخ 1996-03-13 تاييد شده است . اعضاء CEN براي انطباق با قواعد داخلي CEN/CENELEC موظفند كه شرايط اعطاء اين استاندارد اروپائي به صورت استاندارد ملي را بدون هيچ تغييري تصريح كنند . اين استاندارد اروپائي در سه نسخه (انگليسي ، فرانسه و آلماني) وجود دارد . نسخه اي به هر زبان ديگر توسط مترجم به مسئوليت عضو CEN به زبان خودش ترجمه مي شود و به دبيرخانه مركزي اطلاع داده شده و همان وضعيت نسخه هاي رسمي را دارد .

اعضاء CEN اعضاء استاندارد ملي استراليا ، بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ،‌ يونان ، ايسلند ، ايرلند ، ايتاليا، لوكسامبورگ ، نروژ ، هلند ، پرتغال ، اسپانيا ، سوئد ، سوئيس ، و بريتانياي كبير هستند .

پيش گفتار

 

اين استاندارد اروپائي توسط كميته فني Cen/Tc 232 ، كمپرسورهاي ايمني ، دبيرخانه اي كه توسط Sis برگزار شده است . اين استاندارد اروپائي بايد حالت استاندارد ملي را خواه با انتشار متن مشابه يا با ظهرنويسي ، داشته باشد و استانداردهاي مخالف بايد تا اواخر اكتبر 1996 محو شود .

اين استاندارد اروپائي با توجه به دستوري كه توسط كميسيون اروپائي و انجمن تجارت آزاد اروپائي و حمايتهاي بخشنامه هاي Eu به Cen داده شده تهيه شده است . براي آشنايي با بخش نامه هاي Eu به ضميمه Za مراجعه كنيد كه بخش كاملي از اين استاندارد است .

بر طبق قواعد داخلي Cen/Cenelec ، سازمانهاي استاندارد ملي كشورهاي زير موظف به اجراي اين استاندارد اروپائي مي باشند :

استراليا ، بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، يونان ، ايسلند ، ايرلند ، ايتاليا ، لوكسامبورگ ، هلند ، نروژ ، پرتغال ، اسپانيا ،‌ سوئد ، سوئيس و بريتانياي كبير .

مسئوليت Cen / Tc 182 شامل هماهنگي استانداردهاي ايمني با Cen/Tc 182 ، سيستم هاي سرمازائي ، شرايط محيطي و ايمني Cen/Tc 234 ، تامين گاز مي باشد .

ضميمه هاي A و Za اين استاندارد اروپائي حاوي اطلاعات هستند .

–         كمپرسورها  En 1012-1

–         پمپ هاي خلاء En 1012-2

محتويات در ماشین آلات پنوماتیک

1 حوزه                                                                                                               3

2 مراجع اصلي                                                                                                       3

3 تعاريف                                                                                                             3

4 ليست خطرات مخصوص پمپ هاي خلاء                                                                    4

5 شرايط و پيشگيريهاي ايمني                                                                                   7

5.1 ايمني مكانيكي                                                                                                7

5.2 ايمني الكتريكي                                                                                               7

5.3 ايمني حرارتي                                                                                                  8

5.4 صدا                                                                                                                         8

5.5 تشعشع                                                                                                         8

5.6 مواد و ذرات پردازش شده كه در پمپ هاي خلا به كار برده مي شود.                                8

5.7 اصول آرگونوميك در طراحي ماشين                                                                       9

5.8 نقص در تامين انرژي و ديگر بي نظمي ها                                                                10

5.9 شيوه ها و وسايل ايمني                                                                                      10

5.10 توقف هاي فوري                                                                                             10

6 علائم ، نشانه ها و هشدارها                                                                                     10

7 اطلاعاتي در مورد كاربرد                                                                                        11

8 تاييد                                                                                                               12

ضميمه ها در ماشین آلات پنوماتیک

A (اصلي) برچسب ها ، علائم و نشانه هاي Za (اطلاعاتي) بندهاي اين استاندارد                      14

اروپائي شرايط اصلي يا ديگر شرايط اين دستورالعمل Eu را مورد خطاب قرار مي دهد.                19

1 : حوزه

اين استاندارد در مورد همه پمپ هاي خلاء ، تركيبات پمپ هاي خلاء و سيستم هاي پمپ هاي خلاء به كار مي رود. ليست هاي استاندارد خطراتي كه در ارتباط با پمپ هاي خلا مي باشد و شرايط ايمني كه در طراحي ، نصب راه اندازي ، تعمير و نگهداري و پياده كردن پمپ هاي خلا در طي زمان كاركرد آن به كار مي رود . اين حوزه عمل شامل پمپ هايي نمي شود كه براي پمپ مداوم سيستم هاي باز طراحي شده است كه فشار ورودي پمپ بالاتر از 75 Kpa (750 Mbar) است ، به عنوان مثال جاروبرقي ها ، پنكه هاي تهويه . پمپ هاي خلائي كه براي مصارف خاص به كار مي رود بايد با استاندارد ويژه اين موارد مصرفي مطابقت داشته باشد .

2 مراجع اصلي

اين استاندارداروپائي با مراجع داراي تاريخ يا بدون تاريخ و شرايط ديگر انتشارات تركيب مي شود . اين مراجع اصلي در جاي مناسبي در متن قرار داده شده و نشريه ها در قسمت بعدي ليست شده است . در مورد مراجع داراي تاريخ ، اصلاحيه هاي بعدي مربوط به آن يا چاپ جديد هر نشريه اي كه براي اين استاندارد اروپائي به كار مي رود فقط وقتيكه آنها با  تجديد چاپ يا اصلاحيه با اين استاندارد آميخته شده اند . در مورد مراجع بدون تاريخ آخرين چاپ نشريه اي كه به آن ارجاع شده به كار مي رود .

En 292-1: 1991 ايمني ماشين آلات – مفاهيم اصلي ، اصول كلي طراحي – قسمت :1 اصلاحات اصلي ، متولوژي .

En 292-2: 1991 ايمني ماشين آلات – مفاهيم اصلي ، اصول كلي طراحي – قسمت :2 اصول فني و ويژگيها .

En 294 : ايمني ماشين آلات – فاصله ايمني تا منطقه خطر براي دسترسي اندامهاي فوقاني بدن .

: En 418 ايمني ماشين آلات – تجهيزات توقف فوري – جنبه هاي عملي .

: En 563 دماي سطوح قابل لمس – اطلاعات آرگونوميكي براي مقادير محدود دمايي سطح داغ .

: En 953 ايمني ماشين آلات – حفاظت از ماشين آلات – حفاظهاي ثابت و متحرك .

: En 1127-1 ايمني ماشين آلات – آتش سوزي و انفجار – قسمت:1 ممانعت از انفجار .

: En 12076 آوا شناسي – كد آزمايش صدا براي كمپرسورها و پمپ هاي خلاء (گريد 2 )

: En 50014 لوازم الكتريكي براي اتمسفرهاي بالقوه انفجاري – شرايط كلي .

: En 50081-2 سازگاري الكترو مگنتيك – تشعش كلي – قسمت :2 محيط صنعتي .

En 61310-1 ايمني ماشين آلات – اشاره ، علامت گذاري و نشانه – قسمت :1 شرايط علائم ديداري ، شنوائي و تاكتيكي (Iec 1310 – 1 : 1995)

En 60204-1 تجهيزات الكتريكي ماشين آلات صنعتي – قسمت :1 شرايط كلي .

: En 60529 ميزان حفاظت منع شده توسط ضميمه ها .

: Env 1070 ايمني ماشين آلات – واژه شناسي .

Iso 3266 پيچ هاي حلقوي براي بالا بردن فشار .

Iso 3529 تكنولوژي خلاي – واژه شناسي .

Iso 4126-1 سوپاپهاي ايمني – قسمت :1 شرايط كلي .

Iso 4871 صوت شناسي – بيان و تعيين ميزان انتشار صدا ماشين آلات و تجهيزات .

Iso 7000 كاربرد نماي گرافيكي بر روي تجهيزات – زير نويسي و اختصار .

Iso/Tr11688-1 صوت شناسي – اقدام توصيه شده براي طراحي ماشين آلات و تجهيزات كم صدا .

قسمت :1 طرح ريزي

Iec 417 كاربرد نمادهاي گرافيكي بر روي تجهيزات .

Iec 1010-7 شرايط ايمني تجهيزات الكترونيكي براي به كار بردن اندازه گيري ، كنترل و لابراتواري

قسمت :1 شرايط كلي

3 تعاريف

در مورد اهداف اين استاندارد تعاريفي در مورد به كارگيري Env 1010 , Iso 3527 آماده شده است تعاريفي كه براي استاندارد مورد نياز است شامل موارد زير است :

3.1 خلاء در ماشین آلات پنوماتیک

محيطي كه در آن فشار كلي پايين تر از سطح اتمسفري غالب باشد .

توجه : خلا ء معمولا به عنوان فشار مطلق گاز پسماند مانند پاسكال (Pa) ميلي بار (Mbar) اندازه گيري مي شود .

1 Mbar = 100 Pa

3.2 پمپ خلاء در ماشین آلات پنوماتیک

وسيله اي كه براي تميز كردن ، تعمير و نگهداري و اصلاح خلأ به كار مي رود .

توجه : اصلاح پمپ خلأ و پمپ ، معني مشابهي در اين استاندارد دارند.

3.3 ورودي پمپ در ماشین آلات پنوماتیک

دريچه اي كه گاز براي ورود به پمپ ، پمپ مي شود .

3.4 خروجي پمپ در ماشین آلات پنوماتیک

دريچه خروجي يا تخليه پمپ .

3.5 حداكثر فشار شروع در ماشین آلات پنوماتیک

حداكثر فشار ورودي كه پمپ خلأ را روشن مي كند .

3.6 حداكثر فشار خروجي در ماشین آلات پنوماتیک

حداكثر فشار در خروجي پمپ خلا كه بوسيله توليد كننده مشخص مي شود .

3.7 توان عملياتي پمپ خلاء در ماشین آلات پنوماتیک

كميت گازي كه از خروجي پمپ خلأ عبورمي كند ، معمولا به عنوان يك كميت فشار محصول در هر واحد زماني بيان مي شود .

3.8 موارد پمپ شده در ماشین آلات پنوماتیک

تمام مواردي كه وارد پمپ خلأ شده اند بعنوان مثال گازها ، بخارها ، ذرات مايع و ذرات جامدي كه خود به خود وارد پمپ شده اند .

3.9 روغن پمپ در ماشین آلات پنوماتیک

روغن مورد نياز براي راه اندازي يك پمپ خلأ

3.10 پمپ اوليه در ماشین آلات پنوماتیک

پمپي كه داراي حداكثر فشار خروجي برابر با يا بيشتر از فشار محيطي است .

3.11 پمپ ثانويه در ماشین آلات پنوماتیک

پمپي كه داراي حداكثر فشار راه اندازي با حداكثر فشار خروجي است كه كمتر از فشار اتمسفري است يا فقط در فشار پايين مفيد است و براي بكارگيري در اتصال با يك پمپ اوليه براي توليد فشارهايي پايين تر از آنچه كه مي توان به تنهايي از يك پمپ اوليه بدست آورد ، در نظر گرفته شده است .

3.12 سيستم پمپ در ماشین آلات پنوماتیک

پمپ يا تركيبي از پمپ هايي كه داراي ابزاركمكي است كه فقط براي توليد يك خلأ است .

ابزار يدكي شامل لوله ها ، سوپاپها ، فيلتر ها ، خنك كننده ها ، وسايل كنترل و همه تجهيزات لازم براي انجام شرايط عملكرد مي باشد .

3.13 جايگزيني عمل پمپ در ماشین آلات پنوماتیک

پمپ خلأ كه در آن حجم كاملي از گاز از مجراي ورودي بطور دوري مجزا مي شود ، سپس گاز به خروجي فرستاده مي شود .

3.14 پمپ بخار در ماشین آلات پنوماتیک

پمپ خلائي كه در آن گازها با برخورد مولكولها با خود حلال به وسيله سرعت بالاي جريان بخاري كه به خروجي پمپ فرستاده شده مي شود ، پمپ مي شود به عنوان مثال پمپ هاي انتشار بخار و پمپ هاي افشانكي انتشار بخار (Vapour Diffusion Ejector Pumps )

3.15 پمپ محصور سرمازا ( Cryogenic Entrapment Pump )

پمپ خلائي كه در آن مواد پمپ شده يا روي سطحي تا دمايي بسيار پايين (كمتر از 120k ) منجمد شده و يا جذب سطحي بوسيله يك وسيله متخلخل كه داراي سطح موثر بزرگي باشد كه در دماي سرمازائي نگهداشته شده است ، متراكم مي شود . به عنوان مثال كربوپمپ ها و پمپ هاي جذب سطحي . اصطلاح دماي سرمازائي در متن براي دمايي كمتر از 120k بكار مي رود .

3.16 پمپ گاز گير ( Getter Pump )

پمپ هايي كه گاز را بيشتر بوسيله تركيب شيميايي با يك گاز گير نگه مي دارد . گاز گير معمولا فلز يا آلياژ فلزي است كه در منبع (پمپ گازگير حجمي ) يا تصعيد مي شود. (پمپ هاي تصعيدي) يا با كاتد پراكني ، پراكنده مي شود .( پمپ يون پراكني )

3.17 پمپ مولكولي در ماشین آلات پنوماتیک

پمپ هاي خلائي كه عمل پمپ را با سرعت بالاي روتور كه گشتاور را به مولكولهاي گاز مي رساند و آنها به سمت مجراي خروجي پمپ حركت مي دهد . به عنوان نمونه پمپهاي درگ مولكولي (Molecular Dray Pump) و پمپهاي توربو مولكولي ( Turbomolecular Pump )

3.18 حداكثر فشار كار مجاز در ماشین آلات پنوماتیک

حداكثر فشار راه اندازي كه توسط توليد كننده مشخص مي شود .

3.19 حداقل فشار كار مجاز در ماشین آلات پنوماتیک

حداقل فشار راه اندازي كه توسط توليد كننده مشخص مي شود .

3.20 پخت در ماشین آلات پنوماتیک

فرآيند گرمايش سيستم خلاء براي سرعت بخشيدن به عنوان مثال پاك كردن مواد غير ضروري از روي سطوح و داخل سيستم و امكان دستيابي به دماي پايين را امكان پذير مي سازد .

3.21 پمپ تخليه متان در ماشین آلات پنوماتیک

جايگزيني عمل پمپ بكار رفته براي استخراج متان از معادن مكانهاي خاك ريزي كه در آنجا وجود متان خطرناك است .

4 ليست خطرات خاص براي پمپ هاي خلأ

4.1 خطرات مكانيكي در ماشین آلات پنوماتیک

مراجعه كنيد به شرايط ايمني

4.1.1 كاربرد كلي ماشین آلات پنوماتیک

(a بريدن به سبب تماس قطعات متحرك مانند تسمه متحرك ، پنكه هاي خنك كننده ، كوپلينگ (جفت ساز ) ميل  گردانها و روتورها  5.1.1

(b بريدن و قطع كردن لبه هاي تيز مانند صفحات فلزي ، لوله هاي خم شده و پره توربين 5.1.1, 5.1.4

(c كشيده شدن به داخل سيستم خلاء 5.1.1

(d خروج قطعات به دليل انفجار از داخل هر قسمت از پمپ يا سيستم پمپ  5.1.1

(e خروج قطعات بدليل تركيدگي سيستم خلاء بدليل فشار اضافي بدليل : 5.1.1 , 7.3.1

– جهت نادرست گردش پمپ خلأ

– اگزوز مسدود شده

– راه اندازي غلط ورودي گاز به سيستم خلاء

– نقص قطعات مكانيكي

– گردش معكوس پمپ وقتيكه زير خلأ خاموش مي شود .

(f كاهش مقاومت هنگام اضافه كردن يا برداشتن لوازم يدكي 5.1.1

(g كاهش مقاومت (استحكام) در حين حمل و نقل 5.1.1

(h كاهش مقاومت در حين بالابردن به دليل نقص تسهيلات باربري 5.1.1

(I ليزي ، لغزش يا افتادن بعلت نشت روغن 5.1.1

4.1.2 كاربرد در پمپ هاي بخار

خروج قطعات به علت افزايش فشار ناشي از راه اندازي پمپ در فشار اتمسفري بدون خنك كردن و با سوپاپهاي خروجي و ورودي بسته .

كاربرد در پمپ هاي محصور سرمازا ( Cryogenic Entrapment Pumps )

خروج قطعات به علت انفجار پمپ محصور سرمازا به دليل :  5.1.3

–  آزاد سازي مواد پمپ شده محصور به سيستم بسته

–  ايجاد فشار اضافي (بالا) هنگامي كه سرمازي با فشار بالاي سرمايي در يك سيستم بسته گرم شود .

–  ايجاد فشار بالا وقتيكه مخزن سرمازا در يك فشار بالا به نظر برسد كه آتش مي گيرد .

–  عيب يا نقص سرمازائي مواد بكار رفته

4.1.4 كاربرد در پمپ هاي ژنراتور در ماشین آلات پنوماتیک

گير كردن انگشتان هنگام حمل آهن رباهاي قوي 7.3.1

4.1.5 كاربرد در پمپ هاي مولكولي 5.1.5

(a خروج مونتاژ روتور متحرك از يك پمپ توربومولكولي

(b خروج قطعات با سرعت بالا بعلت از هم پاشيدگي روتور پمپ توربو مولكولي با سرعت بالا.

(c كاهش مقاومت پمپ مولكولي بعلت عدم تعادل و كاهش ناگهاني سرعت روتور .

4.2 خطرات الكتريكي

4.2.1 كاربرد كلي

– تماس مستقيم يا غير مستقيم الكتريكي  5.2.1

– پديده ها ( حوادث ) الكترواستاتيك

– حداكثر تاثيرگذاري بر روي تجهيزات الكتريكي

4.2.2 كاربرد در پمپ هاي بخار در ماشین آلات پنوماتیک

جريان تراوش الكتريكي بالا بعلت جذب سطحي رطوبت بوسيله عوامل گرمازائي معدني 5.2.2

4.2.3 كاربرد در پمپ هاي گازگير

تماس با منبع داراي ولتاژ بسيار بالاي پمپ گاز گير بعلت :

جدا شدن (قطع شدن ) پمپ از منبع انرژي اش قبل از اينكه منبع خاموش شود و در صورت امكان ، بدون تخليه انرژي ذخيره شده .

– نقص ايزولاسيون بعلت دماي پخت يا خسارت مكانيكي .

4.3 خطرات حرارتي در ماشین آلات پنوماتیک

(a سوختگي ناشي از تماس با سطوح داغ 5.3.1 , 5.3.2

(b سوختگي ناشي از تماس با سطوح بسيار سرد ، مواد پمپ شده سرد يا گازهاي سرمازا .

(c با آب گرم سوختن بعلت تماس با روغنها يا روان كننده هاي پمپ داغ .

4.4 خطرات ناشي از صدا

كاهش شنوائي بعلت صداي بسيار بالا  5.4.1

4.5 خطرات ناشي از تشعشعات در ماشین آلات پنوماتیک

در معرض تشعشعات يوني پمپ گازگير قرارگرفتن  5.5.1

4.6 خطرات ناشي از مواد و مواد اوليه پردازش شده ، مصرف شده توسط پمپ خلاء

4.6.1 كاربرد كلي در ماشین آلات پنوماتیک

(a خطرات ناشي از خروج گازهاي سمي يا بخارهاي توليد شده 5.6.1

(b خطرات ناشي از استنشاق بخار روغن اگزوز پمپ بسته (آب بندي شده ) روغن 5.6.1

(c خطرات ناشي از هر گونه تماسي در طي نگهداري پمپ با توليدات واكنشي / تفكيك سمي روان كننده ها ، روغن ها يا واسطه هاي پمپ 7.6.2

(d آتش سوزي يا انفجار ناشي از توليد يا خروج گازها يا بخارهاي احتراقي  5.6.1

(e آتش سوزي يا انفجار ناشي از توليد يا خروج اكسيد كننده ها . 5.6.1

(f آتش سوزي يا انفجار ناشي از توليد گازهاي خود احتراق .  5.6.1

(g آتش سوزي به علت افت كيفيت روغن روان كننده در دماي بالا . 5.6.1

(h خطرات ناشي از افزايش شديد فشار بعلت تجزيه گاز پمپ شده  5.6.1

4.6.2 كاربرد در پمپ هاي بخار

خطرات ناشي از تماس يا استنشاق توليدات خراب شيميايي سمي روغن هاي پمپ كه در معرض دماي بالا قرار دارد . 5.6.2

4.6.3 كاربرد در پمپ هاي محصور سرمازا

خطرات ناشي از تماس يا استنشاق مواد سمي آزاد شده بوسيله پمپ محصور سرمازا در طي گرم شدن يا تعمير و نگهداري . 5.6.3

4.7 خطرات ناشي از ناديده گرفتن اصول ارگونوميك در طراحي ، ماشین آلات پنوماتیک

(a ناديده گرفتن كاربرد تجهيزات حفاظتي پرسنل 5.7

(b خطاهاي انساني ناشي از جاگيري نادرست كنترلها و ادوات 5.7

(c خطرات ناشي از اتصال نادرست يك پمپ با سيستمي كه بايد پمپ شود .

4.8 خطرات ناشي از نقص تامين انرژي ، خرابي قطعات يا ديگر بي نظمي هاي كاركردي .

(a نقص تامين انرژي  5.8.1

(b نقص يا خرابي سيستم كنترل مركزي (شروع غير منتظره )

(c خطاهاي جفت سازي

4.9 خطرات ناشي از خطاي اندازه گيري ها و وسايل ايمني كه بطور نادرست جايگيري شده .

(a در صورت امكان وقوع خطر بايد پمپ دوباره راه اندازي شود بعد از خاموش شدن به علت شرايط نادرست .

(b خطرات ناشي از اشتباه برنامه نويسي يك توالي فرآيند .

(c خطرات ناشي از اشتباه نرم افزار .

(d خطرات ناشي از نقص قطعه كامپيوتري .