لامپ ها-سيگنال خبر دهنده

برای نشان دادن حالت قطع يا وصل يک مدار از لامپ ها-سيگنال خبر دهنده استفاده می شود. معمولا اين لامپ ها با ولتاژ 220 ولت کار می کنند و دارای قدرت 2 وات می باشند. رنگ اين لامپ ها معمولا زرد و قرمز و سبز می باشد.

لامپ ها-سيگنال خبر دهنده

لامپ ها-سيگنال خبر دهنده

کنتاکتورهای کمکی در لامپ ها-سيگنال خبر دهنده :

اين کنتاکتور مانند کنتاکت های قدرت بوده و دارای چندين کنتاکت باز و بسته فرمان می باشد. کنتاکتورهای کمکی در مدار به عنوان کنتاکتورهای واسطه در قسمت فرمان مورد استفاده قرار می گيرند و به هيچ وجه در مدار قدرت از آنها استفاده نمی شود، زيرا کنتاکت های آن تحمل جريان های بالا را ندارند. در صورتی که در مدار قدرت از آنها استفاده شود، در زمان کوتاهی کنتاکت های آن ذوب شده و از بين می رود. اين کنتاکتورها از نظر اصول کار و ساختمان داخلی شبيه کنتاکتورهای قدرت يا اصلی بوده و تنها تفاوت آن در ساختمان کنتاکت های آنها می باشد.

کنتاکتورهای کمکی را در نقشه ها با حرف (d) نشان می دهند و بر روی پلاک آنها حر وف (AC 11) قيد می شود شکل زير کنتاکتور کمکی را نشان می دهد.

لامپ ها-سيگنال خبر دهنده - 1

لامپ ها-سيگنال خبر دهنده – 1

فيوز ها در لامپ ها-سيگنال خبر دهنده:

در کليد تاسيسات الکتريکی برای جلو گيری از صد مه ديدن و معيوب شدن وسايل و يا قطع کردن دستگاه های معيوب از شبکه که بر اثر عوامل مختلف از قبيل نقصان عايق بندی ضعف استقامت الکتريکی يا مکانيکی و يا ازدياد بيش از حد جريان مجاز (اتصال کوتاه) وسايل حفاظتی مختلف به کار می رود .

اين وسايل بايد طوری انتخاب شوند که در اثر اضافه بار و يا اتصال کوتاه در کوتاه ترين زمان ممکن و قبل از اين که صدمه ای به سيم ها و تجهيزات الکتريکی شبکه برسد مدار قسمت معيوب را قطع کنند. يکی از اين وسايل حفاظتی فيوز است (شکل الف) فيوزها از نظر زمان قطع بر حسب منحنی ذوب سيم حرارتی داخل انها به نوع کند کار و تند کار تقسيم می شوند. فيوزها ی تند کار دارای زمان قطع کمتر از فيوز های کند کار بوده و به همين دليل در مصارف روشنايی به کار می روند. فيوز های کار دارای زمان قطع طولانی تری بوده در نتيجه برای راه اندازی مو تور های الکتريکی به می روند. تحمل جريان راه اندازی موتور در حدود 3 تا 7 برابر جريان نامی است که بر روی کليه فيوز ها جريان نامی انها نو شته می شود که اين جريان کمتر از جريان ما کزيمم تحمل فيوز است.

فيوزها در انواع فشنگی اتوماتيک (آلفا) مينياتوری بکس کار دی (تيغه ای) شيشه ای يا کار تريج و فيوزهای فشار قوی ساخته می شوند. در شکل (ب) چند نمونه از اين فيوزها نشان داده شده است. معمولا فيوزهایی که در مدار قدرت به کار می روند، مدار کنتاکتور را در مقابل اتصال کوتاه محافظت سيم های رابط مدار را نيز به عهده دارند.

بنابراين در مدارهايی که مثلا فيوز 25 آمپری به کار می رود ممکن است در مدار فرمان آنها از سيم يک يا يک و نيم استفاده شود. بنابراين لازم است مدار فرمان با فيوز جداگانه ای حفاظت شود.

فيوزهای اتوماتيک يا آلفا نوعی فيوز خود کار است که عبور جريان بيش از حد مجاز از آن باعث قطع مدار می شود و می توان دوباره شستی آن را به داخل فشرد تا ارتباط برقرار گردد. بعضی از فيوزهای خود کار دو عمل جريان زياد و بار زياد را در مدارها کنترل مي کنند و پس ار قطع شدن با يد مدت کمی صبر کرد تا دوباره شستی مربوط به آن را فشار داد تا مدار را وصل کند. در فيوزهای اتوماتيک دو عنصر مغناطيسی و حرارتی وجود دارد که قسمت مغناطيسی آن اتصال کوتاه يا جريان زياد و قسمت حرارتی آن (بی متال) بار زياد (افزايش جريان تدريجی) را قطع می کند.

کليد مينياتوری در لامپ ها-سيگنال خبر دهنده :

نوعی فيوز اتوماتيک است که از نظر ساختمان داخلی شبيه فيوز آلفا است و از سه قسمت رله مغناطيسی (رله جريان زياد زمان سريع  رله حرارتی يا رله بی متال رله جريان زياد تاخيری) و کليد تشکيل شده است. اين مجمو عه را کليد موتور نيز می نامند.

اين کليدها در دو نوع L و G ساخته شده است نوع L در مصارف روشنايی به کار می رود و تند کار است (Light) و نوع G برای راه اندازی وسايل موتوری به کار می رود و کند کار است. اين کليد در انواع تک فاز –دو فاز = وسه فاز ساخت می شود.

در جدول بعد دو ستون اول سطح مقطع سيم های مسی و آلومينيومی برحسب ميلی متر مربع داده شده است.

گروه اول : سيم های تک رشته ای تا سه سيم در يک لوله – سيم های رشته ای کابل مانند در لوله .

گروه دوم : سيم های رشته ای کابل مانند خارج از لوله – سيم های متحرک .

گروه سوم : سيم های يک لا در فضا ی آزاد (حداقل فاصله سيم ها به اندازه قطر سيم).

بايد توجه داشت که جدول انتخاب فيوز برای محيط با درجه حرارت 25 درجه سانتي گراد تهيه شده و در صورت بالا بردن حرارت محيط بايستی از فيوزهايی با نمره کوچکتر استفاده شود. زيرا در درجه حرارتی بالاتر جريان مجاز سي مها کم می شود و در نتيجه بايستی با توجه به جريان مجاز جديد فيوز انتخاب کرد. اعدادی که در داخل پرانتز نوشته شده اند، حداکثر جريان نامی فيوز را نشان می دهند.

سطح مقطعسيمجريان نامی فيوز حفاظت کننده سيم
مسیالو مينيومیگروه 1گروه 2گروه 3
mm           2mm            2(A)(A)(A)
75/015/15/2(10)6(15)10(10)10(15)10(20)15(15)10(20)15(25)20
5/2464610(20)15(25)20(35)25(25)20(35)25(50)35(53)25(50)35(60)50
101625162535(50)35(60)50(80)60(60)50(80)60(100)80(80)60(100)80(125)10
3550_7050_70_(100)80(125)100(  )100_(125)100(160)125(160)125(225)160(160)125(200)160(200)160(260)200
_95_120_150_95_120_150_______(200)160(260)200(300)225(300)225(200)225(350)260(225)200(300)225(260)225(350)260(300)260(430)300
105240_300185240_3004______(300)260(350)300(430)350(- )350( -) 430(350)300(430)350(500)430( _ )430( – )500
400500500_____( – )600( – )700

مقدار جريان فيوز برای حفاظت در مقابل جريان اضافی با 25 درجه سانتيگراد حرارت محيط

ميکروسوئيچها يا ليميت سوئيچها (کليد های محدودکننده ) در لامپ ها-سيگنال خبر دهنده :

از اين کليد در مدار های فرمان برای کنترل و محدود کردن حرکت قسمتهای مکانيکی تعيير جهت حرکت ودر تايمر ها و شناور ها به عنوان کليد قطع يا وصل استفاده می شود و در انواع فشار ی و قرقره ای در دسترس می باشد. ساختمان داخلی ميکرو سوئيچها مانند استارت استو پهای عاری می باشد تنها تفاوت ان با استارت استوپ در قسمت دسته انست که استارت استوپ نياز به فشار دست دارد اما ميکرو سوئيچها در اثر برخورد قسمتهای مکانيکی دستگا هها با انها کار می کنند. ميکرو سوئيچها در انواع استارت استوپ به صورت تکی و دوبل ساخته می شوند نمای مداری انها چنين است :

1- کليد محدود کننده فشاری انتهايی                             4- کليد محدود کننده قرقرهای يک طرفه از چپ

2-کليد محدود کننده قرقر ه ای                                    5-کليد محدود کننده قرقره ای دو طرفه

3-کليد محدود کننده قرقر ه ای از راست                         6- کليد محدود کننده ا نتنی دو طرفه

کليد های تابع فشار ( کليد های گازی ) در لامپ ها-سيگنال خبر دهنده : 

اين کليد ها برای کنترل فشار گاز داخل مخازن و کپسولها و کمپروسور ها و همچنين برای تنظيم فشار اب داخل لوله ها و خاموش کردن اتو ماتيک الکترو موتورهای محرک اين دستگا هها مورد استفاده قرار می گيرند . عامل فرمان اين کليد فشار گاز يا مايع داخل مخزن است که بر صفحه داخلی کليد اثر کرده و نيرويی به ان وارد می اورد اين نيرو مو جب تحريک کليد شده و کنتا کت بازی را بسته و يا کنتا کت بسته ای را باز نموده و يا به صورت دوبل هر دو عمل را همزمان انجام می دهد نيروی برگشت اين کليد ها مانند استارت استوپ يک فنر می با شد . نمونه ساده اين کليد ها کليد اتو ما تيک پمپ اب و کمپرو سورهای باد می با شد شکلهای زير چند نمونه از انها و نمای کليد تابع فشار را نشان می دهند  :

کليد های شناور در لامپ ها-سيگنال خبر دهنده :

برای کنترل سطح اب و يا مايعات داخل مخازن و استخرها مورد استفاده قرار می گيرد . ساختمان اين کليد از يک وزنه تعادل و يک گوی شناور تشکيل شده است هنگامی که قسمت شناور با تعيير سطح مايع داخل مخزن تعيير مکان می دهد ميکرو سو ئيچ داخل کليد عمل کرده و مو جب قطع و وصل مدار می شود .

کليد های تابع درجه حرارت  در لامپ ها-سيگنال خبر دهنده :

نوعی رله حرارتی است که در برابر درجه حرارت محيط حساس می باشد وعمل می کند اين وسيله در دستگاه های صنعتی کاربرد فراوان دارد و وظيفه تعادل حرارتی دستگاهها را بر عهده دارد در صورتی که درجه حرارت تنظيم شده بيشتر از ميزان معلوم شود کليد عمل کرده و باعث باز يا بسته شدن يک کليد می شود.

کليد های تا بع در جه حرارت بيشتر در وسايل حرارتی و برودتی ما نند شو فاز يخچال و چيلر و همچنين انبار های دارويی وغذايی می با شد. شکل زير نمای کليد های تا بع درجه حرارت را نشان می دهد.