كميت ها ، واحدها و نمادها

كميت ها ، واحدها و نمادها - 1

كميت ها ، واحدها و نمادها – 1

معرفی برخی از كميت ها ، واحدها و نمادها که بیشتر مورد نیاز است.

كميت: آنچه قابل اندازه گيري است و افزايش يا كاهش دارد. مانند: طول، حجم، سرعت، نيرو، انرژي، كار، و…

كميت اساس فيزيك را تشكيل مي‌دهند و اگر نتوانيم كميتي را اندازه بگيريم از آن چيز معنا داري نمي‌دانيم.

يكاي كميت (واحد كميت): براي تعيين هر كميت مقداري از همان كميت را به عنوان يكا (يا واحد) انتخاب مي‌كنيم و مي‌توانيم آن را چنين تعريف كنيم: يكاي هر كميت مقداري معين و ثابتي از آن كميت است.

اندازه گيري: مقايسه بزرگي هر كميت با يكاي همان كميت است، تا معلوم شود كه بزرگي آن چند برابر يكا است. نتيجه اين مقايسه عددي است كه اندازه (مقدار يا بزرگي) آن كميت نام دارد.

ويژگي هاي يكاي هر كميت:

1- ثابت باشد، زيرا مقايسه در هر زمان و در مكان امكان پذير باشد.

2- دقيق باشد، زيرا بايد پاسخگوي آزمايش هاي بسيار دقيق امروزه باشد.

3- در دسترس باشد، بدين معنا كه همواره بتوان آن را بدست آورد.

نكته(1): در هر اندازه گيري بايد دو كار انجام دهيم: 1- انتخاب يكا هر كميت 2- ابزار و روش و دستورالعمل اندازه گيري بايد مشخص شود. تعريف يك كميت فيزيكي هنگامي كامل مي‌شود كه براي آن يكاي مناسب و يك روش اندازه گيري تعرف كرده باشيم.

6-1- استاندارد سيستم بين المللى متري (The SI-system)

كميت ها ، واحدها و نمادها - 2

كميت ها ، واحدها و نمادها – 2

6-2- نمادها نقشه كشي‌ (Drawing symbols)

 

6-3- نمودارها و جداول (Diagrams and tables)

 

6-4- گردآوري استانداردها و اصطلاحات رايج (Compilation of current standards and norms)

6-4-1- قوانين و استانداردهاي مربوط به ايمني (Safety related regulation and standards)

6-4-1-1- ايمني دستگاه (Machine safety)

6-4-1-2- ايمني فشار (Pressure safety)

6-4-1-3- محيط (Environment)

6-4-1-4- ايمني الكتريكي (Electrical safety)

6-4-2- اصطلاحات و استانداردهاي تكنيكي (Technical related standards and norms)

6-4-2-1- استاندارد سازي (Standardization)

6-4-2-2- مشخصات (Specification)

6-4-2-3- مقياس ها (Measurements)