كاربرد دستگاه مولد Co2 Plant Application

دي اكسيدكربن كه گازي بي‌رنگ، بي‌بو، غيرقابل اشتعال و گاز مايع است،‌ بخش لاينفك چرخة زندگي در طبيعت مي‌باشد و به عنوان بخش مهمي از فرايند زندگي حيوانات و گياهان محسوب مي‌شود.

دي‌اكسيدكربن از تركيبات غيرفعال تشكيل شده است و بنابراين گازي خنثي است به استثناي واكنش با آب و ايجاد اسيد كربونيك، انجام واكنش‌ بين اين گاز و تركيبات يا عناصر ديگر غيرممكن است.

دي‌اكسيدكربن بطور طبيعي از سوختن و فرايندهاي بيولوژيكي از حمله تجزية مواد آلي (مواد ارگانيك)، تخمير و هضم توليد مي‌شود. ويژگي‌هاي فيزيكي دي‌اكسيدكربن باعث شده است كه اين گاز در صنايع گوناگوني كاربرد داشته باشد.

بطوركل هر صنعتي كه از دي اكسيدكربن استفاده مي‌كند به كارخانه‌هاي دي‌اكسيدكربن نيز نياز خواهد داشت. در زير بعضي از اين صنايع نام برده شده است:

 استفاده كاربرد دستگاه مولد در چندين صنعت 

كارخانه‌هاي دي اكسيدكربن بطور گسترده در آتش‌نشاني استفاده مي‌شوند. ورود گاز CO2 به محل آتش باعث جايگزين شدن اكسيژن مي‌گردد و در نتيجه آتش‌ خاموش مي‌شود.

دي‌اكسيدكربن مايع و جامد براي خنك‌سازي و تبريد به كار مي‌رود. اين گاز به عنوان گازي بي‌اثر در فرايندهاي شيميايي و در ذخيرة پودر كربن استفاده مي‌شود.

ساختمان‌سازي در كاربرد دستگاه مولد

هنگام برداشتن رنگ از سطوح از دانه‌هاي يخ خشك به جاي ماسه‌ريزي استفاده مي‌شود.

صنعت پلاستيك

از طريق پرداخت كاري اشياء پلاستيكي توسط يخ خشك، زائده‌هاي موجود در سطح آنها از بين مي‌رود.

دي‌اكسيد‌كربن مايع در كاربرد دستگاه مولد

دي‌اكسيد كربن مايع به اين علت كه حلال خوبي براي بسياري از تركيبات ارگانيك است بنابراين كارخانه‌هاي دي‌اكسيدكربن مايع جايگاه مهمي در صنايع داروسازي و صنعت‌هاي پردازش شيميايي دارند. اين گاز به عنوان گازي كه مسموميت كمتري دارد به عنوان جايگزين حلال‌هاي سنتي شناخته شده است.

محيط زيست در كاربرد دستگاه مولد

به عنوان پيشران در اقشانه‌ها استفاده مي‌شود، و جايگزين خوبي براي موادي كه براي محيط زيست خطرناك هستند مي‌باشد. همچنين به منظور خنثي كردن آب قليايي استفاده مي‌شود.

صنعت پزشكي 

كارخانه‌ها دي‌اكسيد كربن همچنين در استفاده‌هاي پزشكي به عنوان يك گاز افزودني به اكسيژن جهت تحريك تنفس استفاده مي‌شوند.

صنعت شيمي در كاربرد دستگاه مولد

كارخانه‌هاي بزرگ دي‌اكسيد كربن در صنعت شيمي مورد نياز هستند زيرا اين صنايع به مقادير عمده‌اي از اين گاز نياز دارند، كه بعداً به عنوان يك مادة اوليه در صنعت پردازش شيميايي خصوصاً براي توليد اوره و متانول استفاده مي‌شود.

پرورش گياه

نشان داده شده است كه محصولات گلخانه‌ها از طريق استفاده از دي‌اكسيد كربن تا 20% افزايش مي‌يابد. سطح دي اكسيد در گلخانه بايد حدود 1000 PPM باشد.