كاربرد دستگاه مولد آرگون Argon Plant Application

آرگون به گروه‌ گازهاي نجيب تعلق دارد كه 0.93 درصد اتمسفر زمين را تشكيل مي‌دهد. اين گاز بي‌نهايت پايدار است و سرعت واكنش بيش از حد پاييني دارد و به گاز نجيب (بي‌اثر) معروف است. اين گاز تك اتمي، بي‌رنگ،‌ بي‌بو، بي‌مزه و غيرسمي است (هم به شكل مايع و گاز)، آرگون غيرقابل اشتغال است و همچنين قابليت حلاليت آن (در آب) مشابه اكسيژن است و داراي هدايت گرمايي پاييني است.

آرگون به همراه توليد اكسيژن بيش از حد خالص با استفاده از تقطير سرمازي هوا توليد مي‌شود و داراي كاربردهاي گوناگوني است. آرگون در فرايندهاي مهم صنعتي استفاده مي‌شود. بنابراين دستگاههاي مولد آرگون در فرايند توليد فولادهاي ضد زنگ با كيفيت بالا، پرورش بلورهاي سيلسيم خالص براي ساخت نيمه رساناها و غيره استفاده مي‌شوند.

در اصل، هر صنعتي كه از آرگون استفاده مي‌كند به دستگاههاي مولد آرگون نياز عمده‌اي دارد. در زير نام چند نمونه از اين صنايع را ذكر كرده‌ايم:

صنعت فلز در كاربرد دستگاه مولد آرگون

دستگاههاي مولد ‌ آرگون جايگاه ويژه‌اي در دستگاههاي ساخت فلزات دارند. آرگون‌ عمدتاً به عنوان يك گاز دمنده (blowing) در حين فرايند ساخت فولادهاي با كيفيت استفاده مي‌شود و از تشكيل نيتريدها جلوگيري مي‌كند. همچنين به عنوان گاز محافظ در قالب‌ريزي و به هم زدن ملاقه‌هاي ريخته‌گري استفاده مي‌شود. از اتلاف كروميوم ممانعت مي‌كند و مقدار كربن مطلوب در درجه حرارت پايين‌تري بدست مي‌آيد. كاربردهاي رايج دستگاههاي مولد آرگون:

آلومينيوم در كاربرد دستگاه مولد آرگون

آرگون در فرايند ساخت آلومينيوم جايگزين هوا و نيتروژن مي‌شود و محيط بي‌اثري (خنثي) ايجاد مي‌كند.

فرايند توليد فولاد در كاربرد دستگاه مولد آرگون

به همين روش، آرگون جايگزين گاز يا بخار مي‌شود و در حين فرايند پردازش از اكسايش جلوگيري مي‌كند. همچنين به خارج كردن گازهاي محلول ناخواسته در حين عمليات گاززدايي كمك مي‌كند و به عنوان يك گاز حامل تركيب شيميايي يك گاز نمونه را از طريق رنگ‌نگاري گاز تعيين مي‌كند.

جوشكاري در كاربرد دستگاه مولد آرگون

دستگاه مولد ‌ آرگون به منظور ايجاد يك گاز محافظ در حين عمليات جوشكاري عمل مي‌كند و محيطي فراهم مي‌آورد كه بدون هيچگونه اكسيژن و نيتروژني است، كه براي تاب‌كاري و نوردكاري فلزات مهم است. آرگون‌ با تركيبات گوناگون آن بسياري از متدهاي جوشكاري فلزات به عنوان گازي محافظ استفاده مي‌شوند.

 صنعت الكترونيك در كاربرد دستگاه مولد آرگون

در اين صنعت نيز دستگاه مولد آرگون يك اتمسفر ايمني و رسانه انتقال حرارتي براي ساخت سيليكون و بلورهاي ژرماتيوم فراهم مي‌آورد كه در صنعت نيمه‌رساناها استفاده مي‌شود.

صنعت لامپ‌سازي در كاربرد دستگاه مولد آرگون

دستگاه مولد آرگون‌ عمدتاً در اين صنعت استفاده مي‌شوند تا لامپ‌هاي التهابي و فلوئورسان را پر كنند. و بدين‌ترتيب اكسيژن و گازهاي واكنشي ديگر را حذف مي‌كنند و سرعت تبخير فيلامان تنگستني (رشته تنگستني) داخل لامپ را كاهش مي‌دهند و نوري آبي رنگ در لامپ‌هاي نئوني ايجاد مي‌كنند.

از جمله كاربردهاي ديگر دستگاه مولد آرگون: به عنوان يك روكش غيرواكنشي در ساخت تيتانيوم و عناصر واكنشي ديگر و عمدتاً مغزه‌بندي يخ‌ها  (ices coring) همچنين اين دستگاه در غواصي تكنيكي نيز استفاده مي‌شود و به علت خاصيت غيرواكنشي و تأثير عايق گرمايي كه دارد محيط خشكي فراهم مي‌آورد.