قواعد رسمی اتاق بازرگانی بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری 

قواعد رسمی اصطلاحات تجاری

  اینکوترمز    Incoterms

 (International Commercial Terms)

…………………………………………………………………………

(تحویل کالا در محل کار) : EXW

فروشنده تحویل کالا را در محل کار خود (یعنی کارگاه،کارخانه و….) در اختیار خریدار قرار می دهد، به صورتی که کالا هنوز ترخیص نشده و در وسیله نقلیه دریافت کننده کالا بارگیری نشده است. خریدار باید مسئولیت تمام هزینه های کالا و خطرهای متوجه آن را در جریان تحویل گرفتن کالا از محل کار فروشنده تقبل کند.

الف)تعهدات فروشنده در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری :

تهیه کالا طبق قرارداد: فروشنده باید کالا یا هر گونه گواهی را که در قرارداد درخواست شده باشد را تهیه کند.

مجوزها،اجازه نامه ها و تشریفات: فروشنده بنا به درخواست خریدار و به مسئولیت و هزینه او، هر گونه کمکی را جهت اخذ مجوز به خریدار مبذول دارد.

قرارداد حمل و بیمه: فروشنده تعهدی ندارد.

انتقال خطر در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری: فروشنده باید هر گونه خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا را تا زمانی که تحول خریدار بدهد تقبل کند.

تقسیم هزینه ها در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری: فروشنده باید کلیه هزینه های مربوط به کالا را تا زمانی که در اختیار خریدار می گذارد پرداخت کند.

اطلاع به خریدار در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری: فروشنده باید به خریدار در مورد مکان و زمان تحویل کالا اطلاع کافی بدهد.

توجه: فروشنده در مورد مدرک تحویل ، سند حمل و نقل هیچ گونه تعهدی ندارد.

بسته بندی و علامت گذاری: فروشنده باید به هزینه عملیات بررسی کالا (کیفیت، اندازه، وزن و تعداد) را که برای قرار دادن کالا در اختیار خریدار لازم هستند پرداخت کند.

ب)تعهدات خریدار در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری:

پرداخت قیمت در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری: خریدار باید قیمت کالا را همان گونه که در قرارداد فروش ذکر شده پرداخت کند.

مجوزها،اجازه نامه ها و تشریفات در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری: خریدار باید به مسئولیت و هزینه خود،جهت صدور مجوز یا اجازه نامه رسمی برای صدور کالا اقدام نماید.

قرارداد حمل و نقل و بیمه در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری: خریدار تعهدی ندارد.

انتقال خطر در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری: خریدار باید هر گونه خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا راپس از اینکه از فروشنده تحویل گرفت تقبل کند.

تقسیم هزینه ها در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری: خریدار باید کلیه هزینه های بعد از تحویل کالا را تقبل کند. البته به شرط اینکه کالا به نحو مقتضی برای قرارداد تخصیص شده باشد.

اطلاع به خریدار در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری: فروشنده باید به خریدار در مورد زمان تحویل کالا ودر کجا در اختیار او قرار می دهد اطلاع کافی بدهد.

خریدار باید هر گاه حق تعیین تاریخی از مدت توافق شده یا محلی برای تحویل گرفتن کالا با او باشد،در این خصوص به فروشنده اطلاع کافی بدهد.خریدار باید مدرک مناسبی که دلیل بر تحویل گرفتن کالا باشد به فروشنده ارائه دهد.

بازرسی کالا در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری: خریدار باید هزینه بازرسی پیش از حمل کالا را پرداخت کند.

FOB (تحویل کالا روی عرشه کشتی) در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری:

بدین معناست که فروشنده تحویل کالا را هنگامی انجام می دهد که کالا در بند بارگیری تعیین شده، از لبه کشتی عبور کند. خریدار از این لحظه به بعد کلیه مخارج کالا و خطرهای از میان رفتن آن راتقبل کند. FOB مستلزم آن است که فروشنده کالا را جهت صدور ترخیص کند.

الف)تعهدات فروشنده در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری:

فروشنده باید کالا را طبق قرارداد فروش و هر گونه گواهی را که ممکن است در این قرارداد درخواست شده باشد، تهیه کند.

مجوزها، اجازه نامه ها و تشریفات: فروشنده باید به مسئولیت و هزینه خود جهت صدور مجوز برای کالا اقدام نماید.

قرارداد حمل و بیمه: فروشنده تعهدی ندارد.

تحویل دادن: فروشنده باید کالا را روی کشتی تعیین شده توسط خریدار در بندر بارگیری و در تاریخ یا ظرف مدت مقرر تحویل دهد .

انتقال خطر: فروشنده باید همه گونه خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا را تا زمانی که از لبه کشتی در بندر بارگیری عبور کند، تقبل نماید.

تقسیم هزینه ها: فروشنده باید کلی هزینه های مربوط به کالا را تا زمانی که از لبه کشتی در بندر بارگیری عبور کند،بپردازد.

اطلاع به خریدار: فروشنده باید به خریدار در این مورد که کالا  جه ساعتی در بندر بارگیری تحویل داده شده است اطلاع کافی بدهد.

مدرک تحویل سند، حمل و نقل: فروشنده باید بنا به درخواست خریدار و به مسئولیت و هزینه او، هرگونه کمکی جهت تهیه سند حمل و نقل (بارنامه دریایی قابل انتقال) برای قرارداد حمل مبذول دارد. فروشنده باید به هزینه خود مدرک تحویل متداولی را در بندر بارگیری به خریدار تحویل نماید.

بررسی،بسته بندی،علامت گذاری: فروشنده باید هزینه عملیات بررسی کالا (کیفیت،اندازه،وزن و تعداد) را که برای تحویل دادن کالا در بندر لازم هستند پرداخت کند. فروشنده باید به هزینه خود کالا را به گونه ای بسته بندی کند که برای حمل آن در حد اطلاعاتش از شرایط مربوط به حمل استفاده شود. (مگر اینکه در قرار داد ذکر شده باشد) بسته ها باید به گونه مقتضی علامت گذاری شود.)

                                                                                                                      

ب)تعهدات خریدار در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری:

پرداخت قیمت: خریدار باید قیمت کالا راطبق قرارداد فروش پرداخت کند.

مجوزها،اجازه نامه ها و تشریفات: خریدار باید به مسئولیت و هزینه خود جهت گرفتن هر گونه مجوز برای ورود کالا اقدام نماید.

قراردادحمل: خریدار باید به هزینه خود قرارداد حمل کالا از بندر را پرداخت کند.

قرارداد بیمه: تعهدی ندارد.

تحویل گرفتن: خریدار باید هنگامی که کالا در بندر تحویل داده شد ، آن را تحویل بگیرد.

انتقال خطر: خریدار باید هرگونه خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا را پس از عبور از لبه کشتی در بندر بارگیری تقبل کند.

تقسیم هزینه ها: خریدار باید کلیه هزینه های مربوط به کالارا پس از عبور از لبه کشتی در بندر بارگیری بپردازد.خریدار باید هر گونه هزینه اضافی به دلیل نرسیدن به موقع کشتی یا قادر نبودن کشتی مزبور به قبول کالا یا خاتمه دادن بارگیری زودتر از تاریخ مقرر را بپردازد.البته به شرطی که کالا به نحو مقتضی برای قرارداد تخصیص شده باشد.

اطلاع به فروشنده: خریدار باید به فروشنده در مورد نام کشتی، نقطه بارگیری آن، مدت مورد نیاز جهت تحویل گرفتن کالا اطلاع کافی بدهد.

مدرک تحویل، سند حمل و نقل: خریدار باید مدرک تحویل کالا در بندر را قبول کند.

بازرسی کالا: خریدار باید هزینه بازرسی پیش از حمل کالا را پرداخت کند.

CIF(قیمت کالا،بیمه و کرایه تا بندر مقصد) در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری:

بدین معناست که فروشنده تحویل کالا را هنگامی انجام می دهد که کالا در بندر بارگیری از لبه کشتی عبور کند.فروشنده باید هزینه ها و کرایه لازم جهت حمل کالا تا بندر مقصد را بپردازد اما مسئولیت خطر آسیب دیدن کالا ناشی حوادثی که پس از تحویل کالا روی می دهد به عهده خریدار است.فروشنده باید خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا در جریان حمل و نقل را تحت پوشش بیمه دریایی قرار دهد.

تعهدات فروشنده در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری:

تهیه کالا مطابق قرارداد: فروشنده باید کالا را طبق قرارداد فروش و هر گونه گواهی را که ممکن است در قرارداد درخواست شده باشد تهیه کند.

مجوزها، اجازه نامه ها و تشریفات: فروشنده باید به مسئولیت و هزینه خود هر گونه مجوز برای صدور کالا را اخذ کند و کلیه تشریفات گمرکی لازم جهت صدور آن را انجام دهد.

قرارداد حمل: فروشنده باید هزینه حمل کالا تا بندر مقصد را پرداخت کند.

قرارداد بیمه: فروشنده باید به هزینه خود برای کالا بیمه باربری فراهم نماید.

تقسیم هزینه ها: فروشنده باید کلیه هزینه های مربوط به کالا را تا زمانی که در بندر مقصد تحویل داده شود بپردازد.

تحویل دادن: فروشنده باید کالا را در بندر بارگیری و در تاریخ و یا ظرف مدت توافق شده روی عرشه کشتی تحویل دهد.

انتقال خطر: فروشنده باید همه گونه خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا را تا زمانی که از لبه کشتی در بندر عبور کند تقبل نماید.

اطلاع به خریدار: فروشنده باید به خریدار در مورد اینکه کالا از بندر تحویل داده شده است اطلاع کافی بدهد و اقداماتی را که معمولا برای تحویل گرفتن کالا ضروری هستند به عمل آورد.

مدرک تحویل،سند حمل و نقل: فروشنده باید بلافاصله و به هزینه خود سند حمل و نقل متداولی را تا بندر مقصد تهیه کند. این سند(بارنامه دریایی قابل انتقال یا غیر قابل انتقال)باید در مدت مورد توافق جهت بارگیری تاریخ گذاری شود و خریدار را قادر سازد کالا را در بندر مقصد از حمل کننده مطالبه کند. چنانچه توافق دیگری به عمل نیامده باشد، کالای در راه را با انتقال سند مذبور به خریدار بعدی یا با مطلع ساختن حمل کننده به فروش برساند.

بررسی،بسته بندی،علامت گذاری: فروشنده باید هزینه عملیات بررسی کالا(بررسی کیفیت،اندازه،وزن و تعداد) را که برای تحویل دادن لازم هستند پرداخت نماید.فروشنده باید به هزینه خود کالا را به گونه ای بسته بندی کند که بای حمل و نقلی که ترتیبات آن را فراهم کرده است مورد نیاز باشد.

تعهدات خریدار در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری:

پرداخت قیمت: خریدار باید قیمت کالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت کند.

مجوزها،اجازه نامه ها و تشریفات: خریدار باید به مسئولیت و هزینه خود هرگونه مجوز رسمی برای ورود کالا را اخذ کند وکلیه تشریفات گمرکی جهت ورود کالا و ترانزیت آن از هر کشوری را انجام دهد.

قرارداد حمل و بیمه: تعهدی ندارد.

تحویل گرفتن: خریدار باید تحویل کالا را در بندر مقصد از حمل کننده دریافت کند.

انتقال خطر: چنانچه خریدار در دادن اطلاع قصور ورزد همه گونه خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا را پس از تاریخ توافق شده برای بارگیری تقبل کند.

اطلاع به فروشنده: خریدار باید هر گاه حق تعیین زمان بار گیری کالا یا بندر مقصد با او باشد به فروشنده اطلاع کافی بدهد.

مدرک تحویل ،سند حمل و نقل: خریدار باید سند حمل و نقل کالا را در صورت انطباق با قرارداد قبول کند.

بازرسی کالا: خریدار باید هزینه بازرسی پیش از حمل کالا را به جز هنگامی که این بازرسی تحت نظارت مقامات کشور صادرکننده به عمل می آید پرداخت کند.

CIP (پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد) در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری:

فروشنده کالار را به حمل کننده ای که خود تعیین کرده است تحویل می دهد اما به علاوه باید هزینه لازم جهت حمل کالا تا مقصد را بپردازد.خریدار مسئولیت کلیه خطرهای متوجه کالا و هر گونه هزینه های اضافی آن پس از تحویل را تقبل می کند.فروشنده همچنین باید خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا را در جریان حمل ونقل که مسئولیت آن به عهده خریدار است را تحت پوشش بیمه قرار دهد.در نتیجه فروشنده قرارداد بیمه را منعقد و حق بیمه را پرداخت می کند.اگر خریدار بخواهد از حمایت پوشش بیمه بیشتری برخوردار باشد، باید با فروشنده درباره این مورد صراحتا به توافق برسد یا اینکه خود ترتیبات بیمه اضافی را فراهم کند زیرا فروشنده تنها ملزم به تهیه حداقل پوشش بیمه می باشد.

حمل کننده: به معنای هر شخصی است که در قرارداد حمل ونقل تعهد می کند حمل کالا را از طریق راه آهن،جاده،دریا و….انجام دهد.

تعهدات فروشنده در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری:

تهیه کالا مطابق قرارداد: فروشنده باید کالا را طبق قرارداد فروش و همین طور هر گونه گواهی را که ممکن است در قرارداد درخواست شده باشد تهیه کند.

مجوزها ،اجازه نامه ها و تشریفات: فروشنده باید به مسئولیت و هزینه خود هر گونه مجوز یا دیگر اجازه نامه رسمی برای صدور کالا را اخذ کند.

قراردادحمل: فروشنده باید حمل کالا را به محل مقرر در قصد به هزینه خود پرداحت کند.اگر چنانچه نقطه ای برای تحویل کالا مشخص نشده باشد فروشنده می تواند نقطه ای را در محل مقرر در مقصد برگزیند که به بهترین وجه منظورش را تأمین کند.

قرارداد بیمه: فروشنده باید به هزینه خود و به ترتیب توافق شده در قرارداد برای کالا بیمه باربری فراهم نماید.

تحویل دادن: فروشنده باید کالا را جهت حمل به نقطه توافق شده در محل مقرردر تاریخ یا ظرف مدت توافق شده به حمل کننده طرف قرارداد تحویل دهد.

انتقال خطر: فروشنده باید همه گونه خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا را تا زمانی که تحویل حمل کننده داده شود تقبل کند.

تقسیم هزینه ها: فروشنده باید کلیه هزینه های مربوط به کالا را تا زمانی که تحویل حمل کننده داده شود و همین طور کرایه حمل و تمامی دیگر هزینه هااز جمله هزینه های بارگیری کالا و هر گونه مخارج تخلیه آن در محل مقرر در مقصد را که طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد بپردازد.

اطلاع به خریدار: فروشنده باید به خریدار در این مورد که کالا تحویل حمل کننده داده شده است اطلاع کافی بدهد و همین طور هر گونه اطلاع موردنیاز دیگری را که برای تحویل گرفتن کالا ضروری است در اختیار خریدار بگذارد.

بررسی،بسته بندی،علامت گذاری: فروشنده باید هزینه عملیات بررسی کالا (کیفیت،اندازه،وزن و تعداد) را که برای تحویل دادن لازم هستند پرداخت نماید.فروشنده باید به هزینه خود کالا را به گونه ای بسته بندی کند که برای حمل و نقلی که ترتیبات آن را فراهم کرده است مورد نیاز باشد.

تعهدات خریدار در قواعد رسمی اصطلاحات تجاری:

پرداخت قیمت: خریدار باید قیمت کالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت کند.

مجوزها،اجازه نامه ها و تشریفات: خریدار باید به مسئولیت و هزینه خود،هر گونه مجوز یا دیگر اجازه نامه رسمی برای ورود کالارا اخذ کند و کلیه تشریفات گمرگی جهت ورود کالا و ترانزیت آن از هر کشوری را انجام دهد.

قراردادحمل و بیمه: تعهدی ندارد.

تحویل گرفتن: خریدار باید تحویل کالا را هنگامی که به حمل کننده تحویل داده شد قبول و کالا را در محل مقرر از حمل کننده دریافت کند.

انتقال خطر: خریدار باید همه گونه خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا را پس از اینکه تحویل حمل کننده داده شد تقبل کند.

تقسیم هزینه ها: خریدار باید کلیه هزینه های مربوط به کالا راپس از تحویل از حمل کننده بپردازد. خریدار باید کلیه هزینه ها و مخارج مربوط به کالا در جریان حمل تا رسیدن به محل مقرر در مقصد بپردازد. خریدار باید کلیه هزینه ها و مخارج مربوط به کالا در جریان حمل تا رسیدن به بندر مقصد را بپردازد، مگر اینکه چنین هزینه ها و مخارجی طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.

اگر خریدار در دادن اطلاع به فروشنده کوتاهی کند باید کلیه هزینه های اضافی کالا پس از تاریخ توافق شده را بپردازد.

بازرسی کالا: خریدار باید هزینه بازرسی پیش از حمل کالا را به جز هنگامی که این بازرسی تحت نظارت مقامات کشور صادر کننده به عمل می آید پرداخت کند.