جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

قطع سریع مدار با استفاده از فیوز یا کلید خودکار

332-2- قطع سریع مدار با استفاده از فیوز یا کلید خودکار و انتخاب مسیری با امپدانس کم برای جریان اتصالی در این حالت به جای وصل بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی به زمین از طریق الکترودمخصوص () که معمولاً مقاومت آن نسبت به جرم زمین زیاد است، بدنه های هادی به اجسام فلزی گسترده یا […]