فیوزها 

فیوزها

فیوزها

ب) فیوزهای اتوماتيک يا آلفا :

نوع ديگری از فيوز اتوماتيک است که عبور جريان بيش از حد مجاز از آن موجب قطع مدار می شود. می توان اتصال دوباره شستی روی فيوز را به داخل فيوز فشار داد، تا ارتباط برقرار شود. اغلب فيوزهای اتوماتيک در دو حالت کوتاه و اضافه بار مدار را کنترل می کنند. پس از قطع شدن اين فيوزها بايد زمان کوتاهی صبر کرد تا فيوز سرد شود و دوباره شستی آن را فشار داد تا مدار را وصل کند. به طور کلی در فيوزهای اتوماتيک از دو عنصر حرارتی و مغناطیسی استفاده شده است، که قسمت مغناطيسی را مقابل اتصال کوتاه و قسمت حرارتی مدار را در مقابل اضافه بار (افزايش تدريجی جريان) حفاظت می کند. کاربرد اين فيوزها بيشتر در حفاظت سيستم برق مسکونی می باشد.

ج) فیوزهای مينياتوری :

نوع ديگری از فيوزها، فيوز اتوماتيک است که به عنوان کليد نيز از آن استفاده مي شود. به همين دليل به آن کليد فيوز مينياتوری نيز گفته می شود. ساختمان داخل آن شبيه فيوز اتوماتيک است و از سه قسمت رله حرارتی و رله مغناطيسی تشکيل شده است. چون روی فيوز مينياتوری یک کليد قرار گرفته است که با استفاده از آن می تواند مانند يک کليد مدار را قطع و وصل نمود و در اصل اين کليد شبيه شستی روی فيوز اتوماتيک يا آلفا عمل می کند. اين فيوز نيز مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار حفاظت می نمايد. با توجه به مرغوبيت سرعت عمل بهتر حجم کمتر و ارزانتر بودن قيمت و همچنين خاصيت کليد داشتن امروزه جايگزين فيوزهای آلفا شده اند و در اغلب منازل و مکان ها از اين فيوزها استفاده می شود. فيوزهای مينياتوری در دو نوع سه فاز و تکفاز ساخته می شوند، که در زیر به آن ها اشاره شده است:

علامت اختصاری آن چنين است :

 د) فیوزهای فشارقوی :

اين فيوزها برای جريان بالاتر از A200 آمپر مورد استفاده قرار می گيرند و در شبکه هايی با توان زياد از آنها استفاده می شود. اين فيوزها دارای دسته ای می باشند که توسط آن فيوزها را در جای خود قرار می دهند و يا خارج می کنند و به آن فيوزکش می گويند. چنين فيوزهايی در تابلوها با جريان و توان بالا مانند پست های برق کارخانجات مورد استفاده قرار می گيرند و به آنها فيوز کار دی نيز میگويند فيوزهای فشار قوی با توان و جريان بالا را با حرف NH نشان می دهد. فيوزهای فشارقوی با توان_جريان و ولتاژ بالا را با حروف HH نشان میدهند.